Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΖΗΤΩ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ! Αγώνας όλης της εργατικής τάξης ενάντια στους σαμποτέρ. Ο φασισμός του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή δεν θα περάσει!

Στις 5/4 οι ερ­γα­ζό­με­νοι στα με­ταλ­λεί­α Χαλ­κι­δι­κής που εί­χαν προ­γραμμα­τί­σει την ί­δια μέ­ρα πο­ρεί­α υ­πέρ των με­ταλ­λεί­ων α­πό το Χον­δρό Δέν­δρο στη Μ. Πα­να­γιά, δέ­χθη­καν ε­πί­θε­ση α­πό ο­μά­δα 50 πε­ρί­που α­τό­μων με κου­κού­λες και στο­λές πα­ραλ­λα­γής που πέ­τα­ξαν πέ­τρες με σφεντό­νες, μπου­λό­νια και φωτο­βο­λί­δες, σε ερ­γα­ζό­με­νους μπρο­στά στο ερ­γο­τά­ξιο.

 

 

Η ε­πι­χεί­ρη­ση τρο­μο­κράτη­σης δεν πέ­ρα­σε και η δια­δή­λω­ση έ­γι­νε. Οι τρα­μπού­κοι ε­πι­τέ­θη­καν και στους δια­δη­λω­τές στο τέ­λος της κι­νη­το­ποί­η­σης, και εί­χαν την κά­λυ­ψη της α­ντι-δια­δή­λω­σης που ορ­γά­νω­σαν την ί­δια μέ­ρα οι “ε­πι­τρο­πές α­γώ­να κα­τά του χρυσού” με ε­πι­κε­φα­λής τη βου­λευ­τή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Κ. Ιγ­γλέ­ζη.
Οι ερ­γα­ζό­με­νοι έ­χουν πολ­λές φο­ρές α­να­γκα­στεί να α­ντι­με­τω­πί­σουν τις προ­βο­κά­τσιες που τους έ­χει στή­σει στο πα­ρελ­θόν το μέ­τω­πο της κα­ταστρο­φής και της ω­μής βί­ας της φα­σι­στι­κής η­γε­σί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Αυ­τή τη φο­ρά βι­ντε­ο­σκό­πη­σαν την ε­πί­θε­ση στο ερ­γο­τά­ξιο και τη στάση της α­στυ­νο­μί­ας, η ο­ποί­α φαί­νε­ται να πα­ρα­κο­λου­θεί α­δρα­νής, (https://www.youtube.com/watch?v=Ax9jaf_34Co). Οι ερ­γα­ζό­με­νοι εί­χαν δύ­ο τραυ­μα­τί­ες, ε­νώ στο βί­ντε­ο φαί­νε­ται κα­θα­ρά πως οι τρα­μπού­κοι στό­χευαν πριν πε­τά­ξουν τις πέ­τρες. Έ­τσι α­χρη­στεύ­θη­κε η συ­κο­φαντι­κή ε­πίθε­ση της βου­λευ­τή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, Κ. Ιγ­γλέ­ζη, που ό­χι μό­νο κά­λυ­ψε τους τρα­μπού­κους, αλ­λά βγή­κε με πρω­το­φα­νές θρά­σος να “κα­ταγ­γεί­λει” ό­τι ή­ταν οι “με­ταλ­λωρύ­χοι της Eldorado Gold” που κι­νή­θη­καν βί­αια κα­τά των δια­δη­λω­τών των “ε­πι­τρο­πών α­γώνα” μα­ζί με την α­στυ­νο­μί­α (!!!)

Αρ­γό­τε­ρα την ί­δια μέ­ρα, ό­πως μας κα­τάγ­γει­λαν φί­λοι ερ­γα­ζό­με­νοι στα με­ταλ­λεί­α, ά­γνω­στοι ε­πι­τέ­θη­καν με πέ­τρες και έ­σπα­σαν τζά­μια σε σπί­τια συ­να­δέλ­φων τους στην Ιε­ρισ­σό, φω­νά­ζο­ντας “δεν σας θέ­λου­με ε­δώ, να φύ­γε­τε”. Α­πευ­θύν­θη­καν στην το­πι­κή α­στυ­νο­μί­α για να επέμ­βει και αρ­νή­θη­κε να το κά­νει! Αυ­τές οι ε­πι­θέ­σεις έρ­χο­νται σε συ­νέ­χεια μί­ας πε­ριό­δου τρο­μοκράτη­σης των ερ­γα­ζο­μέ­νων στην Ιε­ρισ­σό που έ­φτα­σε μέ­χρι και σε α­πει­λές κα­τά των παι­διών τους στην τά­ξη, κά­ψι­μο και σπά­σι­μο αυ­το­κι­νή­των κ.α.

Πρό­κει­ται για μια νέ­α κλι­μά­κω­ση της βί­ας κα­τά των ερ­γα­ζό­με­νων και της ε­πέν­δυ­σης χρυ­σού.

Πριν α­πό τα τε­λευ­ταί­α ε­πει­σό­δια, εί­χε γί­νει η α­ναι­τιο­λό­γη­τη α­νάκλη­ση των πο­λε­ο­δο­μι­κών α­δειών που δό­θη­καν για την κα­τα­σκευ­ή του ερ­γο­στασί­ου ε­μπλου­τι­σμού, το ο­ποί­ο α­πο­τε­λεί τμή­μα της δια­δι­κα­σί­ας της ε­ξό­ρυ­ξης χρυ­σού. Αυ­τή ή­ταν μί­α α­πό τις πρώ­τες κι­νή­σεις του υ­πουρ­γού Πα­ρα­γω­γι­κής Ανα­συ­γκρό­τη­σης του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, Λα­φα­ζά­νη, με αι­τιο­λο­γι­κό την αυ­θαί­ρε­τη διαπί­στω­ση ό­τι α­παι­τεί­ται “ε­πα­νε­ξέ­τα­ση” τους. Η α­νά­κλη­ση έ­γι­νε τέ­λη Φλε­βά­ρη, και α­κο­λού­θη­σε η α­να­κοί­νω­ση της ε­ται­ρεί­ας ό­τι αν το υ­πουρ­γεί­ο ε­πι­μεί­νει, θα ε­γκα­τα­λεί­ψει την ε­πέν­δυ­ση. Αλ­λά το υ­πουρ­γεί­ο της “κυ­βέρ­νη­σης του λαού” δεν μπο­ρεί να ε­πι­μεί­νει να α­να­κα­λεί αυ­θαί­ρε­τα ά­δειες, πα­ρά μό­νο αν έ­χει τη “στή­ρι­ξη του λα­ού”. Σύμ­φω­να με τη σχε­τι­κή α­να­κοί­νω­ση η α­πό­φα­ση για την α­νά­κλη­ση στη­ρί­χθη­κε α­πο­κλει­στι­κά και μό­νο σε έγ­γρα­φες κα­ταγ­γε­λί­ες των φο­ρέ­ων της πε­ριο­χής (!), λες και οι φο­ρείς α­πο­τε­λούν τα αρ­μό­δια κρα­τι­κά ή δι­κα­στι­κά όρ­γα­να ε­λέγ­χου της νο­μι­μό­τη­τας των α­δειών… Το υ­πουρ­γεί­ο ό­μως ε­κτός α­πό τους φο­ρείς πρέ­πει να έ­χει και το λα­ό μα­ζί του. Αλ­λά ο λα­ός στη Χαλ­κι­δι­κή δεν έ­χει πο­λύ με­γά­λη διά­θε­ση να στη­ρί­ξει το Λα­φα­ζά­νη, α­πό τη μία για­τί αυ­τός ο λα­ός πε­ρι­λαμ­βά­νει κα­τά πλειο­ψη­φί­α τους με­ταλ­λω­ρύ­χους και τις οι­κο­γέ­νειες τους που εί­ναι υ­πέρ της ε­πέν­δυ­σης, και α­πό την άλ­λη γιατί μπρο­στά στη με­γά­λη κα­τα­στρο­φή και την α­νερ­γί­α θέ­λει πε­ρισ­σό­τε­ρα ε­πι­χει­ρή­μα­τα για να πα­ρα­συρ­θεί έ­να τμή­μα του λα­ού να κι­νη­το­ποι­η­θεί ε­νά­ντια στην ε­πέν­δυ­ση.
Γι’ αυ­τό προ­στρέ­χουν προς συ­μπα­ρά­στα­ση του υ­πουρ­γεί­ου οι πα­ρα­κρα­τι­κοί τρα­μπού­κοι, με τις πέ­τρες, τα μπου­λό­νια, τις φω­το­βο­λί­δες τους, τις στο­λές πα­ραλ­λα­γής και τις κου­κού­λες τους, δη­λα­δή το βα­θύ κα­θε­στώς.

Α­σφα­λώς το υ­πουρ­γεί­ο κα­θό­λου δεν κό­πτε­ται για το πε­ρι­βάλ­λον και την υ­γεί­α των κα­τοί­κων. Πρό­κει­ται για το ί­διο υ­πουρ­γεί­ο που δέ­χε­ται με ανοι­χτές α­γκά­λες την ε­πέ­κτα­ση του δου­λο­κτη­τι­κού κά­τερ­γου της Cosco στον Πει­ραιά, τις γε­ω­τρή­σεις για πε­τρέ­λαιο στο Ιό­νιο και την Κρή­τη αρ­κεί να εί­ναι ρώ­σι­κες, τα πο­δο­σφαι­ρι­κά γή­πε­δα αρ­κεί να α­νή­κουν σε ρω­σό­φι­λους ο­λι­γάρ­χες. Για αυ­τή την κυ­βέρ­νη­ση το πε­ρι­βάλ­λον α­πο­τε­λεί θέ­μα μό­νο ό­ταν πρό­κει­ται να λει­τουρ­γή­σουν μέ­σα σε αυ­τό δυ­τι­κά ή ντό­πια φι­λο­δυ­τι­κά κε­φά­λαια.
Το κε­ντρι­κό ζή­τη­μα για την κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και για τους σα­μποτέρ της βιο­μη­χα­νί­ας εί­ναι πά­ντα η προ­ά­σπι­ση των συμ­φε­ρό­ντων του πο­λι­τι­κού τους α­φε­ντι­κού, δη­λα­δή της νε­ο­τσα­ρι­κής Ρω­σί­ας. Γι αυ­τό το λό­γο ή­συ­χη μεταλ­λουρ­γί­α χρυ­σού α­πό δυ­τι­κές ε­ται­ρί­ες δί­πλα στην “κι­βω­τό της Ορ­θο­δο­ξίας” και στη Σκή­τη του Α­γί­ου Αν­δρέ­α, που τα θέ­λει η Ρω­σί­α για να κα­τε­βεί στο Αι­γαί­ο και για να στή­σει το δι­κό της πα­γκό­σμιο ορ­θό­δο­ξο γε­ω­πο­λι­τι­κό πό­λο ε­νά­ντια στο Φα­νά­ρι, δεν υ­πάρ­χει. Γι αυ­τό το λό­γο ο α­γα­πη­μέ­νος “ε­πεν­δυ­τής” των Σα­μα­ρά, Βε­νι­ζέ­λου και ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, στην πε­ριο­χή, εί­ναι ο Ι­βάν Σαβ­βί­δης, πρώ­ην βου­λευ­τής της ρώ­σι­κης Δού­μας, που ήρ­θε στην Ελ­λά­δα με τις ευ­λο­γί­ες του Πού­τιν.
Έ­χου­με γρά­ψει πολ­λές φο­ρές στη Νέ­α Α­να­το­λή πως το ρω­σό­φι­λο κα­θεστώς που διε­ξά­γει το πα­ρα­γω­γι­κό σα­μπο­τάζ στη χώ­ρα, με πο­λιορ­κη­τι­κό κριό τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, έ­χει πο­λε­μή­σει λυσ­σα­λέ­α το στή­σι­μο βιο­μη­χα­νι­κής μο­νά­δας μεταλ­λουρ­γί­ας χρυ­σού α­πό δυ­τι­κά κε­φά­λαια. Αρ­χι­κά έ­να μέ­τω­πο ψευ­τοΚ­ΚΕ - ΣΥΝ με την πο­λι­τι­κή υ­πο­στή­ρι­ξη κο-ρυ­φής α­πό Ση­μί­τη και Κα­ρα­μαν­λή και με τη βοή­θεια του ΣτΕ (Συμ­βού­λιου της Ε­πι­κρα­τεί-ας), ε­μπό­δι­σε την κα­να­δι­κή TVX που εί­χε α­γο­ρά­σει τα με­ταλ­λεί­α α­πό το κρά­τος να φτιά-ξει με­ταλ­λουρ­γί­α χρυ­σού. Η TVX τε­λι­κά ε­πει­δή εί­χε δώ­σει πολ­λά λε­φτά για τη δου­λειά στην Ελ­λά­δα χρε­ωκό­πη­σε. Με­τά το κρά­τος έ­δω­σε τα μεταλλεί­α τζά­μπα, για 11 εκ ευ­ρώ με α­πευ­θεί­ας α­νά­θε­ση, στον αρ­χι­κά φτιαγ­μέ­νο με ρώ­σι­κα κε­φά­λαια και πά­ντα ρω­σό­φι­λο Μπό­μπο­λα. Ο Μπό­μπο­λας τα εκ­με­ταλ­λεύ­τη­κε για με­ρι­κά χρό­νια με την ε­ξό­ρυξη άλ­λων με­ταλ­λευ­μά­των, μό­λυ­βδου, ψευ­δάρ­γυ­ρου, χω­ρίς κα­νέ­νας ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, κα­νένα ψευ­τοΚ­ΚΕ, κα­μί­α κυ­βέρ­νη­ση, κα­νέ­να ΣτΕ να τον στα­μα­τή­σει, κα­νέ­να κί­νημα κα­τοί­κων να τον ε­νο-χλή­σει. Α­φού δεν υ­πήρ­ξε κα­μιά ε­νό­χλη­ση ο Μπό­μπο­λας τα πού­λη­σε πα­νά­κρι­βα αρ­χι­κά στους κα­να­δούς της European Goldfields και στη συ­νέ­χεια της Eldorado Gold που πί­στεψαν ό­τι και αυ­τοί θα έ­χουν το ί­διο ή­ρε­μο κλί­μα για να κάνουν την ε­πέν­δυ­ση (http://www.oakke.gr/sabotaz-crisis/item/125). Α­πό τις συ­ναλ­λα­γές αυ­τές ο Μπό­μπο­λας κέρ­δι­σε 537 εκ ευ­ρώ, και σή­με­ρα έ­χει κρα­τή­σει έ­να μι­κρό πο­σο­στό στα με­ταλ­λεί­α, και μέ­σω ε­νός στε­λέχους της Α­ΚΤΩΡ, του Πέ­τρου Στρα­του­δά­κη, τη διεύ­θυν­ση της κα­να­δι­κής ε­ται­ρεί­ας. Αυ­τό δί­νει στον Μπό­μπο­λα τη δυ­να­τό­τη­τα να προ­σλαμβά­νει το προ­σω­πι­κό, κα­θώς και τη δυ­να­τό­τη­τα να δια­με­σο­λα­βεί α­νά­με­σα στο κα­να­δι­κό κε­φά­λαιο και στο κρά­τος.
Α­μέ­σως μό­λις τέ­λειωσαν οι χρυ­σο­φό­ρες πω­λή­σεις του Μπό­μπο­λα, και φά­νη­κε ό­τι η Eldorado Gold θα ξε­κι­νού­σε τις ερ­γα­σί­ες για την προ­ε­τοι­μα­σί­α της εξό­ρυ­ξης χρυ­σού, το ή­ρε­μο κλί­μα τε­λεί­ω­σε, ξε­κί­νη­σαν ξα­νά οι διά­φο­ρες “ε­πι­τρο­πές α­γώ­να”, και η βί­α α­πο­κο­ρυ­φώ­θη­κε με τη βί­αι­η ε­πί­θε­ση του Μάρ­τη του 2013 όταν ο­μά­δα 40 κου­κου­λο­φό­ρων μπή­κε στις ε­γκα­τα­στά­σεις των με­ταλ­λεί­ων και έβα­λε φω­τιά, α­φού πρώ­τα ξυ­λο­κό­πη­σε, έ­δε­σε και πε­ριέ­λου­σε με βεν­ζί­νη τους φύ­λα­κες.
Οι ερ­γα­ζό­με­νοι α­πά­ντη­σαν τό­τε με μια πο­λύ μα­ζι­κή συ­γκέ­ντρω­ση με με­γά­λη συμ­με­το­χή και κα­τοί­κων της πε­ριο­χής, στην ο­ποί­α μί­λη­σε με­τά α­πό πρό­σκλη­σή των σω­μα­τεί­ων και ο σ. Η. Ζα­φει­ρό­που­λος.
Σή­με­ρα πά­λι οι ερ­γα­ζό­με­νοι βρί­σκο­νται σε κι­νη­το­ποι­ή­σεις για να στη­ρί­ξουν το δι­καί­ω­μά τους στη δου­λειά και να α­ντι­στα­θούν στη φα­σι­στι­κή βί­α που δέ­χο­νται.

Εί­ναι προ­ο­δευ­τι­κή τα­ξι­κή διεκ­δί­κη­ση να γί­νει η ε­πέν­δυ­ση πά­ντα με ό­ρους σύμ­φω­νους με τα πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά στά­νταρ πο­λι­τι­σμέ­νης α­νε­ξάρ­τητης χώ­ρας και με σε­βα­σμό στις καλύ­τε­ρες ερ­γα­σια­κές συν­θή­κες και ό­χι σε συνθή­κες γα­λέ­ρας. Βα­σι­κός πα­ρά­γο­ντας για τη νι­κηφό­ρα έκ­βα­ση αυ­τού του αγώ­να εί­ναι να κα­ταρ­ρι­φθούν τα α­ντι-ε­πι­στη­μο­νι­κά, ψευ­το-πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά επι­χει­ρή­μα­τα του με­σαιω­νι­κού με­τώ­που που στή­νουν οι ρω­σό­φι­λοι ε­νά­ντια στο χρυ­σό, και να α­πο­κα­λυ­φθεί ο α­ντια­να­πτυ­ξια­κός α­ντερ­γα­τι­κός χα­ρα­κτή­ρας των πο­λι­τι­κών δυ­νάμε­ων που τον στη­ρί­ζουν, που εί­ναι οι ί­διες που φέρ­νουν σή­με­ρα την χρε­ω­κο­πί­α, την α­νερ­γί­α, την πεί­να και την ε­ξα­θλί­ω­ση, δη­λα­δή το χει­ρό­τε­ρο δυ­να­τό πε­ρι­βάλ­λον για να ζή­σει έ­νας άν­θρω­πος. Για να νι­κή­σει αυ­τός ο α­γώ­νας τους κρα­τι­κούς και πα­ρα­κρα­τι­κούς σα­μπο­τέρ πρέ­πει οι εργα­ζό­με­νοι χτυ­πή­σουν τη γραμ­μή του κα­θυ­συ­χα­σμού που προ­ω­θεί η διεύ­θυν­ση του Μπό­μπο­λα και να δώ­σουν μια α­πο­φα­σι­στι­κή μά­χη, μπρο­στά στα κα­νά­λια και μπρο­στά σε ό­λο τον ελ­λη­νι­κό λα­ό για να α­πο­κα­λύ­ψουν με τους ει­δι­κούς τους αλ­λά και με α­νε­ξάρ­τη­τους ει­δι­κούς πό­σο σα­θρά, και πό­σο στη­μέ­να α­πό τους πα­νε­πι­στη­μια­κούς του Σύ­ρι­ζα εί­ναι τα δή­θεν ε­πι­στη­μο­νι­κά ε­πι­χει­ρή­ματα σύμ­φω­να με τα ο­ποί­α α­πει­λεί­ται το πε­ρι­βάλ­λον και η ζω­ή των κα­τοί­κων α­πό την ε­πέν­δυ­ση του χρυ­σού, την ώ­ρα που αυ­τές οι μέ­θο­δες έ­χουν ε­φαρ­μο­στεί με τα κα­λύ­τε­ρα α­πο­τε­λέ­σμα­τα σε χώ­ρες πο­λύ πιο προ­στα­τευ­μέ­νες πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά α­πό τη δι­κιά μας (Φι­λαν­δί­α, Κα­να­δάς).
Ε­ξί­σου ση­μα­ντι­κό εί­ναι οι ερ­γα­ζό­με­νοι να α­πο­φύ­γουν, ό­σο εί­ναι δυ­να­τό, την ό­ξυν­ση των α­ντι­θέ­σε­ων με τους κα­τοί­κους που ε­να­ντιώ­νο­νται στην ε­πέν­δυ­ση, και να α­πο­τρέ­ψουν τη δη­μιουρ­γί­α κλί­μα­τος ε­νός το­πι­κού εμ­φύ­λιου πο­λέ­μου, ο ο­ποί­ος μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει μό­νο υ­πέρ της κυ­βέρ­νη­σης αδυ­να­τί­ζο­ντας την αιχ­μή του α­γώ­να.

Η Ο­ΑΚ­ΚΕ κα­λεί κά­θε δη­μο­κρα­τι­κό άν­θρω­πο και κά­θε πα­τριώ­τη να κα­τα­δικά­σει τους τρα­μπού­κους και τον πο­λι­τι­κό προ­στά­τη τους, την κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και να στα­θεί στο πλευ­ρό των ερ­γα­τών για να γί­νει η ε­πέν­δυ­ση. Ο α­γώ­νας των με­ταλ­λω­ρύ­χων της Χαλ­κι­δι­κής εί­ναι η αιχ­μή το δό­ρα­τος του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος ε­νά­ντια στο σα­μπο­τάζ.