Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι αυ­ξή­σεις του η­λε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος τα τέσ­σε­ρα τε­λευ­ταί­α χρό­νια στη βιο­μη­χα­νί­α ξε­πέ­ρα­σαν το 60%. Αν στο κό­στος της ε­νέρ­γειας προ­στε­θεί και η αύ­ξη­ση της φο­ρο­λο­γίας τό­τε σε πολ­λές βιο­μη­χα­νί­ες
αυ­τό το ά­θροι­σμα αυ­ξά­νε­ται πο­λύ γρη­γο­ρό­τε­ρα α­πό τη μεί­ω­ση του μι­σθο­λο­γι­κού κόστους. Έ­τσι ού­τε οι ερ­γά­τες α­πο­φεύ­γουν την α­πό­λυ­ση, πα­ρά τις τε­ρά­στιες μειώ­σεις των μι­σθών, ού­τε και οι βιο­μη­χα­νί­ες μπο­ρούν να ε­πι­βιώ­σουν. Η πτώ­ση της ε­σω­τε­ρι­κής ζή­τη­σης λό­γω α­πο­λύ­σε­ων και μεί­ω­σης μι­σθών ρί­χνει και τη βιο­μη­χα­νι­κή πα­ρα­γω­γή. Ό­μως η συνέ­χι­ση της κα­τάρ­ρευ­σης των βιο­μη­χα­νι­κών ε­ξα­γω­γών πα­ρά την πα­ράλ­λη­λη τε­ρά­στια πτώ­ση των μι­σθών δεί­χνει ό­τι υ­πάρ­χει κά­τι άλ­λο που σκο­τώ­νει τη βιο­μη­χα­νί­α και ό­χι η μεί­ω­ση της κα­τα­νά­λω­σης στην Ελ­λά­δα, κα­θώς η κα­τα­νά­λω­ση των άλ­λων χω­ρών που α­γο­ρά­ζουν ελ­λη­νι­κά προϊόντα δεν έ­χει πρα­κτι­κά μειω­θεί. Δεν φταί­ει δη­λα­δή η μεί­ω­ση της κα­τα­νά­λω­σης ό­πως φω­νά­ζει το κα­θε­στώς με πρώ­τους τους ψευ­το­οι­κο­νο­μο­λό­γους του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, αλ­λά η αύ­ξη­ση του κό­στους της βιομη­χα­νί­ας.
 
Α­ντί­θε­τα δη­λα­δή α­πό ό­τι κά­νουν ό­λες οι άλ­λες υ­περ­χρεω­μέ­νες χώ­ρες, με πρώ­τη την Ιρ­λαν­δί­α, που μειώ­νουν πά­νω στην κρί­ση τα κό­στη της βιο­μη­χα­νί­ας η Ελ­λά­δα τα αυ­ξά­νει αυ­ξά­νο­ντας, σε συν­θή­κες τρα­πε­ζι­κής πι­στω­τι­κής α­σφυ­ξί­ας, τους φό­ρους με αλ­λε­πάλ­λη­λες α­σύλ­λη­πτες τα­κτι­κές και έ­κτα­κτες ει­σφο­ρές, με υ­πε­ραύ­ξη­ση της τι­μής του η­λε­κτρι­κού και του πε­τρε­λαί­ου (δες πό­σο ε­πι­δό­τη­σαν μό­νο το πε­τρέ­λαιο για τους α­γρό­τες που σαν μι­κρο­πα­ρα­γω­γοί δεν φο­βί­ζουν τους ρω­σό­δου­λους), με μη ε­πι­στρο­φή του ΦΠΑ, με συ­νέ­χι­ση και δυ­νά­μω­μα της γρα­φειο­κρα­τι­κής κα­θυ­στέ­ρη­σης της αδειο­δό­τη­σης, με πολ­λα­πλή κα­θυ­στέ­ρη­ση των Ε­ΣΠΑ, με διά­λυ­ση των ε­ξα­γωγι­κών μη­χα­νι­σμών και βέ­βαια με απ ευ­θεί­ας σα­μπο­τάζ μέ­σω των κι­νη­μά­των τύπου α­ντι-χρυ­σού και «δεν πλη­ρώ­νω» του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ (χτύ­πη­μα αυ­το­κι­νη­το­δρό­μων) ή ψευ­το­τα­ξι­κι­σμού του ψευ­τοΚ­ΚΕ με τα ο­ποί­α αυ­τό έ­κλει­σε τη Ζώ­νη Πε­ρά­ματος πά­νω στην κρί­ση ή μα­ταί­ω­σης των ρυθ­μι­στι­κών για την α­νά­πτυ­ξη, η μα­ταί­ωσης έρ­γων σαν την ε­κτρο­πή του Α­χε­λώ­ου κλπ. Ει­δι­κά για την υ­περ­φο­ρο­λό­γη­ση το σκάν­δα­λο εί­ναι πε­λώ­ριο ό­ταν α­ντί για φό­ρους στη βιο­μη­χα­νί­α θα μπο­ρού­σαν να μα­ζέ­ψουν πο­λύ εύ­κο­λα λεφτά α­πό την πα­ρα­χώ­ρη­ση της χρή­σης α­ναξιο­ποί­η­της του­ρι­στι­κής γης, ή α­πό την λει­τουρ­γί­α των ε­φο­ριών της ο­ποί­ες διέ­λυ­σαν και α­πο­δυ­νά­μω­σαν πά­νω στην κρί­ση.
Έ­τσι έ­γι­νε και α­πό τον Ο­κτώ­βριο του 2011 μέ­χρι τον πε­ρα­σμέ­νο Σεπτέμ­βριο έ­χα­ναν τη δου­λειά τους στη βιο­μη­χα­νί­α 170 ερ­γα­ζό­με­νοι την η­μέ­ρα. Το δυ­να­μι­κό ε­νός ερ­γο­στά­σιου, ό­πως μας πλη­ρο­φο­ρεί το άρ­θρο «Κά­θε η­μέ­ρα κλεί­νει έ­να ερ­γο­στά­σιο» της ε­φη­με­ρί­δας Κέρ­δος της 22/12/2012.
 
Έ­να πα­ρά­δειγ­μα της σχέ­σης του κό­στους ε­νέρ­γειας και του κόστους ερ­γα­σί­ας εί­ναι η κλω­στο­ϋφα­ντουρ­γί­α Ε­πί­λε­κτος, μέ­σης τά­σης, που κα­τα­να­λώ­νει με­γά­λα πο­σά ε­νέρ­γειας στο ε­πί­πε­δο των ε­νερ­γο­βό­ρων. Η συ­νέ­ντευ­ξη του διευ­θυ­ντή της βιο­μη­χα­νί­ας  Ε­πί­λε­κτος Δο­ντά που δη­μο­σιεύ­ε­ται στο  Εuro2day 11/2/2013 εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή. Δί­νου­με έ­να α­πόσπα­σμα: 
ΕΡ: Πώς συ­γκρί­νε­ται η μεί­ω­ση του κό­στους ερ­γα­σί­ας με την αύ­ξη­ση του κό­στους της ε­νέρ­γειας; 
ΑΠ.: Το κό­στος ερ­γα­σί­ας α­πό το 63,4% του βιο­μη­χα­νι­κού κοστο­λο­γί­ου το 2008 υ­πο­χώ­ρη­σε το 2012 στο 39,6% και το κό­στος ε­νέρ­γειας α­πό το 26,5% ε­κτινά­χθη­κε στο 45,3%. Δη­λα­δή, ό,τι κερ­δή­θη­κε α­πό τη μί­α πλευ­ρά χά­θη­κε α­πό την άλ­λη. Ό­λες οι θυ­σί­ες των ερ­γα­ζο­μέ­νων πή­γαν στη ΔΕ­Η και στο φυ­σι­κό α­έ­ριο… ( η υ­πο­γράμ­μι­ση δι­κή μας)
ΕΡ.: Η δή­λω­σή σας για το εν­δε­χό­με­νο δια­κο­πής της πα­ρα­γω­γής θα μπο­ρού­σε να ε­κλη­φθεί ως α­πει­λή προς την κυ­βέρ­νη­ση.  
ΑΠ.: Δεν εί­ναι α­πει­λή, αλ­λά η σκλη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Δεν μπο­ρού­με να συ­νε­χί­ζου­με να υ­φι­στά­με­θα ζη­μί­ες ε­πει­δή η Πολι­τεί­α και τα ελ­λη­νι­κά μο­νο­πώ­λια δεν πράτ­τουν το αυ­το­νό­η­το, δη­λα­δή να μην ε­πι­βα­ρύ­νουν υ­περ­βο­λι­κά το ά­με­σο κό­στος των πα­ρα­γό­με­νων προ­ϊ­ό­ντων.
 
Οι δε­κα­ε­φτά με­γα­λύ­τε­ρες ε­νερ­γο­βό­ρες (υ­ψηλή τά­ση) βιο­μη­χα­νί­ες, α­πό τις λί­γες που α­πέ­μει­ναν στην μη βιο­μη­χα­νι­κή πλέ­ον χώ­ρα μας, χτυ­πιού­νται πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό τις άλ­λες για­τί σ’ αυ­τές το κό­στος της η­λε­κτρι­κής ε­νέρ­γειας φτά­νει μέ­χρι και στο 50% του συ­νο­λι­κού κόστους πα­ρα­γω­γής. Αυ­τές α­πα­σχο­λούν 10.000 ερ­γά­τες και κά­νουν ε­ξα­γω­γές 1,5 δις. Τέ­τοιες βιο­μη­χα­νί­ες εί­ναι αυ­τές της πα­ρα­γω­γής σι­δή­ρου, με­τάλ­λου γε­νικά, υα­λουρ­γί­ες, τσι­με­ντο­βιο­μη­χα­νί­ες, λι­πά­σμα­τα, χαρ­το­βιο­μη­χα­νί­ες και άλ­λες. Αυ­τές κα­τα­να­λώ­νουν το 50% της συ­νο­λι­κής βιο­μη­χα­νι­κής η­λε­κτρι­κής ε­νέρ­γειας που φτά­νει στο 13% της συ­νο­λι­κής κα­τα­νά­λω­σης της χώ­ρας. Οι βιο­μη­χα­νί­ες μεσαί­ας τά­σης κα­τα­να­λώ­νουν το υ­πό­λοι­πο. Ε­πί­σης κα­τα­να­λώ­νουν το 45% του φυσι­κού α­ε­ρί­ου που προ­μη­θεύ­ει η Gasprom σε τι­μές υ­ψη­λό­τε­ρες κα­τά 40% α­πό την υ­πό­λοι­πη Ε­Ε. Το ξε­πού­λη­μα της χώ­ρας στην Gasprom το κρύ­βουν ό­λες οι κυ­βερ­νή­σεις και δεν δί­νουν στα­τι­στι­κά στοι­χεί­α στην Eurostat για τις τι­μές της βιο­μη­χα­νί­ας. Σ’ αυ­τές τις τι­μές του φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου προ­σθέ­τει η ΔΕ­ΠΑ το τε­ρά­στιο πο­σο­στό κέρ­δους του 15-20% και α­πό πά­νω ε­πι­βάλ­λει η κυ­βέρ­νη­ση και Ει­δι­κό Φό­ρο Κα­τα­νά­λω­σης φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου 10% που στην Ε­Ε είναι πέ­ντε φο­ρές μι­κρό­τε­ρος. Πά­νω στο βιο­μη­χα­νι­κό ρεύ­μα, υ­ψη­λής (ε­νερ­γοβό­ρες) και μέ­σης τά­σης, προ­σθέ­τουν Ε­ΦΚ 5-7% πά­νω στο τι­μο­λό­γιο ( 10 φο­ρές με­γα­λύτε­ρος α­πό την Ε­Ε), για τις Α­ΠΕ 7%,  και για τις Υ­πη­ρε­σί­ες Κοι­νής Ω­φέ­λειας ε­πίσης 7%. Η ει­σφο­ρά στις Α­ΠΕ χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε και χρη­σι­μο­ποιεί­ται σαν άλ­λο­θι για το σα­μπο­τά­ρι­σμα της βιο­μη­χα­νί­ας με πρό­σχη­μα το κα­θα­ρό­τε­ρο πε­ριβάλ­λον. Η με­γα­βα­τώ­ρα των φω­το­βολ­ταϊ­κών πλη­ρώ­νο­νταν μέ­χρι και 500 ευ­ρώ ό­ταν η χρέ­ω­ση των λι­γνι­τι­κών ή­ταν κά­τω α­πό τα ο­γδό­ντα ευ­ρώ. Τώ­ρα παίρ­νουν τα λε­φτά α­πό τις Α­ΠΕ για να χρη­μα­το­δο­τούν τα ελ­λείμ­μα­τα της ΔΕ­Η ε­ξαιτί­ας του σα­μπο­τα­ρί­σμα­τος α­πό το κί­νη­μα «δεν πλη­ρώ­νω το ρεύ­μα» που πα­γί­ω­σε στη ΔΕ­Η α­νε­ξό­φλη­τους λο­γα­ρια­σμούς πά­νω α­πό 1, 3 δις ευ­ρώ. 
Με τον πα­ρα­πλανη­τι­κό τί­τλο του φό­ρου της κοι­νής τά­χα ω­φέ­λειας κρύ­βουν οι κυ­βερ­νή­σεις την πα­ρά­νο­μη  φο­ρολό­γη­ση του λα­ού με 700 ε­κατ το χρό­νο για  να χρη­μα­το­δο­τούν α­να­γκα­στι­κά το σα­μπο­τά­ρι­σμα που κά­νουν στην η­λε­κτρο­πα­ρα­γω­γή των νη­σιών χρε­ο­κο­πώ­ντας τη ΔΕ­Η. (Μια ΔΕ­Η προ­βλη­μα­τι­κή ε­κτός που χτυ­πά­ει την υ­πό­λοι­πη  βιο­μη­χα­νί­α μπο­ρεί να α­γο­ρα­στεί αύ­ριο σε πο­λύ χα­μη­λή τι­μή α­πό τα αφε­ντι­κά τους.)  Ό­λες οι κυ­βερ­νή­σεις συ­νε­χί­ζουν την η­λε­κτρο­πα­ρα­γω­γή στα νη­σιά με ντή­ζελ που εί­ναι το α­κρι­βό­τε­ρο και το πιο ρυ­πο­γό­νο καύ­σι­μο και γι’ αυ­τό έ­χει ε­γκα­τα­λει­φθεί σε ό­λη την Ε­Ε. Για να μην πλη­ρώ­νουν σε δι­πλά­σια και τρι­πλά­σια τι­μή τα νησιά το ρεύ­μα φο­ρο­λο­γού­νται ό­λοι οι υ­πό­λοιποι κα­τα­να­λω­τές. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και οι Οι­κο­λόγοι πρά­σι­νοι εί­ναι οι ε­πι­κε­φα­λής του κι­νή­μα­τος να μην δια­συν­δε­θούν τα νη­σιά με το η­πει­ρω­τι­κό σύ­στη­μα, δηλα­δή με τα λι­γνι­τι­κά ερ­γο­στά­σια βά­σης που ρί­χνουν το κό­στος. Και αυ­τό για­τί η δια­σύν­δε­ση των νη­σιών φέρ­νει την α­νά­πτυ­ξη και κυ­ρί­ως δια­συν­δέ­ε­ται η Κρή­τη ο­πό­τε το πρό­γραμ­μα Ή­λιος δεν θα εί­ναι δύ­σκο­λο να πραγ­μα­το­ποι­ηθεί. Η Κρή­τη θα μπο­ρεί ε­πί­σης να α­να­πτύ­ξει έ­τσι βιο­μη­χα­νί­α και να γί­νει σταθμός η­λε­κτρο­πα­ρα­γω­γής για ό­λη τη χώ­ρα και την Ε­Ε, πέ­ρα α­πό σταθ­μός δια­με­τα­κό­μι­σης  των τε­ρά­στιων α­πο­θε­μά­των υ­δρο­γο­ναν­θρά­κων που δια­θέ­τει στη θά­λασ­σα. 
 
 Α­πό τις αρ­χές του 2013 χρε­ώ­νουν ε­πι­πλέ­ον 8-12% το κό­στος των α­ε­ρί­ων του θερ­μο­κη­πί­ου που ε­πι­βα­ρύ­νει ε­ξαι­ρε­τι­κά τις ε­νερ­γοβό­ρες βιο­μη­χα­νί­ες αλ­λά και ε­κεί­νες της μέ­σης τά­σης που κα­τα­να­λώ­νουν με­γάλα πο­σά ε­νέρ­γειας. Πρό­κει­ται για την ε­φαρ­μο­γή της συμ­φω­νί­ας του Κιό­το στην ο­ποί­α η Ε­Ε ε­γκλω­βί­στη­κε α­πό τα «πρά­σι­να κι­νή­μα­τα» που διευ­κο­λύ­νουν τον ά­ξο­να Ρω­σί­ας-Κί­νας οι ο­ποί­ες δεν πλη­ρώ­νουν δε­κά­ρα για τη ρύπαν­σή τους μιας και ε­κεί δεν υ­πάρ­χουν «πρά­σι­να κι­νή­μα­τα».
 Το κό­στος με το ο­ποί­ο α­γό­ρα­σε τον τό­νο των α­ε­ρί­ων του θερ­μο­κη­πί­ου η κυ­βέρ­νη­ση ή­ταν 4 ευ­ρώ και το λο­γά­ρια­σε  η ΔΕ­Η στη βιο­μη­χα­νί­α 7 ευ­ρώ. Έ­τσι η αύ­ξη­ση στο συ­νολι­κό κό­στος της ε­νέρ­γειας της βιο­μη­χα­νί­ας α­νέ­βη­κε τε­χνη­τά α­πό το κα­νο­νικό 5-8 % που α­ντι­στοι­χεί στα 4 ευ­ρώ στον τό­νο α­ε­ρί­ων, στο 8-12%. Αυ­τή η πρά­ξη της κυβέρ­νη­σης εί­ναι άλ­λη μια α­πό­δει­ξη και ό­χι μια έν­δει­ξη ό­τι πρό­κει­ται για κυβέρ­νη­ση σα­μπο­τα­ρι­στών της βιο­μη­χα­νί­ας και της χώ­ρας και μά­λι­στα πάνω σε κα­τα­στρο­φι­κή κρί­ση υ­περ­χρέ­ω­σης. Μό­νο αυ­τή η ε­πι­πλέ­ον αύ­ξη­ση του 3-4% που έ­βα­λαν αυ­θαί­ρε­τα στο βιο­μη­χα­νι­κό ρεύ­μα, πά­νω α­πό το κα­νο­νι­κό κό­στος των ρύ­πων, αρ­κεί για να κλεί­σει πολ­λές βιο­μη­χα­νί­ες. Και λέ­με αυ­θαί­ρε­τα για­τί κα­μί­α χώ­ρα δεν χρε­ώ­νει στους κατα­να­λω­τές τους ρύ­πους α­πο­κο­μί­ζοντας κέρ­δος, α­φού πρό­κει­ται για χρη­μα­το­δο­τή­σεις σε βιο­μη­χα­νι­κές και άλ­λες ε­πεν­δύ­σεις μειω­μέ­νων εκ­πο­μπών α­ε­ρί­ων του θερ­μο­κη­πί­ου σε χώ­ρες του τρί­του κό­σμου. Το διε­θνές ε­μπό­ριο ρύ­πων εί­ναι άλ­λο ζή­τη­μα. Αν μια βιο­μη­χα­νία σαν παράδειγ­μα θέ­λει να αυ­ξή­σει την πα­ρα­γω­γή της πά­νω α­πό τους ρύπους που πα­ρά­γει ε­τη­σί­ως, τό­τε α­γο­ρά­ζει α­πό ο­που­δή­πο­τε δια­θέ­σι­μα δι­καιώμα­τα. Αυ­τά τα κλέ­βουν οι Κι­νέ­ζοι, και τα που­λούν ε­βδο­μή­ντα φο­ρές πά­νω α­πό την α­γο­ρά τους α­πό τον Ο­Η­Ε και έ­βγα­ζαν α­πό αυ­τή την απά­τη 4 δις σε βά­ρος της Ε­Ε. Και οι ευ­ρω­παί­οι μο­νο­πω­λι­στές α­νέ­χτη­καν αυ­τή τη λη­στεί­α α­πό την Κίνα για να τα έ­χουν κα­λά μα­ζί της για τις ε­ξα­γω­γές και τις ε­πεν­δύ­σεις τους. Αυ­τό το γε­γο­νός κρύ­βε­ται ε­πι­με­λώς α­πό τα ελ­λη­νι­κά ΜΜΕ ό­πως ε­πί­σης και το γε­γο­νός ό­τι η κυβέρ­νη­ση α­πεί­χε α­πό τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις της τε­χνητής αύ­ξη­σης των τι­μών των ρύ­πων που ε­πε­δί­ω­κε η Γερ­μα­νί­α και που τε­λι­κά δεν έ­γι­νε, για τη διά­σω­ση του χρη­μα­τι­στη­ρί­ου των ρύ­πων. Οι τι­μές πα­γκό­σμια έπε­σαν και λό­γω της μεί­ω­σης της πα­γκό­σμιας πα­ρα­γω­γής, αλ­λά και α­πό την α­πο­χώ­ρη­ση του Κα­να­δά και της Ν. Ζη­λαν­δί­ας α­πό την α­πά­τη του Κιό­το. Ε­πί­σης η κυ­βέρ­νη­ση δεν έ­βα­λε λό­γω χρε­ο­κο­πί­ας ζή­τη­μα α­παλ­λα­γής στην Ε­Ε α­πό το κόστος των ρύ­πων που εί­ναι πε­ρί­που 270 με 300 ε­κατ.  
Η αύ­ξη­ση του ρεύ­μα­τος λό­γω αυ­τών των ρύ­πων του Κιό­το εί­ναι τε­ρά­στια ει­δι­κά για τις ε­νερ­γο­βό­ρες βιο­μη­χα­νί­ες (υ­ψηλή τά­ση) στις ο­ποί­ες, ό­πως εί­πα­με, το 50% του κό­στους πα­ρα­γω­γής εί­ναι η η­λε­κτρι­κή ε­νέρ­γεια. Υ­πάρ­χουν ό­μως και βιο­μη­χα­νί­ες μέ­σης τά­σης που κα­τα­να­λώ­νουν πο­λύ με­γά­λα πο­σά ε­νέρ­γειας και ρύ­πους αντί­στοι­χα των ε­νερ­γο­βό­ρων. Σαν πα­ρά­δειγ­μα: Το κό­στος της ε­νέρ­γειας στο συ­νο­λι­κό κό­στος πα­ρα­γω­γής σιδή­ρου και στην ε­πε­ξερ­γα­σί­α του φτά­νει και στο 75%. Μια αύ­ξη­ση 10% για το νέ­ο κό­στος των ρύ­πων ση­μαί­νει 7,5% αύ­ξη­ση του συ­νο­λι­κού κό­στους ό­ταν το μι­κτό κέρ­δος των ε­πι­χει­ρή­σε­ων αυ­τών εί­ναι 10-15%. Έ­τσι η ΣΙ­ΔΕ­ΝΟΡ κλεί­νει για έ­να μήνα το ερ­γο­στά­σιο στη Μα­γνη­σί­α κα­λύ­πτο­ντας τους πε­λά­τες της α­πό το στόκ αφού οι πα­ραγ­γε­λί­ες της ε­σω­τε­ρι­κής α­γο­ράς έ­χουν πέ­σει κα­τα­κό­ρυ­φα και οι εξα­γω­γές έ­χουν πρα­κτι­κά α­κυ­ρω­θεί α­φού οι α­ντα­γω­νι­στές του ε­ξω­τε­ρι­κού χρε­ώ­νο­νται την η­λε­κτρι­κή ε­νέρ­γεια α­κό­μα και στη μι­σή τι­μή.
Ε­πει­δή αυ­τή η αύ­ξη­ση του βιο­μη­χα­νι­κού ρεύ­μα­τος λό­γω του νέ­ου κό­στους των ρύ­πων εί­ναι τε­ρά­στια, γι’ αυ­τό και η Ε­Ε που ε­πι­βάλ­λει αυ­τή την αύ­ξη­ση υ­πα­κού­ο­ντας στη συμ­φω­νί­α του Κιό­το, για να στη­ρί­ξει την α­ντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα των βιο­μη­χα­νιών της, ε­πι­τρέ­πει την ε­πι­δό­τη­ση της βιο­μη­χα­νί­ας α­πό τα κρά­τη μέ­χρι και στο 60% των νέ­ων αυ­τών αυξή­σε­ων. Η κυ­βέρ­νη­ση των σα­μπο­τα­ρι­στών α­πο­φά­σι­σε ό­μως ε­δώ πά­νω στην κρί­ση ό­τι δεν θα ε­πι­δο­τή­σει ού­τε αυ­τό το νέ­ο κό­στος και ό­τι θα κρα­τή­σει στο ί­διο ύ­ψος τους σα­μπο­τα­ρι­στι­κούς για την πα­ρα­γω­γή  φό­ρους στην ε­νέργεια, νό­μι­μους και πα­ρά­νο­μους,  ό­πως και τις ί­διες τι­μές στο φυ­σι­κό α­έ­ριο της Gasprom που α­γο­ρά­ζει η χώ­ρα μας κα­τά 40% α­κρι­βό­τε­ρο, ό­πως εί­πα­με,  από το μέ­σο ό­ρο της Ε­Ε. Την ί­δια πο­λι­τι­κή κρα­τά­ει και για το πε­τρέ­λαιο. 
 
Με­τά τις ε­πα­φές Σα­μα­ρά, Στουρ­νά­ρα και υ­πουρ­γού α­νά­πτυ­ξης με τους βιο­μή­χα­νους ο Στουρ­νά­ρας α­να­κοί­νω­σε προ­κλη­τικά λέ­γο­ντας ψέ­μα­τα ό­τι το κό­στος της βιο­μη­χα­νι­κής η­λε­κτρι­κής ε­νέρ­γειας στη χώ­ρα μας εί­ναι κά­τω α­πό τις μέ­σες ευ­ρω­πα­ϊ­κές τι­μές ο­πό­τε δεν θα γί­νει κα­μιά μεί­ω­ση στη βιο­μη­χα­νί­α. Ο Σα­μα­ράς προ­κα­λώ­ντας μά­λι­στα δεν πή­γε στη δεύ­τε­ρη συ­νά­ντη­σή του με τους βιο­μή­χα­νους και πή­ρε πί­σω την μεί­ω­ση της τι­μής του φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου, κά­τω α­πό το 10%,  που εί­χε υ­πο­σχε­θεί ο Πού­τιν για να βο­η­θή­σει τά­χα την Ελ­λά­δα,, αλ­λά και κά­ποιες ε­λά­χι­στες άλ­λες μειώ­σεις σύ­νο­λο 12% πε­ρί­που. Η α­λή­θεια εί­ναι ό­τι ο Πού­τιν κα­τε­βά­ζει τις τι­μές λό­γω της γε­νι­κής πτώ­σης των τι­μών του φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου αλ­λά και κά­τω α­πό την πί­ε­ση και τις α­πο­κα­λύ­ψεις της Ε­Ε για εκ­βια­σμούς κρα­τών και πα­ρά­βα­ση των κανό­νων της α­γο­ράς του φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου. Σε ό­τι α­φο­ρά τη μεί­ω­ση των τι­μών του φυσι­κού α­ε­ρί­ου η κυ­βέρ­νη­ση έ­κα­νε λά­θος για­τί αυ­τές οι μειώ­σεις θα συ­νε­χι­στούν και με­τά με τη νέ­α ΔΕ­ΠΑ και ΔΕ­ΣΦΑ που προ­γραμ­μα­τί­ζει να πα­ρα­δώσει στη Ρω­σί­α. Για να μην μειώ­σει λοι­πόν ού­τε καν τα προ­σε­χή κέρ­δη της Gasprom έ­βα­λαν ο Σα­μα­ράς και οι άλ­λοι δύ­ο το ΤΑΙ­ΠΕΔ να α­πορ­ρί­ψει κά­θε μεί­ω­ση της τι­μής του φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου με το πρό­σχη­μα ό­τι έ­τσι θα κα­τε­βεί η τιμή της υ­πό πώ­λη­ση ΔΕ­ΠΑ και ΔΕ­ΣΦΑ. Λες και γί­νε­ται κα­νέ­νας πραγ­μα­τι­κός δια­γω­νι­σμός για την πώ­λη­ση τους. Με το κυ­βερ­νη­τι­κό προ­δο­τι­κό κρι­τή­ριο, την υ­ψη­λό­τε­ρη τι­μή πώ­λη­σης, την ΔΕ­ΠΑ και ΔΕ­ΣΦΑ τις παίρ­νουν οι Ρώ­σοι για­τί μό­νο η Ρω­σί­α α­φού έ­χει τον α­γω­γό της Γκάζ­προμ μπο­ρεί να πά­ρει το α­πό­λυτο μο­νο­πώ­λιο φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου στη χώ­ρα αν πά­ρει και το σταθ­μό της Ρε­βυ­θού­σας που εί­ναι η ε­ναλ­λα­κτι­κή πύ­λη α­πέ­να­ντι στο ρώ­σι­κο φυ­σι­κό α­έ­ριο. Στην ουσί­α οι ΔΕ­ΠΑ και ΔΕ­ΣΦΑ έ­χουν ά­πει­ρη τι­μή για την ε­ξα­γο­ρά τους α­πό τους Ρώ­σους για­τί ό­ποιος έ­χει το μο­νο­πώ­λιο του α­ε­ρί­ου θα έ­χει σε λί­γο το μο­νο­πώλιο της βιο­μη­χα­νι­κής πα­ρα­γω­γής και του με­γα­λύ­τε­ρου μέ­ρους της οι­κια­κής κα­τα­νά­λω­σης, δη­λα­δή θα εί­ναι έ­νας εί­δος ι­διο­κτή­τη της χώ­ρας μας. Ό­ταν αυ­τός ο ι­διο­κτή­της εί­ναι μια φα­σι­στι­κή δύ­να­μη, αυ­τό ι­σο­δυ­να­μεί με την υπο­δού­λω­ση της χώ­ρας μας και ε­πο­μέ­νως δεν μπο­ρεί να υ­πάρ­χει κα­νέ­να οι­κο­νομι­κό τί­μη­μα για κά­τι τέ­τοιο. Α­πό την πλευ­ρά των Ρώ­σων η Ελ­λά­δα σαν κόμ­βος ενερ­γεια­κός και γε­ω­πο­λι­τι­κός δεν α­πο­τι­μά­ται ε­πί­σης οι­κο­νο­μι­κά αλ­λά γε­ωπο­λι­τι­κά. Εί­ναι μια ση­μα­ντι­κή βά­ση ε­λέγ­χου της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ριο­χής και ει­σο­δι­σμού στην Ε­Ε, μια βά­ση ε­ξόρ­μη­σης και στή­ρι­ξης της ευ­ρω­πα­ϊ­κής περι­κύ­κλω­σης και του πα­γκό­σμιου πο­λέ­μου που ορ­γα­νώ­νει ο να­ζι­στι­κός ά­ξο­νας. Οι λα­κέ­δες ό­μως φρο­ντί­ζουν με τη με­γα­λύ­τε­ρη λε­πτο­μέ­ρεια και τα οι­κο­νο­μικά συμφέρο­ντα των α­φε­ντι­κών τους. Με την προ­μή­θεια και την ε­μπο­ρί­α του φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου, την ε­ξάρ­τη­ση της η­λε­κτρο­πα­ρα­γω­γής,  κα­θώς και με τον έλεγ­χο των δι­κτύ­ων που ή­δη έ­χει η Ρω­σί­α, με συ­νερ­γά­τη τον ο­λι­γάρ­χη Κο­πε­λούζο, τα λε­φτά που θα δώ­σουν οι Ρώ­σοι θα τα βγά­λουν σε ε­λά­χι­στο χρό­νο. Θα γδά­ρουν το λα­ό και τη χώ­ρα. 
 
Η απροκάλυπτη οικονομική βία που ασκούν οι σαμποταριστές στη βιομηχανία 
 
Η βιο­μη­χα­νί­α δι­καιού­ται και παίρ­νει σε όλες τις χώ­ρες, για πολ­λούς λό­γους, τις χα­μη­λό­τε­ρες τι­μές σε σχέ­ση με τα οικια­κά και ε­μπορι­κά τι­μο­λό­για. Έ­νας βα­σι­κός λό­γος εί­ναι ό­τι η βιο­μη­χα­νική κα­τα­νά­λω­ση του ε­μπο­ρεύ­μα­τος που λέ­γε­ται Η­λε­κτρι­κή Ε­νέρ­γεια εί­ναι μεγά­λη και ε­πο­μέ­νως ό­λες οι βιο­μη­χα­νί­ες α­ντι­με­τω­πί­ζο­νται, σε ό­λες τις χώ­ρες ε­κτός της δι­κής μας, του­λά­χι­στον σαν χο­ντρι­κοί κα­τα­να­λωτές και παίρνουν πο­λύ χα­μη­λό­τε­ρες τι­μές α­πό τα οι­κια­κά τι­μο­λό­για. Έ­νας δεύ­τε­ρος α­ντικει­με­νι­κός λό­γος που οι βιο­μη­χα­νί­ες έ­χουν χα­μη­λό­τε­ρα τι­μο­λό­για α­πό τα οι­κια­κά, πέ­ρα α­πό την πο­λι­τι­κή ε­πι­δο­τή­σε­ων των τι­μών Η.Ε στη βιο­μη­χα­νί­α που κά­νουν ό­λες οι κυ­βερ­νή­σεις, εί­ναι και το γε­γο­νός ό­τι αυ­τές ε­πι­διώκουν να κα­τα­να­λώ­νουν ε­νέρ­γεια τις βρα­δι­νές ώ­ρες και τις ώ­ρες που η υ­πό­λοι­πη κα­τα­νά­λω­ση πέ­φτει, τό­τε δη­λα­δή που οι τι­μές πέ­φτουν. Ό­λες οι χώ­ρες προβλέ­πουν συμ­φω­νί­ες των πα­ρα­γω­γών η­λε­κτρι­κής ε­νέρ­γειας (Η.Ε) με τις βιο­μηχα­νί­ες για τις ει­δι­κές αυ­τές προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες κα­τα­να­λώ­σεις με χα­μηλό­τε­ρες τι­μές με ε­ξαί­ρε­ση τη χώ­ρα μας. Ει­δι­κά η μό­νι­μη λει­τουρ­γί­α των ε­νεργο­βό­ρων βιο­μη­χα­νιών στα­θε­ρο­ποιεί ό­λο το σύ­στη­μα δια­νο­μής και πα­ρα­γω­γής με την έν­νοια ό­τι κρα­τά­ει σε συ­νε­χή λει­τουρ­γί­α τα λι­γνι­τι­κά ερ­γοστά­σια βά­σης τα βρά­δια, που η κα­τα­νά­λω­ση πέ­φτει, για­τί αυ­τά εί­ναι α­δύ­να­το να δια­κό­πτουν τη λει­τουρ­γί­α τους και να ε­πα­να­λει­τουρ­γούν σε διά­στη­μα μιας νύ­χτας, ώ­στε  α­πό το ε­πό­με­νο πρω­ί να μπο­ρούν να αυ­ξή­σουν την ι­σχύ τους για να κα­λύ­ψουν και τις α­νά­γκες των κα­τοι­κιών και της πα­ρα­γω­γής που ξεκι­νά το πρω­ί. Στα­θε­ρο­ποι­η­τής του συ­στή­μα­τος με την έν­νοια της κα­τα­νά­λω­σης  Η.Ε εί­ναι η Α­λου­μί­νιο του α­να­το­λι­κού κρα­τι­κο­ο­λο­γάρ­χη Μυ­τι­λη­ναί­ου, στον ο­ποί­ο χα­ρί­ζει η ΔΕ­Η ε­κα­τομ­μύ­ρια κά­θε χρό­νο, ό­πως και η ΛΑΡΚΟ που τις νύ­χτες που δου­λεύ­ουν κα­τα­να­λώ­νουν το 10% της Η.Ε που κα­τα­να­λώ­νει ό­λη η χώ­ρα στην ί­δια νύ­χτα. Μια δια­κο­πή και μό­νο της λει­τουρ­γί­ας της Α­λου­μί­νιο και της ΛΑΡ­ΚΟ θα ο­δη­γή­σει τη ΔΕ­Η στο κλεί­σι­μο δύ­ο λι­γνι­τι­κών ερ­γο­στα­σί­ων. 
Οι βα­σι­κοί αυ­τοί κα­νό­νες δια­μόρ­φω­σης των τι­μών του βιο­μη­χα­νι­κού ρεύ­μα­τος βα­σι­σμέ­νοι στην προ­σφο­ρά και στη ζή­τηση στη διάρ­κεια ε­νός ει­κο­σι­τε­τρα­ώ­ρου, δεν τη­ρού­νται στη χώ­ρα μας α­πό τους σα­μπο­τα­ρι­στές. Αυ­τοί χρε­ώ­νουν τις βιο­μη­χα­νί­ες αυ­θαί­ρε­τα με α­δι­καιο­λόγητα υ­ψη­λές τι­μές, που υ­πο­νομεύ­ουν την α­ντα­γω­νι­στι­κό­τη­τά τους και τις ο­δη­γούν στη χρε­ο­κο­πί­α και στο κλεί­σι­μο. Σε πολ­λές πε­ρι­πτώ­σεις χρε­ώνουν με τι­μές ό­πως αυ­τές των σού­περ μάρ­κετ και των ε­μπο­ρι­κών κα­τα­στη­μά­των. Γι’ αυ­τό και ό­λες οι ε­πι­χει­ρή­σεις που έ­χουν κα­ταγ­γεί­λει τη ΔΕ­Η στην Ρυθμιστι­κή Αρ­χή Ε­νέρ­γειας για τις υ­ψη­λές τι­μές έ­χουν δι­καιω­θεί. Η α­πά­ντηση του προ­έ­δρου της ΔΕ­Η Ζερ­βού, του δια­κομ­μα­τι­κού αυ­τού υ­πη­ρέ­τη ό­λων των σα­μπο­τα­ρι­στών εί­ναι ό­τι η μέ­ση και υ­ψη­λή τά­ση έ­χουν α­πε­λευ­θε­ρω­θεί ο­πό­τε η ΔΕ­Η χρε­ώ­νει ό­πως γου­στά­ρει. Μά­λι­στα το υποκεί­με­νο αυ­τό δή­λω­σε ότι οι ε­νερ­γο­βό­ρες ζη­μιώ­νουν τη ΔΕ­Η ο­πό­τε δεν τις θέ­λει. Να κλεί­σουν δη­λα­δή. 
Ε­κτός α­πό τους αντι­κει­με­νι­κούς πα­ρα­πά­νω λό­γους που η βιο­μη­χα­νί­α δι­καιού­ται χα­μη­λό­τε­ρες τι­μές, που δεν α­πο­τε­λούν ε­πι­δό­τη­ση, εί­ναι γνω­στό ό­τι ό­λες οι κυ­βερ­νή­σεις ε­πι­δο­τούν τις τι­μές του ρεύ­μα­τος της βιο­μη­χα­νί­ας. Μι­λά­με για ε­πι­δο­τή­σεις που δεν έ­χουν στό­χο την αύ­ξη­ση των κερ­δών των βιο­μη­χά­νων αλ­λά την μεί­ω­ση του κό­στους της βιο­μη­χα­νι­κής πα­ρα­γω­γής και την αύ­ξη­ση της α­ντα­γωνι­στι­κό­τη­τάς της. Και αυ­τό για­τί η βιο­μη­χα­νία εί­ναι η ρα­χο­κο­κα­λιά της πα­ρα­γω­γής. Εί­ναι ο κλά­δος που δί­νει την πε­ρισ­σό­τε­ρη δου­λειά σε ό­λους τους άλ­λους κλά­δους της οι­κο­νο­μί­ας. Εί­ναι ο κλά­δος που στη­ρί­ζει τα δη­μο­σιο­νομι­κά μιας χώ­ρας,  που ε­ξα­σφα­λί­ζει τον πλού­το και την α­νά­πτυ­ξή της, και κα­θορί­ζει την πα­γκό­σμια οι­κο­νο­μι­κή θέ­ση της. Γι’ αυ­τό και η διά­κρι­ση που πρέ­πει να κά­νου­με α­νά­με­σα στις τι­μές της οι­κια­κής κα­τα­νά­λω­σης Η.Ε και της βιο­μη­χα­νι­κής εί­ναι α­πα­ραί­τη­τη. Οι τι­μές της οι­κια­κής κα­τα­νά­λω­σης α­φο­ρούν το κό­στος ζω­ής, το κό­στος δη­λα­δή α­να­πα­ρα­γω­γής της ερ­γα­τι­κής δύνα­μης που θα ε­νω­θεί με τα μέ­σα πα­ρα­γω­γής για να πα­ρά­ξει νέ­α α­ξί­α, αλ­λά και την ά­νε­ση της ζω­ής των με­σο­στρω­μά­των και της α­στι­κής τά­ξης. Τα πο­σά ε­νέρ­γειας της οι­κια­κής κα­τα­νά­λω­σης α­φού κα­τα­να­λω­θούν παύ­ουν να υ­πάρ­χουν, πραγμα­το­ποί­η­σαν το σκο­πό τους υ­πη­ρε­τώ­ντας οι­κια­κές α­το­μι­κές α­νά­γκες. Γι’ αυ­τό και οι α­γώ­νες για φτη­νό οι­κια­κό ρεύ­μα πρέ­πει να εί­ναι α­γώ­νες πο­λιτι­κοί και συν­δι­κα­λι­στι­κοί για την α­να­τρο­πή της ε­ξου­σί­ας του σο­σιαλ­φα­σισμού και της σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­στι­κής ε­ξάρ­τη­σης της χώ­ρας. 
 
Για τη βιο­μηχα­νί­α η Η.Ε λει­τουρ­γεί οι­κονο­μι­κά δια­φο­ρε­τι­κά α­πό ό­τι αυ­τή που κα­τα­να­λώ­νουν τα νοι­κο­κυ­ριά υ­πη­ρε­τώντας βέ­βαια στο τέ­λος και αυ­τή την ζω­ή και τον κα­πι­τα­λι­στι­κό τρό­πο α­να­παρα­γω­γή της. Ε­δώ η Η.Ε εί­ναι βα­σι­κό α­να­λώ­σι­μο μέ­σο πα­ρα­γω­γής. Γι’ αυ­τό και οι ψη­λές τι­μές στο βιο­μη­χα­νι­κό ρεύ­μα που υ­πο­νο­μεύ­ουν την α­ντα­γω­νι­στικό­τη­τα της βιο­μη­χα­νί­ας και εί­ναι α­πα­γο­ρευ­τι­κές για την α­να­πα­ρα­γω­γή και τη συσ­σώ­ρευ­ση του κε­φα­λαί­ου συ­νι­στούν σα­μπο­τά­ρι­σμα της πα­ρα­γω­γής και της α­να­πα­ρα­γω­γής της οι­κο­νο­μι­κής και κοι­νω­νι­κής ζω­ής, του πολιτι­σμού και της ζω­ής συ­νο­λι­κά του έ­θνους. Γι’ αυ­τό και η προ­στα­σί­α της η­λε­κτροπα­ρα­γω­γής και της βιο­μη­χα­νί­ας γε­νι­κά α­πό τον α­φα­νι­σμό της α­πό τους σα­μποτα­ρι­στές και το ξε­πού­λη­μα τους στο ρω­σο­κι­νέ­ζι­κο ά­ξο­να, που προ­ω­θεί ο σοσιαλ­φα­σι­σμός με τους κυ­βερ­νή­τες του  ε­δώ και δε­κα­ε­τί­ες, δεν εί­ναι προστα­σί­α του κε­φα­λαί­ου αλ­λά α­γώ­νας για τη ζω­ή της ερ­γα­τι­κής τά­ξης και ό­λων των ερ­γα­ζο­μέ­νων της χώ­ρας. 
Ο σο­σιαλ­φα­σι­σμός με το κί­νη­μα «δεν πλη­ρώ­νω τη ΔΕ­Η» και το τε­λευ­ταί­ο του σύν­θη­μα, «δω­ρε­άν ρεύ­μα για ό­λους», ε­ξα­πα­τά και απο­προ­σα­να­το­λί­ζει το λα­ό ό­τι τά­χα πα­λεύει για την κα­λυ­τέ­ρευ­ση της οι­κο­νο­μι­κής του θέ­σης και της α­παλ­λα­γής του από την εκ­με­τάλ­λευ­ση του κε­φα­λαί­ου. Η ε­ξα­πά­τη­ση του λα­ού α­κό­μα και στο στενό οι­κο­νο­μι­κό ε­πί­πε­δο έγ­γει­ται στο ό­τι οι ψη­λές τι­μές του βιο­μη­χα­νι­κού ρεύ­μα­τος ε­ξα­νε­μί­ζουν κά­θε μεί­ω­ση των τι­μών του οι­κια­κού ρεύ­μα­τος, ό­σο χα­μη­λές και αν εί­ναι αυ­τές, α­κό­μα και αν δω­ρε­άν να προ­σφέ­ρε­ται το ρεύ­μα στα νοι­κο­κυ­ριά, με τις αυ­ξή­σεις που φέρ­νει σε ό­λα τα προ­ϊ­ό­ντα και υ­πη­ρε­σί­ες η αύ­ξη­ση της τι­μής του βιο­μη­χα­νι­κού ρεύμα­τος, χώ­ρια που φέρ­νει την α­νερ­γί­α και τη συ­νο­λι­κή κα­τα­στρο­φή της οι­κο­νο­μί­ας και της χώ­ρας. 
 
Η απαγόρευση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τη βιομηχανία
 
Δεν ό­μως μό­νο οι αυ­ξή­σεις του βιο­μη­χα­νι­κού ρεύ­μα­τος αλ­λά και οι ποι­νές που ε­πι­βάλ­λουν οι κυ­βερ­νή­σεις των σα­μπο­τα­ρι­στών και στην πα­ρα­μι­κρή αύ­ξη­ση της πα­ρα­γω­γής ε­νός ερ­γο­στα­σί­ου μέσης τά­σης, ποι­νές που ε­πι­βάλ­λο­νται α­κό­μα και ό­ταν δεν αυ­ξά­νε­ται η κα­τα­νάλω­ση ε­νέρ­γειας! Α­πό το Φε­βρουά­ριο του 2011, δη­λα­δή στο ζε­νίθ της κρί­σης χρέ­ους, αν  η ι­σχύς που α­πορ­ρο­φά έ­να ερ­γο­στά­σιο αυ­ξη­θεί έ­στω και για δέκα λε­πτά μέ­σα σε έ­να μή­να, α­νά­με­σα στις 11 με δύ­ο το με­ση­μέ­ρι, για να ε­κτε­λε­στεί σαν πα­ρά­δειγ­μα και η πιο μι­κρή έ­κτα­κτη πα­ραγ­γε­λί­α, τό­τε η βιο­μη­χα­νί­α αυτή θα πλη­ρώ­σει το κό­στος δι­κτύ­ου και το κό­στος με­τα­φο­ράς για έ­να ο­λόκλη­ρο μή­να με βά­ση την αυ­ξη­μέ­νη ι­σχύ αυ­τού του δε­κά­λε­πτου. (Η αύ­ξη­ση της α­πορ­ρο­φού­με­νης ε­νέρ­γειας σ’ αυ­τό τον μι­κρό χρό­νο εί­ναι ε­λά­χι­στη). Το κό­στος δι­κτύ­ου εί­ναι α­νά­λο­γο με τη με­γα­λύ­τε­ρη ι­σχύ που χρη­σι­μο­ποί­η­σε το εργο­στά­σιο α­νά­με­σα στις 11 με 2 το με­ση­μέ­ρι, σε έ­να μή­να, έ­στω και αν αυ­τό συνέ­βη α­κό­μα και για έ­να δε­κά­λε­πτο. Έ­τσι αν έ­να ερ­γο­στά­σιο πά­ρει μια πα­ραγ­γε­λί­α που θα την ε­κτε­λέ­σει, σαν πα­ρά­δειγ­μα, σε μια η­μέ­ρα αλ­λά που θα α­να­γκαστεί να λει­τουρ­γή­σει ας πού­με δι­πλά­σιες μη­χα­νές τό­τε θα πληρώ­σει κό­στος δι­κτύ­ου δι­πλά­σιο για ο­λό­κλη­ρο το μή­να. Για να υ­πάρ­χει μια ει­κό­να το κόστος δι­κτύ­ου στα οι­κια­κά τι­μο­λό­για εί­ναι 15% του συ­νο­λι­κού λο­γα­ρια­σμού μαζί και ο ΦΠΑ και ό­λοι οι άλ­λοι φό­ροι. Το κό­στος με­τα­φο­ράς εί­ναι πε­ρί­που 5%. Α­νάλο­γα κά­νουν οι σα­μποταρι­στές και για το κό­στος με­τα­φο­ράς της ε­νέργειας α­πό το ερ­γο­στά­σιο στην πό­λη και γε­νι­κά στον τό­πο κα­τα­νά­λω­σης. Και οι τι­μές στη βιο­μη­χα­νί­α εί­ναι υ­ψη­λό­τε­ρες στα δί­κτυα για­τί ε­κεί πλη­ρώ­νουν και την ι­σχύ λό­γω ε­ξό­δων με­τα­σχη­μα­τι­στών, κα­λω­δί­ων, υ­πο­σταθ­μών κλπ. Έτσι φέ­ρα­νε οι σα­μπο­τα­ρι­στές ό­λες τις βιο­μη­χα­νί­ες μέ­σης τά­σης που βλέ­πουν τις δου­λειές τους να πέ­φτουν, να μην τολ­μούν να λει­τουρ­γή­σουν, να υ­πο­λειτουρ­γούν, να δου­λεύ­ουν χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μό­νο με­ρι­κές α­πό τις μη­χα­νές τους, να α­πο­λύ­σουν τους ερ­γά­τες και να μένει α­χρη­σι­μο­ποί­η­το το πά­γιο κεφά­λαιο της ε­πι­χεί­ρη­σης α­κό­μα και αν βρί­σκουν μια πα­ραγ­γε­λί­α. Η ο­μο­λο­γί­α της προ­έ­δρου της χαρ­το­βιο­μη­χα­νί­ας Paco στο www.capital.gr στις 1/2/2013 εί­ναι α­πο­κα­λυ­πτι­κή: «Ε­μείς για πα­ρά­δειγ­μα δεν μπο­ρού­με να δου­λέ­ψου­με δύ­ο χαρ­το­ποι­η­τι­κές μη­χα­νές μα­ζί, διό­τι α­νε­βαί­νει πο­λύ η ι­σχύς και η λει­τουρ­γί­α εί­ναι οι­κο­νο­μι­κά α­σύμ­φο­ρη. Έ­τσι η αύ­ξη­ση στο ρεύ­μα μας ο­δή­γη­σε στο να μειώ­σουμε την πα­ρα­γω­γή μας». Τα κτή­νη οι σα­μπο­τα­ρι­στές της κυ­βέρ­νη­σης και της α­ντι­πο­λίτευ­σης κά­νουν νό­μους για να μειώ­νουν την πα­ρα­γω­γή πάνω στην κρί­ση.
Αλ­λά δεν εί­ναι μό­νο η α­πα­γό­ρευ­ση της κα­τα­νά­λω­σης που εί­δαμε προ­η­γού­με­να. Οι τι­μές του η­λε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος στη βιο­μη­χα­νί­α αυ­ξά­νονται το κα­λο­καί­ρι και γί­νο­νται α­πα­γο­ρευ­τι­κές για την πα­ρα­γω­γή για­τί η ΔΕ­Η δεν δια­θέ­τει στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ι­σχύ. 
 
Η δι­καιο­λο­γί­α που α­φή­νει να πλα­νά­ται η διοί­κη­ση της ΔΕ­Η και το κα­θε­στώς γι’ αυ­τή την κα­τά­στα­ση, εί­ναι ό­τι τα ερ­γο­στά­σια τρα­βούν πολύ ι­σχύ ο­πό­τε δεν μπο­ρεί να δια­θέ­τει τά­χα κα­μιά ΔΕ­Η στον κό­σμο α­πε­ριό­ριστα πο­σά ι­σχύ­ος για να τα κα­τα­να­λώ­νει ό­πο­τε θέ­λει ο κα­θέ­νας. Αυ­τό το γεγο­νός λαμ­βά­νε­ται υ­πό­ψη φυ­σι­κά σε ό­λες τις χώ­ρες αλ­λά στην Ελ­λά­δα των σαμπο­τα­ρι­στών της βιο­μη­χα­νί­ας και της πα­ρα­γω­γής δεν εί­ναι έ­τσι τα πράγ­μα­τα. Ό­λες οι χώ­ρες για να ε­ξα­σφα­λί­ζουν την βιο­μη­χα­νι­κή τους πα­ρα­γω­γή αλ­λά και τις τυ­χών αυ­ξη­μέ­νες οι­κια­κές κα­τα­να­λώ­σεις, δια­θέ­τουν η­λε­κτρο­πα­ραγω­γή και δί­κτυα που μπο­ρούν να δί­νουν πο­λύ με­γα­λύ­τε­ρη ι­σχύ α­πό τη μέ­γι­στη πραγ­μα­τι­κή ι­σχύ που ζη­τά­ει και κα­τα­να­λώ­νει η βιο­μη­χα­νί­α (φορ­τί­ο). Έ­τσι έχουν το περιθώ­ριο οι βιο­μη­χα­νί­ες να αυ­ξά­νουν την πα­ρα­γω­γή τους και γε­νι­κά η ζή­τη­ση να κυ­μαί­νε­ται σε αρ­κε­τά με­γά­λα δια­στή­μα­τα ι­σχύ­ος, χωρίς ε­μπό­δια στην κα­τα­νά­λω­ση η­λε­κτρι­κής ε­νέρ­γειας. Στα­τι­στι­κά τα με­γά­λα ό­ρια α­σφα­λεί­ας ε­ξα­σφα­λί­ζουν α­πρό­σκο­πτη βιο­μη­χα­νι­κή κα­τα­νά­λω­ση και πα­ρα­γω­γή. Και ε­κεί βέ­βαια προ­γραμ­μα­τί­ζουν σε έ­να βαθ­μό τις κα­τα­να­λώ­σεις τους. Σύμ­φω­να με τα στοι­χεί­α της Ε­Ε για το 2008 η μέ­γι­στη ι­σχύς φορ­τί­ου, η ζητού­με­νη δη­λα­δή ι­σχύς, ή­ταν για την Τσε­χί­α σαν πα­ρά­δειγ­μα 10,88 GW ε­νώ αυ­τή διέ­θε­τε μέ­γι­στη χω­ρη­τι­κό­τη­τα 17,724 GW, για τη Γαλ­λί­α η σχέση ή­ταν 84,4-117,7 για την Ι­τα­λί­α 55,3-86,9 για την Δα­νί­α 6,3-12,7 για την Νορ­βη­γί­α 21,58-30,81 για την κα­τε­στραμ­μέ­νη Βουλ­γα­ρί­α 7,03-8,07 και για την Ελ­λά­δα των σα­μπο­τα­ρι­στών της βιομη­χα­νί­ας που βρί­σκε­ται δε­κα­ε­τί­ες στην Ε­Ε και στο ευρώ 10,393- 12,871. Το συ­μπέ­ρα­σμα εί­ναι ό­τι η χώ­ρα μας δεν δια­θέ­τει η­λε­κτρι­κή ε­νέρ­γεια για τη βιο­μη­χα­νί­α. Και ό­ποια βιο­μη­χα­νί­α υ­πάρ­χει πρέ­πει να λει­τουρ­γεί με από­λυ­τη πει­θαρ­χί­α στις κα­τα­να­λώ­σεις της για­τί δια­φο­ρε­τι­κά θα δη­μιουρ­γήσει μπλακ- ά­ουτ! Αυ­τό εί­ναι το α­πο­τέ­λε­σμα του σα­μπο­τα­ρί­σμα­τος της ηλε­κτρι­κής ε­νέρ­γειας της χώ­ρας ε­πί δε­κα­ε­τί­ες α­πό τις κυ­βερ­νή­σεις των σα­μπο­τα­ρι­στών και α­πό τους ΣΥΝ και ψευ­τοΚ­ΚΕ. Αυ­τές οι κυ­βερ­νή­σεις προ­σφέρ­θηκαν να δε­σμευ­τούν σκό­πι­μα στην Ε­Ε, με πρό­σχη­μα την πρά­σι­νη α­νά­πτυξη, ότι δεν θα κα­τα­σκευά­σουν μέ­χρι το 2010 κα­νέ­να ερ­γο­στά­σιο λι­γνί­τη, και πλειοδό­τη­σαν ό­τι στην Ελ­λά­δα οι πα­νά­κρι­βες α­να­νε­ώ­σι­μες πη­γές (Α­ΠΕ) θα έ­χουν πάνω α­πό το 20% της κα­τα­νά­λω­σης, δη­λα­δή του πο­σο­στού που θα έ­χουν οι Α­ΠΕ στην υ­πόλοι­πη Ε­Ε, μέ­χρι το 2020, και έ­τσι α­κύ­ρω­σαν κά­θε νέ­ο λι­γνι­τι­κό και λιθαν­θρα­κι­κό ερ­γο­στά­σιο του προ­γράμ­μα­τος 2009-2014 της ΔΕ­Η! 
Αυ­τοί οι λα­κέ­δες του ρώ­σι­κου νε­ο-να­ζι­στι­κού μο­νο­πω­λί­ου έ­κρι­ναν α­κα­τάλ­λη­λο το ε­θνι­κό φτη­νό καύ­σι­μο, τον λι­γνί­τη, από το 1987 που πα­ρέ­δι­δαν την τρο­φο­δο­σί­α της χώ­ρας στη Ρω­σί­α, ως ρυ­πο­γό­νο τά­χα και σκό­πι­μα δεν ε­πέν­δυαν σε τε­χνο­λο­γί­ες α­πορ­ρύ­παν­σης που έ­χουν εξε­λιχτεί ε­ξαι­ρε­τι­κά. Και αυ­τό το έ­κα­ναν για­τί ως «ε­θνι­κό» καύ­σι­μο πλά­σα­ραν στη χώ­ρα το φυ­σι­κό α­έ­ριο του Ρώ­σι­κου α­φε­ντι­κού τους. Τα ερ­γο­στά­σια φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου τα έ­δω­σαν στους ντό­πιους ο­λι­γάρ­χες και τα χρη­μα­το­δο­τούν στη λει­τουρ­γί­α τους με ό­ρους μοι­ρά­σμα­τος λεί­ας. Μι­λού­σαν για α­ντι­κα­τά­στα­ση του λι­γνί­τη ό­ταν η EUROCOAL ε­κτι­μά ό­τι η α­ντι­κα­τά­στα­ση αυ­τή θα ε­πι­βά­ρυνε με 4,3 δις ευ­ρώ ε­τη­σί­ως το ι­σο­ζύ­γιο πλη­ρω­μών της χώ­ρας και αυ­τό με  μια ΔΕ­Η με τζί­ρο κο­ντά στο πο­σό αυ­τό! Α­κύ­ρω­σαν οι σα­μπο­τα­ρι­στές το ερ­γο­στά­σιο λι­θάν­θρα­κα στο Α­λι­βέ­ρι 800 MW με την α­πό­λυ­τη συμ­φω­νί­α ό­λων των κομμά­των. Το λι­γνι­τι­κό ερ­γο­στά­σιο Πτο­λε­μα­ΐ­δα V  450 MW το ξα­να­θυ­μή­θη­καν μέ­σα στη χρε­ο­κο­πί­α ό­ταν δεν δια­θέ­τουν χρη­μα­τοδό­τη­ση και ξε­κι­νούν τώ­ρα μια νέ­α συμ­φω­νί­α για 616 MW. Ο διοι­κη­τής της ΔΕ­Η Ζερ­βός, ζη­τού­σε α­πό τη Γερ­μα­νί­α ε­πεν­δύ­σεις στο 50% του κε­φα­λαί­ου ύψους 700 ε­κατ για την Πτο­λε­μα­ΐ­δα V, ό­ταν α­κύ­ρω­νε το Α­λι­βέ­ρι για το ο­ποί­ο εν­δια­φέ­ρο­νταν η Γερ­μα­νι­κή RWE. Α­πό το πρό­γραμ­μα ε­πεν­δύ­σε­ων της ΔΕ­Η 2009-2014 μό­νο τα ερ­γο­στά­σια φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου κα­τα­σκευά­ζο­νται. Της Κο­μο­τη­νής με 160 MW που ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε, του Α­λι­βε­ρί­ου 427 MW που υ­λο­ποιεί­ται και της Με­γα­λό­πο­λης V 800 MW που κα­τα­σκευά­στη­κε και στο ο­ποί­ο συμ­με­τέ­χει και ο α­να­το­λι­κός κρα­τι­κο­ο­λι­γάρ­χης Μυ­τι­λη­ναί­ος με τη ΜΕΤ­ΚΑ.Α­Ε με 10%. Α­πό το πρό­γραμ­μα της κα­τα­σκευ­ής ερ­γο­στά­σιων του 2009-2014 συ­νο­λι­κών 3.887 MW κα­τα­σκευά­ζο­νται ή κα­τα­σκευά­στη­καν τα προ­η­γού­με­να ερ­γο­στάσια ρώ­σι­κου φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου, ε­νώ προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται και κλεί­νουν οι πο­λύ πα­λιές μο­νά­δες λι­γνι­τι­κών. Έ­ξι μο­νά­δες σε Πτο­λε­μα­ΐ­δα, Με­γα­λό­πο­λη και ΛΙ­ΠΤΟΛ Ι και Ι­Ι. Τέσ­σε­ρεις μο­νά­δες μα­ζούτ σε Λαύ­ριο και Αλι­βέ­ρι. Και οι μο­νάδες ντή­ζελ και μα­ζούτ των Κυ­κλά­δων. Α­πό τα υ­δρο­η­λε­κτρι­κά που δια­θέ­τουν δω­ρε­άν υ­δα­το­πτώ­σεις μόνο του Ι­λα­ρί­ω­να με 157 MW προ­χω­ρά, ό­ταν σα­μπο­τά­ρο­νται τα υ­πό­λοι­πα 483 MW της Με­σο­χώ­ρας, του Με­τσο­βί­τι­κου, της Συκιάς και του Λευ­κό­φυ­του.   
 
Το σαμποτάρισμα και το παραγωγικό έλλειμμα της ΔΕΗ
 
Το α­πο­τέ­λε­σμα του σα­μπο­τα­ρί­σμα­τος της ΔΕΗ και ό­λης της η­λε­κτρο­πα­ρα­γω­γής  για να πα­ρα­δο­θεί στο τέ­λος και η ί­δια η ΔΕΗ στους ρώ­σους α­πα­ξιω­μέ­νη εί­ναι ό­τι το πα­ρα­γω­γι­κό ε­τή­σιο έλ­λειμ­μα στη λει­τουρ­γί­α της που το υ­πο­λό­γι­σε η ε­ται­ρεί­α Booz Allen Hamilton το 2008 χω­ρίς να λά­βει υ­πό­ψη το μι­σθο­λο­γι­κό κό­στος ή­ταν:  Στον τομέ­α των ο­ρυ­χεί­ων 274 ε­κατ. ευ­ρώ. Στην πα­ρα­γω­γή 210 ε­κατ, στη με­τα­φορά σε 23 ε­κατ, στη δια­νο­μή 111 ε­κατ. ευ­ρώ, στην ε­μπο­ρί­α 13 ε­κατ. ευ­ρώ το χρό­νο, στις διοι­κη­τι­κές υ­πη­ρε­σί­ες 113 ε­κατ. ευ­ρώ το χρό­νο. Σύ­νο­λο 744 ε­κατ πα­ρα­γω­γι­κό έλ­λειμ­μα ό­ταν α­πό το 2001 μέ­χρι και το πρώ­το 9μη­νο του 2012 το μέ­σο κα­θα­ρό κέρ­δος της ΔΕ­Η σε ο­νο­μα­στι­κές τι­μές, σύμ­φω­να με τους ι­σο­λο­γι­σμούς της, ή­ταν 185,13 εκατ ευ­ρώ! Το 9μη­νο του 2012 πάρ­θη­κε σαν ο­λό­κλη­ρο έ­τος.
Στο «Ε­πι­χει­ρη­σια­κό σχέ­διο της ΔΕ­Η 2009-2014» του έ­τους 2008 δια­βά­ζουμε ε­πί­σης ό­τι: «Η α­πό­δο­ση ι­δί­ων κε­φα­λαί­ων (ROE) της ΔΕ­Η το 2007 ή­ταν κα­τά 16 πο­σο­στιαί­ες μο­νά­δες χα­μη­λό­τε­ρη α­πό τον μέ­σο ό­ρο των 4 μεγα­λύ­τε­ρων ευ­ρω­πα­ϊ­κών.( Συ­μπλη­ρώ­νου­με ό­τι η α­πό­δο­ση των ι­δί­ων κε­φα­λαί­ων της  ΔΕ­Η συ­γκε­κρι­μέ­να ή­ταν 1,1% και των 4 με­γα­λυ­τέ­ρων 17,1%!)». «Ε­πί­σης, ο δεί­κτης α­πό­δο­σης των α­πα­σχο­λού­με­νων κε­φα­λαί­ων (ROCE)το 2007 ή­ταν 2,1%, πο­λύ χα­μη­λό­τε­ρος α­πό τον μέ­σο ό­ρο άλ­λων ευ­ρω­πα­ϊ­κών ε­ται­ρειών η­λε­κτρι­κής ε­νέρ­γειας που φθά­νει στο 10,1%.» 
Στο ί­διο κεί­με­νο δια­βά­ζου­με ό­τι: «Η χα­μη­λή λει­τουρ­γι­κή απο­δο­τι­κό­τη­τα, η αύ­ξη­ση των μη ε­λεγ­χό­με­νων δα­πα­νών λει­τουρ­γί­ας και οι ρυθ­μι­στι­κές εκ­κρε­μό­τη­τες σε συν­δυα­σμό με τα τι­μο­λό­για που δεν α­ντα­νακλούν το κό­στος, έ­χουν δη­μιουρ­γή­σει αρ­νη­τι­κό πε­ρι­βάλ­λον για τη ΔΕ­Η σε σύγκρι­ση με τις ση­μα­ντι­κό­τε­ρες ε­ται­ρεί­ες η­λε­κτρι­κής ε­νέρ­γειας της Ευρώ­πης.» 
 
Η χα­μη­λή πα­ρα­γω­γι­κό­τη­τα της ΔΕ­Η, πα­ρά την πο­λύ με­γά­λη μεί­ω­ση των μι­σθών που έ­κα­ναν α­διά­κρι­τα σε ό­λους τους ερ­γα­ζό­με­νους οι σα­μπο­τα­ρι­στές, α­ντι­με­τω­πί­ζο­ντας ό­μοια τα πα­ρά­σι­τα της συμ­μο­ρί­ας της ΓΕ­ΝΟΠ και τους  σκλη­ρά ερ­γα­ζό­με­νους σαν πα­ρά­δειγ­μα στα ο­ρυ­χεί­α, ο­φεί­λε­ται στο πιο οργιώ­δες σα­μπο­τά­ρι­σμα του σο­σιαλ­φα­σι­σμού και των πρα­κτό­ρων του. Στη μη ανα­νέ­ω­ση του υ­πάρ­χο­ντος πα­λιού ε­ξο­πλι­σμού με α­πο­δο­τι­κό­τε­ρα μη­χα­νή­μα­τα, στην α­κύ­ρω­ση της κα­τα­σκευ­ής νέ­ων σύγ­χρο­νων ερ­γο­στα­σί­ων λι­γνί­τη λιθάν­θρα­κα, στην μη α­ντι­κα­τά­στα­ση του πε­τρε­λαί­ου στα η­λε­κτρι­κά ερ­γο­στά­σια των νη­σιών, στο σα­μπο­τά­ρι­σμα της κα­τα­σκευ­ή υ­δρο­η­λε­κτρι­κών αλ­λά και των μι­κρών υ­δρο­η­λε­κτρι­κών, στην άρ­νη­ση δια­σύν­δε­σης των νη­σιών με την η­πει­ρωτι­κή χώ­ρα, με τα ερ­γο­στά­σια βά­σης, στην παρά­δο­ση των τα­μεί­ων για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση των α­δού­λευ­των μι­σθών των συμ­μο­ριών του Τσί­πρα και του προ­έ­δρου του της ΓΕ­ΝΟΠ, στην α­συ­δο­σί­α των λα­μο­γιών, των προ­μη­θευ­τών που ξεχει­λί­ζουν τις α­πο­θή­κες της ΔΕ­Η, δε­σμεύ­ο­ντας κε­φά­λαια με υ­λι­κά που θα χρησι­μο­ποι­η­θούν σε με­ρι­κά χρό­νια ή και κα­θό­λου, στις μί­ζες, στις ει­σα­γω­γές ε­νέρ­γειας α­πό το ε­ξω­τε­ρι­κό, στον τρό­πο κα­θο­ρι­σμού της τι­μής της Η.Ε για τους ο­λι­γάρ­χες που δεν α­ντι­στοι­χεί στο κό­στος, στο σύ­στη­μα δη­λα­δή του μετα­βλη­τού κό­στους της α­πο­ζη­μί­ω­σης των ο­λι­γαρ­χών και των Α­ΔΙ.