Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η ΑΓΟΡΑ ΔΕΠΑ – ΔΕΣΦΑ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΘΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Το κύ­ριο  ε­πι­χεί­ρη­μα των αν­θρώ­πων της Ρω­σί­ας που εμ­φα­νί­ζο­νται σαν  «ευ­ρω­παί­οι», «πα­τριώ­τες» ή και «ε­θνι­κι­στές»  για να που­λη­θεί η ΔΕΠΑ –ΔΕ­ΣΦΑ στη Ρω­σί­α
(μέ­σω των ε­ται­ριών  GAZPROM και Sintez) εί­ναι ότι αυ­τή δί­νει το υ­ψη­λό­τε­ρο τί­μη­μα, 1,9 δις ευ­ρώ,  και έ­τσι θα γε­μί­σουν κά­πως τα τα­μεί­α του χρε­ω­κο­πη­μέ­νου κρά­τους.
Ό­μως αυ­τές οι δύ­ο ε­ται­ρεί­ες έ­χουν τη δια­νο­μή και δια­κί­νη­ση του φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου στην Ελ­λά­δα με βα­σι­κό προ­μη­θευτή του α­ε­ρί­ου τη ρώ­σι­κη GAZPROM. Η α­γο­ρά των δύ­ο ελ­λη­νι­κών ε­ται­ρειών α­πό ο­ποια­δή­πο­τε ρώ­σι­κη ε­ται­ρεί­α ή συ­νε­ται­ρι­κό σχή­μα με συμ­με­το­χή των ρώσων θα δώ­σει στο Κρεμ­λί­νο το μο­νο­πώ­λιο του α­ε­ρί­ου. Η χώ­ρα και έ­να ση­μα­ντικό κομ­μά­τι της οι­κο­νο­μί­ας της (π.χ. βιο­μη­χα­νί­α) θα εί­ναι στην α­πό­λυ­τη ε­ξου­σία μιας ξέ­νης δύ­να­μης, του ρώ­σι­κου ι­μπε­ρια­λι­σμού κι αυ­τό κανέ­να τί­μη­μα ό­σο ψη­λό κι αν εί­ναι δεν μπο­ρεί να το αλ­λά­ξει.  Α­πό­δει­ξη ό­τι η «φί­λη ορ­θό­δοξη Ρω­σί­α» νοιά­ζε­ται μό­νο για τα συμ­φέ­ρο­ντα της  και θέ­λει την Ελ­λά­δα α­ποικί­α της εί­ναι  ό­τι της που­λά­ει το φυ­σι­κό α­έ­ριο α­κρι­βό­τε­ρα α­πό ο­ποια­δή­ποτε άλ­λη ευ­ρω­πα­ϊ­κή χώ­ρα. 
Σύμ­φω­να με την κυ­ρια­κά­τι­κη ε­φη­με­ρί­δα Πρώ­το Θέ­μα, 3 Μάρ­τη 2013: 
“Οι Ρώ­σοι που­λά­νε το φυ­σι­κό α­έ­ριο στην Ελ­λά­δα α­κρι­βό­τε­ρα α­πό οποια­δή­πο­τε άλ­λη χώ­ρα στην Ευ­ρώ­πη. Συ­γκε­κρι­μέ­να δί­νουν το φυ­σι­κό α­έ­ριο στην Ελ­λά­δα προς 13,60 δο­λά­ρια / ΜΜBtu.  Σύμ­φω­να με το  Platts, οι αντί­στοι­χες τι­μές Μαρ­τί­ου για την Αγ­γλί­α εί­ναι  10,39 δο­λά­ρια, για την Ολ­λαν­δί­α 9,91 δολ. για το Βέλ­γιο 10,15 δολ, για τη Γαλ­λί­α α­πό 10,20 έως 11,75 δολ., για τη Γερ­μα­νί­α 10,01 δολ., για την Αυ­στρί­α 9,88 δολ., και για την Ι­τα­λί­α 9,92 δολ. /  ΜΜBtu.
Το κλει­δί πί­σω α­πό τις ε­κτός συ­να­γω­νι­σμού οι­κο­νο­μι­κές προ­σφορές των Ρώ­σων εί­ναι ό­τι που­λά­νε το φυ­σι­κό α­έ­ριο στην Ελ­λά­δα του­λά­χι­στον 3 δο­λά­ρια / ΜΜBtu πε­ρισ­σό­τε­ρο απ΄ ό­τι στις υ­πό­λοι­πες ευ­ρω­πα­ϊ­κές χώ­ρες».
Α­πό τη στιγ­μή που ο βα­σι­κός προ­μη­θευ­τής του φυ­σι­κού  α­ε­ρί­ου θα έχει ε­ντε­λώς μο­νο­πω­λια­κά το ό­πλο της υ­ψη­λής τι­μής θα μπο­ρέ­σει να υ­ψώ­σει αυ­τή τη τι­μή α­κό­μα πε­ρισ­σό­τε­ρο και έ­τσι να α­πο­σβέ­σει την ε­πέν­δυ­ση για ΔΕΠΑ –ΔΕ­ΣΦΑ σε χρό­νο μη­δέν. 
Πα­ρα­κά­τω το ί­διο άρ­θρο γρά­φε­ται ό­τι:  «η ψη­λή τι­μή του α­ερί­ου προ­καλεί την έ­ντο­νη α­ντί­δρα­ση των βιο­μη­χά­νων, που δεν εί­ναι σε θέ­ση να α­ντα­πε­ξέλ­θουν  σε αυ­τά τα κό­στη». (ση­μεί­ω­ση: οι υ­πο­γραμ­μί­σεις στο κεί­με­νο εί­ναι δι­κές μας).
Τό­σο με­γά­λο εί­ναι το θρά­σος των Σα­μα­ρά, Βε­νι­ζέ­λου και Κου­βέ­λη και τό­ση η βια­σύ­νη τους να προ­σφέ­ρουν στο πιά­το των α­φε­ντι­κών τους τη χώ­ρα μας που  α­κό­μα και η πο­λι­τι­κά  τυ­φλω­μέ­νη και  ως χθες ε­ντε­λώς υ­πο­ταγ­μέ­νη στην πο­λι­τι­κή ε­ξου­σί­α των ρω­σό­δου­λων βιο­μη­χανι­κή α­στι­κή ά­ξη έ­χει αρ­χί­σει, ύ­στε­ρα α­πό το ξε­τσί­πω­το σα­μπο­τάζ που δέ­χε­ται τα τρί­α τε­λευ­ταί­α χρόνια, κά­πως να ξυ­πνά­ει και να ψελ­λί­ζει δια­μαρ­τυ­ριού­λες. Ε­κεί­νο που α­κόμα δεν κα­τα­λα­βαί­νει ού­τε η ί­δια ού­τε ο πο­λύς κό­σμος εί­ναι ό­τι ο λό­γος για τον ο­ποί­ο η κυ­βέρ­νη­ση αύ­ξη­σε μέ­σω της φο­ρο­λο­γί­ας την τι­μή του πε­τρε­λαί­ου θέρ­μανσης κα­τά 30% εί­ναι για να το κάνει α­σύμ­φο­ρο και έ­τσι οι κα­τα­να­λω­τές να στρα­φούν -ό­σοι εί­χαν κά­ποια λε­φτά- στο φυ­σι­κό α­έ­ριο, πλη­ρώ­νο­ντας δις Ευρώ για να αλ­λά­ξουν τις ε­γκα­τα­στά­σεις τους της θέρ­μαν­σης μέ­σα στην κρί­ση. Α­πό­δει­ξη ό­τι η κυ­βέρ­νη­ση αύ­ξη­σε το φό­ρο γι αυ­τό το λό­γο εί­ναι ό­τι με την πε­λώ­ρια αύ­ξη­ση της τι­μής του πε­τρε­λαί­ου θέρ­μαν­σης έ­πε­σε η κα­τα­νάλω­ση του τό­σο πο­λύ, ώ­στε ο συ­νο­λι­κός φό­ρος που ει­σπρά­χθη­κε α­πό το κρά­τος μειώ­θη­κε πο­λύ αυ­τό το χει­μώ­να. Και ό­μως αυ­τοί ε­ξα­κο­λου­θούν να τον ε­πι­βάλ­λουν, ρί­χνο­ντας, ως συ­νή­θως, την ευ­θύ­νη στην τρό­ι­κα  που ευ­χα­ρί­στως,  πά­λι ως συ­νή­θως, την α­να­λαμ­βά­νει.