Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ

  Ο Λα­φα­ζά­νης κα­τά την πα­ρα­λα­βή του υ­πουρ­γεί­ου του ή­ταν σαφής: “τέρ­μα με την Κυ­βέρ­νη­σή μας η τρό­ι­κα και τα μνη­μό­νια και ε­δώ ό­σοι ε­φαρ­μο­στικοί  νό­μοι υ­πάρ­χουν στο Υ­πουρ­γεί­ο. Στα­δια­κά βε­βαί­ως, αλ­λά πο­λύ σύ­ντο­μα, ένας, έ­νας θα α­κυ­ρω­θούν”  (http://www.ypeka.gr/). 
Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι θα πά­νε για α­κύ­ρω­ση στα­δια­κά μια σει­ρά α­πό νό­μους που εί­χε νο­μο­θε­τή­σει η προ­η­γούμε­νη κυ­βέρ­νη­ση και που α­φο­ρού­σαν ει­δι­κές πο­λι­τι­κές για τις με­γά­λες ε­πεν­δύ­σεις (για τα Ει­δι­κά Σχέ­δια Χω­ρι­κής Α­νά­πτυ­ξης Στρα­τη­γι­κών Ε­πεν­δύ­σε­ων ο ν. 4146/2013 και για τα Ει­δι­κά Σχέ­δια Χω­ρι­κής Α­νά­πτυ­ξης δη­μο­σί­ων Α­κι­νή­των ο ν. 3986/2011). Πρό­κει­ται για μια σει­ρά νο­μο­θε­τή­μα­τα, ε­κεί­να που ή­ταν τα προ­ο­δευ­τικά της Τρό­ι­κας και ό­χι τα α­ντι­δρα­στι­κά μι­σθο­λο­γι­κά και της υ­περ­φο­ρο­λό­γησης, που θέ­σπι­ζαν ει­δι­κά χω­ρο­τα­ξι­κά κα­θε­στώ­τα για τις με­γά­λες ε­πεν­δύ­σεις (Ε­ΣΧΑ­ΣΕ, Ε­ΣΧΑ­ΔΑ) έ­ως την τρο­πο­ποί­η­ση της χω­ρο­τα­ξι­κής νο­μο­θε­σί­ας και των χρή­σε­ων γης, τους νό­μους για τα δά­ση κ.ά., που η συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΝΔ-ΠΑ­ΣΟΚ α­ναγκά­στη­κε να πά­ρει κά­τω α­πό την πί­ε­ση της τρό­ι­κας για την α­νά­πτυ­ξη της οι­κονο­μίας και που φυ­σι­κά δεν ε­φάρ­μο­σε πο­τέ για­τί φρό­ντι­ζε με άλ­λους νό­μους να μπλο­κά­ρει ό­σες ε­πεν­δύ­σεις προ­σπα­θού­σαν να γί­νουν. 
Έ­τσι στο κα­θε­στώς των πα­ρα­πά­νω νό­μων ει­σή­χθη­καν τέσ­σε­ρις με­γάλες ε­πεν­δύ­σεις στον του­ρι­σμό. Πρό­κει­ται για:
α) το Pravita Estate που σχε­διά­ζε­ται στην Χαλ­κι­δι­κή, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού ά­νω των 796 ε­κατ. ευ­ρώ και ε­κτι­μά­ται ό­τι θα δη­μιουρ­γή­σει του­λά­χι­στον 1.343 νέ­ες θέ­σεις ερ­γα­σί­ας κα­τά την πε­ρί­ο­δο πλή­ρους λει­τουρ­γί­ας του.
Β) το έρ­γο Kilada Hills στην πε­ριο­χή Κοι­λά­δα του Δή­μου Ερ­μιο­νί­δας, προ­ϋ­πολο­γισμού 344,9 ε­κατ. ευ­ρώ και α­να­μέ­νε­ται να δη­μιουρ­γή­σει πε­ρί­που 600 ά­με­σες θέσεις ερ­γα­σί­ας κα­τά την πε­ρί­ο­δο λει­τουρ­γί­ας του κα­θώς και 2.000 θέ­σεις ερ­γασί­ας κα­τά την κα­τα­σκευα­στι­κή πε­ρί­ο­δο.
Γ) το τρί­το έρ­γο εί­ναι το ξε­νο­δο­χεια­κό συ­γκρό­τη­μα στο Κά­βο Σί­δερο στο Λα­σί­θι, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 267,7 ε­κατ. ευ­ρώ και ε­κτι­μά­ται ό­τι θα δη­μιουρ­γήσει 1.200 ά­με­σες θέ­σεις ερ­γα­σί­ες.
Δ) το έρ­γο Iliad resort στην Ι­θά­κη, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 1 δις ευ­ρώ. Στη φά­ση της κατα­σκευ­ής θα α­πα­σχο­λη­θούν πε­ρί­που 3.500 ά­το­μα, ε­νώ για την υ­λο­ποί­η­σή του θα α­παι­τη­θούν α­πό 23 έ­ως 30 μή­νες α­πό την έ­ναρ­ξη της κα­τα­σκευ­ής. Οι κα­τα­σκευα­στές ε­πί­σης θα α­να­λάμ­βα­ναν να κα­τα­σκευά­σουν και α­ε­ρο­δρό­μιο στο νη­σί.
 
Ε­νώ οι δυ­τι­κές του­ρι­στι­κές ε­πεν­δύ­σεις α­πό το ρω­σό­δου­λο Λα­φα­ζάνη α­κυ­ρώ­νο­νται, άλ­λες ρώ­σι­κης προ­έ­λευ­σης προ­χω­ρούν, ι­διαί­τε­ρα στη Χαλ­κιδι­κή. Πρό­κει­ται για του­ρι­στι­κές ε­πεν­δύ­σεις συ­νο­λι­κής α­ξί­ας 200 εκ. ευ­ρώ. 
Την ί­δια στιγ­μή που α­κυ­ρώ­νο­νται οι δυ­τι­κές του­ρι­στι­κές ε­πεν­δύσεις και προ­ω­θού­νται οι ρώ­σι­κες, ο Λα­φα­ζά­νης συ­νο­μι­λεί με τη ρω­σι­κή ε­ταιρεί­α OAO Rosgeologia για τη συ­νερ­γα­σί­α Ελ­λά­δας-Ρω­σί­ας στους υ­δρο­γο­νάν­θρα­κες. “Συνερ­γα­σί­α Ελ­λά­δας και Ρω­σί­ας στους το­μείς των γε­ω­λο­γι­κών ε­ρευ­νών για υ­δρο­γο­νάν­θρα­κες συμ­φω­νή­θη­κε, κα­τά το ρω­σι­κό πρα­κτο­ρεί­ο ει­δή­σε­ων Ria Novosti, στην πρό­σφα­τη συ­νά­ντη­ση, που εί­χαν στην Α­θή­να, ο γε­νι­κός διευ­θυ­ντής της ρω­σι­κής ε­ται­ρεί­ας “OAO Rosgeologia”, Ρο­μάν Πά­νοφ και ο πρό­ε­δρος της Copelouzos Group, Δη­μή­τρης Κο­πε­λούζος, με τον υ­πουρ­γό Πα­ρα­γω­γι­κής Α­να­συ­γκρό­τη­σης, Πε­ρι­βάλ­λο­ντος και Ε­νέρ­γειας, Πα­να­γιώ­τη Λα­φα­ζά­νη” (http://www.iefimerida.gr/news/190980). Ο ί­διος ο Λα­φα­ζά­νης με α­να­κοί­νωσή του ε­πι­βε­βαιώ­νει το γε­γο­νός των ε­πα­φών, αλ­λά αρ­νεί­ται ό­τι υ­πήρ­ξε ο Κο­πελού­ζος στη συ­νά­ντη­ση, πράγ­μα ό­μως που ε­πι­βε­βαιώ­νει η α­να­κοί­νω­ση της ρώ­σικης ε­ται­ρεί­ας. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του τύ­που, η ρω­σι­κή ε­ται­ρεί­α “OAO Rosgeologia” α­να­λαμ­βά­νει τη διε­νέρ­γεια τρισ­διά­στα­των σει­σμι­κών ε­ρευ­νών στο Αι­γαίο με ε­πι­κέ­ντρω­ση α­πό το Κα­στε­λό­ρι­ζο έ­ως τα νό­τια της Κρή­της, ό­που υ­πάρ­χουν στοι­χεί­α για με­γά­λα κοι­τά­σμα­τα υ­δρο­γο­ναν­θρά­κων, σύμ­φω­να με το ρω­σι­κό πρα­κτο­ρεί­ο, που ε­πι­κα­λεί­ται α­να­κοί­νωση της ε­ται­ρεί­ας (στο ί­διο).
Δη­λα­δή ε­πι­βε­βαιώ­νε­ται με τον πιο τρα­νό τρό­πο η ε­κτί­μη­ση της Ο­ΑΚΚΕ ε­δώ και χρό­νια ό­τι ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και ό­λο το κα­θε­στώς σα­μπο­τά­ρουν την πα­ρα­γωγή, ρη­μά­ζο­ντας τη χώ­ρα για να την πα­ρα­δώ­σουν στο ρω­σο­κι­νέ­ζι­κο σο­σιαλ-ι­μπε­ρια­λι­στι­κό ά­ξο­να. 
Αρ­γά ή γρή­γο­ρα ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ θα έρ­θει α­ντι­μέ­τω­πος με τις συ­νέ­πειες της α­πέ­ρα­ντης κα­τα­στρο­φής  της πα­ρα­γω­γής που ο ί­διος στο με­γα­λύ­τε­ρο βαθ­μό δη­μιούρ­γη­σε τό­σο πριν α­να­λά­βει την ε­ξου­σί­α ό­σο και σή­με­ρα. Τα ρώ­σι­κα  ή τα κι­νέ­ζι­κα κε­φά­λαια δεν α­να­πτύσ­σουν την πα­ρα­γωγή κα­μιάς χώ­ρας. Εί­ναι τα ί­δια πα­ρα­σι­τι­κά και α­πο­μυ­ζούν ό­πως οι βδέ­λες το αί­μα των χω­ρών του κό­σμου. Αρ­γά ή γρή­γο­ρα η τα­ξι­κή πά­λη θα α­πο­κα­λύ­ψει το σά­πιο κυ­βερ­νη­τι­κό κόμ­μα και τους συμ­μά­χους του.