Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΣΕ ΤΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ “ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ”

Εί­χα­με γρά­ψει το Μάρ­τη του ΄11, για το α­ντι­δρα­στι­κό αυ­τό κί­νη­μα-που εί­χε σα βα­σι­κό κα­θο­δη­γη­τή το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ- ό­τι το α­πο­τέ­λε­σμα που θα εί­χε θα ή­ταν να α­κυ­ρω­θούν οι  με­γά­λοι αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μοι, να χρε­ο­κο­πή­σουν
οι ε­ται­ρεί­ες που κα­τα­σκεύ­α­ζαν αυ­τούς τους δρό­μους και να μεί­νουν χι­λιά­δες ερ­γαζό­με­νοι ά­νερ­γοι. Α­πό την άλ­λη ό­μως θα ευ­νο­ού­νταν οι α­ντα­γω­νι­στές αυ­τών των ε­ται­ρειών δη­λα­δή  ο Μπό­μπο­λας και  ο Κόκ­κα­λης τους ο­ποί­ους το κί­νη­μα αυτό χτυ­πού­σε στα λό­για αλ­λά ό­χι στην πρά­ξη, α­φού δεν σή­κω­σε κα­μιά μπά­ρα στην Ατ­τι­κή ο­δό ή στη γέ­φυ­ρα Ρί­ου-Α­ντιρ­ρί­ου που τα διό­δια εκ­με­ταλ­λεύ­ε­ται ο Μπό­μπο­λας. Τό­τε λοι­πόν στα­μά­τη­σαν τα έρ­γα και έ­τσι έ­μει­ναν ά­νερ­γοι χιλιάδες  ερ­γα­ζό­με­νοι.  Στα έρ­γα αυ­τά βα­σι­κός χρη­μα­το­δό­της ή­ταν τρα­πε­ζι­κά δά­νεια των ο­ποί­ων τα ε­πι­τό­κια ή­ταν πε­ρί­που 1%. Σή­με­ρα α­να­ζη­τά το κρά­τος χρη­ματο­δό­τες για να αρ­χί­σουν τα έρ­γα στον ά­ξο­να Κο­ρίν­θου-Πά­τρας που εί­ναι ο βασι­κός ά­ξο­νας που συν­δέ­ει τη χώ­ρα μας με την Ευ­ρώ­πη. Αλ­λά σή­με­ρα το ε­πι­τό­κιο εί­ναι πά­νω α­πό 5% (http://www.capital.gr/news.asp?id=1733909). Φυ­σι­κά αυ­τά θα α­πο­πλη­ρω­θούν α­πό τον κρατι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. Δη­λα­δή πά­λι με άλ­λα δα­νει­κά. 
Δη­λα­δή α­νερ­γί­α και χρέ­ος! Αυ­τό εί­ναι το α­πο­τέ­λε­σμα της σα­μπο­τα­ρι­στι­κής πο­λι­τι­κής των ρω­σό­δου­λων.