Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Ανασχηματισμός εκκαθάρισης των αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ, για το δυνάμωμα του σαμποτάζ και της προβοκάτσιας

Οι Σα­μα­ράς-Βε­νι­ζέ­λος έ­κα­ναν κυ­βερ­νη­τι­κό α­να­σχη­μα­τι­σμό α­μέ­σως με­τά τις ευ­ρω­ε­κλο­γές. Τα πο­λι­τι­κά τους ε­πι­τε­λεί­α πα­ρου­σί­α­σαν σαν αι­τί­α αυ­τού του α­να­σχη­μα­τι­σμού την ε­πι­κρά­τη­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
Με το πρό­σχη­μα της ήττας της ΝΔ, ο Σα­μα­ράς κα­ρα­τό­μη­σε ό­λα σχε­δόν τα στελέχη που εί­χαν έρ­θει σε α­νοι­χτή σύ­γκρου­ση με το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ την προ­η­γού­με­νη πε­ρί­ο­δο, αλ­λά και στελέ­χη α­να­πτυ­ξια­κά ό­πως ο Χα­τζη­δά­κης. Στη θέ­ση τους έ­φε­ρε κυ­ρί­ως υ­πουρ­γούς που θέ­λουν προ­σέγ­γι­ση με ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με τις α­ντί­στοι­χες πα­ρα­χω­ρή­σεις, αλ­λά και πε­πει­ρα­μέ­να στε­λέχη του σο­σιαλ­φα­σι­σμού ό­πως ο Λο­βέρ­δος που στέλ­νουν το μή­νυ­μα στην Ευ­ρώ­πη της “α­ντί­στα­σης” στην τρό­ι­κα την πε­ρί­ο­δο α­κρι­βώς που ξε­κι­νά­ει η συ­ζή­τη­ση για την ε­λά­φρυν­ση του χρέ­ους.
 
Στα δύ­ο στρα­τη­γι­κής ση­μα­σί­ας υ­πουρ­γεί­α, δη­λα­δή στο Ε­ξω­τε­ρι­κών και στο Ά­μυ­νας πα­ρέ­μει­ναν ά­θι­κτοι οι Βε­νι­ζέ­λος και Α­βρα­μό­που­λος.
 
Η αποπομπή του Χατζηδάκη σημαίνει δυνάμωμα του σαμποτάζ  
 
Η προ­βο­κα­τό­ρι­κη πο­λι­τι­κή Σα­μα­ρά-Βε­νι­ζέ­λου στη­ρί­ζε­ται στην πολι­τι­κή του σα­μπο­τάζ. Για αυ­τό το σκο­πό έ­διω­ξαν α­πό την κυ­βέρ­νη­ση τον υ­πουργό Α­νά­πτυ­ξης Χα­τζη­δά­κη έ­να μό­λις μή­να α­φού αυ­τός πα­ρου­σί­α­σε στο Eurogroup δε­καε­τές σχέ­διο α­νά­πτυ­ξης και ζή­τη­σε χρη­μα­το­δότηση γι’ αυ­τό, και λί­γες μέρες α­φού πα­ρου­σί­α­σε πρό­γραμ­μα έ­ντα­ξης στις δια­δι­κα­σί­ες fasttrack μί­ας σει­ράς ενερ­γεια­κών ε­πεν­δύ­σε­ων (http://www.ethnos.gr/ article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=63996328, 23/4/2014, http://www.mindev.gov.gr/ ?p=15418, 2/6/2014). Με­τα­ξύ άλ­λων εί­χε υ­πο­στη­ρί­ξει και την ε­πέν­δυ­ση χρυ­σού στις Σκου­ριές (http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/xatzidakis-apasxolisi-anaptixi-me-tin-ependisi-xrisou-se-skouries, 2/4/2013).
Η α­πο­δυ­νά­μω­ση του Χα­τζη­δά­κη εί­χε ξε­κι­νή­σει με τον προ­η­γού­με­νο ανα­σχη­μα­τι­σμό με τον ο­ποί­ο ο Σα­μα­ράς έ­δω­σε τις μι­σές αρ­μο­διό­τη­τες του υ­πουρ­γεί­ου του  συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των λι­μα­νιών στο Χρυ­σο­χο­ΐ­δη που έ­μεινε ά­θι­κτος σε αυ­τό τον α­να­σχη­μα­τι­σμό. Το ί­διο έ­μει­νε στη θέ­ση του ο σα­μπο­τα­ρι­στής Μα­νιά­της, πρώ­ην υ­φυ­πουρ­γός της συ­να­σπι­σμιαί­ας Μπιρ­μπί­λη, που έ­γι­νε υ­πουρ­γός Ε­νέρ­γειας στον προ­η­γού­με­νο α­να­σχη­μα­τι­σμό.
Έ­τσι, ο Σα­μα­ράς δι­καί­ω­σε τη βί­αι­η ε­πί­θε­ση κα­τά του Χα­τζη­δά­κη τον Δε­κέμ­βρη του 2010, που έ­γι­νε με την πο­λι­τι­κή κά­λυ­ψη ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΠΑ­ΜΕ ό­ταν περ­πα­τού­σε πε­ζός στην Πα­νε­πι­στη­μί­ου ε­νώ ε­ξε­λισ­σό­ταν η πο­ρεί­α ΓΣΕ­Ε-Α­ΔΕ­ΔΥ κα­τά των μέ­τρων για τα ερ­γα­σια­κά (http://www.oakke.gr/na463/hatz463.htm). Ο ί­διος ο Χα­τζη­δά­κης σε δη­λώ­σεις του εί­χε πει ό­τι συγ­χω­ρεί τους δρά­στες. Με αυ­τή του τη στά­ση διευ­κό­λυ­νε α­πλά την πο­λι­τι­κή του εκ­κα­θά­ρι­ση, ό­πως έ­χουν κά­νει πολ­λοί α­στοί πριν απ΄ αυ­τόν που πο­τέ δεν θέ­λη­σαν να συ­γκρου­στούν με τον σο­σιαλ­φα­σι­σμό.  
Στη θέ­ση του με­τα­κι­νή­θη­κε ευ­χα­ρί­στως ο Δέν­διας, τον ο­ποί­ο α­πο­μάκρυ­νε ο Σα­μα­ράς α­πό το υ­πουρ­γεί­ο Δη­μό­σιας Τά­ξης. Το ό­τι ο Σα­μα­ράς α­πο­μά­κρυ­νε α­πό το υ­πουρ­γεί­ο αυ­τό τον υ­πουρ­γό που α­νέ­λα­βε τη δί­ω­ξη των χρυ­σαυ­γιτών, έ­στω και με τους συ­γκε­κρι­μέ­νους ό­ρους της προβο­κά­τσιας που έ­στη­σε το δια­κομ­μα­τι­κό κα­θε­στώς που προ­στα­τεύ­ει τους να­ζι­στές, εί­ναι μί­α συμβο­λι­κή πο­λι­τι­κά κί­νη­ση. Η α­πο­μά­κρυν­ση του Δέν­δια ση­μαί­νει ό­τι η συ­νέ­χι­ση αυ­τού της δί­ω­ξης δεν έ­χει πλέ­ον την έ­γκρι­ση της κυ­βέρ­νη­σης. Στη θέ­ση του Δέν­δια διο­ρί­στη­κε ο Κι­κί­λιας, ο ο­ποί­ος ό­ταν ρω­τή­θη­κε αν θα συ­νε­χί­σει την ί­δια πο­λι­τι­κή για τη “Χρ. Αυ­γή”, α­πέ­φυ­γε να α­πα­ντή­σει στην ου­σί­α, και εί­πε ότι θα ε­φαρ­μό­σει το νό­μο, α­πέ­να­ντι στον ο­ποί­ο εί­ναι ό­λοι ί­διοι.
 
Ο Σαμαράς εκκαθαρίζει όσους ενοχλούν το ΣΥΡΙΖΑ
 
Πιο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή πε­ρί­πτω­ση υ­πουρ­γού που α­πο­πέμ­φθη­κε με­τά από μί­α πα­ρα­τε­τα­μέ­νη σύ­γκρου­ση με το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ή­ταν αυ­τή του Ά­δω­νι Γε­ωρ­γιά­δη που έ­χα­σε τη θέ­ση του υ­πουρ­γού, και δέ­χθη­κε ευ­χα­ρί­στως τη θέ­ση του κοι­νοβου­λευ­τι­κού εκ­προ­σώ­που που του πρό­σφε­ρε ο Σα­μα­ράς για να τον κα­θη­συ­χάσει. Τα μέ­τρα που προ­ώ­θη­σε ο Γε­ωρ­γιά­δης στο υ­πουρ­γεί­ο Υ­γεί­ας κατ’ ε­ντο­λή Σαμα­ρά χτύ­πη­σαν τη φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­α. Ω­στό­σο, ο Γε­ωρ­γιά­δης εί­χε την τά­ση να εμ­φα­νί­ζε­ται σε συ­ζη­τή­σεις και τη­λε­ο­πτι­κά πα­ρά­θυ­ρα και να κα­ταγ­γέλ­λει τους συ­ρι­ζαί­ους για τη δι­κιά τους  γρα­φειο­κρα­τι­κή κα­τα­στρο­φι­κή γραμ­μή σε κά­θε κλά­δο, κά­τι που ε­νο­χλού­σε πο­λύ το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Ο Σα­μα­ράς φρό­ντι­σε να διαρ­ρεύ­σει ό­τι ο Γε­ωρ­γιά­δης α­πο­πέμ­φθη­κε α­κρι­βώς για αυ­τές τις κό­ντρες. Η νέ­α υ­φυ­πουρ­γός υ­γεί­ας μά­λι­στα Πα­πα­κώ­στα ξε­κα­θά­ρι­σε ε­ντε­λώς το το­πί­ο. Είπε ό­τι “θα συ­νερ­γα­στεί με για­τρούς και φαρ­μα­κο­ποιούς, χω­ρίς συ­ντε­χνιακούς ό­ρους, με ό­ρους κα­λής διά­θε­σης”, εν­νο­ώ­ντας ό­τι ο πρώ­ην υ­πουρ­γός υ­γεί­ας τους α­ντι­με­τώ­πι­σε με κα­κή διά­θε­ση.
Α­πό το υ­πουρ­γεί­ο Ε­σω­τε­ρι­κών εκ­διώ­χθη­κε ο φι­λο­ευ­ρω­παί­ος και α­ντι-ΣΥ­ΡΙ­ΖΑΙΟΣ Μι­χε­λά­κης με ό­λο το ε­πι­τε­λεί­ο του. Ο Μι­χε­λά­κης πλή­ρω­σε και το ό­τι εί­χε κα­τη­γο­ρή­σει το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για φι­λο­χρυ­σαυ­γι­τι­σμό ό­ταν δεν ψή­φι­σε την πρό­τα­ση α­να­στο­λής χρη­μα­το­δό­τη­σης της “ΧΑ”.
Τη θέ­ση του κυ­βερ­νη­τι­κού εκ­προ­σώ­που έ­χα­σε ο φί­λος της Ρω­σί­ας, Κεδί­κο­γλου, και αυ­τό ο­φεί­λε­ται πι­θα­νό­τα­τα στο ό­τι σε ό­λη τη διάρ­κεια των εκλο­γών της αυ­το­διοί­κη­σης έ­κα­νε πο­λύ έ­ντο­νη ε­πί­θε­ση στο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για τις συμμα­χί­ες με τους να­ζι­στές. Αυ­τό δεί­χνει ό­τι δεν φτά­νει κα­νείς σε αυ­τή τη χώ­ρα να εί­ναι φί­λος της Ρω­σί­ας, αλ­λά να εί­ναι ρω­σό­δου­λος, δη­λα­δή να μη χτυπά­ει τα δύ­ο πιο ξε­τσί­πω­τα  φι­λο­ρώ­σι­κα κόμ­μα­τα, το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και τη “Χ. Αυ­γή”.
Ο Αρ­βα­νι­τό­που­λος έ­φυ­γε α­πό το υ­πουρ­γεί­ο Παι­δεί­ας, ό­που ε­γκα­τα­στά­θη­κε ο πα­λιός κνί­της και πά­ντα φι­λο­συ­να­σπι­σμαί­ος Λο­βέρ­δος. Πα­ρό­λο που η πο­λι­τι­κή στά­ση του Αρ­βα­νι­τό­που­λου μέ­χρι σή­με­ρα διευ­κό­λυ­νε τους σο­σιαλφα­σί­στες, φαί­νε­ται ό­τι εί­χε κά­ποιες ε­πι­μέ­ρους α­ντιστά­σεις που τους δυ­σα­ρέ­στη­σαν. Γι’ αυ­τό ο Λο­βέρ­δος α­μέ­σως φρό­ντι­σε να α­πο­κα­τα­στή­σει τη σχέση του α­κυ­ρώ­νο­ντας συμ­βο­λι­κές α­πο­φά­σεις του Αρ­βα­νι­τό­που­λου που δεν ά­ρεσαν σε ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και ψευ­τοΚ­ΚΕ,  δη­λα­δή στην ΟΛ­ΜΕ της γραμ­μής της δη­μο­σιο-υπαλ­λη­λι­κής  λού­φας, ό­πως η ε­πι­μή­κυν­ση του σχο­λι­κού έ­τους και η κα­τάρ­γη­ση των αρ­γιών των τριών Ιε­ραρ­χών και του Αγ. Ιω­άν­νη με­τά τα Χρι­στού­γεν­να.
Στα ί­δια πλαί­σια, η α­πο­πο­μπή του γε­νι­κού γραμ­μα­τέ­α ε­σό­δων Θε­ο­χάρη πριν α­πό τον α­να­σχη­μα­τι­σμό ή­ταν έ­να μή­νυ­μα στην τρό­ι­κα ό­τι η κυ­βέρ­νηση ο­φεί­λει να λά­βει υ­πό­ψη της το μή­νυ­μα που έ­στει­λε ο λα­ός στις ευ­ρω­ε­κλο­γές, και να κά­νει πα­ρα­χω­ρή­σεις στο “α­ντι­μνη­μο­νιακό μέ­τω­πο”. Στην πραγ­ματι­κό­τη­τα η κυ­βέρ­νη­ση δεν θα κά­νει τί­πο­τα που θα ε­λα­φρύ­νει το λα­ό. Α­πλά θα ζητή­σει κού­ρε­μα, ό­πως θέ­λει πά­νω απ ό­λους ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, για να φέ­ρει σε δύ­σκο­λη θέ­ση την Ευ­ρω­ζώ­νη, ε­νώ θα συ­νε­χί­σει να “κου­ρεύ­ει” το λα­ό. Και αυ­τό για­τί κούρε­μα ό­σο θα συ­νε­χί­ζε­ται το πα­ρα­γω­γι­κό σα­μπο­τάζ δεν έ­χει α­πο­λύ­τως κα­νένα νό­η­μα.  Το ό­τι θα συ­νε­χί­σει το σα­μπο­τάζ το α­πέ­δει­ξε ό­πως εί­πα­με με το ξωπέ­ταγ­μα του Χα­τζη­δά­κη, αλ­λά και με τα προ­χθε­σι­νά κα­τά­πτυ­στα πρό­στι­μα των 40 δις Ευ­ρώ της Ε­πι­τρο­πής Α­ντα­γω­νι­σμού σε βά­ρος των πιο σύγ­χρο­νων πτη­νοτρο­φι­κών βιο­μη­χα­νιών.
Κα­τά τα άλ­λα οι αλ­λα­γές στο οι­κο­νο­μι­κό ε­πι­τε­λεί­ο δεν εί­χαν κα­νένα ι­διαί­τε­ρο εν­δια­φέ­ρον. Ο Στουρ­νά­ρας με­τα­κό­μι­σε στην Τρά­πε­ζα Ελ­λά­δας για να δώ­σει τις τρά­πε­ζες στους ρω­σο­κι­νέ­ζους, και ο Χαρ­δού­βε­λης που α­νέ­λαβε θα συ­νε­χί­σει στην ί­δια πο­ρεί­α, δη­λα­δή να κά­νει με ευ­ρω­πα­ϊ­κό προ­σωπεί­ο α­ντιευ­ρω­πα­ϊ­κή πο­λι­τι­κή, θα ε­γκρί­νει κά­θε πο­λι­τι­κή α­πό­φα­ση που σα­μποτά­ρει τις ε­πεν­δύ­σεις, να δυ­να­μώ­νει την πεί­να ό­σο δια­πραγ­μα­τεύ­ε­ται για όλο και με­γα­λύ­τε­ρη δια­γρα­φή χρέ­ους, και να προ­ω­θεί κα­τε­ξο­χήν τις “ε­πεν­δύσεις” των ρω­σο­κι­νέ­ζων, δη­λα­δή την α­ποι­κιο­κρα­τι­κή ε­γκα­τά­στα­ση στη χώ­ρα των Ρώ­σων ι­μπε­ρια­λι­στών και των κι­νέ­ζων συμ­μά­χων τους.
Εί­χα­με γρά­ψει σε άρ­θρο της Νέ­ας Α­να­το­λής, για τον προ­η­γού­με­νο ανα­σχη­μα­τι­σμό ό­τι η νέ­α κυ­βέρ­νη­ση ή­ταν πιο δου­λι­κή για τα νέ­α α­φε­ντι­κά, και με πρό­θυ­μους “ντο­μα­το­φά­γους”, δη­λα­δή α­να­λώ­σι­μους φι­λο­ευ­ρω­παί­ους στα υ­πουρ­γεί­α που κα­λού­νται να ε­φαρ­μό­σουν τα λε­γό­με­να μνη­μο­νια­κά μέ­τρα (http://www.oakke.gr/esoteriki-politiki/item/218-). Εί­χα­με α­να­φέ­ρει συ­γκε­κρι­μέ­να ό­τι: “οι ε­λά­χι­στοι σχε­τι­κά φι­λο-α­να­πτυ­ξια­κοί των δυο κυ­βερ­νη­τι­κών κομ­μά­των, φι­λε­λεύ­θε­ροι ή ε­θνι­κιστές πή­ραν τα υ­πουρ­γεί­α “ντο­μα­το­φα­γί­ας”, δη­λα­δή θα τρώ­νε ντο­μά­τες α­πό τους δια­δη­λω­τές και γε­νι­κό­τε­ρα α­πό την κοι­νή γνώ­μη. Έ­τσι δί­πλα σε τύ­πους σαν τον υ­πουρ­γό μεί­ω­σης συ­ντά­ξε­ων Βρού­τση, υ­πουρ­γός Διοι­κη­τι­κής Με­ταρ­ρύθμι­σης α­νέ­λα­βε ο Κυρ. Μη­τσο­τά­κης, που ση­μαί­νει ό­τι ε­πι­φορ­τί­ζε­ται να α­πο­λύσει τις με­ρι­κές χι­λιά­δες υ­παλ­λή­λους που δεν α­πέ­λυ­σε ο ΔΗ­ΜΑ­Ρί­της Μα­νι­τάκης. Μα­ζί του στο βά­ρα­θρο θα πά­ρει και την υ­φυ­πουρ­γό του Εύ­η Χριστο­φι­λοπού­λου που εί­ναι  α­ντι-ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στέ­λε­χος του ΠΑ­ΣΟΚ. Υ­πουρ­γός Υ­γεί­ας, που σημαί­νει ε­πι­φορ­τι­σμέ­νος να ε­ξα­θλιώ­σει τους α­σφα­λι­σμέ­νους του Ε­Ο­ΠΥ­Υ και να ε­ρει­πώ­σει τα νο­σο­κο­μεί­α, το­πο­θε­τή­θη­κε α­πό τον Σα­μα­ρά ο Αδ. Γε­ωρ­γιά­δης”.
Το άρ­θρο αυ­τό ε­πι­βε­βαιώ­θη­κε πλή­ρως. Πράγ­μα­τι τό­σο ο Γε­ωρ­γιά­δης που α­πο­πέμ­φθη­κε ό­σο και οι Κ. Μη­τσο­τά­κης και Βρού­τσης που έ­μει­ναν προ­σωρι­νά εί­ναι πο­λι­τι­κοί που έ­χουν “κα­εί” πο­λι­τι­κά στα υ­πουρ­γεί­α που έ­χουν α­ναλά­βει.
Εί­χα­με γρά­ψει ε­πί­σης στο πιο πά­νω άρ­θρο της Νέ­ας Α­να­το­λής για την α­νά­ληψη της θέ­σης του υ­φυ­πουρ­γού Δη­μό­σιας Τη­λε­ό­ρα­σης α­πό τον Πα­ντ. Καψή: “Τέ­λος α­πο­φα­σι­σμέ­νος να γευ­τεί ό­λο το αί­σχος και τη διε­θνή κα­τα­κραυ­γή για το φα­σι­στι­κό κλεί­σι­μο της ΕΡ­Τ εί­ναι και ο Πα­ντ. Κα­ψής. Ε­δώ έ­χου­με την α­πό­δει­ξη του ε­λε­ει­νού, βα­θιά α­ντι­δη­μο­κρα­τι­κού αλ­λά και ε­ντε­λώς πο­λι­τικά τυ­φλού χα­ρα­κτή­ρα της ελ­λη­νι­κής α­στι­κής τά­ξης. Για­τί ο Κα­ψής εί­ναι άν­θρω­πος του Συ­γκρο­τή­μα­τος Λα­μπρά­κη, ο­πό­τε η το­πο­θέ­τη­σή του στη συ­γκε­κρι­μένη θέ­ση ση­μαί­νει ό­τι το Συ­γκρό­τη­μα ό­χι μό­νο ε­πι­κρο­τεί τη φα­σι­στι­κή φί­μωση-α­πό­λυ­ση των δημο­σιο­γρά­φων της ΕΡ­Τ αλ­λά ό­τι α­να­λαμ­βά­νει να κά­νει την πρώ­τη βρω­μο­δου­λειά, δη­λα­δή τις πρώ­τες α­πο­λύ­σεις και διοι­κη­τι­κές αλ­λα­γές της “α­να­διάρ­θρω­σης”. Έ­τσι διευ­κο­λύ­νει α­φά­ντα­στα τους ρω­σό­δου­λους που θα κά­νουν αρ­γό­τε­ρα την πιο χο­ντρή δου­λειά του εκ­φα­σι­σμού”. 
Τε­λι­κά, α­φού ο­λο­κλή­ρω­σε τη βρω­μο­δου­λειά για τους φαιο- “κόκ­κι­νους”, οι Σα­μα­ράς και Βε­νι­ζέ­λος κα­τάρ­γη­σαν τη θέ­ση του υ­φυ­πουρ­γού Δη­μό­σιας Τη­λε­ό­ρα­σης, και μα­ζί της και τον Π. Κα­ψή.
Αυτό το κυβερνητικό σχήμα είναι χειρότερο από το προηγούμενο, όπως θα είναι και κάθε επόμενο όσο δυναμώνει το φαιο “κόκκινο” και μεγαλώνει αντίστοιχα η εξάρτηση της χώρας από το ρωσοκινέζικο άξονα.