Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΣΚΟΥΡΙΕΣ: ΤΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΥΡΙΖΑ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η Ο­ΑΚ­ΚΕ έ­χει πολ­λές φο­ρές κα­ταγ­γεί­λει το ρω­σό­δου­λο κα­θε­στώς, δη­λα­δή τις η­γε­σί­ες των κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κομ­μά­των και ι­διαί­τε­ρα των ψευτο­α­ρι­στε­ρών ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ - ΔΗ­ΜΑΡ - ψευ­τοΚ­ΚΕ ό­τι

προ­ω­θούν την πο­λι­τι­κή του πα­ρα­γωγι­κού σα­μπο­τάζ σε ό­σες ε­πεν­δύ­σεις δεν ε­ξυ­πη­ρε­τούν τα συμ­φέ­ρο­ντα του πολι­τι­κού τους α­φε­ντι­κού, δη­λα­δή της Ρω­σί­ας του Πού­τιν και των συμ­μά­χων της Κί­νας και Κα­τάρ. Στρα­τη­γι­κής ση­μα­σί­ας ζή­τη­μα για το κα­θε­στώς εί­ναι να μη γί­νει η ε­πέν­δυ­ση χρυ­σού στη Χαλ­κι­δι­κή α­πό ε­ται­ρεί­α δυ­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων, ι­διαί­τε­ρα δι­πλα στο Ά­γιο Ό­ρος που το επο­φθαλ­μιά η Ρω­σί­α του Πού­τιν. Έτσι το κα­θε­στώς στα­μά­τη­σε την TVX και τώ­ρα κά­νει πό­λε­μο στην Ελ­ντο­ρά­ντο.

Πο­λιορ­κη­τι­κός κριός του κα­θε­στώ­τος σε αυ­τό τον πό­λε­μο και κά­θε άλ­λο α­ντι­βιο­μη­χα­νι­κό εί­ναι ο δι­πρό­σω­πος ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Το με­γά­λο ζή­τη­μα εί­ναι ό­τι ε­νώ τα τε­λευ­ταί­α δύ­ο χρό­νια ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ πρω­το­στα­τεί σε κι­νη­το­ποι­ή­σεις κα­τά της ε­πέν­δυ­σης, ό­λο το προ­η­γού­με­νο διά­στη­μα α­πό το 2003 ως το το 2011 ε­ξα­σφάλι­ζε το ή­ρε­μο κλί­μα που χρεια­ζό­ταν ο ρω­σό­δου­λος ο­λι­γάρ­χης Μπό­μπο­λας για να μο­σχοπου­λή­σει στην Ελ­ντο­ρά­ντο τις με­το­χές που πή­ρε τζά­μπα α­πό το κρά­τος. Τί­πο­τα άλ­λο ό­σο αυ­τή η δι­πλή στά­ση δεν α­πο­δει­κνύ­ει τον πρα­κτό­ρικο χα­ρα­κτή­ρα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Αυ­τό το χα­ρα­κτή­ρα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, πέ­ρα α­πό την εκ­κω­φα­ντι­κή η­συ­χί­α των ψευ­το­οι­κο­λό­γων του α­πό το 2003 ως το 2011 ό­που ο Μπό­μπο­λας τρύ­πα­γε το βου­νό, τον α­πο­κα­λύ­πτει το γε­γο­νός ό­τι το Μά­η του 2010 η Αυ­γή δη­μο­σί­ευ­σε ο­λο­σέ­λιδη δια­φή­μι­ση της ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΟΣ ΧΡΥ­ΣΟΣ που μί­λα­γε για “μια α­πό τις με­γαλύ­τε­ρες ε­πεν­δύ­σεις που γνώ­ρι­σε πο­τέ η Ελ­λά­δα”, και με την ο­ποί­α η ε­ται­ρεί­α πε­ρη­φα­νευό­ταν ό­τι δου­λεύ­ει “με την κοι­νωνί­α δί­πλα” και ό­τι προ­στα­τεύ­ει “το πε­ρι­βάλ­λον με χει­ρο­πια­στές λύ­σεις”!!!

Με λί­γα λό­για το α­να­γνω­στι­κό κοι­νό της Αυ­γής και ο­ποιοσ­δή­ποτε τρί­τος εν­δια­φε­ρό­με­νος έ­παιρ­νε το 2010 το μή­νυ­μα ό­τι ο ΣΥΝ-ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εί­χε αλ­λά­ξει τρο­πά­ρι α­πό την ε­πο­χή που έ­διω­χνε μα­ζί με το ψευ­τοΚ­ΚΕ την κα­να­δι­κή TVX, και τώ­ρα πια ή­ταν υ­πέρ της ε­πέν­δυ­σης. Ό­λα αυ­τά άλ­λα­ξαν ξαφ­νι­κά ό­ταν το “με­γά­λο ψά­ρι”, δη­λα­δή η Ελ­ντο­ρά­ντο, νο­μί­ζο­ντας ό­τι υ­πάρ­χει συμ­φω­νί­α α­κό­μα και του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για την ε­πέν­δυ­ση, πιά­στη­κε στο α­γκί­στρι και α­γό­ρα­σε τις μετο­χές των με­ταλ­λεί­ων, α­γο­ρα­πω­λη­σί­α α­πό την ο­ποί­α ο Μπό­μπο­λας κέρ­δι­σε τε­ρά­στιες υ­πε­ρα­ξί­ες και πο­σο­στό 3,5% στη δω­δέ­κα­τη σε μέ­γε­θος ε­ται­ρεί­α ε­ξόρυ­ξης χρυ­σού πα­γκό­σμια, α­ξί­ας 285 εκ ευ­ρώ (1,5% πή­ρε το Κα­τάρ). Αυ­τή η α­πο­κά­λυ­ψη κατα­θο­ρύ­βη­σε τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, που ψέ­λι­σε κά­ποιες δι­καιο­λο­γίες, δη­λα­δή ό­τι αυτό το δη­μο­σί­ευ­μα ή­ταν α­πλά μια δια­φή­μι­ση της “Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός”, και ό­τι τότε η Αυ­γή α­ντι­με­τώ­πι­ζε προ­βλή­μα­τα λό­γω έλ­λει­ψης χρη­μα­το­δό­τη­σης !!! Με λί­γα λό­για δέ­χτη­κε ό­τι πή­ρε συ­νει­δη­τά χρη­μα­το­δό­τη­ση πριν α­πό την πώ­λη­ση των με­τοχών του Ά­κτο­ρα (και ε­νός άλ­λου εν­διά­με­σου α­γο­ρα­στή, της Εuropean Goldfields) στο Κα­τάρ και με­τά στην Ελ­ντο­ρά­ντο!!! Η δη­μο­σί­ευ­ση αυ­τή α­πό την Αυγή σε συν­δυα­σμό με την α­να­στο­λή των κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων στην πε­ριο­χή, έ­στελνε το σή­μα αρ­χι­κά στο Κα­τάρ και κυ­ρί­ως στην Ελ­ντο­ρά­ντο, ό­τι ο ΣΥΝ-ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εί­χε γί­νει α­πό ε­χθρός με­γά­λος φί­λος της ε­πέν­δυ­σης της “Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός”. Δη­λα­δή ο ΣΥΝ-ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έ­παι­ξε το ρό­λο του αβα­ντα­δό­ρου στον Μπό­μπο­λα που με αυ­τή τη φαι­νο­με­νι­κή α­πα­τη­λή υ­πο­στή­ρι­ξη ε­ξα­σφά­λι­σε ψη­λό τί­μη­μα αρ­χι­κά από το Κα­τάρ και με­τά α­πό την Ελ­ντο­ρά­ντο, αλ­λά ε­ξα­σφά­λι­σε και τη διεύ­θυνση της “Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός”! Μό­λις έ­κλει­σε η βρω­μο­δου­λειά ο ΣΥΝ-ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έ­βαλε σε κί­νη­ση τον κοι­μι­σμέ­νο ή μάλ­λον α­δειού­χο ε­πί 8 ο­λό­κλη­ρα χρό­νια πο­λι­τικό στρα­τό  του στη Χαλ­κι­δι­κή και ό­λη την Ελ­λά­δα και τον έ­ρι­ξε με ορ­μή ενά­ντια στους α­νύ­πο­πτους Κα­να­δούς, που αλ­λοι­θώ­ρη­σαν α­πό το πο­λύ χρυ­σά­φι που εί­δαν ξαφ­νι­κά α­φύ­λα­κτο και αρ­κε­τά φτη­νό μπρο­στά τους, για­τί το κρά­τος τους ζή­τη­σε ου­σια­στι­κά α­σή­μα­ντα πο­σο­στά (ρό­γιαλ­τις 2% και ό­χι 10% ό­πως συ­νη­θίζε­ται)! Ήταν η πιο α­πο­κα­λυπ­τι­κή κομ­μα­τι­κή και κρα­τι­κή α­πά­τη της σύγ­χρο­νης πο­λι­τι­κής ι­στο­ρί­ας.
www.enikos.gr/politics/126639,ND:_Otan_h_AYGH_exymnoyse_thn_ependysh_s.html)

Το ιστορικό των εξαγορών των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και τα κέρδη Μπόμπολα

Για να γί­νει κα­τα­νο­η­τή ό­μως η πο­λι­τι­κή α­πά­τη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ υ­πέρ του Μπό­μπο­λα πρέ­πει να κά­νου­με μί­α σύ­ντο­μη ε­ξι­στό­ρη­ση των ε­ξα­γο­ρών που έ­γιναν στις με­το­χές της ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΟΣ ΧΡΥ­ΣΟΣ έ­ως σή­με­ρα:

Τα με­ταλ­λεί­α με­τά την α­κύ­ρω­ση της ε­πέν­δυ­σης της κα­να­δι­κής TVX το 2003 ύ­στε­ρα α­πό κι­νη­το­ποι­ή­σεις στις ο­ποί­ες πρω­το­στά­τη­σε αρ­χι­κά το ψευ­τοΚ­ΚΕ και στη συ­νέ­χεια και ο ΣΥΝ, που έ­δω­σαν την πρό­φα­ση για την α­πό­φα­ση κα­τα­δίκη της ε­πέν­δυ­σης α­πό το ΣτΕ, πέ­ρα­σαν στα χέ­ρια ε­ται­ρεί­ας συμ­φε­ρό­ντων Μπόμπο­λα. Συ­γκε­κρι­μέ­να, στο τέ­λος του 2003 έ­γι­νε η με­τα­βί­βα­ση των με­το­χών της TVX στην ε­ται­ρεί­α ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΟΣ ΧΡΥ­ΣΟΣ (εν­διά­με­σα και για λί­γο πέ­ρα­σαν στην κανα­δι­κή Κίν­ρος) ό­που το με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό εί­χε η Α­ΚΤΩΡ του Μπό­μπο­λα. Η μετα­βί­βα­ση κυ­ρώ­θη­κε με νό­μο στις αρ­χές του 2004 και τα με­ταλ­λεί­α πέ­ρα­σαν στα χέρια της ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΟΣ ΧΡΥ­ΣΟΣ με το ε­ξευ­τε­λι­στι­κό τί­μη­μα των 11 εκ ευ­ρώ, που πά­ντως έ­τσι κι αλ­λιώς ή­ταν ή­δη ξε­φτι­λι­σμέ­νο και α­πό την ί­δια την α­πό­φα­ση του ΣτΕ κα­τά της ε­πέν­δυ­σης του χρυ­σού.
Α­κο­λού­θη­σε η με­γά­λη πε­ρί­ο­δο η­ρε­μί­ας που ο­φει­λό­ταν στο ό­τι τα μεταλ­λεί­α βρέ­θη­καν στα χέ­ρια ε­νός κρα­τι­κο-ο­λι­γάρ­χη ευ­νο­ού­με­νου του ρω­σόδου­λου κα­θε­στώ­τος.
Το “ε­λάτ­τω­μα” του Μπό­μπο­λα ή­ταν ό­τι  δεν θα μπο­ρού­σε να κά­νει πο­τέ κα­μί­α ε­πέν­δυ­ση χρυ­σού στα με­ταλ­λεί­α, ού­τε την κε­φα­λαια­κή ε­πάρ­κεια, ού­τε χρη­μα­το­δό­τες για τέ­τοιας κλί­μα­κας ε­ξό­ρυ­ξη και κυ­ρί­ως δεν εί­χε την στοι­χειώ­δη α­να­γκαί­α τε­χνο­γνω­σί­α. Αυ­τό το ε­λάτ­τω­μα ο Μπό­μπο­λας το με­τέ­τρε­ψε με τη βο­ή­θεια του ρω­σό­δου­λου πο­λι­τι­κού κα­θε­στώ­τος σε πλε­ο­νέ­κτη­μα. Το “χρυ­σά­φι” των με­το­χών που εί­χε στα χέ­ρια του και που εί­χε α­πο­κτή­σει σχε­δόν τζά­μπα το μο­σχο­πού­λη­σε με μί­α σει­ρά ε­ξα­γο­ρών που του έ­φε­ραν πολ­λα­πλάσιες α­ξί­ες.

Οι πρώ­τες ε­ξα­γο­ρές έ­γι­ναν προς το δεύ­τε­ρο βα­σι­κό μέ­το­χο της ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΟΣ ΧΡΥ­ΣΟΣ, την κα­να­δι­κή European Goldfields, που ε­πί­σης ή­ταν μί­α μι­κρή ε­ται­ρεί­α χωρίς ε­μπει­ρί­α στην ε­ξό­ρυ­ξη χρυ­σού, αλ­λά με με­γα­λύ­τε­ρη δρα­στη­ριό­τη­τα στη με­ταλ­λουρ­γί­α α­πό τον Μπό­μπο­λα. Θέ­λη­σε να α­πο­κτή­σει τα με­ταλ­λεί­α με στό­χο να βρει κά­ποιον συ­νέ­ται­ρο με την α­παι­τού­με­νη τε­χνο­γνω­σί­α κα­θώς και την α­να­γκαί­α χρη­μα­το­δό­τη­ση για να κά­νει την ε­πέν­δυ­ση. Έ­τσι α­γό­ρα­σε με­γά­λα πακέ­τα με­το­χών α­πό τον Α­ΚΤΩ­ΡΑ και τον Κού­τρα (πρό­ε­δρο του Α­ΚΤΩ­ΡΑ, στε­νό συνερ­γά­τη του Μπό­μπο­λα) και έ­φτα­σε τον Ιού­λη του 2007 να έ­χει το 95% της ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΟΣ ΧΡΥ­ΣΟΣ και των με­ταλ­λεί­ων. Σε α­ντάλ­λαγ­μα οι Μπό­μπο­λας και Κού­τρας κέρ­δισαν α­πό αυ­τές τις με­τα­βι­βά­σεις 244,50 Δολ­λ Η­ΠΑ, πε­ρί­που 160 εκ ευ­ρώ και το 19,9% στην European Goldfields. Για­τί α­νέ­βη­κε τό­σο πο­λύ η α­ξί­α των με­το­χών των με­ταλ­λεί­ων και πού­λη­σε ο Μπό­πο­λας τό­σο α­κρι­βά; Για­τί ό­σο ε­πι­κρα­τού­σε η η­ρε­μί­α στην πε­ριο­χή, τό­σο το πά­θη­μα της κα­να­δι­κής TVX ξε­χνιό­ταν, και α­πλω­νό­ταν η φή­μη ό­τι η νέ­α ιδιο­κτη­σί­α εί­χε γε­νι­κή πο­λι­τι­κή α­πο­δο­χή στη χώ­ρα και δεν θα α­ντιμε­τώ­πι­ζε τα ί­δια προ­βλή­μα­τα με την προ­η­γού­με­νη.

Η European Goldfields α­πό το 2007 έ­ως τα μέ­σα του 2011 δεν κα­τά­φε­ρε να βρει χρη­μα­το­δό­τη ού­τε συ­νε­ταί­ρο με την α­παιτού­με­νη τε­χνο­γνω­σί­α για την ε­ξό­ρυ­ξη, για­τί πε­ρί­με­νε να τε­λειώ­σουν οι δια­δι­κα­σί­ες της α­δειο­δό­τη­σης α­πό το ελ­λη­νι­κό κρά­τος που κά­θε τό­σο τελ­μά­τω­ναν. Τε­λι­κά, τον Ιού­λη του 2011 ε­γκρί­θη­κε η πε­ρι­βαλλο­ντι­κή με­λέ­τη ε­νό­ψει της προ­σφο­ράς ε­νός νέ­ου ε­πεν­δυ­τή στα με­ταλλεί­α. Αυ­τός ο ε­πεν­δυ­τής ή­ταν το α­ρε­στό στο κα­θε­στώς κρά­τος του Κα­τάρ που έ­κα­νε ε­πεν­δυ­τι­κή συμ­φω­νί­α με την ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση! Τό­τε οι Μπό­μπο­λας-Κού­τρας πού­λη­σαν στο Κα­τάρ το 9,9% α­πό το 19,9% που εί­χαν α­πο­κτή­σει συ­νο­λι­κά στην European Goldfields α­πό τις εξα­γο­ρές και πή­ραν 130 εκ Δολ­λά­ρια Κα­να­δά, πε­ρί­που 92 εκ ευ­ρώ. Η συμ­φω­νί­α κρά­τους - Κα­τάρ- Μπό­μπο­λα δεν ι­κα­νο­ποί­η­σε την European Goldfields που ή­θε­λε να α­πο­φύ­γει τη δα­νειο­δό­τη­ση α­πό το Κα­τάρ με ε­πα­χθείς ό­ρους και βρα­χυ­πρόθε­σμη ε­ξό­φλη­ση, τμή­μα της ε­πεν­δυ­τι­κής του πρό­τα­σης. Έ­τσι, λί­γο με­τά, το Δε­κέμ­βριο του 2011 η European Goldfields έ­κλει­σε συμ­φω­νί­α με την κα­να­δι­κή Ελ­ντο­ρά­ντο για την α­νταλ­λα­γή του συ­νό­λου των με­το­χών της στα με­ταλ­λεί­α Χαλ­κι­δι­κής με με­το­χές στην Ελ­ντο­ρά­ντο.    Η συ­νο­λι­κή α­ξί­α της συμ­φω­νί­ας ήταν 2,5 δις δολ­λά­ρια Κα­να­δά. Οι μέ­το­χοι της European Goldfields α­ντάλ­λα­ξαν το σύ­νο­λο των με­το­χών τους με το 22% των με­το­χών του σχή­μα­τος Eldorado - EG που πρό­κυ­ψε με­τά την ε­ξα­γο­ρά με τα α­ντί­στοι­χα δι­καιώ­ματα στα με­ρί­σμα­τα της ε­ται­ρεί­ας. Το υ­περ­τί­μη­μα που πή­ραν μέ­σα α­πό τη συμ­φω­νί­α αυ­τή οι μέ­το­χοι της European Goldfields (premium) ή­ταν της τά­ξης του 56,5% !!! (Η­με­ρη­σί­α,20/12/2011). Ο Μπό­μπο­λας πή­ρε το 3,5% στο νέ­ο σχή­μα που ε­πε­κτεί­νε­ται και στα μεταλ­λεί­α στο Πέ­ρα­μα του Έ­βρου και στα με­ταλ­λεί­α της Eldorado στην Κί­να, στη Βραζι­λί­α και στην Τουρ­κί­α, α­ξί­ας 285 ε­κατ ευ­ρώ, και το Κα­τάρ το 1,5% (Βή­μα, 24/12/2011). Σε ό­λη αυ­τή τη διάρ­κεια ο Μπό­μπο­λας κρά­τη­σε και συ­νε­χί­ζει να κρατά­ει έ­να πο­σο­στό κα­θα­ρά δι­κό του 5% στα με­ταλ­λεί­α. Δη­λα­δή η Ελ­ντο­ρά­ντο α­πόκτη­σε α­πό την European Goldfields μό­νο το 95% των με­ταλ­λεί­ων. Το ί­διο ε­ρώ­τη­μα μπαί­νει ξα­νά; Πως α­νέ­βη­κε τό­σο πο­λύ η α­ξί­α των μετο­χών στα με­ταλ­λεί­α που εί­χαν αρ­χι­κά α­γο­ρα­στεί για 11 εκ ευ­ρώ; Η α­πά­ντη­ση εί­ναι η ί­δια: Α­φε­νός το κρά­τος προ­χώ­ρη­σε με την έ­γκρι­ση της πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής με­λέ­της, α­φε­τέ­ρου υ­πήρ­ξε η­ρε­μί­α στην πε­ριο­χή. Δηλα­δή, γί­νο­νταν κά­ποιες κι­νη­το­ποι­ή­σεις, αλ­λά εί­χε στα­μα­τή­σει ο πό­λε­μος κατά των με­ταλ­λεί­ων με ε­πι­θέ­σεις και α­πο­κλει­σμό των ε­γκα­τα­στά­σε­ων, με στήσι­μο “φυ­λακί­ων α­γώ­να” στις ει­σό­δους των ερ­γο­τα­ξί­ων κ.λπ, δη­λα­δή ό­λα ό­σα ακο­λού­θη­σαν τη με­τα­βί­βα­ση στην Ελ­ντο­ρά­ντο και ε­κτυ­λίσ­σο­νται με α­μεί­ω­τη έντα­ση έ­ως σή­με­ρα με κε­ντρι­κό σύν­θη­μα “να φύ­γει η Ελ­ντο­ρά­ντο”.

Σύ­νο­λο κερ­δών για τον Μπό­μπο­λα α­πό ό­λες αυ­τές τις πο­λι­τι­κο-οι­κο­νο­μι­κές μα­νού­βρες σε χρή­μα­τα και με­το­χές (160 + 92 + 285=) 537 εκ ευ­ρώ. Γι΄ αυ­τό ή­ταν κρί­σι­μη η πε­ρί­ο­δος της η­ρε­μί­ας στην πε­ριο­χή, δηλ για την προ­σέλ­κυ­ση των ε­πεν­δυ­τών που θα έ­δι­ναν πλου­σιο­πά­ρο­χα πο­σά για να αγο­ρά­σουν τις με­το­χές του Μπό­μπο­λα με τη δια­σφά­λι­ση ό­τι ό­λα θα ε­ξε­λίσ­σο­νταν ο­μα­λά. Έ­τσι εμ­φα­νί­στη­κε το Μά­η του 2010 στην Αυ­γή η ο­λο­σέ­λι­δη δια­φή­μι­ση της ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΟΣ ΧΡΥ­ΣΟΣ. Αυ­τή η δια­φή­μι­ση έ­λε­γε ό­τι “α­κό­μα και οι πιο πο­λέ­μιοι του έρ­γου εί­ναι υ­πέρ της ε­ται­ρεί­ας”. Προ­φα­νώς έ­κα­νε τη δου­λειά της. Είναι φα­νε­ρό ό­μως ό­τι α­πό τη στιγ­μή που η Ελ­ντο­ρά­ντο δεν σκοπεύ­ει να εί­ναι πρω­τα­γω­νι­στής σε μί­α νέ­α με­τα­πώ­λη­ση αλ­λά ξε­κί­νη­σε τις ερ­γα­σί­ες για να κά­νει ε­ξό­ρυ­ξη χρυ­σού, το κα­θε­στώς εί­ναι α­πο­φα­σι­σμέ­νο να μην την α­φή­σει να προ­χω­ρή­σει ε­κτός αν βρει μπρο­στά του το μό­νο πράγ­μα που φο­βά­ται μια μα­ζι­κή ερ­γα­τι­κή και πα­τριω­τι­κή-δη­μο­κρα­τι­κή α­ντί­στα­ση στην α­πό-ε­πέν­δυ­ση. Αυ­τό φά­νη­κε ι­διαί­τε­ρα με το κά­ψι­μο  ε­γκα­τα­στά­σε­ων των με­ταλλεί­ων και την α­πει­λή κα­τά της ζω­ής των φυ­λά­κων. Αυ­τό το κά­ψι­μο δεν εί­χε μόνο σα στό­χο να τρο­μοκρατή­σει τους ερ­γά­τες και την ε­ται­ρεί­α, αλ­λά να φέ­ρει την α­στυ­νο­μί­α στα χω­ριά και με­τά ο σο­σιαλ­φα­σι­σμός, ο δή­θεν α­ντι­καπι­τα­λι­στι­κός και πραγ­μα­τι­κά α­ντι­δυ­τι­κός λό­γω ρω­σο­δου­λεί­ας, να αρ­χί­σει τη γνω­στή προ­βο­κα­τό­ρι­κη σύ­γκρου­ση: λα­ός-α­στυ­νο­μί­α (τά­χα της Τρό­ι­κας) μέσα στα χω­ρά­φια και στα χω­ριά, πράγ­μα που τό­σο κα­λά ξέ­ρει να κά­νει.

Το ρωσόδουλο καθεστώς θάβει το χρυσό για λογαριασμό του Πούτιν

Αυ­τή η πε­ριο­χή εί­ναι πο­λύ στρα­τη­γι­κή για τα συμ­φέ­ρο­ντα της Ρω­σίας του Πού­τιν για να α­φή­σει το ρω­σό­δου­λο κα­θε­στώς της χώ­ρας μας να την πά­ρει στα χέ­ρια του με μί­α τέ­τοια τε­ρά­στια ε­πέν­δυ­ση έ­να κα­να­δι­κό κε­φά­λαιο. Η πε­ριο­χή των με­ταλ­λεί­ων, ι­διαί­τε­ρα η Ιε­ρισ­σός, εί­ναι η πύ­λη στο Ά­γιο Ό­ρος, ό­που α­πό πα­λιά έ­χει φι­λο­δο­ξί­α η Ρω­σί­α να πα­τή­σει πό­δι και μέ­σω πα­τριαρ­χεί­ου της Μό­σχας να γί­νει η­γε­μό­νας των ορ­θό­δο­ξων πλη­θυ­σμών, α­φαι­ρώ­ντας την πρω­το­κα­θε­δρί­α α­πό το πα­τριαρ­χεί­ο Κων­στα­ντι­νού­πο­λης και τον Βαρ­θολο­μαί­ο. Για αυ­τό το σκο­πό στή­θη­κε το “σκάν­δα­λο του Βα­το­παι­δί­ου” και βρέ­θη­κε κα­τη­γο­ρού­με­νος ο η­γού­με­νος του Ε­φραίμ που ή­ταν με το Πατριαρ­χεί­ο και δεν δε­χό­ταν τις αλ­λε­πάλ­λη­λες πιέ­σεις Πού­τιν να α­πο­κτή­σει τον έ­λεγ­χο της μο­νής και ει­δι­κά της σκή­της του Α­γί­ου Αν­δρέ­α. Σε αυ­τήν η Ρω­σί­α έ­χει ε­γεί­ρει έ­ντο­να α­ξιώ­σεις για­τί εί­χε κα­τα­σκευα­στεί με χρή­μα­τα του τσά­ρου και κάπο­τε κα­τοι­κού­σαν σ’ αυ­τή ρώ­σοι μο­να­χοί. Η εί­σο­δος της Ρω­σί­ας στη σκή­τη του Α­γί­ου Αν­δρέ­α και α­πό ε­κεί στο Βα­το­πέ­δι που εί­ναι η καρ­διά ό­λου του Α­γί­ου Ό­ρους εί­ναι το με­γα­λύ­τε­ρο βή­μα του σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμού για να ε­λέγ­ξει πο­λι­τι­κά και θρη­σκευ­τι­κά αυ­τήν την πε­ριο­χή που θε­ω­ρεί­ται η κι­βωτός της Ορ­θο­δο­ξί­ας. Αυ­τός ο έ­λεγ­χος ση­μαί­νει  τε­λι­κά κυ­ριαρ­χί­α του πα­τριαρ­χεί­ου της Μό­σχας, δη­λα­δή της Ρω­σί­ας πά­νω στο Φα­νά­ρι, δη­λα­δή πά­νω στην πα­γκό­σμια ορ­θο­δο­ξί­α. Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ό­τι ο Πού­τιν εί­χε ε­πι­σκε­φτεί το Ά­γιο Ό­ρος το 2005 και α­πό τό­τε προ­γραμ­μα­τί­ζει έ­να δεύ­τε­ρο τα­ξί­δι που διαρ­κώς α­να­βάλ­λεται, α­κρι­βώς ε­πει­δή δεν έ­χει ε­ξα­σφα­λί­σει τους κα­τάλ­λη­λους ό­ρους της πο­λιτι­κής η­γε­μο­νί­ας για αυ­τή την ε­πί­σκε­ψη.
Ό­ταν ο Ε­φραίμ συ­να­ντή­θη­κε με τον πρό­ε­δρο τό­τε της Ρω­σί­ας Με­ντβέντεφ το Μά­η του 2010, το κλί­μα άλ­λαξε δρα­μα­τι­κά υ­πέρ του και ήρ­θαν στο φως εκθέ­σεις ε­κτι­μή­σε­ων για την α­νταλ­λα­γή α­κι­νή­των με το δη­μό­σιο α­πό τις ο­ποί­ες προ­κύ­πτει ό­τι δεν υ­πήρ­ξε κα­μί­α ζη­μιά για το δη­μό­σιο και κα­νέ­να σκάν­δαλο. Τα Χρι­στού­γεν­να του 2011 αυ­τό το κλί­μα άλ­λα­ξε προ­σω­ρι­νά με την ά­σκη­ση ποι­νι­κής δί­ω­ξης κα­τά του Ε­φραίμ και την προ­φυ­λά­κι­σή του. Αλ­λά σύ­ντο­μα φά­νηκε η σκο­πι­μό­τη­τα αυ­τής της με­θό­δευ­σης. Α­μέ­σως η ρώ­σι­κη εκ­κλη­σί­α και η ρώσι­κη πο­λι­τι­κή η­γε­σί­α έ­κα­ναν δη­λώ­σεις υ­πε­ρά­σπι­σης του Ε­φραίμ και της Ορ­θοδο­ξί­ας και εμ­φα­νί­στη­καν σαν προ­στάτες του Α­γί­ου Ό­ρους α­πό το διε­φθαρμέ­νο κρά­τος. Ή­ταν δη­λα­δή άλ­λη μί­α προ­βο­κά­τσια που δού­λε­ψε υ­πέρ του Πού­τιν. Τε­λι­κά ο Ε­φραίμ α­φού πή­γε με τη Μό­σχα α­πο­φυ­λα­κί­στη­κε και έ­χουν αρ­χίσει ή­δη οι α­θω­ω­τι­κές α­πο­φά­σεις υ­πέρ του για τις υ­πο­θέ­σεις που τον βα­ρύ­νουν. Την ί­δια στιγ­μή ο ταυ­τό­ση­μος με τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σε ό­λα τα καί­ρια πο­λι­τι­κά ζη­τή­μα­τα αρ­χιε­πί­σκο­πος Ιε­ρώ­νυ­μος άρ­χι­σε τα τα­ξί­δια στη Μό­σχα με όρ­κους πί­στης και αιώ­νιας α­φο­σί­ω­σης στην ορ­θό­δο­ξη “α­δελ­φή” Ρω­σί­α.
Για τους ί­διους λό­γους στη Χαλ­κι­δι­κή α­γο­ρά­ζουν μα­ζι­κά α­κί­νη­τα οι Ρώ­σοι σε πο­σο­στό που ξε­περ­νά το 60% των συ­νο­λι­κών α­γο­ρα­πω­λη­σιών. Ε­πί­σης έ­νας βου­λευ­τής της ρώ­σι­κης Δού­μας, ο άν­θρω­πος του Πού­τιν Ι­βάν Σαβ­βίδης, α­γό­ρα­σε γρή­γο­ρα και χω­ρίς προ­βλή­μα­τα τον ΠΑ­ΟΚ. Ο Σαβ­βί­δης ό­που στα­θεί και ό­που βρε­θεί μι­λά­ει υ­πέρ του Πού­τιν σα “σω­τή­ρα” της Ελ­λά­δας. Σε αυ­τή την πε­ριο­χή λοι­πόν ο Σα­μα­ράς, ο η­γέ­της της ΝΔ που α­δελ­φο­ποί­η­σε το κόμ­μα του με την “Ε­νω­μέ­νη Ρω­σί­α” του Πού­τιν, ο Τσί­πρας που πη­γαι­νο­έρχε­ται στη ρώ­σι­κη πρε­σβεί­α και υ­πε­ρα­σπί­ζε­ται την ε­ξάρ­τη­ση της χώ­ρας α­πό το ρώ­σι­κο φυ­σι­κό α­έ­ριο, και α­πό πί­σω τους ο Καμ­μέ­νος, η Πα­παρ­ρή­γα, ο Κου­βέλης, ο Βε­νι­ζέ­λος και η α­νοι­χτά και ξε­τσί­πω­τα ρω­σό­δου­λη να­ζι­στι­κή συμ­μο­ρία του Μι­χα­λο­λιά­κου, δεν θα α­φή­σουν να βγει χρυ­σός ό­σο τα κε­φά­λαια που θα κάνουν την ε­ξό­ρυ­ξη θα εί­ναι κα­να­δι­κά και ό­χι ρώ­σι­κα ή συμ­μα­χι­κά στη Ρω­σί­α ό­πως εί­ναι τα κι­νέ­ζι­κα. Αν τε­λι­κά δεν θά­ψουν ο­ρι­στι­κά το χρυ­σό μέ­σα στο βου­νό θα βρουν τρό­πο να το δώ­σουν σε ρώ­σι­κη ή κι­νέ­ζι­κη ε­ται­ρεί­α. Και η Ρω­σί­α και η Κί­να εί­ναι χώ­ρες που α­σχο­λού­νται με την ε­ξό­ρυ­ξη χρυ­σού και μά­λι­στα βρί­σκο­νται στις πρώ­τες θέ­σεις της πα­γκό­σμιας πα­ρα­γω­γής. Ο­πωσ­δή­πο­τε δεν έ­χουν α­νά­γκη τα κοι­τά­σμα­τα της Χαλ­κι­δι­κής, αλ­λά ο­πωσ­δή­πο­τε θα μπο­ρούσαν να ε­πω­φε­λη­θούν α­πό την εκ­με­τάλ­λευ­σή τους. Το σί­γου­ρο εί­ναι ό­τι ρω­σικά ή κι­νέ­ζι­κα με­ταλ­λεί­α θα ση­μά­νουν πεί­να και βούρ­δου­λα για τους ερ­γά­τες και μό­λυν­ση του πε­ρι­βάλ­λο­ντος, για­τί εί­ναι δια­φο­ρε­τι­κά και στα δύ­ο αυτά μέ­τω­πα, τα μέ­τρα στα ο­ποί­α υ­πο­χρε­ώ­νουν τις ε­ται­ρεί­ες των χω­ρών τους οι λα­οί που ζουν σε δη­μο­κρα­τι­κές συν­θή­κες σαν τον κα­να­δι­κό λα­ό και οι λα­οί που ζουν σε φα­σι­στι­κή δικτατο­ρί­α σαν τον κι­νέ­ζι­κο και το ρώ­σι­κο.

Το α­λη­θι­νό έ­γκλη­μα θα εί­ναι να α­κυ­ρω­θεί για άλ­λη μί­α φο­ρά μί­α στρα­τη­γι­κή, ε­ξα­γω­γι­κού χα­ρα­κτή­ρα ε­πέν­δυ­ση σε μί­α χώ­ρα που πε­θαί­νει α­πό την κρί­ση, αλ­λά και το να μεί­νει μο­να­δι­κή προ­ο­πτι­κή για τη Χαλ­κι­δι­κή και όλη την Ελ­λά­δα να με­τα­τρα­πούν σε μια ρώ­σι­κη α­ποι­κί­α με ό­τι μπο­ρεί να ση­μαίνει αυ­τό για τον ελ­λη­νι­κό λα­ό, δη­λα­δή πο­λι­τι­κή υ­πο­δού­λω­ση και ε­ξα­θλί­ω­ση.   Το βα­σι­κό ζή­τη­μα σε αυ­τή τη φά­ση εί­ναι να συ­γκρο­τη­θεί κατ΄ αρ­χήν σε μό­νι­μη και μα­χη­τι­κή βά­ση το ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα και ο προ­ο­δευ­τι­κός κό­σμος της πε­ριο­χής. Η Ο­ΑΚ­ΚΕ θα κα­τα­βά­λει κά­θε προ­σπά­θεια για να βο­η­θή­σει σε αυτό το σκο­πό. Ή­δη εί­ναι ελ­πι­δο­φό­ρο μη­νυ­μα για μας το πό­σο οι πα­λιοί ερ­γά­τες των με­ταλ­λεί­ων, και οι υ­πο­γεί­τες και αυ­τοί της ε­πι­φά­νειας, ε­μπι­στεύ­ο­νται και ε­κτι­μούν τους συ­ντρό­φους μας για τους α­γώ­νες κα­τά των σα­μπο­τα­ρι­στών της πε­ριό­δου 1996-2003. Μας το έ­δει­ξαν και μας το εί­παν αυ­τό και στη συ­γκέ­ντρωση της Με­γά­λης Πα­να­γιάς, ό­πως μας με­τέ­φε­ραν με­τά και την βα­θειά ε­ντύ­πω­ση που ά­φη­σε στον κό­σμο ε­κεί  η το­πο­θέ­τη­ση του σ. Ζα­φει­ρό­που­λου (δη­μο­σιεύ­ε­ται σε βί­ντε­ο στην ι­στο­σε­λί­δα μας).