Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο ΑΡΧΙΣΑΜΠΟΤΑΡΙΣΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ: ΤΟ ΑΘΟΡΥΒΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ

 

Στα μέ­σα Μά­η ανα­μέ­νε­ται να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το τα­ξί­δι του Σα­μα­ρά στο Πε­κί­νο για τη σύ­να­ψη ση­μα­ντι­κών συμ­φω­νιών με τους Κι­νέ­ζους. Η ημε­ρο­μη­νί­α έχει ήδη φι­ξα­ρι­στεί και, όπως γρά­φει η εφη­με­ρί­δα Κε­φά­λαιο στις 27/4, η ση­μειο­λο­γί­α της έγκει­ται στο ότι «ο Έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός θα εί­ναι από τους πρώ­τους Ευ­ρω­παί­ους ηγέ­τες που θα συ­να­ντη­θούν με τη νέ­α ηγε­σί­α του ΚΚΚ

(με πρό­ε­δρο τον Σι Τζιν­πίν­γκ και πρω­θυ­πουρ­γό τον Λι Κε­κιάν­γκ), που ανα­δεί­χθη­κε από το συ­νέ­δριο του πε­ρα­σμέ­νου Νο­εμ­βρί­ου». Όπως απο­κα­λύ­πτει το δη­μο­σί­ευ­μα: «Ο Σα­μα­ράς πο­ντά­ρει πολ­λά σ’ αυ­τήν την επί­σκε­ψη, που θα έχει αμιγώς επεν­δυ­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα. «Δεν πρό­κει­ται για μια-δυο συμ­φω­νί­ες συ­νη­θι­σμέ­νου βε­λη­νε­κούς, αλλά για «υ­πο­γρα­φές» που, πέ­ραν του οι­κο­νο­μι­κού οφέ­λους, θα ανα­δεί­ξουν τον ρό­λο της χώ­ρας ως κόμ­βου στην πε­ριο­χή», λέ­νε αρμό­διοι για το θέ­μα συ­νερ­γά­τες του. 
Τι εννο­ούν; Την ανά­δει­ξη της Ελλά­δας ως κύ­ριας πύ­λης ει­σό­δου της Κί­νας («και όχι μιας πύ­λης») στην Ευ­ρώ­πη και την ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή της Με­σο­γεί­ου, με­τά και τη θε­τι­κή εμπει­ρί­α από τη δρα­στη­ριο­ποί­η­ση της COSCO στον Πει­ραιά «που λει­τούρ­γη­σε ως πεί­ρα­μα».
Ως εκ τού­του, από τις πο­λύ­μη­νες συ­ζη­τή­σεις προ­έ­κυ­ψε ότι το ενδια­φέ­ρον του Πε­κί­νου εστιά­ζε­ται «σε ό,τι έχει σχέ­ση με τις με­τα­φο­ρές» - ήτοι, λι­μά­νια, αε­ροδρό­μια, σι­δη­ρό­δρο­μοι». Σε ότι αφορά τα αε­ρο­δρό­μια, έχουν ήδη ξε­κι­νή­σει συ­ζη­τή­σεις με την κυ­βέρνη­ση των με­γα­λύ­τε­ρων κι­νε­ζι­κών εται­ριών δια­χεί­ρι­σης αε­ρο­λι­μέ­να, της «Shenzhen Airport» και της «Friedmann Pacific Investment Holdings», για την πα­ρα­χώ­ρη­ση πο­σο­στού του δη­μο­σί­ου στο «Ελ. Βε­νι­ζέ­λος», ενώ σχε­τι­κό ενδιαφέ­ρον έχει εκδη­λώ­σει και ο όμι­λος «Fosun» που δια­τη­ρεί πο­σο­στό 15% στην FF Group και ενδια­φέ­ρε­ται επί­σης για ακί­νη­τα, του­ρι­στι­κές επεν­δύ­σεις (βλ. Αστέ­ρα Βου­λιαγ­μέ­νης), ακό­μα και την εκμετάλ­λευ­ση εται­ριών δια­χεί­ρι­σης υπο­δο­μών.

 

Αν σε όλα αυ­τά προ­σθέσου­με τις τη­λε­πι­κοι­νω­νί­ες, την αγορά με­το­χι­κού κε­φα­λαί­ου τρα­πε­ζών που συμ­βαί­νει μπρος στα μά­τια μας, αλλά και την ενέρ­γεια, το μο­νο­πώ­λιο της οποί­ας επο­φθαλμιούν άμε­σα οι ηγε­μό­νες στην Ελλά­δα και σύμ­μα­χοι των κι­νέ­ζων λη­στών σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­στές της Μό­σχας, τότε βλέ­που­με τα βα­σι­κά γάγ­γλια της ασθε­νι­κής εθνι­κής μας οι­κο­νο­μί­ας – χτυ­πη­μέ­νης από το χρό­νιο πα­ρα­γω­γι­κό σα­μπο­τάζ – να πα­ρα­χω­ρού­νται αθό­ρυ­βα στους λη­στές της Ανα­το­λής την ώρα που όλα τα βλέμ­μα­τα εί­ναι στραμ­μέ­να στη Δύ­ση. Φυ­σι­κά, ένα τέ­τοιο ξε­πού­λη­μα σε τό­σο ισχυ­ρές και ταυ­τό­χρο­να τό­σο φα­σι­στι­κές χώ­ρες δεν μπο­ρεί πα­ρά να γί­νει με τους χειρό­τε­ρους οι­κο­νο­μι­κούς όρους για τη χώ­ρα μας, που αλλά­ζει ήπει­ρο μέ­ρα τη μέ­ρα, και ση­μειώ­νει ένα με­γά­λο πι­σω­γύ­ρι­σμα στις πα­ρα­γω­γι­κές σχέ­σεις όπως έχει δεί­ξει η πεί­ρα από την εγκα­τά­στα­ση της κι­νε­ζι­κής κρα­τι­κής ΚΟ­ΣΚΟ στο λι­μά­νι του Πει­ραιά που μέ­σα στις συν­θή­κες της ανερ­γί­ας έχει με­τα­τρέ­ψει τους εργα­ζο­μέ­νους εκεί σε νε­ο-δου­λοπά­ροι­κους.
Οι ιθύ­νο­ντες της πο­λι­τι­κής εξου­σί­ας πα­ρα­δέ­χο­νται πλέ­ον πως η αρχι­κή πα­ρα­χώ­ρη­ση της προ­βλήτας ΙΙ του λι­μα­νιού του Πειραιά στην κι­νε­ζι­κή ΚΟ­ΣΚΟ δεν ήταν μια με­μο­νω­μέ­νη ενέρ­γεια αλλά ένα βή­μα για την κυ­ριαρχί­α της Κί­νας στο βα­σι­κό­τε­ρο λι­μά­νι της χώ­ρας και τη με­τα­τρο­πή του σε κύ­ρια πύ­λη λα­θρε­μπο­ρι­κής ει­σό­δου της στην Ευ­ρώ­πη. Έτσι σή­με­ρα η ΚΟ­ΣΚΟ βά­ζει στο στό­χα­στρό της την αγο­ρά ολό­κλη­ρου του ΟΛΠ. Σύμ­φω­να με την ίδια πη­γή: «Ο κι­νε­ζι­κός operator έχει ζη­τή­σει το πρά­σι­νο φως για την εξα­γο­ρά πλειο­ψη­φι­κού πο­σο­στού του ΟΛΠ και για επεν­δύ­σεις στον σταθ­μό εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων Ι (τον έναν από τους τρεις που δεν ελέγ­χει ήδη) στους νέ­ους προ­βλή­τες για κρουα­ζιε­ρό­πλοια, στο car terminal και στη ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευ­ή. Συ­γκε­κρι­μέ­να, οι σχε­τι­κές πλη­ροφο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν πως έχει μπει στο τρα­πέ­ζι και δέ­σμευση της COSCO για συμ­βά­σεις ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευ­ής του­λά­χι­στον έξι πο­ντο­πό­ρων πλοί­ων της ετη­σί­ως στη ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή ζώ­νη του ΟΛΠ».


Όμως η επι­λο­γή αυ­τή από πλευ­ράς κυ­βέρ­νη­σης και κομ­μα­τι­κών ηγε­σιών οδη­γεί την Ελλά­δα σε στε­νό­τε­ρη πρόσ­δε­ση στο άρμα του νε­ο­χι­τλε­ρι­κού άξο­να Ρω­σί­ας-Κί­νας και σε στρα­τη­γι­κή σύ­γκρου­ση με την Ευ­ρώ­πη, χά­ρη βέ­βαια και στην ιμπε­ρια­λι­στι­κά οικο­νο­μί­στι­κη πο­λι­τι­κή τύ­φλα της τελευ­ταί­ας. «Κυ­βερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη που ασχο­λού­νται με την ελλη­νο­κι­νεζι­κή συ­νερ­γα­σί­α ανα­φέ­ρουν ότι οι Κι­νέ­ζοι έχουν κά­νει μια συ­νει­δη­τή γε­ω­πο­λι­τι­κή επι­λο­γή να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν τον Πει­ραιά, «που βρί­σκε­ται πο­λύ κο­ντά στο Σουέζ», για να με­τα­φέ­ρουν γρη­γο­ρό­τε­ρα και φθη­νό­τερα τα προ­ϊ­ό­ντα τους στην Ευ­ρώ­πη – και όχι μό­νο στην Ανα­το­λι­κή. Ως εκ τού­του, θε­ω­ρούν σί­γου­ρη μια «πο­λε­μι­κή» από ευ­ρω­πα­ϊ­κές χώ­ρες που πλήτ­το­νται από αυ­τήν την επι­λο­γή – για πα­ράδειγ­μα, ση­μειώ­νουν ότι «ο Πειραιάς κα­θί­στα­ται αντα­γω­νι­στής του Ρό­τερ­νταμ». Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τα πα­ρα­πά­νω απο­τε­λούν επι­χει­ρη­μα­το­λο­γί­α της Κί­νας για τις πιέ­σεις που θα δε­χτεί από την ΕΕ ενά­ντια σε μια άνευ όρων πα­ρα­χώ­ρη­ση σε αυ­τήν του λι­μα­νιού του Πει­ραιά. Λέ­με άνευ όρων για­τί μια μο­νο­πω­λια­κή πα­ρα­χώ­ρη­ση ενός με­γά­λου λι­μα­νιού της ΕΕ σε μια εμπο­ρι­κή υπερ­δύ­να­μη που ρί­χνει τα κό­στη λει­τουρ­γί­ας της χρη­σι­μο­ποιώ­ντας όπου μπο­ρεί εξευ­τε­λι­στι­κούς όρους εργα­σί­ας, που χρη­σι­μο­ποιεί μέ­θο­δες λα­θρε­μπο­ρί­ας, όπως απέ­δει­ξε η πε­ρίπτω­ση του λι­μα­νιού της Νά­πο­λης, που κλέ­βει πνευ­μα­τι­κή ιδιο­κτη­σί­α και χρη­σι­μο­ποιεί μέ­θο­δες ηλε­κτρο­νι­κής βιο­μη­χα­νι­κής κα­τα­σκο­πί­ας πραγ­μα­τι­κά αντα­γω­νί­ζε­ται με άνι­σους όρους το ευ­ρω­πα­ϊ­κό εμπό­ριο και την πα­ρα­γω­γή.
Αυ­τός εί­ναι ο λό­γος που «υ­πο­χρε­ώ­νει την κυ­βέρ­νη­ση να προ­χω­ρεί σε πο­λύ προ­σε­κτι­κά βή­μα­τα και να μη σπεύ­δει σε ανα­κοι­νώ­σεις «πριν πέ­σουν οι υπο­γρα­φές»… (στο ίδιο). Σύ­ντο­μα και η χώ­ρα μας και η ΕΕ θα ξυ­πνή­σουν από το λή­θαρ­γο και θα βρε­θούν δε­μέ­νοι χει­ρο­πό­δα­ρα από τα νέ­α αδί­στα­κτα αφε­ντι­κά.

-Δημοσιεύτηκε στο φ. 487 της Νέας Ανατολής-