Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΣΤΟΝΗΣ

  Πο­λύ σύ­ντο­μα οι ε­ξε­λί­ξεις ε­πι­βε­βαί­ω­σαν τις αρ­χι­κές ε­κτιμή­σεις μας για το μα­κε­λειό της Βο­στό­νης, ό­τι δη­λα­δή ε­πρό­κει­το για μια α­κό­μα με­γά­λη προ­βο­κά­τσια του ρω­σι­κού σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμού που στό­χο είχε να εν­δυ­να­μώ­σει την α­με­ρι­κα­νο-ρω­σι­κή συ­νερ­γα­σί­α σε ό,τι α­φο­ρά την ε­πιθε­τι­κή πο­λι­τι­κή α­πέ­να­ντι στον Τρί­το κό­σμο με πρόσχη­μα
την ι­σλα­μο­φα­σιστι­κή τρο­μο­κρα­τί­α, πί­σω α­πό την ο­ποί­α βρί­σκε­ται ου­σια­στι­κά η Κα­Γκε­Μπε (σή­με­ρα FSB).
 
Σύ­ντο­μα έ­γι­νε γνω­στό ό­τι οι πρω­τερ­γά­τες της δο­λο­φο­νι­κής ε­πί­θε­σης ή­ταν τσε­τσε­νι­κής κα­τα­γω­γής και εί­χαν ι­διαί­τε­ρους δε­σμούς με το Ντα­γκε­στάν. Αυ­τό α­κρι­βώς το Ντα­γκε­στάν, που α­ντι­στέ­κε­ται σθε­να­ρά στην α­πό­λυ­τη κυ­ριαρ­χί­α της Ρω­σί­ας εί­ναι ο βα­σι­κός στό­χος της που­τι­νι­κής πολι­τι­κής υ­πο­δού­λω­σης του Καυ­κά­σου με­τά τη γε­νο­κτο­νι­κή κα­το­χή της η­ρω­ι­κής Τσε­τσε­νί­ας. Ο ε­πι­κε­φα­λής των δύ­ο βομ­βι­στών Τα­μερ­λάν Τσαρ­νά­εφ ή­ταν μια κι­νού­με­νη προ­βο­κά­τσια. Η FSB τον πα­ρα­κο­λου­θού­σε στε­νά και εί­χε ζη­τή­σει α­πό τις Η­ΠΑ το 2011 πλη­ρο­φο­ρί­ες (λες και δεν μπο­ρού­σε να ξέ­ρει η ί­δια) γύ­ρω α­πό το ά­το­μό του, θε­ω­ρώ­ντας τον ο­πα­δό του α­κραί­ου ι­σλα­μι­σμού και ύ­πο­πτο για έντα­ξη σε πα­ρά­νο­μη ι­σλα­μι­στι­κή ομά­δα στο Ντα­γκε­στάν. Το FBI ε­ξέ­τα­σε την πε­ρί­πτω­ση του - ό­πως και τους συγ­γε­νείς του - αλ­λά δε βρή­κε τό­τε κά­τι α­ξιό­με­μπτο ώ­στε να δώ­σει κά­ποιες πρό­σθε­τες σχε­τι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες στην FSB και ό­ταν ε­κεί­νος γύ­ρι­σε στις Η­ΠΑ στα­μά­τη­σε την πα­ρα­κο­λού­θη­ση (Τά­ιμ­ς Νέ­ας Υόρ­κης, 20/4). Η Ρω­σί­α με­τά τη δο­λο­φο­νι­κή ε­πί­θε­ση βγή­κε να πει ό­τι εί­χε προ­ει­δο­ποι­ή­σει τις Η­ΠΑ για τον κίν­δυ­νο α­πό τους Τσαρ­νά­εφ, αλ­λά ό­τι οι Η­ΠΑ επη­ρε­α­σμέ­νες α­πό τον α­ντι­ρω­σι­σμό τους για τον Καύ­κα­σο και για την α­ντι­δη­μοκρα­τί­α μέ­σα στην ί­δια τη Ρω­σί­α δεν ήθε­λαν συ­νερ­γα­σί­α. Ό­μως η ί­δια η δια­χεί­ρι­ση της υ­πό­θε­σης α­πό την KGB α­πο­κα­λύ­πτει τις βρώ­μι­κες προ­θέ­σεις της. Για­τί α­πό τη μια προ­ει­δο­ποι­ή­θη­καν πο­λύ α­ό­ρι­στα οι Η­ΠΑ για τον κίν­δυνο που α­ντι­προ­σώ­πευαν οι μελ­λο­ντι­κοί βομ­βι­στές αλ­λά τα βα­σι­κά ε­νο­χο­ποι­ητι­κά στοι­χεί­α κα­τά του Τσαρνά­εφ δό­θη­καν στο FBI μό­νο κα­τό­πιν ε­ορ­τής! Δη­λα­δή και η FSB βγή­κε ά­ψο­γη στις προ­βλέ­ψεις και στις προ­ει­δο­ποι­ή­σεις της, και η έ­κρη­ξη έ­γι­νε ώ­στε να α­πο­δει­χτεί ό­τι μό­νο η συ­νερ­γα­σί­α του FBI  με την FSB μπο­ρεί να σώ­νει ζω­ές α­με­ρι­κα­νών πο­λι­τών. Δη­λα­δή πα­ρά τις εκ­κλή­σεις των Α­με­ρι­κα­νών για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι ρω­σι­κές αρ­χές αρ­νού­νταν να δώ­σουν την πα­ρα­μι­κρή πλη­ρο­φο­ρί­α που να ε­πι­βε­βαιώ­νει την αρ­χι­κή τους προ­ει­δο­ποί­η­ση. Ό­πως α­πο­κα­λύ­πτουν οι Νew Υork Τimes, της 6 του Μά­η: «Σύμ­φω­να με πολ­λές α­να­φο­ρές, οι ρω­σι­κές αρ­χές πα­ρα­κο­λου­θού­σαν στε­νά τον κ. Τσαρ­νά­εφ ό­ταν πέ­ρα­σε έ­ξι μή­νες στο Ντα­γκε­στάν, και γνώ­ρι­ζαν ό­τι εί­χε ε­πι­χει­ρή­σει να συ­να­ντη­θεί με ε­νό­πλους, αλ­λά ό­ταν ε­πέ­στρε­ψε στις Η­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες, οι Ρώ­σοι δεν έ­στει­λαν κα­μιά νέ­α προ­ει­δο­ποί­η­ση στους α­με­ρι­κα­νούς συ­νερ­γά­τες τους».
 
Η δο­λο­φο­νι­κή ε­πί­θε­ση έ­γι­νε α­μέ­σως α­φό­του ό­λα τα βα­σικά α­ξιώ­μα­τα των Η­ΠΑ: Προ­ε­δρί­α (Ο­μπά­μα), υ­πη­ρε­σί­ες α­σφα­λεί­ας (Μπρέν­ναν), στρα­τός (Χέ­ι­γκελ) και Υ­πουρ­γεί­ο ε­Ε­ξω­τε­ρι­κών (Κέρ­ρυ) πέ­ρα­σαν σε ρω­σό­φι­λους για πρώ­τη φο­ρά  στην με­τα-ψυ­χρο­πο­λε­μι­κή ι­στο­ρί­α των Η­ΠΑ. Έ­τσι με­τά το ματο­κύ­λι­σμα της Βο­στώ­νης κα­νείς δεν υ­πήρ­ξε πλέ­ον στην η­γε­σί­α των Η­ΠΑ να α­ντι­στα­θεί στις αλ­λε­πάλ­λη­λες ρω­σι­κές εκ­κλή­σεις για συ­νερ­γα­σί­α των μυ­στικών υ­πη­ρε­σιών των δύ­ο χω­ρών και στις εκ­κλήσεις για να πά­ψουν να κα­τη­γορούν τον Πού­τιν για την εκ­με­τάλ­λευ­ση που αυ­τός κά­νει στη χώ­ρα του της α­ντιτρο­μο­κρα­τι­κής ση­μαί­ας. 
 
Σύμ­φω­να με το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρεί­ο Ει­δή­σε­ων, 20/4, ο εκ­δό­της του πε­ριο­δι­κού της Μό­σχας Ε­θνι­κή Ά­μυ­να, Ι­γκόρ Κα­ρα­τσέν­κο, εί­πε στο ει­δη­σεο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρεί­ο ΡΙΑ Νό­βο­στι, α­μέ­σως με­τά την ε­πί­θε­ση: «Λαμ­βά­νοντας υ­πό­ψη τις ρί­ζες της τρο­μο­κρα­τί­ας στη Βο­στό­νη, οι Η­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες θα πρέ­πει να δεί­ξουν εν­δια­φέ­ρον στην α­νταλ­λα­γή πλη­ρο­φο­ριών α­νά­με­σα στις δύ­ο υ­πη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών». Ε­πί­σης ο συν­δεδε­μέ­νος με το Κρεμ­λίνο συ­νταγ­μα­το­λό­γος Α­λε­ξέ­ι Που­σκόφ της Ε­πι­τρο­πής διε­θνών υ­πο­θέ­σε­ων του ρώ­σι­κου κοι­νο­βου­λί­ου εί­πε στη ρω­σι­κή ρα­διο­φω­νι­κή ει­δη­σε­ο­γρα­φι­κή υ­πη­ρεσί­α: «η σο­κα­ρι­στι­κή ε­πί­θε­ση θα μπο­ρού­σε ε­πί­σης να στα­μα­τή­σει τις ε­πικρί­σεις της Ουά­σι­γκτον για τις ε­νέρ­γειες του Πού­τιν στο Βό­ρειο Καύ­κα­σο από την ά­νο­δό του στην ε­ξου­σί­α στα 1999. (.) «Εί­πα­με στους Α­με­ρι­κα­νούς - τι κά­νε­τε ε­κεί (με το να ε­πι­κρί­νε­τε τον Πού­τιν); Υ­πο­στη­ρί­ζε­τε τους σπό­ρους της τρο­μο­κρα­τί­ας, και οι Α­με­ρι­κα­νοί δεν ή­θε­λαν να α­κού­σουν», «Τώ­ρα αυ­τό θα ήταν έ­να συν». Άλ­λοι πα­ρα­τη­ρη­τές υ­πο­στή­ρι­ξαν ό­τι η Ρω­σί­α βρί­σκε­ται τώ­ρα μπρο­στά α­πό τις Η­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες στην πα­ρα­κο­λού­θη­ση του ί­ντερ­νετ λό­γω των ε­λα­στι­κό­τε­ρων νό­μων του α­πορ­ρή­του».
 
 
Σύμ­φω­να πά­λι με το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρεί­ο Ει­δή­σε­ων:
«Οι ε­πι­φα­νείς α­να­λυ­τές α­σφά­λειας Α­ντρέ­ι Σολ­ντά­τοφ και Ι­ρί­να Μπο­ρο­γκάν έ­γρα­ψαν στην η­λε­κτρο­νι­κή η­με­ρη­σί­α Γιε­ζε­ντνιέβ­νι­ι Ζουρνάλ ό­τι η πα­νί­σχυ­ρη Ο­μο­σπον­δια­κή Υ­πη­ρε­σί­α Α­σφα­λεί­ας της Ρω­σί­ας πα­ρα­κολου­θεί στε­νά τα κοι­νω­νι­κά μέ­σα α­πό το 2010 - δύ­ο χρό­νια πα­ρα­πάνω α­πό τις Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες.
Πρό­σθε­σαν «ό­τι δεν υ­πήρ­ξε πο­τέ κα­μί­α στε­νή συ­νερ­γα­σί­α» α­νά­με­σα στις δύ­ο υ­πη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών ε­κτός α­πό μί­α κοι­νή ε­πι­χεί­ρη­ση που διε­ξή­χθη ό­ταν οι δύ­ο πλευ­ρές συμ­φώ­νη­σαν να ερ­γα­στούν μα­ζί για την α­σφά­λεια στα 2004.
«Φαί­νε­ται ό­τι οι υ­πη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών των Η­ΠΑ θα πρέ­πει ε­πει­γό­ντως να α­να­θε­ω­ρή­σουν το ε­πί­πε­δο συ­νερ­γα­σί­ας τους με τις ρω­σι­κές υ­πη­ρε­σί­ες α­σφα­λεί­ας», έ­γρα­ψαν οι Σολ­ντά­τοφ και Μπο­ρο­γκάν».  
 
Ε­πο­μέ­νως η δο­λο­φο­νι­κή ε­πί­θε­ση της Βο­στό­νης διευ­κόλυ­νε ό­σο τί­πο­τα άλ­λο τη φα­σι­στι­κή προ­βο­κα­τό­ρι­κη που­τι­νι­κή Ρω­σί­α στο να γίνει α­πα­ραί­τη­τη για τις α­με­ρι­κα­νι­κές μυ­στι­κές υ­πη­ρε­σί­ες στα μά­τια της αμε­ρι­κά­νι­κης κοι­νής γνώ­μης. Έ­τσι η FSB θα μπο­ρεί να «α­νταλ­λάσ­σει με τις Η­ΠΑ ευαί­σθη­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες» που ση­μαί­νει ό­τι θα μπο­ρεί να υ­πο­δει­κνύ­ει όποιον θέ­λει σαν «τρο­μο­κρά­τη» και να χτυ­πά ευ­κο­λό­τε­ρα τους δι­κούς της ε­χθρούς κι­νη­το­ποιώ­ντας γι’ αυ­τό το ο­πλι­σμέ­νο χέ­ρι των Η­ΠΑ. Αυ­τό ε­πι­σφρα­γί­στη­κε με μια τη­λε­φω­νι­κή συ­νο­μι­λί­α μετα­ξύ Πού­τιν και Ο­μπά­μα στις 19/4 στην οποί­α, ό­πως α­να­κοί­νω­σε το Κρεμ­λί­νο, οι δύ­ο η­γέ­τες ε­ξέ­φρα­σαν «την οι­κοδό­μη­ση ε­νός στε­νού συ­ντο­νι­σμού α­νά­με­σα στις ρω­σι­κές και τις α­με­ρι­κα­νι­κές υ­πη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών στον α­γώ­να ε­νά­ντια στην πα­γκό­σμια τρο­μο­κρα­τί­α» (ΝΥΤ, 20/4). Δεν εί­ναι τυ­χαί­ο ό­τι η ε­πί­θε­ση έ­γι­νε λί­γες μό­νο μέ­ρες α­φότου οι α­με­ρι­κα­νι­κές αρ­χές α­πα­γό­ρευ­σαν σε κα­μιά ει­κο­σα­ριά ρώ­σους α­ξιω­ματού­χους την εί­σο­δο στη χώ­ρα και πά­γω­σαν τις κα­τα­θέ­σεις τους ε­κεί ως υ­πό­πτους για τη με­τα­χεί­ρι­ση του δι­κη­γό­ρου, υ­πε­ρα­σπι­στή των αν­θρω­πί­νων δικαιω­μά­των, Σερ­γκέ­ι Μα­γκνί­τσκι (6/5), που ξυ­λο­κο­πή­θη­κε μέ­χρι θα­νά­του στη φυ­λακή. Πρό­κει­ται για το νό­μο Μα­γκνί­τσκι που πέ­ρα­σε η Ουά­σι­γκτον στα τέ­λη του πε­ρα­σμέ­νου χρό­νου για να α­κο­λου­θή­σει η α­πά­ντη­ση της Μό­σχας με την α­πα­γόρευ­ση υ­ιο­θε­σιών σε α­με­ρι­κα­νούς πο­λί­τες. 
 Μέ­χρι τις αρ­χές Μά­η λοι­πόν οι δύ­ο η­γέ­τες εί­χαν συ­νο­μι­λήσει ή­δη δύ­ο φο­ρές σε ά­ρι­στο κλί­μα και σε μια έν­δει­ξη του νέ­ου αυ­τού κλί­μα­τος οι ρω­σι­κές υ­πη­ρε­σί­ες έ­δω­σαν στις α­με­ρι­κα­νι­κές την α­πο­κρυ­πτο­γρά­φη­ση μιας συ­νο­μι­λί­ας του βομ­βι­στή που α­πο­κά­λυ­πτε τις ι­δε­ο­λογι­κές-πο­λι­τι­κές του α­ντι­λή­ψεις.
 
Πέ­ρα α­πό τη στρα­τη­γι­κή συ­νερ­γα­σί­α των δύ­ο μη­χα­νι­σμών α­σφα­λεί­ας, που ση­μαί­νει ό­τι η CIA θα α­κο­λου­θεί τις προ­βο­κά­τσιες της Κα­Γκε­Μπε, ο ά­με­σος στό­χος της Μό­σχας που ε­ξυ­πη­ρε­τεί­ται α­πό την βομ­βι­στι­κή ε­πί­θε­ση στη Βο­στό­νη εί­ναι η συμ­με­το­χή των Η­ΠΑ στην ε­πί­θε­ση που κλι­μα­κώ­νει η Ρωσί­α ε­νά­ντια στο βό­ρειο Καύ­κα­σο, ι­διαί­τε­ρα ε­νά­ντια στο Ντα­γκε­στάν, με πρόσχη­μα την ε­ξου­δε­τέ­ρω­ση του ι­σλα­μι­κού α­ντάρ­τι­κου. Αυ­τό το έ­στη­σε η Κα­ΓκεΜπε για να προ­βο­κά­ρει και να σκο­τώ­σει το πραγ­μα­τι­κό ε­θνο-α­νε­ξαρ­τη­σιακό κί­νη­μα της Τσε­τσε­νί­ας και ε­ξα­κο­λου­θεί να εί­ναι δια­βρω­μέ­νο α­πό αυ­τήν. Ίσως ο αιφ­νί­διος και μυ­στη­ριώ­δης θά­να­τος του ε­ξό­ρι­στου Μπ. Μπε­ρε­ζόφ­σκι, φί­λου και συ­νερ­γά­τη του Λιτ­βι­νέν­κο, στο Λον­δί­νο λί­γες βδο­μά­δες προ­η­γού­μενα, ε­νός αν­θρώπου που εί­χε α­πο­κα­λύ­ψει τον προ­βο­κα­τό­ρι­κο ρό­λο του ισλα­μο­φα­σι­σμού (Ου­ντού­γκοφ-Μπα­σά­γεφ) υ­πέρ του Κρεμ­λί­νου τις πα­ρα­μο­νές της δεύ­τε­ρης ρω­σι­κής ει­σβο­λής στην Τσε­τσε­νί­α, να μην εί­ναι ά­σχε­τος με την υπό­θε­ση. Ση­μειώ­νου­με ό­τι ο έ­λεγ­χος του Βό­ρειου Καυ­κά­σου, ι­διαί­τε­ρα του Ντα­γκε­στάν, που συ­νο­ρεύ­ει με τη Γε­ωρ­γί­α και βρέ­χε­ται α­πό την Κα­σπί­α, εί­ναι έ­να α­να­γκαί­ο βή­μα για τον έ­λεγ­χο, μέ­σα α­πό αλ­λε­πάλ­λη­λες προ­βο­κά­τσιες, της Γε­ωρ­γί­ας, της χώ­ρας κλει­δί για τον έ­λεγ­χο των υ­δρο­γο­ναν­θρά­κων της Α­σίας που κα­τευ­θύ­νο­νται προς την Ευ­ρώ­πη και για τον έ­λεγ­χο ό­λης της κεντρι­κής Α­σί­ας.
Ο κα­θη­γη­τής του πα­νε­πι­στη­μί­ου της Ουά­σι­γκτον, Ρα­τέλ, σημειώ­νει πά­ντως ό­τι πα­ρό­λο που οι πε­ρισ­σό­τε­ροι μα­χη­τές στο Ντα­γκε­στάν θε­ωρούν τις Η­ΠΑ ε­χθρι­κή δύ­να­μη, αυ­τές «δε θα μπο­ρού­σε να εί­ναι ο βα­σι­κός τους στό­χος». «Δεν εί­ναι πι­θανό ό­τι θα πα­ρεί­χαν εκ­παί­δευ­ση για μια ε­πί­θε­ση στις Η­ΠΑ» (28/4). Άλ­λω­στε οι ι­σλα­μι­στές Μου­τζα­χε­ντίν του Ε­μιρά­του του Καυ­κά­σου έ­χουν αρ­νη­θεί ε­πί­ση­μα τη συμ­με­το­χή τους στην ε­πί­θε­ση το­νί­ζο­ντας ό­τι δεν τρέ­φουν ε­χθρι­κά αι­σθή­μα­τα για τις Η­ΠΑ αλ­λά για τη Ρωσί­α. Μό­νο η Ρω­σί­α εί­χε α­ντι­κει­με­νι­κό συμ­φέ­ρον α­πό αυ­τήν την ε­πί­θε­ση και μό­νο φί­λοι της ι­σλα­μο­να­ζή­δες, γε­νο­κτό­νοι, τύ­που Αλ Κά­ι­ντα ή­ταν σε θέ­ση τε­χνι­κά και ι­δε­ο­λο­γι­κά να την κα­θο­δη­γή­σουν. Σύμ­φω­να με τους ΝΥΤ της 28 Α­πρίλη ο α­ντι­πρό­σω­πος Μά­ι­κλ Μακ Κολ, τε­ξα­νός ρεπου­μπλι­κά­νος και πρό­ε­δρος της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ε­πι­τρο­πής Α­σφά­λειας των Η­ΠΑ, εί­πε στο “Fox News Sunday” ό­τι «το ε­πί­πε­δο πο­λυ­πλο­κό­τη­τας» των αυ­το­σχέ­διων ε­μπρη­στι­κών βομ­βών που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν στο μα­ρα­θώ­νιο «με ο­δη­γεί στο να πι­στεύ­ω ό­τι υ­πήρ­ξε εκ­παι­δευ­τής» (ΝΥΤ, 28/4).
 
-Δημοσιεύτηκε στο φ. 487 της Νέας Ανατολής-