Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Νέα «ρώσικα» ήθη στον ΠΑΟΚ και στη Θεσσαλονίκη – Τραμπούκικη εισβολή στο σπίτι του προπονητή Δώνη

  Φαί­νε­ται ό­τι η «νέ­α ε­πο­χή» στο ελ­λη­νι­κό πο­δό­σφαι­ρο, η οποί­α εί­ναι δε­μέ­νη «νύ­χι-κρέ­ας» με τις γε­νι­κό­τε­ρες ε­ξε­λί­ξεις στη χώ­ρα μας, ήρ­θε μια ώ­ρα αρ­χύ­τε­ρα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και ει­δι­κό­τε­ρα στο «νέ­ο» ΠΑ­ΟΚ του ρώ­σου που­τι­νι­κού ο­λι­γάρ­χη Ι­βάν Σαβ­βί­δη.
Ξη­με­ρώ­μα­τα Πρω­το­μα­γιάς, και με­τά τον α­πο­κλει­σμό του ΠΑ­ΟΚ α­πό τον τε­λι­κό του Κυ­πέλ­λου Ελ­λά­δας α­πό τον Α­στέ­ρα Τρί­πο­λης, ά­γνω­στοι ει­σβάλ­λουν στην οι­κί­α του προ­πο­νη­τή της θεσ­σαλο­νι­κιώ­τι­κης ο­μά­δας, Γιώρ­γου Δώ­νη, προ­σπα­θώ­ντας να τον… πεί­σουν να πα­ραι­τη­θεί «με το κα­λό», α­πει­λώ­ντας τον ό­τι αλ­λιώς… υ­πάρ­χει και το άγριο.
 
Η ρώ­σι­κη πλέ­ον -ι­διο­κτη­σια­κά- ΠΑ­Ε ΠΑ­ΟΚ αρ­νή­θη­κε φυ­σι­κά κά­θε σχέ­ση με την ει­σβο­λή, ω­στό­σο αρ­νή­θη­κε κά­θε κά­λυ­ψη και στή­ρι­ξη στον Δώ­νη και στη συ­νέ­χεια τον α­πέ­λυ­σε «με υ­παι­τιό­τη­τά του», προ­σπαθώ­ντας να γλι­τώ­σει την ο­ποια­δή­πο­τε κα­τα­βο­λή των νο­μί­μως ο­φει­λο­μέ­νων σε προ­πο­νη­τή ο ο­ποί­ος α­πο­λύ­ε­ται με ευ­θύ­νη του ερ­γο­δό­τη του.
Ο γνω­στός πρώ­ην πο­δο­σφαι­ρι­στής και προ­πο­νη­τής δή­λω­σε μά­λιστα ό­τι ε­ντός της χρο­νιάς εί­χε δε­χθεί τρεις φο­ρές αλ­λα­γή των ό­ρων του συμ­βο­λαί­ου του προς ό­φε­λος της ΠΑ­Ε ΠΑ­ΟΚ.
Δεν μπο­ρού­με να α­πο­δεί­ξου­με α­στυ­νο­μι­κά τον ά­με­σο ε­ντολέ­α των τρα­μπού­κων που ει­σβά­λα­νε στο σπί­τι του Δώ­νη. Ό­μως εί­ναι α­δύ­να­το να πι­στέ­ψου­με ό­τι «ε­ντε­λώς αυ­θόρ­μη­τα» ο­πα­δοί του ΠΑ­ΟΚ θυ­μή­θη­καν στις 3 το ξη­μέ­ρω­μα να κά­νουν «ε­πί­σκε­ψη» στο σπί­τι του προ­πο­νη­τή της ο­μάδας τους, έ­στω και με­τά α­πό ήτ­τα και α­πο­κλει­σμό, για να του υ­πα­γο­ρέ­ψουν τους ό­ρους με τους ο­ποί­ους θα φύ­γει α­πό την ο­μά­δα (πα­ραί­τη­ση, α­πό­λυ­ση, α­πο­ζη­μί­ω­ση κλπ.). Ή­δη, ο αρ­μό­διος ει­σαγ­γε­λέ­ας έ­χει δια­τά­ξει έ­ρευ­να για την ει­σβο­λή, αλ­λά τέ­τοιες έ­ρευ­νες στην Ελ­λάδα των πρα­κτό­ρων του Πού­τιν εί­ναι κα­τα­δι­κα­σμέ­νες ό­σο δεν ε­γεί­ρε­ται α­πό κά­ποια πο­λι­τι­κή πλευ­ρά, έ­στω α­πό ποδο­σφαι­ρι­κή, ζή­τη­μα του­λά­χι­στον η­θι­κών ευ­θυ­νών της διοί­κη­σης της ο­μά­δας για το κλί­μα που δη­μιουρ­γή­θη­κε ε­νά­ντια στον προ­πο­νη­τή.
Φαί­νε­ται ό­τι ο ά­με­σος συ­νο­μι­λη­τής των Σα­μα­ρά – Κε­δί­κο­γλου, τους ο­ποί­ους μά­λι­στα κα­λεί, ό­πως λέ­γε­ται, α­πευ­θεί­ας στο τη­λέ­φω­νο για κάθε ζή­τη­μα που τον α­πα­σχο­λεί, Σαβ­βί­δης, έ­φε­ρε μα­ζί του α­πό την που­τι­νι­κή Ρωσί­α και τα «το­πι­κά ή­θη» ε­πί­λυ­σης των δια­φο­ρών με­ταξύ των αν­θρώ­πων ή μάλ­λον με­τα­ξύ της κρα­τι­κο­φα­σι­στι­κής α­στι­κής τά­ξης νέ­ου τύ­που του Κρεμ­λί­νου και των α­ντι­πά­λων της, κλασ­σι­κών α­στών ή και λα­ϊ­κών αν­θρώ­πων.
 
Η Ο­ΑΚ­ΚΕ εί­χε προ­ει­δο­ποι­ή­σει τι ση­μαί­νει έ­νας βου­λευ­τής του κόμ­μα­τος του Πού­τιν και ρώ­σος οι­κο­νο­μι­κός ο­λι­γάρ­χης στο κέ­ντρο της Βό­ρειας Ελ­λά­δας. Ή­δη ο Σαβ­βί­δης, που πο­τέ δεν έ­κρυ­ψε ό­τι η ε­πέν­δυ­ση στον ΠΑ­ΟΚ συν­δέ­ε­ται με την ε­ξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή της Ρω­σί­ας, σου­λα­τσέρ­νει συ­νε­χώς στο Ά­γιο Ό­ρος, το ο­ποί­ο ο Πού­τιν θέ­λει πια να α­πο­κό­ψει πλή­ρως α­πό το Οι­κου­με­νι­κό Πα­τριαρ­χεί­ο και να το με­τατρέ­ψει σε ό­χη­μα ε­λέγ­χου α­πό πλευράς του της πα­γκό­σμιας χρι­στια­νι­κής Ορ­θο­δο­ξί­ας.
Οι α­γιο­ρεί­τες έ­λα­βαν κιό­λας θέ­ση δί­πλα στο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, τη «Χρυσή Αυ­γή», το ψευ­τοΚ­ΚΕ, τους Α­ΝΕΛ του Καμ­μέ­νου και ό­λο τον υ­πό­λοι­πο με­σαί­ω­να κα­τά του κα­να­δι­κού με­ταλ­λεί­ου χρυ­σού στις Σκου­ριές. Αυ­τό σε ε­λεύ­θερη με­τά­φρα­ση θα πει: ό­σο το με­ταλ­λεί­ο εί­ναι να γί­νει με στοι­χειω­δώς αν­θρώπι­νους, φι­λο­πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κούς ό­ρους που ι­σχύ­ουν σε μη α­ποι­κια­κές και α­στο­δη­μο­κρα­τι­κές α­πό ντό­πιους ή δυ­τι­κούς α­στούς, το  «κί­νη­μα του λα­ού», στο οποί­ο ό­λως τυχαί­ως η­γού­νται οι υ­πο­τα­χτι­κοί της Ρω­σί­ας η­γέ­τες του ΣΥΡΙ­ΖΑ, θα καί­ει, θα σπά­ει και θα τσα­κί­ζει. 
Ό­ταν ο Σαβ­βί­δης, οι Ρώ­σοι γε­νι­κό­τε­ρα ή και οι Κι­νέ­ζοι και Κατα­ρια­νοί, φί­λοι των πρώ­των, βάλ­λουν για τα κα­λά πό­δι ε­λέγ­χου στη χώ­ρα, τό­τε το με­ταλ­λεί­ο θα γί­νει με ό­ρους α­ποι­κιο­κρα­τί­ας, αλ­λά τό­τε ό­ποιος τολ­μά­ει να υ­ψώ­σει φω­νή θα κα­τα­λή­γει στα κρα­τη­τή­ρια, ό­που θα τις τρώ­ει α­πό τους ταγ­μα­τα­λή­τες του Πού­τιν, τους «έλ­λη­νες» λα­κέ­δες του που σή­με­ρα η­γού­νται των δια­δη­λώ­σε­ων «για το πε­ρι­βάλ­λον».
 
Μπρο­στά στην ε­περ­χό­με­νη ρώσι­κη λαί­λα­πα Σαβ­βί­δη, τα έκτρο­πα και η μπό­χα του στα­ζί­τη ρω­σο­φτιαγ­μέ­νου Κόκ­κα­λη ε­πί μια 15ε­τί­α στον Ο­λυ­μπια­κό θα μοιά­ζουν πταί­σμα­τα. Οι πα­τριώ­τες και δη­μο­κρά­τες στη Βό­ρεια Ελ­λά­δα, α­νά­με­σά τους και οι ο­πα­δοί του ΠΑ­ΟΚ, δεν πρέ­πει, ό­πως έ­χου­με ξα­να­το­νί­σει, να α­φή­σουν τον κα­νι­βα­λι­σμό της νί­κης «με κά­θε μέ­σον» ή της «εκ­δί­κη­σης α­πέ­να­ντι στο κρά­τος της Α­θή­νας» να πά­ρει κε­φά­λι στη Θεσ­σα­λο­νίκη. Αν συμ­βεί κά­τι τέ­τοιο, η πό­λη της Θεσ­σα­λο­νί­κης και βα­θύ­τε­ρα ό­λη η Ελ­λά­δα θα το πλη­ρώ­σει με πο­λύ πό­νο, στο δρό­μο για την πλήρη α­ποι­κιοποί­η­ση τους α­πό τη Ρω­σί­α, που θα ση­μά­νει ε­ξευ­τε­λι­σμό και τα­πεί­νω­ση για ο­λόκλη­ρο τον ελ­λη­νι­κό λα­ό.
Έ­τσι κι αλ­λιώς, πά­ντως, η α­πέ­χθεια που θα προ­κα­λέ­σουν οι πρα­κτικές του ρώ­σι­κου μο­νο­πώ­λιου, που μό­λις τώ­ρα αρ­χί­ζουν να α­χνο­φαί­νο­νται και μέ­σα στη χώ­ρα μας, θα γεν­νή­σουν και την αυ­θόρ­μη­τη α­ντί­στα­ση, η ο­ποί­α, ό­ταν γο­νι­μο­ποι­η­θεί α­πό τη γραμ­μή του α­ντι­ρώ­σι­κου δη­μο­κρα­τι­κού και πατριω­τι­κού με­τώ­που, θα γί­νει συ­νει­δη­τή.
 
-Δημοσιεύτηκε στο φ. 487 της Νέας Ανατολής-