Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Νέα «ρώσικα» ήθη στον ΠΑΟΚ και στη Θεσσαλονίκη – Τραμπούκικη εισβολή στο σπίτι του προπονητή Δώνη

  Φαί­νε­ται ό­τι η «νέ­α ε­πο­χή» στο ελ­λη­νι­κό πο­δό­σφαι­ρο, η οποί­α εί­ναι δε­μέ­νη «νύ­χι-κρέ­ας» με τις γε­νι­κό­τε­ρες ε­ξε­λί­ξεις στη χώ­ρα μας, ήρ­θε μια ώ­ρα αρ­χύ­τε­ρα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και ει­δι­κό­τε­ρα στο «νέ­ο» ΠΑ­ΟΚ του ρώ­σου που­τι­νι­κού ο­λι­γάρ­χη Ι­βάν Σαβ­βί­δη.
Ξη­με­ρώ­μα­τα Πρω­το­μα­γιάς, και με­τά τον α­πο­κλει­σμό του ΠΑ­ΟΚ α­πό τον τε­λι­κό του Κυ­πέλ­λου Ελ­λά­δας α­πό τον Α­στέ­ρα Τρί­πο­λης, ά­γνω­στοι ει­σβάλ­λουν στην οι­κί­α του προ­πο­νη­τή της θεσ­σαλο­νι­κιώ­τι­κης ο­μά­δας, Γιώρ­γου Δώ­νη, προ­σπα­θώ­ντας να τον… πεί­σουν να πα­ραι­τη­θεί «με το κα­λό», α­πει­λώ­ντας τον ό­τι αλ­λιώς… υ­πάρ­χει και το άγριο.
 
Η ρώ­σι­κη πλέ­ον -ι­διο­κτη­σια­κά- ΠΑ­Ε ΠΑ­ΟΚ αρ­νή­θη­κε φυ­σι­κά κά­θε σχέ­ση με την ει­σβο­λή, ω­στό­σο αρ­νή­θη­κε κά­θε κά­λυ­ψη και στή­ρι­ξη στον Δώ­νη και στη συ­νέ­χεια τον α­πέ­λυ­σε «με υ­παι­τιό­τη­τά του», προ­σπαθώ­ντας να γλι­τώ­σει την ο­ποια­δή­πο­τε κα­τα­βο­λή των νο­μί­μως ο­φει­λο­μέ­νων σε προ­πο­νη­τή ο ο­ποί­ος α­πο­λύ­ε­ται με ευ­θύ­νη του ερ­γο­δό­τη του.
Ο γνω­στός πρώ­ην πο­δο­σφαι­ρι­στής και προ­πο­νη­τής δή­λω­σε μά­λιστα ό­τι ε­ντός της χρο­νιάς εί­χε δε­χθεί τρεις φο­ρές αλ­λα­γή των ό­ρων του συμ­βο­λαί­ου του προς ό­φε­λος της ΠΑ­Ε ΠΑ­ΟΚ.
Δεν μπο­ρού­με να α­πο­δεί­ξου­με α­στυ­νο­μι­κά τον ά­με­σο ε­ντολέ­α των τρα­μπού­κων που ει­σβά­λα­νε στο σπί­τι του Δώ­νη. Ό­μως εί­ναι α­δύ­να­το να πι­στέ­ψου­με ό­τι «ε­ντε­λώς αυ­θόρ­μη­τα» ο­πα­δοί του ΠΑ­ΟΚ θυ­μή­θη­καν στις 3 το ξη­μέ­ρω­μα να κά­νουν «ε­πί­σκε­ψη» στο σπί­τι του προ­πο­νη­τή της ο­μάδας τους, έ­στω και με­τά α­πό ήτ­τα και α­πο­κλει­σμό, για να του υ­πα­γο­ρέ­ψουν τους ό­ρους με τους ο­ποί­ους θα φύ­γει α­πό την ο­μά­δα (πα­ραί­τη­ση, α­πό­λυ­ση, α­πο­ζη­μί­ω­ση κλπ.). Ή­δη, ο αρ­μό­διος ει­σαγ­γε­λέ­ας έ­χει δια­τά­ξει έ­ρευ­να για την ει­σβο­λή, αλ­λά τέ­τοιες έ­ρευ­νες στην Ελ­λάδα των πρα­κτό­ρων του Πού­τιν εί­ναι κα­τα­δι­κα­σμέ­νες ό­σο δεν ε­γεί­ρε­ται α­πό κά­ποια πο­λι­τι­κή πλευ­ρά, έ­στω α­πό ποδο­σφαι­ρι­κή, ζή­τη­μα του­λά­χι­στον η­θι­κών ευ­θυ­νών της διοί­κη­σης της ο­μά­δας για το κλί­μα που δη­μιουρ­γή­θη­κε ε­νά­ντια στον προ­πο­νη­τή.
Φαί­νε­ται ό­τι ο ά­με­σος συ­νο­μι­λη­τής των Σα­μα­ρά – Κε­δί­κο­γλου, τους ο­ποί­ους μά­λι­στα κα­λεί, ό­πως λέ­γε­ται, α­πευ­θεί­ας στο τη­λέ­φω­νο για κάθε ζή­τη­μα που τον α­πα­σχο­λεί, Σαβ­βί­δης, έ­φε­ρε μα­ζί του α­πό την που­τι­νι­κή Ρωσί­α και τα «το­πι­κά ή­θη» ε­πί­λυ­σης των δια­φο­ρών με­ταξύ των αν­θρώ­πων ή μάλ­λον με­τα­ξύ της κρα­τι­κο­φα­σι­στι­κής α­στι­κής τά­ξης νέ­ου τύ­που του Κρεμ­λί­νου και των α­ντι­πά­λων της, κλασ­σι­κών α­στών ή και λα­ϊ­κών αν­θρώ­πων.
 
Η Ο­ΑΚ­ΚΕ εί­χε προ­ει­δο­ποι­ή­σει τι ση­μαί­νει έ­νας βου­λευ­τής του κόμ­μα­τος του Πού­τιν και ρώ­σος οι­κο­νο­μι­κός ο­λι­γάρ­χης στο κέ­ντρο της Βό­ρειας Ελ­λά­δας. Ή­δη ο Σαβ­βί­δης, που πο­τέ δεν έ­κρυ­ψε ό­τι η ε­πέν­δυ­ση στον ΠΑ­ΟΚ συν­δέ­ε­ται με την ε­ξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή της Ρω­σί­ας, σου­λα­τσέρ­νει συ­νε­χώς στο Ά­γιο Ό­ρος, το ο­ποί­ο ο Πού­τιν θέ­λει πια να α­πο­κό­ψει πλή­ρως α­πό το Οι­κου­με­νι­κό Πα­τριαρ­χεί­ο και να το με­τατρέ­ψει σε ό­χη­μα ε­λέγ­χου α­πό πλευράς του της πα­γκό­σμιας χρι­στια­νι­κής Ορ­θο­δο­ξί­ας.
Οι α­γιο­ρεί­τες έ­λα­βαν κιό­λας θέ­ση δί­πλα στο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, τη «Χρυσή Αυ­γή», το ψευ­τοΚ­ΚΕ, τους Α­ΝΕΛ του Καμ­μέ­νου και ό­λο τον υ­πό­λοι­πο με­σαί­ω­να κα­τά του κα­να­δι­κού με­ταλ­λεί­ου χρυ­σού στις Σκου­ριές. Αυ­τό σε ε­λεύ­θερη με­τά­φρα­ση θα πει: ό­σο το με­ταλ­λεί­ο εί­ναι να γί­νει με στοι­χειω­δώς αν­θρώπι­νους, φι­λο­πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κούς ό­ρους που ι­σχύ­ουν σε μη α­ποι­κια­κές και α­στο­δη­μο­κρα­τι­κές α­πό ντό­πιους ή δυ­τι­κούς α­στούς, το  «κί­νη­μα του λα­ού», στο οποί­ο ό­λως τυχαί­ως η­γού­νται οι υ­πο­τα­χτι­κοί της Ρω­σί­ας η­γέ­τες του ΣΥΡΙ­ΖΑ, θα καί­ει, θα σπά­ει και θα τσα­κί­ζει. 
Ό­ταν ο Σαβ­βί­δης, οι Ρώ­σοι γε­νι­κό­τε­ρα ή και οι Κι­νέ­ζοι και Κατα­ρια­νοί, φί­λοι των πρώ­των, βάλ­λουν για τα κα­λά πό­δι ε­λέγ­χου στη χώ­ρα, τό­τε το με­ταλ­λεί­ο θα γί­νει με ό­ρους α­ποι­κιο­κρα­τί­ας, αλ­λά τό­τε ό­ποιος τολ­μά­ει να υ­ψώ­σει φω­νή θα κα­τα­λή­γει στα κρα­τη­τή­ρια, ό­που θα τις τρώ­ει α­πό τους ταγ­μα­τα­λή­τες του Πού­τιν, τους «έλ­λη­νες» λα­κέ­δες του που σή­με­ρα η­γού­νται των δια­δη­λώ­σε­ων «για το πε­ρι­βάλ­λον».
 
Μπρο­στά στην ε­περ­χό­με­νη ρώσι­κη λαί­λα­πα Σαβ­βί­δη, τα έκτρο­πα και η μπό­χα του στα­ζί­τη ρω­σο­φτιαγ­μέ­νου Κόκ­κα­λη ε­πί μια 15ε­τί­α στον Ο­λυ­μπια­κό θα μοιά­ζουν πταί­σμα­τα. Οι πα­τριώ­τες και δη­μο­κρά­τες στη Βό­ρεια Ελ­λά­δα, α­νά­με­σά τους και οι ο­πα­δοί του ΠΑ­ΟΚ, δεν πρέ­πει, ό­πως έ­χου­με ξα­να­το­νί­σει, να α­φή­σουν τον κα­νι­βα­λι­σμό της νί­κης «με κά­θε μέ­σον» ή της «εκ­δί­κη­σης α­πέ­να­ντι στο κρά­τος της Α­θή­νας» να πά­ρει κε­φά­λι στη Θεσ­σα­λο­νίκη. Αν συμ­βεί κά­τι τέ­τοιο, η πό­λη της Θεσ­σα­λο­νί­κης και βα­θύ­τε­ρα ό­λη η Ελ­λά­δα θα το πλη­ρώ­σει με πο­λύ πό­νο, στο δρό­μο για την πλήρη α­ποι­κιοποί­η­ση τους α­πό τη Ρω­σί­α, που θα ση­μά­νει ε­ξευ­τε­λι­σμό και τα­πεί­νω­ση για ο­λόκλη­ρο τον ελ­λη­νι­κό λα­ό.
Έ­τσι κι αλ­λιώς, πά­ντως, η α­πέ­χθεια που θα προ­κα­λέ­σουν οι πρα­κτικές του ρώ­σι­κου μο­νο­πώ­λιου, που μό­λις τώ­ρα αρ­χί­ζουν να α­χνο­φαί­νο­νται και μέ­σα στη χώ­ρα μας, θα γεν­νή­σουν και την αυ­θόρ­μη­τη α­ντί­στα­ση, η ο­ποί­α, ό­ταν γο­νι­μο­ποι­η­θεί α­πό τη γραμ­μή του α­ντι­ρώ­σι­κου δη­μο­κρα­τι­κού και πατριω­τι­κού με­τώ­που, θα γί­νει συ­νει­δη­τή.
 
-Δημοσιεύτηκε στο φ. 487 της Νέας Ανατολής-