Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Το φαιο”κόκκινο” μέτωπο δυναμώνει στην αυτοδιοίκηση-Αττική-Πειραιάς στα χέρια των σοσιαλφασιστών φιλοναζί

Το φαιο”κόκ­κι­νο” μέ­τω­πο ε­νί­σχυ­σε τις θέ­σεις του στις δη­μο­τι­κές και πε­ρι­φε­ρεια­κές ε­κλο­γές, κυ­ρί­ως με την ε­κλο­γή Δού­ρου στην πε­ρι­φέ­ρεια Αττι­κής, την ε­πι­κρά­τη­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σε Κε­ρα­τσί­νι, Πέ­ρα­μα, και την ε­πι­κρά­τη­ση στον Πει­ραιά του συν­δυα­σμού των Μα­ρι­νά­κη - Μώραλη, που εί­χαν τη δρα­στήρια υ­πο­στή­ρι­ξη της Δού­ρου. Στα α­πο­τε­λέ­σμα­τα αυ­τά βο­ή­θη­σαν σε με­γά­λο βαθ­μό οι να­ζι­στές της “Χρ. Αυ­γής” τους ο­ποί­ους ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ κά­λε­σε σε μέ­τω­πο στον β΄ γύ­ρο.
Πά­ντως τό­σο σε ε­πί­πε­δο πε­ρι­φε­ρειών ό­σο και σε ε­πί­πε­δο δή­μων, ο ΣΥΡΙ­ΖΑ δεν πέ­τυ­χε να βγει πα­νελ­λα­δι­κά πρώ­το κόμ­μα, πα­ρά το θό­ρυ­βο που εί­χε ξε­ση­κώ­σει ό­τι οι ε­κλο­γές στην αυ­το­διοί­κη­ση θα α­πο­τε­λού­σαν πρό­κρι­μα των εθνι­κών. Ο συ­ντο­νι­στής του Τμή­μα­τος αυ­το­διοί­κησης του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σχο­λιάζει στην Αυ­γή ό­τι δεν έ­γι­νε η “ρι­ζι­κή αλ­λα­γή” του αυ­το­διοι­κη­τι­κού χάρτη, αλ­λά ό­τι αυ­τά τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα ή­ταν μί­α “θε­τι­κή ε­ξέ­λι­ξη”.
Η ΝΔ και το ΠΑ­ΣΟΚ δια­τή­ρη­σαν σε γε­νι­κές γραμ­μές τις δυ­νά­μεις τους. Η ΝΔ πή­ρε 7 πε­ρι­φέ­ρειες, το ΠΑ­ΣΟΚ δια­τή­ρη­σε 2 α­πό τις 4 που εί­χε, έ­χα­σε αυ­τή της Ατ­τι­κής και του Νό­τιου Αι­γαί­ου ό­που ε­κλέ­χτη­κε υ­πο­ψή­φιος α­πό τη ΝΔ. Στις υ­πό­λοι­πες τέσ­σε­ρις πε­ρι­φέ­ρειες, ο ΣΥΡΙ­ΖΑ έ­κλε­ξε δύ­ο ε­πί­ση­μους υ­ποψη­φί­ους στην Ατ­τι­κή και στα Ιό­νια Νη­σιά, και έ­ναν υ­πο­τι­θέ­με­νο α­νε­ξάρ­τη­το τον α­ντι­ση­μί­τη και φι­λο­χρυ­σαυ­γί­τη Κα­ρυ­πί­δη στη Δυ­τι­κή Μα­κε­δο­νί­α. Στη μεγα­λύ­τε­ρη πε­ρι­φέ­ρεια της Βό­ρειας Ελ­λά­δας, στην Κε­ντρι­κή Μα­κε­δο­νί­α, ε­κλέ­χτη­κε σαν “α­ντάρ­της” της ΝΔ, ο Τζι­τζι­κώ­στας που εί­ναι φι­λο­χρυ­σαυ­γί­της, και θαυ­μα­στής του Τσί­πρα.
Οι να­ζι­στές της “Χρ. Αυ­γής” ό­πως και ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ση­μεί­ω­σαν τα πιο θε­αμα­τι­κά πο­σο­στά τους στην Ατ­τι­κή ε­νώ πα­νελ­λα­δι­κά εί­χαν μέ­τρια α­πο­τε­λέ­σματα, ε­κλέ­γο­ντας έ­να έ­ως δύ­ο πε­ρι­φε­ρεια­κούς συμ­βού­λους στις υ­πό­λοι­πες περι­φέ­ρειες που κα­τέ­βη­καν (δη­λα­δή σε ό­λες ε­κτός από αυ­τή του Βό­ρειου Αιγαί­ου). Το πα­νελ­λα­δι­κό πο­σο­στό τους στις πε­ρι­φε­ρεια­κές ή­ταν χα­μη­λό­τε­ρο από αυτό των ευ­ρω­ε­κλο­γών (8,21%). Στις δη­μο­τι­κές το με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό τους ήταν στην Α­θή­να ό­που πή­ραν 4 συμ­βού­λους, ε­νώ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και στο Πα­λαιό Φά­λη­ρο πή­ραν 2 συμ­βού­λους ε­νώ στου υ­πό­λοι­πους έ­ξι δή­μους που κα­τέ­βη­καν πήραν α­πό έ­να σύμ­βου­λο (Πει­ραιά, Σπά­των - Αρ­τέ­μι­δος, Κη­φι­σιάς, Γλυ­φά­δας, Α­λίμου, και Με­σο­λογ­γί­ου). Ό­μως, ει­δι­κά στην πε­ριο­χή του Πει­ραιά, δεν κα­τέ­βη­καν σε καί­ριους δή­μους στις δη­μο­τι­κές ε­κλο­γές ε­νώ εί­χαν δύ­να­μη για­τί προ­τίμη­σαν να δώ­σουν τις ψή­φους τους στο Μώ­ρα­λη και σε Συ­ρι­ζαί­ους υ­πο­ψή­φιους δή­μαρ­χους, ό­πως δεί­χνουν ό­λα τα στοι­χεί­α. Δη­λα­δή α)  ο υ­πο­ψή­φιός της Χ.Α στον Πει­ραιά ο Κού­ζη­λος, πή­ρε τους μι­σούς ψή­φους α­πό αυ­τούς που πή­ρε στο δήμο ο Πα­να­γιώ­τα­ρος για την πε­ρι­φέ­ρεια, και β) δεν κα­τέ­βη­καν κα­θό­λου στο Πέ­ραμα, δη­λα­δή στην Ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη, που την ε­πο­φθαλ­μιά η ΚΟ­ΣΚΟ, ό­που στις πε­ρι­φε­ρεια­κές ση­μεί­ω­σαν το με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στά τους πα­νελ­λα­δι­κά, και όπου τε­λι­κά ε­κλέ­χτη­κε με ε­λά­χι­στη δια­φο­ρά υ­πο­ψή­φιος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Η δο­λο­φονι­κή συμ­μο­ρί­α έ­χει πο­λι­τι­κό α­φε­ντι­κό τον Πού­τιν, και το ύ­ψι­στο σε αυ­τές τις ε­κλο­γές για τα συμ­φέ­ρο­ντα του α­φε­ντι­κού της και του ρω­σο­κι­νέ­ζι­κου άξο­να ή­ταν να α­νοί­ξει ο δρό­μος για να κα­τα­βρο­χθί­σει ο­λό­κλη­ρο το λι­μά­νι ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και η Cosco.
Το ψευ­τοΚ­ΚΕ πή­γε κα­λά σε ψή­φους με μέ­σο πα­νελ­λα­δι­κό πο­σο­στό 8,8%, χωρίς ό­μως α­ντί­κρι­σμα σε ε­κλο­γή πε­ρι­φε­ρειαρ­χών και δη­μάρ­χων για­τί αυ­τή δου­λειά την έ­χει α­φή­σει σε άλ­λους ρω­σό­δου­λους λι­γό­τε­ρο “ε­πα­να­στά­τες”. 
 
Α­νε­ξάρ­τη­τα ό­μως α­πό τα πο­σο­στά, το φαιο”κόκ­κι­νο” μέ­τω­πο προ­ώ­θη­σε τις θέ­σεις του σε πο­λύ κρί­σι­μες α­πό κά­θε ά­πο­ψη πε­ριο­χές.
Η πο­λι­τι­κή ση­μα­σί­α της Ατ­τι­κής εί­ναι φα­νε­ρή α­φού πρό­κει­ται για το πο­λι­τι­κό, οι­κο­νο­μι­κό και ι­διαί­τε­ρα βιο­μη­χα­νι­κό κέ­ντρο της χώ­ρας. Η θέ­ση του πε­ρι­φε­ρειάρ­χη στα χέ­ρια του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ του δί­νει τη δυ­να­τό­τη­τα να δώσει α­κό­μα με­γα­λύ­τε­ρα χτυ­πή­μα­τα, σε συν­δυα­σμό και με την ε­πι­κρά­τη­ση Μώρα­λη-Μα­ρι­νά­κη στον Πει­ραιά και την ε­κλο­γή Συ­ρι­ζαί­ων δη­μάρ­χων σε Κε­ρα­τσίνι-Δρα­πε­τσώ­να-Πέ­ρα­μα, αλ­λά και του φι­λο­συ­ρι­ζαί­ου Ιω­α­κει­μί­δη σε Κοκ­κι­νιά, Ρέ­ντη. Στην Ατ­τι­κή ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ε­νί­σχυ­σε τη δύ­να­μή του και στους δή­μους, και πήρε ε­κτός α­πό τους Δή­μους της Νέ­ας Ιω­νίας, και της Φι­λα­δέλ­φειας-Χαλ­κηδό­νας που εί­χε ή­δη, τους δή­μους Και­σα­ρια­νής, Αι­γά­λε­ω, Ζω­γρά­φου, Α­γί­ας Πα­ρασκευ­ής, Χα­λαν­δρί­ου, Βύ­ρω­να. 
Τα Ιό­νια Νη­σιά εί­ναι μί­α πε­ριο­χή που έ­χει α­πλώ­σει τα χέ­ρια της τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια η Ρω­σί­α, με τη διορ­γά­νω­ση της λε­γό­με­νης “Ρώ­σι­κης Ε­βδο­μάδας” κα­τά τη διάρ­κεια της ο­ποί­ας φέρ­νει στο Ιό­νιο το α­πο­βα­τι­κό πλοί­ο του ρώ­σι­κου στό­λου της Μαύ­ρης Θά­λασ­σας “Καί­σαρ Κουνί­κοφ”, κα­θώς και με α­γορές ξε­νο­δο­χεια­κών μο­νά­δων και α­κι­νή­των. Στην ί­δια πε­ριο­χή ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ πή­ρε τους δή­μους Λευ­κά­δας και Κέρ­κυ­ρας, του βα­σι­κού νη­σιού ό­που διορ­γα­νώ­νεται η “Ρώ­σι­κη Ε­βδο­μά­δα”. Συν­διορ­γα­νω­τής της “Ρώ­σι­κης Ε­βδο­μά­δας” εί­ναι ο Δή­μος της Πά­τρας ό­που για πρώ­τη φο­ρά έ­κλε­ξε δή­μαρ­χο το ψευ­τοΚ­ΚΕ.
Αλ­λά πιο κρί­σι­μη α­κό­μα εί­ναι η Δυ­τι­κή Μα­κε­δο­νί­α ό­που βρί­σκο­νται τα λι­γνι­τω­ρυ­χεί­α, τα ερ­γο­στά­σια πα­ρα­γω­γής της ΔΕ­Η και α­πό ό­που θα πε­ρά­σει ο α­γω­γός με­τα­φο­ράς α­ζέ­ρι­κου α­ε­ρί­ου, ο TAP, (ε­φό­σον γί­νει, για­τί μέ­χρι στιγ­μής κα­θυ­στε­ρεί με ευ­θύ­νη της ελ­λη­νι­κής πλευράς. Αυ­τό το α­ντι­κεί­με­νο είχε η πρό­σφα­τη ε­πί­σκε­ψη του προ­έ­δρου του Α­ζερ­μπα­ϊτζάν Α­λί­γεφ στην Ελ­λάδα). Ο Σα­μα­ράς α­νέ­λα­βε να τον κα­θη­συ­χά­σει, χω­ρίς κα­μί­α ου­σια­στι­κή δέ­σμευ­ση. Έ­χου­με ξα­να­γρά­ψει ό­τι το ελ­λη­νι­κό πο­λι­τι­κό κα­θε­στώς που έ­χει α­να­λά­βει το ρό­λο του πλα­σιέ των ρώ­σι­κων συμ­φε­ρό­ντων, θα κά­νει ό­τι μπο­ρεί για να σα­μπο­τά­ρει τον ΤΑΡ. Τον ΤΑΡ με το α­ζέ­ρι­κο α­έ­ριο τον δέ­χτη­κε η Ελ­λά­δα σαν δέ­λεαρ προς τη Δύ­ση, ει­δι­κά προς τη Γερ­μα­νί­α, για να δε­χτεί αυ­τή να θα­να­τω­θεί ο μό­νος α­γω­γός που θα πα­ρέ­κα­μπτε τη Ρω­σί­α, ο Να­μπού­κο . Πρέ­πει να ση­μειω­θεί ότι ο α­περ­χό­με­νος πε­ρι­φε­ρειαρ­χής Δα­κής που έχασε α­πό εί­χε το­πο­θε­τη­θεί στο πε­ρι­φε­ρεια­κό συμ­βού­λιο υ­πέρ του ΤΑΡ για να μειω­θεί η α­κρι­βή τι­μή του ρώ­σι­κο φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου και να ε­ξα­λει­φθούν οι αρ­νη­τι­κές ε­πι­πτώ­σεις στη βιο­μη­χα­νί­α και στην α­ντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα λό­γω της ε­ξάρ­τη­σης α­πό “πε­ριο­ρι­σμέ­νους προ­μη­θευ­τές” ό­πως δει­λά έ­λε­γε για την Γκάζ­προμ (http://www.kozan.gr/post/135880). Ο Δα­κής έ­χα­σε α­πό τον α­ντι­ση­μί­τη, φι­λο­χρυ­σαυ­γί­τη Κα­ρυ­πί­δη που ε­πι­λέ­χτη­κε αρ­χικά α­πό το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σαν υ­πο­ψή­φιος, και κα­τέ­βη­κε τε­λι­κά α­νε­ξάρ­τη­τος με­τά την υπα­να­χώ­ρη­ση που έ­κα­νε ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ κά­τω από την πί­ε­ση δια­μαρ­τυ­ριών για τον α­ντι­ση­μι­τι­σμό και το φι­λο­χρυ­σαυ­γι­τι­σμό του. Στην πρά­ξη υ­πο­στη­ρί­χθη­κε από το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ μέ­χρι το τέ­λος και ε­κεί ο­φεί­λε­ται η ε­κλο­γή του. Ο πιο νευ­ραλ­γικός λοι­πόν δή­μος αυ­τής της πε­ρι­φέ­ρειας, αυ­τός της Κο­ζά­νης ε­πί­σης πέ­ρα­σε στα χέ­ρια του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
Στην πιο με­γά­λη πε­ρι­φέ­ρεια της Βό­ρειας Ελ­λά­δας, αυ­τή της Κε­ντρικής Μα­κε­δο­νί­ας, ε­κλέ­χτη­κε ο γνω­στός για το φι­λο­χρυ­σαυ­γι­τι­σμό του Τζι­τζικώ­στας της ΝΔ, που κα­τέ­βη­κε σαν α­νε­ξάρ­τη­τος α­πέ­να­ντι στον Ιω­αν­νί­δη ο ο­ποί­ος ή­ταν η ε­πί­ση­μη υ­πο­ψη­φιό­τη­τα της ΝΔ. Στην πρά­ξη φά­νη­κε α­πό τη με­γάλη δια­φο­ρά ψή­φων α­νά­με­σα σε Τζι­τζι­κώ­στα και Ιω­αν­νί­δη, ό­τι η ΝΔ υ­πο­στή­ρι­ξε τον Τζι­τζι­κώ­στα. Πριν το β΄ γύ­ρο ο Τζι­τζι­κώ­στας μί­λη­σε στο ρα­διο­σταθ­μό του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, “στο Κόκ­κι­νο” και εί­πε τα ε­ξής για την εμ­φά­νι­ση του Τσί­πρα στο ντι­μπέ­ϊτ των υ­ποψη­φί­ων για την προ­ε­δρί­α της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής: “Να σας πω την α­λή­θεια μου ά­ρε­σε πο­λύ το ό­τι ο Α­λέ­ξης Τσί­πρας έ­φε­ρε σε ε­ξαι­ρε­τικά δύ­σκο­λη θέ­ση με τις ε­ρω­τή­σεις του τους αν­θρώ­πους που έ­χουν φέ­ρει ό­λα τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια σε πο­λύ δύ­σκο­λη θέση τους Έλ­λη­νες” (http://www.protothema.gr/ekloges-2014/arthro/380515/). Έ­τσι ε­κλέ­χτη­κε στο β΄ γύ­ρο με 71% (!) Α­ντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης του Τζι­τζι­κώ­στα ε­κλέ­χτη­κε η Β. Πα­του­λί­δου, που εί­χε εμ­φα­νι­στεί σε εκ­πο­μπή του Kontra μα­ζί με τον Κα­σι­διά­ρη, και υ­πο­στή­ρι­ξε την το­πο­θέ­τη­ση του δη­μο­σιο­γρά­φου της εκ­πο­μπής ό­τι οι διώ­ξεις κα­τά της “ΧΑ” εί­ναι α­στή­ρι­κτες και ε­πι­κίνδυ­νες για­τί στρέ­φο­νται ε­νά­ντια σε έ­να “νό­μι­μα ε­κλεγ­μέ­νο κόμ­μα”.
Η ά­νε­τη ε­κλο­γή του Μπου­τά­ρη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη δεν α­πο­τε­λεί σε καμί­α πε­ρί­πτω­ση α­ντί­βα­ρο στην ε­κλο­γή Τζι­τζι­κώ­στα, για­τί ο πρώ­τος στή­ρι­ξε α­πό την αρ­χή την υ­πο­ψη­φιό­τη­τα Τζι­τζι­κώ­στα, την ί­δια στιγ­μή που τό­σο ο Ιω­αννί­δης, ό­σο και ο Μπό­λα­ρης υ­πο­ψή­φιος του ΠΑ­ΣΟΚ τον κα­τάγ­γει­λαν για τις σχέ­σεις του με τη “Χρυ­σή Αυ­γή”. Δεύ­τε­ρο, για­τί πρό­σφα­τα ο “προ­ο­δευ­τι­κός” Μπουτά­ρης υ­πό­γρα­ψε συμ­φω­νί­α 50 εκ δολ­λα­ρί­ων με τη με­γα­λύ­τε­ρη κρα­τι­κή ε­ται­ρεία τρο­φί­μων και πο­τών στην Κί­να, και ό­λα δεί­χνουν ό­τι θα υ­πο­στη­ρί­ξει το πέρα­σμα του ΟΛ­Θ (Ορ­γα­νι­σμού Λι­μέ­νος Θεσ­σα­λο­νί­κης) σε ρω­σο­κι­νέ­ζι­κα συμ­φέρο­ντα (http://www.businessnews.gr/article/4971/).     
 
Η βρώμικη γραμμή Βενιζέλου-Σαμαρά υπέρ ΣΥΡΙΖΑ
 
Η γραμ­μή Βε­νι­ζέ­λου - Σα­μα­ρά να μην κά­νουν συμ­φω­νί­α για κοι­νή κά­θοδο σε ο­ποια­δή­πο­τε πε­ριο­χή και να μη δώ­σουν ε­πί­ση­μες υ­πο­ψη­φιό­τη­τες, εί­χε σαν α­πο­τέ­λε­σμα σε Ατ­τι­κή και Πει­ραιά την ά­με­ση στή­ρι­ξη α­πό στε­λέ­χη του ΠΑ­ΣΟΚ και της ΝΔ των υ­πο­ψη­φιο­τή­των Δού­ρου και Μώρα­λη κα­τά του Σγου­ρού που κα­τέ­βη­κε σαν α­νε­ξάρ­τη­τος και του Μι­χα­λο­λιά­κου που εί­χε ε­πί­σης μό­νο ανε­πί­ση­μη στή­ρι­ξη της ΝΔ. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή εί­ναι η σχε­τι­κή α­να­φο­ρά σε άρ­θρο των Νέ­ων με τί­τλο “Ποιος σκό­τω­σε το Γιάν­νη Σγου­ρό”, ό­τι  ο Α­ντώ­νης Λιντζέ­ρης, της Νο­μαρ­χια­κής Ε­πι­τρο­πής Πα­ΣοΚ Β’ Πει­ραιά (α­δελ­φός του πρώ­ην βουλευ­τή Δη­μή­τρη Λι­ντζέ­ρη), “έ­δω­σε κα­θα­ρή γραμ­μή στους πα­σό­κους να ψη­φί­σουν Δού­ρου!”.
Γε­νι­κά η γραμ­μή της λε­γό­με­νης “χα­λα­ρής” ή “κα­τά συ­νεί­δη­ση” ψή­φου, πρι­μο­δό­τη­σε ό­σο τί­πο­τα άλ­λο το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, που α­πό πέρ­σι το κα­λο­καί­ρι προ­πα­γάνδι­ζε την ψή­φο στις ε­κλο­γές σαν ψή­φο α­να­τρο­πής, πρό­κρι­μα των ε­θνι­κών ε­κλο­γών. Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ό­τι σε πολ­λούς από τους δή­μους που πή­ρε ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ κα­τέ­βη­καν δια­σπα­σμέ­νοι με δύ­ο και τρεις υ­πο­ψη­φίους, ε­νώ στον β΄ γύ­ρο έ­να με­γά­λο τμή­μα των ψή­φων τους πή­γαι­νε στον Συ­ρι­ζαίο.
Το εν­δε­χό­με­νο της κοι­νής κα­θό­δου ΠΑ­ΣΟΚ-ΝΔ, αλ­λά και της στή­ρι­ξης κομ­μα­τι­κών υ­πο­ψη­φί­ων, α­πέ­κλει­σε α­πό νω­ρίς το ΠΑ­ΣΟΚ. Ο Αν­δρου­λά­κης, ως γραμμα­τέ­ας της Κε­ντρι­κής Πο­λι­τι­κής Ε­πι­τρο­πής του ΠΑ­ΣΟΚ, έ­ξι μή­νες πριν τις ε­κλο­γές (!) δή­λω­σε ό­τι: “Το ΠΑ­ΣΟΚ δεν θα δώ­σει χρί­σμα­τα, κε­ντρι­κά δεν θα έρθει σε κα­μί­α συμ­φω­νί­α με την Ν.Δ ,εί­τε με ο­ποιο­δή­πο­τε άλ­λο κόμ­μα εί­ναι ε­κτός του ι­δε­ο­λο­γι­κού του πλαι­σί­ου”, (cityvoice.gr/index.php/politiki/16673-andr, 1/11/2013). Α­πό κο­ντά ο Σα­μα­ράς σε συ­νέ­ντευ­ξή του στο Mega, εί­πε “Δεν κα­τε­βαί­νου­με μα­ζί με το ΠΑ­ΣΟΚ. Εί­μα­στε άλλο κόμ­μα”, και διευ­κρί­νι­σε ό­τι δεν υ­πάρ­χει ού­τε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση για σχέδιο κοι­νών κα­θό­δων. Ο γραμ­μα­τέ­ας της Πο­λι­τι­κής Ε­πι­τρο­πής της ΝΔ Πα­πα­μι­μίκος δή­λω­σε ε­πί­σης ό­τι “η ΝΔ δεν θα μπει σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση στη λο­γι­κή να δώσει “χρί­σμα­τα” και να α­να­κοι­νώ­σει ε­πί­ση­μες στη­ρί­ξεις” (www.k-tipos.gr, 25/01/2014). Τα κα­θάρ­ματα αυ­τά διοι­κούν α­πό κοι­νού την Ελ­λά­δα κε­ντρι­κά αλ­λά κά­νουν πως δεν γνωρί­ζο­νται το­πι­κά για να δί­νουν την το­πι­κή ε­ξου­σί­α στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Η αι­τί­α αυ­τής της φαι­νο­με­νι­κά α­ντι­φα­τι­κής στά­σης εί­ναι α­πλή. Οι Βε­νι­ζέ­λος-Σα­μα­ράς, ό­πως και ο ί­διος ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ θε­λουν η κε­ντρι­κή πο­λι­τι­κή ε­ξου­σί­α να εί­ναι στα χέ­ρια των “φι­λο­ευ­ρω­παί­ων” ΝΔ -ΠΑ­ΣΟΚ ώ­στε η Ε­Ε να δί­νει στο ρω­σό­δου­λο ελ­λη­νικό κα­θε­στώς λε­φτά και πο­λι­τι­κή στή­ρι­ξη, ε­νώ ο Τσί­πρας θα κά­νει τον μπαμπού­λα. Αν ο Τσί­πρας έρ­θει στην κυ­βέρ­νη­ση, ού­τε θα πεί­θει σαν φι­λο­ευ­ρω­παίος ού­τε θα υ­πάρ­χει έ­νας πει­στι­κός μπα­μπού­λας, ε­κτός α­πό την διε­θνώς α­ποκρου­στι­κή ΧΑ.
Ταυ­τό­χρο­να, οι Βε­νι­ζέ­λος-Σα­μα­ράς φρό­ντι­σαν να σιω­πή­σουν γύ­ρω α­πό το ζή­τη­μα της συμ­με­το­χής των να­ζι­στών στις ε­κλο­γές, και τους ά­φη­σαν στο απυ­ρό­βλη­το σε κά­θε ε­πί­πε­δο κε­ντρι­κό και το­πι­κό, την ί­δια στιγ­μή που α­πό τα κα­νά­λια προ­βάλ­λο­νταν σκη­νές α­πό τις το­πι­κές συ­γκε­ντρώ­σεις της “ΧΑ” με να­ζι­στές υ­πο­ψή­φιους που κραύ­γα­ζαν έ­ξαλ­λοι κα­τά των διώ­ξεων των “α­γω­νιστών”. Μά­λι­στα, ό­χι μό­νο ά­φη­σαν α­κά­λυ­πτους ό­σους υ­πο­ψη­φί­ους τους κα­τάγ­γει­λαν συ­νερ­γα­σί­ες συν­δυα­σμών με να­ζι­στές, αλ­λά ε­νί­σχυ­σαν με κά­θε τρό­πο αυτούς α­κρι­βώς τους συν­δυα­σμούς (κα­ταγ­γε­λί­α Μι­χα­λο­λιά­κου για φι­λο­χρυ­σαυγι­τι­σμό του Μώ­ρα­λη στον Πει­ραιά, κα­ταγ­γε­λί­ες Ιω­αν­νί­δη - Μπό­λα­ρη για φιλο­χρυ­σαυ­γι­τι­σμό του Τζι­τζι­κώ­στα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη).