Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΜΕΙΩΤΟ ΤΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ

 

Την ί­δια στιγ­μή που η οι­κο­νο­μί­α κα­ταρ­ρέ­ει οι σο­σιαλ­φα­σί­στες του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ συ­νε­χί­ζουν την υ­πο­νό­μευ­ση της πα­ρα­γω­γής.

Η με­ταλ­λο­βιο­μη­χα­νί­α Spider στα Γιάν­νε­να το Δε­κέμ­βριο του 2015 κα­τέ­θε­σε αί­τη­ση υ­πα­γω­γής στο άρ­θρο 99. Η με­ταλ­λο­βιο­μη­χα­νί­α στο πα­ρελ­θόν εί­χε α­να­λάβει την πα­ρα­γω­γή για λο­γα­ρια­σμό των Eλλη­νι­κών Eνό­πλων Δυ­νά­με­ων των με­ταλλι­κών με­ρών ο­χη­μά­των Mercedes και προ­μήθευε πολ­λούς δή­μους της χώ­ρας ή ορ­γανι­σμούς του Δη­μο­σί­ου με τους γνω­στούς πρά­σι­νους κά­δους α­πορ­ριμ­μά­των καθώς και με α­πορ­ριμ­μα­το­φό­ρα φτά­νο­ντας να κατέ­χει πο­σο­στό πά­νω α­πό το 60% της α­γο­ράς.

“H ε­κτό­ξευ­ση του βιο­μη­χα­νι­κού κό­στους, η α­δυ­να­μί­α πρό­σβα­σης σε νέ­α κε­φά­λαια, αλ­λά και το “φέ­σι” του Δη­μο­σί­ου, ό­ταν άρ­χι­σαν να εκ­δη­λώ­νο­νται έ­ντο­να τα οι­κο­νο­μι­κά προ­βλή­μα­τα πολ­λών Δή­μων, ή­ταν βα­σι­κές αι­τί­ες για την “α­σφυ­ξί­α” στα τα­μεί­α της” (www.dealnews.gr,1-10). Πριν α­πό λί­γο και­ρό η Πε­ρι­φέ­ρεια Η­πείρου και το­πι­κοί φο­ρείς έ­κρι­ναν ό­τι έ­πρε­πε να α­να­στα­λεί προ­σω­ρι­νά η εκ­δίκα­ση του πλει­στη­ρια­σμού της βιο­μη­χα­νί­ας προ­κει­μέ­νου να εκ­πο­νη­θεί έ­να πλά­νο ε­πα­να­λει­τουρ­γί­ας. Mέ­χρι τώ­ρα πα­ρό­λα αυ­τά δεν υ­πάρ­χει κά­ποια ε­ξέ­λιξη. Έ­τσι η βιο­μη­χα­νί­α πα­ρα­μέ­νει ε­γκλω­βι­σμέ­νη και μα­ζί της οι ερ­γα­ζό­με­νοι που ού­τε δου­λεύ­ουν για να πλη­ρώ­νο­νται, ού­τε στο τα­μεί­ο α­νερ­γί­ας μπο­ρούν να μπουν για­τί η ε­ται­ρί­α δεν έ­χει τε­θεί σε κα­θε­στώς πτώ­χευ­σης.

Tέσ­σε­ρα χρό­νια πα­ρα­μέ­νουν κα­τα­χω­νια­σμέ­να στο συρ­τά­ρι τα σχέ­δια για την δη­μιουρ­γί­α ε­νός με­γά­λου ερ­γο­στα­σί­ου πα­ρα­γω­γής οι­κο­λο­γι­κών α­πορρυ­πα­ντι­κών. Tο έρ­γο, ό­μως, ε­ξα­κο­λου­θεί να βρί­σκε­ται στα “χαρ­τιά”, πα­ρό­τι η εται­ρεί­α ί­δρυ­σε θυ­γα­τρι­κή στην Eλλά­δα (2013), νοί­κια­σε γρα­φεί­α σε με­γά­λο κεντρι­κό δρό­μο της πρω­τεύ­ου­σας και το­πο­θέ­τη­σε τα προ­ϊ­ό­ντα της στα ρά­φια ελλη­νι­κών α­λυ­σί­δων σού­περ μάρ­κετ. “Πρό­κει­ται για την δη­μιουρ­γί­α μιας Eυρω­πα­ϊ­κής Mο­νά­δας Πα­ρα­γω­γής δη­μο­φι­λών “πρά­σι­νων” α­πορ­ρυ­πα­ντι­κών (με στό­χο την διο­χέ­τευ­ση τους στις α­γο­ρές Eυ­ρώ­πης, Mέ­σης Aνα­το­λής και Aφρι­κής)” (www.dealnews.gr, 1-10).

Δεν χρειά­ζε­ται να ψά­ξει πο­λύ βα­θειά για να κα­τα­λά­βει κα­νείς τι πο­λι­τι­κό κα­πνό φου­μά­ρουν αυ­τοί που διώ­ξαν τη δυ­τι­κή ε­πι­χεί­ρη­ση και α­γκάλια­σαν αυ­τή του Με­λισ­σα­νί­δη. Μια δυ­τι­κή ε­ται­ρεία έ­φυ­γε, αυ­τή ε­νός ρω­σό­φιλου έρ­χε­ται! Αν το ερ­γο­στά­σιο κα­τα­σκευά­ζο­νταν α­πό κά­ποιο μη κο­μπρα­δό­ρο ντό­πιο ή δυ­τι­κό α­στό οι ψευ­το­οι­κο­λό­γοι θα έ­κα­ναν μια δια­δή­λω­ση την η­μέ­ρα.. Εί­ναι και αυ­τή μια α­κό­μη α­πό­δει­ξη του πό­σο στη­μέ­νη και σε δια­τε­ταγ­μέ­νη υπη­ρε­σί­α α­πό τη ρώ­σι­κη πο­λι­τι­κή εί­ναι η η­γε­σί­α αυ­τών των κι­νη­μά­των.

Η αποβιομηχάνιση συνεχίζεται, η ανεργία αυξάνει

Η πο­λι­τι­κή των ρω­σό­δου­λων σα­μπο­τα­ρι­στών συ­νε­χί­ζει να διώ­χνει βιο­μη­χα­νί­ες α­πό τη χώ­ρα δη­μιουρ­γώ­ντας νέ­ες στρα­τιές α­νέρ­γων και κα­τα­στρέ­φο­ντας τον πα­ραγω­γι­κό της ι­στό. Τρεις ε­ται­ρεί­ες τις τε­λευ­ταί­ες μέ­ρες α­πο­χω­ρούν α­πό το ελ­λη­νι­κό χρη­μα­τι­στή­ριο. Εί­ναι η Kleeman που κα­τα­σκευά­ζει α­σανσέρ και τα Ελ­λη­νι­κά Κα­λώ­δια με τη Σω­λη­νουρ­γί­α Κο­ρίν­θου που συγ­χω­νεύ­ο­νται με ε­ται­ρεί­α που έ­χει έ­δρα στο ε­ξω­τε­ρι­κό. Πα­ρό­λο που η πα­ρα­γω­γή τους συ­νε­χί­ζε­ται στην Ελ­λά­δα, ε­ντού­τοις η με­τα­φο­ρά της έ­δρας στο ε­ξω­τε­ρι­κό σημαί­νει ό­τι αυ­τές θα πλη­ρώ­νουν φό­ρους στην έ­δρα τους, δη­λα­δή το κρά­τος θα χάνει αυ­τούς τους φό­ρους. Κοι­νό χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ό­τι και οι τρεις ε­ται­ρεί­ες ε­ξά­γουν πε­ρί το 70-90% της πα­ρα­γω­γής τους.

Στον ί­διο δρό­μο, με­τά το κλεί­σι­μο του ερ­γο­στα­σί­ου της και την α­ποχώ­ρη­ση της ΦΑ­ΓΕ α­πό την α­γο­ρά του γά­λα­κτος, και η FrieslandCampina, γνω­στή σαν ΝΟΥ­ΝΟΥ, κλεί­νει το ερ­γο­στά­σιο της στην Πά­τρα και α­πο­χω­ρεί και αυ­τή α­πό την ί­δια ελλη­νι­κή α­γο­ρά. Το πιο ση­μα­ντικό πρό­βλη­μα που έ­φε­ραν στην ε­πι­φά­νεια οι τελευ­ταί­ες ε­ξε­λί­ξεις εί­ναι το υ­ψη­λό κό­στος πα­ρα­γω­γής που ε­πι­βα­ρύ­νει πα­ραγω­γούς και βιο­μη­χα­νί­ες. Σύμ­φω­να με στε­λέ­χη της α­γο­ράς “Με τις αλ­λε­πάλ­ληλες αυ­ξή­σεις της φο­ρο­λο­γί­ας, των α­σφα­λι­στι­κών εισφο­ρών και της ε­νέρ­γειας, η πα­ρα­γω­γή και διά­θε­ση γά­λα­κτος, ό­πως ε­πι­ση­μαί­νουν άν­θρω­ποι του χώ­ρου έ­χει κα­τα­στεί “α­κρι­βό σπορ”, ε­νώ ει­δι­κά για το φρέ­σκο, εί­ναι σχε­δόν α­πα­γορευ­τι­κή” (www.fimes.gr, 25-9). Αυ­τή η α­πο­βιο­μη­χά­νι­ση και μά­λι­στα η τό­σο κρί­σι­μη α­φού είναι σχε­τι­κή με την α­γρο­τι­κή οι­κο­νο­μί­α, δε μπο­ρεί πα­ρά να έ­χει τε­ρά­στιες επι­πτώ­σεις στους πα­ρα­γω­γούς της πρώ­της ύ­λης αυ­τής της βιο­μη­χα­νί­ας. Χα­ρακτη­ρι­στι­κές εί­ναι οι δη­λώ­σεις του προ­έ­δρου του Α­γρο­τι­κού Συ­νε­ται­ρι­σμού Βό­λου, και της Ε­ΒΟΛ, Πρί­ντζου: “Ο α­γρο­τι­κός κό­σμος, α­γρό­τες και κτη­νο­τρό­φοι κα­ταρ­ρέ­ουν. Οι α­γρό­τες ζουν με α­να­σφά­λεια, δεν ξέ­ρουν τι τους ξη­με­ρώνει. Δεν μπο­ρούν να ζή­σουν τις οι­κο­γέ­νειές τους, δεν μπο­ρούν να πα­ρά­γουν και να βο­η­θή­σουν τη χώ­ρα να βγει α­πό την κρί­ση. Δεν μπο­ρούν να μεί­νουν στα χω­ριά τους, δεν έ­χουν ρευ­στό­τη­τα για να σπεί­ρουν τα χω­ρά­φια τους και να τα­ΐ­σουν τα ζώ­α τους. Το χει­ρό­τε­ρο ό­μως εί­ναι ό­τι δεν υ­πάρ­χει κα­μί­α προ­ο­πτική για το αύ­ριο” (στο ί­διο).

Ό­λη αυ­τή η συ­νε­χι­ζό­με­νη α­πο­βιο­μη­χά­νι­ση δεν μπο­ρεί πα­ρά να έ­χει σαν α­πο­τέ­λε­σμα την αύ­ξηση της α­νερ­γί­ας. Με βά­ση τα στοι­χεί­α που “Προ ημε­ρών α­να­κοι­νώ­θη­καν δι­πλά στοι­χεί­α για την αύ­ξη­ση των α­πο­λύ­σε­ων και στον α­ριθ­μό των α­νέρ­γων τον Αύ­γου­στο. Ρε­κόρ 15ε­τί­ας σε α­πώ­λεια θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας τον Αύ­γου­στο σύμ­φω­να με τα στοι­χεί­α α­πό το πλη­ρο­φο­ρια­κό σύ­στη­μα “Ερ­γάνη” (οι α­πο­χω­ρή­σεις α­πό την α­γο­ρά ερ­γα­σί­ας ή­ταν κα­τά 16.128 πε­ρισ­σό­τε­ρες α­πό τις προ­σλή­ψεις). Κα­τά 27.500 αυ­ξή­θη­καν οι ά­νερ­γοι τον Αύ­γου­στο σύμ­φω­να με τον Ο­Α­ΕΔ (2,3%)” (www.capital.gr, 30-9).