Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΤΟΥ ΡΙΟ: ΑΠΟΦΑΣΗ-ΟΝΕΙΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΕ!

Πα­ρά το σκάν­δα­λο που ξέ­σπα­σε με την πρω­το­φα­νή στα χρο­νι­κά των Ολυ­μπιά­δων επι­χεί­ρη­ση εξα­πά­τη­σης των αντι­ντό­πιν­γκ ελέγ­χων από το ρω­σι­κό κρά­τος – το οποί­ο χρη­σι­μο­ποί­η­σε για το σκο­πό αυ­τό επι­στή­μο­νες, αθλη­τές, τις μυ­στι­κές υπη­ρε­σί­ες του και γρα­φειο­κρά­τες – στο Σό­τσι και σε άλλες ανα­με­τρή­σεις, πα­ρά το απο­κα­λυ­πτι­κό πό­ρι­σμα του WADA, την πρό­τα­σή του για συ­νο­λι­κό απο­κλει­σμό της Ρω­σί­ας από τους Ολυ­μπια­κούς και τον απο­κλει­σμό της από την IAAF,

η ηγε­σί­α της διορ­γά­νω­σης έδω­σε την τε­λευ­ταί­α στιγ­μή χεί­ρα βο­η­θεί­ας στους απα­τε­ώ­νες του Κρεμ­λί­νου επι­τρέ­πο­ντάς τους τη συμ­με­το­χή στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Ρί­ο ντε Τζανέ­ι­ρο. Έτσι, με μια δή­λω­ση που χα­ρα­κτη­ρί­στηκε «ντρο­πια­στι­κή» από με­γά­λη με­ρί­δα του διε­θνούς τύ­που, ο επι­κε­φα­λής της διε­θνούς ολυ­μπια­κής επι­τρο­πής, Τό­μας Μπαχ, άφη­σε το ελεύ­θε­ρο στις επι­μέ­ρους αθλη­τι­κές ομο­σπον­δί­ες να απο­φα­σί­σουν για το ποιοι ρώ­σοι αθλη­τές θα συμ­με­τά­σχουν τε­λι­κά στην Ολυ­μπιά­δα. 

Με άλλα λό­για, η ΔΟ­Ε ου­σια­στι­κά αθώ­ω­σε το ρω­σι­κό κρά­τος από τις επι­βε­βαιω­μέ­νες ευ­θύ­νες του ενο­χο­ποιώ­ντας απο­κλει­στι­κά τον κά­θε αθλη­τή για τις πα­ρα­βά­σεις, ακριβώς όπως το ρώ­σι­κο κρά­τος επε­δί­ω­ξε από την πρώ­τη στιγ­μή. Τέ­τοιες πα­ρα­βά­σεις οι πε­ρισ­σό­τε­ρες ομο­σπον­δί­ες δε δια­θέ­τουν καν τον απα­ραί­τη­το εξο­πλι­σμό για να ελέγ­ξουν μέσα σε λί­γες ημέ­ρες ενώ άλλες εί­ναι πολύ ευ­νο­ϊ­κά προ­κα­τει­λημ­μέ­νες απέ­να­ντι στο Κρεμ­λί­νο για να τις λά­βουν υπό­ψη. Ήδη η διε­θνής ομο­σπον­δί­α τέ­νις ανα­κοί­νω­σε τη συμ­με­τοχή και των 8 ρώ­σων αθλη­τών της (ΝΥΤ, 26/7).

Έτσι στην προ­σπά­θειά της να ικανο­ποι­ή­σει όλες τις πλευ­ρές η Διε­θνής Ολυ­μπια­κή Επι­τρο­πή έβγα­λε λά­δι το ρω­σι­κό αλή­τικο νε­ο­να­ζι­στι­κό κρά­τος και δη­μιούρ­γη­σε ένα προ­η­γού­με­νο δύ­ο μέ­τρων και δύ­ο σταθ­μών που μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί προ­πα­γαν­δι­στι­κά από αυ­τό για να δυ­να­μώ­σει το αί­σθη­μα αδι­κί­ας και ο αντι­δυ­τι­κι­σμός των με­γα­λο­ρώ­σων σο­βι­νι­στών: Αφού το ρώ­σι­κο κρά­τος δεν ευ­θύ­νε­ται για την απά­τη (σύμ­φω­να με τη ΔΟ­Ε), τό­τε για­τί απο­κλεί­ο­νται μό­νο ρώ­σοι και όχι αθλη­τές άλλων απο­στο­λών που έχουν επί­σης πα­ρου­σιά­σει κρού­σμα­τα ντό­πιν­γκ; Η ντρο­πιαστι­κή από­φα­ση όχι μό­νο δε συμ­βά­λει στην απο­μά­κρυν­ση του ρω­σι­κού λα­ού από την ιδε­ο­λο­γι­κή ηγε­μο­νί­α του Κρεμ­λί­νου αλλά στην πα­ρα­πέ­ρα ενί­σχυ­σή της. Από την άλλη ωστό­σο αυ­τή η από­φα­ση έχει και ένα κα­λό: οδη­γεί στην ιδε­ο­λο­γι­κή απο­κα­θή­λω­ση του θε­σμού αυ­τού του ιμπε­ρια­λι­σμού που προ­ά­γει την ιμπε­ρια­λι­στι­κή αντα­γω­νι­στι­κή σχε­δόν πο­λεμι­κή ηθι­κή και κα­τα­στρέ­φει το σώ­μα και τη συ­νεί­δη­ση του αθλη­τή.