Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Επιλεκτική κάθαρση: Πως όλα τα κόμματα προστατεύουν τους διεφθαρμένους στρατιωτικούς και τις ρώσικες μίζες

Οι σοσιαλφασίστες θέλουν διεφθαρμένο, φασιστικό, και ρωσόδουλο

το στρατό για τη μεγάλη δικτατορία που ετοιμάζουν

Με­τά την κα­τα­δί­κη Τσο­χα­τζό­που­λου, οι α­να­κρί­σεις για τα ε­ξο­πλι­στι­κά συ­νε­χί­ζο­νται έ­χο­ντας στο ε­πί­κε­ντρο τους τις συμ­βά­σεις για τα υ­πο­βρύχια με Γερ­μα­νί­α, ε­νώ το σκάν­δα­λο των ρώ­σι­κων TOR M-1 πα­ρα­μέ­νει θαμ­μέ­νο στα συρτά­ρια.

Το κε­ντρι­κό πρό­σω­πο που κα­τη­γο­ρούν τα κόμ­μα­τα σε αυ­τή την υ­πό­θεση εί­ναι ο Πα­πα­ντω­νί­ου, που σα φι­λο­ευ­ρω­πα­ϊ­κό στέ­λε­χος του ΠΑ­ΣΟΚ προ­ο­ρί­ζεται να ε­ξο­ντω­θεί η­θι­κά και πο­λι­τι­κά α­κο­λου­θώ­ντας τη μοί­ρα του Τσο­χα­τζόπου­λου.

Ό­μως οι κα­τη­γο­ρού­με­νοι που κα­λού­νται να κα­τα­θέ­σουν για τα γε­γονό­τα και τις μί­ζες, αποκάλυ­ψαν το βα­σι­κό σκάν­δα­λο δια­φθο­ράς που φέρ­νει σε α­μη­χα­νί­α το κα­θε­στώς και προσπαθεί τώ­ρα με κά­θε τρό­πο να το κου­κου­λώ­σει. Πρό­κει­ται για τις μί­ζες που έ­παιρ­ναν σταθερά και για κά­θε προ­μή­θεια στρα­τιω­τι­κοί. Χω­ρίς στρα­τιω­τι­κούς που κά­νουν τε­χνι­κές εκτιμή­σεις δεν υ­πάρχουν σκάν­δα­λα στους ε­ξο­πλι­σμούς και ό­μως αυ­τούς πο­τέ δεν τους κυνήγησαν οι ε­γκά­θε­τοι διώ­κτες. Άλ­λο έ­να σκάν­δα­λο που ήρ­θε στο φως και ε­πί­σης το πνί­γουν, εί­ναι οι μί­ζες που έ­δω­σαν δύ­ο ρώ­σι­κες ε­ται­ρεί­ες, α­πό τις ο­ποί­ες η μί­α εί­ναι η ROSOBORONEXPORT, η κρα­τι­κή ναυαρ­χί­δα της πο­λε­μι­κής βιο­μη­χα­νί­ας της Ρω­σί­ας, και άμεσα ε­μπλε­κό­με­νη στο σκάν­δα­λο των TOR-M1.

Ο Ευ­στα­θί­ου δί­νει στρα­τιω­τι­κούς α­ντί για πο­λι­τι­κούς και δέ­χε­ται εκ­βια­σμό α­πό τον α­να­κρι­τή!

Α­νά­με­σα στους κα­τη­γο­ρού­με­νους για τις μί­ζες στα ε­ξο­πλι­στι­κά είναι ο Π. Ευ­στα­θί­ου, εμπορικός α­ντι­πρό­σω­πος δύ­ο γερ­μα­νι­κών ε­ται­ρειών ο­πλικών συ­στη­μά­των, της Rheinmetall και της Atlas (που στη συ­νέ­χεια ε­ξαγο­ρά­στη­κε α­πό τον ό­μι­λο που α­νέ­λα­βε την κα­τα­σκευ­ή των γνωστών τεσ­σά­ρων υ­πο­βρυ­χί­ων) και ο Αν. Κά­ντας, πρώ­ην α­να­πλη­ρω­τής γε­νι­κός διευ­θυ­ντής εξοπλι­σμών του Υ­πουρ­γείου Ε­θνι­κής Ά­μυ­νας, την πε­ρί­ο­δο 1996-2002, ε­πί υ­πουρ­γί­ας Ά­κη Τσοχα­τζό­που­λου και Γ. Πα­πα­ντω­νί­ου. Ο μεν Κά­ντας ή­ταν α­πό­στρα­τος της α­ε­ρο­πο­ρί­ας, ο δε Ευστα­θίου ή­ταν α­πό­στρα­τος του πο­λε­μι­κού ναυ­τι­κού.

Στις κα­τα­θέ­σεις του ο Π. Ευ­στα­θί­ου α­νέ­φε­ρε πως ο Αν Κά­ντας χρη­σιμο­ποιώ­ντας τη θέ­ση του γε­νι­κού διευ­θυ­ντή ε­ξο­πλι­σμών, ζή­τη­σε μί­ζα για τις προ­μή­θειες που θα έπαιρ­ναν οι ε­ται­ρεί­ες που εκ­προ­σω­πού­σε ο Ευ­στα­θί­ου, για να κά­νει θε­τι­κές ει­ση­γή­σεις και να μην μπλο­κά­ρει τις συμβάσεις. Πα­ράθε­σε ε­πί­σης μί­α σει­ρά ο­νο­μά­των α­ξιω­μα­τού­χων του στρα­τού και του ναυ­τι­κού που πή­ραν χρή­μα­τα α­πό τις γερ­μα­νι­κές ε­ται­ρεί­ες για τις συ­γκε­κρι­μέ­νες συμ­βά­σεις, α­πό 150.000 Ευ­ρώ έ­ως 300.000 Ευ­ρώ ο κα­θέ­νας, για «πα­ρο­χή συμ­βου­λών», δη­λαδή για την πα­ρο­χή πληροφοριών και την ε­πιρ­ρο­ή τους σε αρ­κε­τές ε­πι­τρο­πές α­ξιο­λό­γη­σης οι ο­ποί­ες ει­ση­γού­νταν στο ΚΥ­ΣΕ­Α που έ­παιρ­νε τις τε­λι­κές α­ποφά­σεις για τις προμήθειες. Συ­νο­λι­κά ο Ευ­στα­θί­ου έ­δω­σε κατά­θε­ση για μίζες 3 εκ ευ­ρώ ο­νο­μά­ζο­ντας με­τα­ξύ άλ­λον σαν α­πο­δέ­κτες έ­ναν πρώ­ην αρ­χη­γό ΓΕΝ και έ­ναν πρώ­ην αρ­χη­γό ΓΕΣ (α­πο­λο­γί­α Ευ­στα­θί­ου στο www.real.gr, 5/1/2014, Ελευθεροτυπί­α, 2/1/2014).

Ο Δη­μη­τρα­κό­που­λος, δι­κη­γό­ρος του Ευ­στα­θί­ου, χω­ρί­ζει «τους ε­πί­ορκους α­ξιω­μα­τι­κούς» σε δύ­ο κα­τη­γο­ρί­ες: “Πρό­κει­ται για τους εκ­βια­στές που έ­λε­γαν “ή μας δί­νεις μί­ζα ή δεν πρό­κει­ται πο­τέ να ε­πι­βιώ­σεις σε αυ­τόν τον κό­σμο” και αυ­τοί που πα­ράλ­λη­λα με τα κα­θή­κο­ντά τους στο υ­πουρ­γεί­ο Ά­μυ­νας ή­ταν και υ­πάλ­λη­λοι σε ε­ται­ρεί­ες με στρα­τιω­τι­κούς ε­ξο­πλι­σμούς”  (δή­λω­ση Δημητρακόπου­λου στο Σκά­ι σε εκ­πο­μπή του Ευαγ­γε­λά­του).

Αυ­τά τα στοι­χεί­α δεν ά­ρε­σαν κα­θό­λου στον α­να­κρι­τή δια­φθο­ράς Γ. Μαλ­λή που ε­ξέ­τα­σε τον Π. Ευ­στα­θί­ου. Σε α­πό­λυ­τη σύ­μπλευ­ση με την κα­θε­στω­τική γραμ­μή για την πο­λι­τι­κή ε­κτέ­λε­ση ηγετι­κών πο­λι­τι­κών στε­λε­χών μέ­σω των σκαν­δά­λων (Τσο­χα­τζό­που­λου-Πα­πα­ντω­νί­ου), ο Γ. Μαλ­λής ε­πέ­μει­νε στο θέ­μα των στοι­χεί­ων για πο­λι­τι­κούς, αλ­λά ο Ευ­στα­θί­ου τον α­πο­γο­ή­τευ­σε και τε­λι­κά τον ε­ξόρ­γι­σε (!) Το α­πο­τέ­λε­σμα ή­ταν ένας έμ­με­σος αλ­λά σα­φής εκ­βια­σμός από την πλευ­ρά του α­να­κρι­τή για το ό­τι θα ε­ξα­ντλού­σε την αυ­στη­ρό­τη­τα του ε­άν ο Ευ­στα­θί­ου ε­πέ­με­νε στη στά­ση του. Τι ση­μαί­νει θα ε­ξα­ντλού­σε την αυ­στηρό­τη­τά του; Ση­μαί­νει ό­τι ό­ποιος δί­νει ονόμα­τα που θέ­λει ο α­να­κρι­τής, δη­λαδή κα­τη­γο­ρεί πο­λι­τι­κούς, α­κό­μα και αν εί­ναι α­θώ­οι, αυ­τός ει­σπράτ­τει ε­λάχι­στες ποι­νές και τα θύ­μα­τά του κα­τα­δι­κά­ζο­νται στις βα­ρύ­τε­ρες. Έ­τσι καταστράφη­κε ο Πα­πα­γε­ωρ­γό­που­λος, ε­νώ α­πό την άλ­λη ο ξά­δελ­φος του Τσο­χα­τζό­πουλου, ο Ζήγρας την έ­βγα­λε με ε­λα­φρύ­τε­ρη ποινή και α­φέ­θη­κε ε­λεύ­θε­ρος με ανα­στο­λή. Σε ρε­πορ­τάζ της «Ε­φη­με­ρί­δας των Συ­ντα­κτών» (5/1/2014) α­να­φέ­ρε­ται ό­τι ο Ευ­στα­θί­ου «έ­λα­βε το αυ­στη­ρό τελεσίγρα­φο του α­να­κρι­τή: «Θέ­λω τα ο­νό­μα­τα των προ­σώ­πων που έ­λα­βαν μί­ζες α­πό την κο­ρυ­φή ώς τη βά­ση της ιε­ραρ­χί­ας, διαφορε­τι­κά η Δι­καιο­σύ­νη θα κά­νει το κα­θή­κον της». Στις ε­πί­μο­νες ερω­τή­σεις του α­να­κρι­τή για το αν δω­ρο­δο­κή­θη­καν οι πρώ­ην υ­πουρ­γοί Ε­θνι­κής Α­μυ­νας Ακης Τσοχα­τζό­που­λος και Γιάν­νος Πα­πα­ντω­νί­ου, και ο πρώ­ην γε­νι­κός γραμ­μα­τέας ε­ξο­πλι­σμών Γιάν­νης Σμπώ­κος, ο η­λι­κιω­μέ­νος ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ας φέ­ρε­ται να α­πά­ντη­σε αρ­νη­τι­κά».

Ό­σο αρ­νιό­ταν ο Ευ­στα­θί­ου να «ο­μο­λο­γή­σει» τό­σο πα­ρα­τει­νό­ταν η εξέ­τα­σή του που κρά­τη­σε 12 ώ­ρες (!) και ε­ξά­ντλη­σε τον 83χρο­νο και καρ­κι­νο­πα­θή κατη­γο­ρού­με­νο με α­πο­τέ­λε­σμα να μετα­φερ­θεί α­πευ­θεί­ας α­πό το α­να­κρι­τι­κό γρα­φεί­ο στο νο­σο­κο­μεί­ο. Με­τά την α­να­γκα­στι­κή λή­ξη της α­νά­κρι­σης ο α­να­κριτής πρό­τει­νε την προ­φυ­λά­κι­ση του Ευ­στα­θί­ου, πρό­τα­ση στην ο­ποί­α διαφώ­νησε ο ει­σαγ­γε­λέ­ας. Τε­λι­κά το δι­κα­στι­κό συμ­βού­λιο α­πο­φά­σι­σε να τον α­φή­σει ελεύ­θε­ρο με εγ­γύ­η­ση 500.000 Ευ­ρώ και περιο­ρι­στι­κούς ό­ρους. Δια­βά­ζου­με στο σχε­τι­κό ρε­πορ­τάζ που δημο­σιεύ­τη­κε στην πύ­λη real.gr: «Α­να­κρι­τής και ει­σαγ­γε­λέ­ας δια­φώ­νη­σαν για την ποι­νι­κή μεταχεί­ρι­ση του κα­τη­γο­ρου­μέ­νου με τον α­νακρι­τή να υ­πο­στη­ρί­ζει ό­τι ο κα­τη­γο­ρού­με­νος πρέ­πει να κρα­τη­θεί προ­σω­ρι­νά αφού δεν πεί­στη­κε ό­τι ο Π. Ευ­στα­θί­ου εί­πε ό­λη την α­λή­θεια.

Ο πρώ­ην γε­νι­κός διευ­θυ­ντής ε­ξο­πλι­σμών Κά­ντας τον ο­ποί­ο κα­τάγ­γει­λε ο Π. Ευ­θυ­μί­ου έ­δω­σε πολ­λά στοι­χεί­α για τις μί­ζες που πή­ρε ο ί­διος. Έ­να εντυ­πω­σια­κό ση­μεί­ο της κα­τά­θε­σής του με το ο­ποί­ο ε­λά­χι­στα α­σχο­λή­θη­καν τα ΜΜΕ ή­ταν η μί­ζα για τους ρώ­σι­κους α­ντιαρ­μα­τι­κούς πυραύλους ΚΟRNET. Στην πε­ρί­πτω­ση αυ­τή και σε α­ντί­θε­ση με τις μί­ζες που δό­θη­καν α­πό γερμα­νι­κές επι­χει­ρή­σεις στις ο­ποί­ες δεν ε­μπλέ­κο­νται κρα­τι­κοί πα­ρά­γο­ντες, ο Κά­ντας κατα­θέ­τει ό­τι τον πλη­σί­ασε ο ρώ­σος ο­μό­λο­γος του στη σύ­νο­δο ελ­λη­νο­ρω­σι­κής α­μυ­ντι­κής συ­νερ­γα­σί­ας στην ο­ποί­α ή­ταν πρό­ε­δρος ο Κά­ντας (!!!) Το άλ­λο ε­ντυπω­σια­κό που κα­τα­θέ­τει εί­ναι ό­τι του χρεώ­θη­κε η μί­ζα αυ­τή για τη Siemens, ε­νώ προερ­χό­ταν α­πό τη ρώ­σι­κη κα­τα­σκευα­στι­κή ε­ται­ρεί­α για προμήθεια α­ντιαρμα­τι­κών πυ­ραύ­λων!!!

Εί­πε συ­γκε­κρι­μέ­να ο Κά­ντας στην κα­τά­θε­σή του που δη­μο­σιεύ­τη­κε στο Βή­μα:  «... Έ­λα­βα παρά­νο­μη α­μοι­βή και για τους α­ντιαρ­μα­τι­κούς πυ­ραύ­λους KORNET, που προ­μη­θεύ­τη­κε το υπουργεί­ο για λο­γα­ρια­σμό του στρα­τού ξη­ράς α­πό τη ρω­σι­κή ε­ται­ρεί­α ΚΡΒ. Το συ­νο­λι­κό κό­στος της προ­μή­θειας εί­χε α­νέλ­θει σε 100.000.000 δο­λά­ρια ή ευ­ρώ. Η προ­μή­θειά μου ή­ταν ε­ντυ­πω­σια­κά με­γά­λη. Α­νήλ­θε σε 3% του ύ­ψους του προ­γράμ­μα­τος. Εκ­πρό­σω­πος της κα­τα­σκευά­στριας αυ­τής εται­ρείας ή­ταν ο Κων­στα­ντί­νος Δα­φέρ­μος, τον οποί­ον αρ­χι­κά δεν γνώ­ρι­ζα. Τό­τε, το 2000, συνέβησαν δυο γε­γο­νό­τα: στη σύ­νο­δο ελ­λη­νο­ρω­σι­κής α­μυ­ντι­κής συ­νερ­γα­σίας με πλη­σί­α­σε ο ρώ­σος ο­μό­λο­γός μου και μου εί­πε ό­τι η προ­μή­θεια μπο­ρεί να γί­νει μέ­σω της κρα­τι­κής ε­ται­ρεί­ας, που μετονο­μά­στη­κε σε ROSOBONEXPORT... To γε­γο­νός αυ­τό πλη­ρο­φο­ρή­θη­κε η κα­τα­σκευά­στρια ΚΒΡ και κά­ποια μέ­ρα ήρ­θε στο γρα­φείο μου έ­να υ­ψη­λό­βαθ­μο στέ­λε­χος συ­νο­δευό­με­νο α­πό τον κ. Δαφέρμο. Πά­ντως άλ­λο στέ­λε­χος της KBP με ρώ­τη­σε αν εί­χα­με προ­βλή­μα­τα με τον κ. Δα­φέρ­μο, διό­τι άλ­λη ελ­λη­νι­κή πη­γή τούς κατήγ­γει­λε ό­τι εί­χε δι­κα­στι­κή ε­μπλο­κή. Του α­πά­ντη­σα ό­τι δεν έ­χω τέ­τοια πλη­ρο­φο­ρί­α...

 Λί­γες η­μέ­ρες με­τά με ε­πι­σκέ­φθη­κε και με ευ­χα­ρί­στη­σε και με ρώ­τησε τί ζη­τά­ω α­πό αυ­τή τη σύμβα­ση. Δεν του α­πά­ντη­σα και φεύ­γο­ντας μου εί­πε ότι θα μου δο­θεί το 3%, που α­ντι­στοι­χού­σε σε 3.000.000 δο­λά­ρια ή ευ­ρώ. Δεν τον πί­στε­ψα, αλ­λά πράγ­μα­τι έ­να με­γά­λο μέ­ρος, τα 700.000, μου τα κα­τέ­βα­λε σε με­τρη­τά στην Ελλά­δα και το υ­πό­λοι­πο πο­σό σε λο­γα­ρια­σμό μου στην UBS Γε­νεύ­ης...

(…) ό­ταν το 2008 ξέ­σπα­σε στην Ελ­λά­δα το σκάν­δα­λο Siemens έμει­να έκ­πλη­κτος που α­να­φε­ρό­ταν το ό­νο­μά μου... Συ­γκε­κρι­μέ­να α­να­φε­ρό­ταν ό­τι α­πό την υ­πε­ράκτια Martha Holdings του Πρό­δρο­μου Μαυ­ρί­δη έ­λα­βα το πό­σο στον προ­σω­πι­κό μου λο­γα­ριασμό στην Ελ­βε­τί­α. Ό­μως τα χρή­μα­τα δεν προ­έρ­χο­νταν α­πό τη Siemens, ού­τε ή­ξε­ρα τον Μαυρί­δη και την ε­ται­ρεί­α του. Τα χρή­μα­τα ή­ταν για τα KORNET...». Ο ί­διος συ­μπληρώ­νει ό­τι το 3% ή­ταν «πε­ρί­ερ­γα» ψη­λό πο­σο­στό.

Σε άλ­λο ση­μεί­ο ο Αν. Κά­ντας α­να­φέ­ρε­ται σε μί­ζα που πή­ρε α­πευ­θεί­ας α­πό τη ROSOBORONEXPORT, τον ε­ξο­πλι­στι­κό κρα­τι­κό γί­γα­ντα της ρώ­σικης πο­λε­μι­κής μηχα­νής. Η μί­ζα α­φο­ρού­σε το α­ντια­ε­ρο­πο­ρι­κό σύ­στη­μα μι­κρού βε­λη­νε­κούς OSA AMK. H προ­μή­θεια θα γινό­ταν α­πό τα α­πο­θέ­μα­τα του ρώ­σι­κου στρα­τού μέ­σω της ROSOVOORUZEHNIA (μετέ­πει­τα ROSOBORONEXPORT), και το πρό­γραμ­μα θα στοί­χι­ζε 100 εκ δολ­λά­ρια (!) Με­σο­λα­βη­τής ήταν ο Μπαρ­τζώ­κας. Για αυ­τή την προ­μή­θεια ο Αν. Κά­ντας εί­πε ό­τι πή­ρε α­πό το 1999 έ­ως το 2004 από τη ρώ­σι­κη κρα­τι­κή ε­ται­ρεί­α μί­ζα 1,7 Δολ­λ Η­ΠΑ. Πρό­σθε­σε ό­τι ο Μπαρτζώ­κας εμ­φα­νι­ζό­ταν ως διε­θνής σύμ­βου­λος της ε­ται­ρεί­ας που εί­χε α­να­λά­βει τα α­ντι­σταθμι­στι­κά για τα TOR. Ε­νώ το 2007 «ό­ταν η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση α­ποφά­σι­σε την α­γο­ρά των ρώ­σι­κων τε­θω­ρα­κι­σμέ­νων ο­χη­μά­των με­τα­φο­ράς προ­σω­πικού και μά­χης ΒΝΡ-3 εί­χαν κα­λέ­σει τον Μπαρ­τζώ­κα στο ΥΕ­ΘΑ και του ανακοί­νωσαν την α­πό­φα­ση της κυ­βέρ­νη­σης για την α­γο­ρά αυ­τών των ο­χη­μά­των».

Τα λε­φτά στα ο­ποί­α α­να­φέ­ρε­ται ο Κά­ντας εί­ναι πολ­λά. Οι ο­μο­λο­γη­μένες μί­ζες α­πό Ρω­σί­α φτάνουν στα 4,7 δολ­λά­ρια Η­ΠΑ ε­νώ η α­ξί­α των δύ­ο ε­ξο­πλι­στι­κών προ­γραμ­μά­των ή­ταν 200 εκ δολ­λά­ρια. Ποιες α­πο­ζη­μιώ­σεις θα ζη­τή­σει ά­ραγε η ελ­λη­νι­κή πλευ­ρά α­πό τη Ρω­σί­α που ε­δώ εμπλέ­κε­ται α­πευ­θεί­ας ως κρά­τος και ποιο κόμ­μα θα προ­τεί­νει ε­ξε­τα­στι­κή για τις ρώ­σι­κες προμήθειες;

Μετά τον Τσοχατζόπουλο, το καθεστώς ζητάει το κεφάλι του Παπαντωνίου

Εί­ναι φα­νε­ρό ό­τι για το κα­θε­στώς πά­νω απ’ ό­λους εί­ναι ο Πού­τιν, και μπο­ρεί να α­θω­ώ­σει ε­κα­τό Tσο­χα­τζό­που­λους και Πα­πα­ντω­νί­ου, προ­κει­μέ­νου να μην θι­χτεί το α­φε­ντι­κό, και γι’ αυ­τό έκλεισε με συ­νο­πτι­κές δια­δι­κα­σίες στη Βου­λή το σκάν­δα­λο των TOR- M1. Γι’ αυ­τό και τις μί­ζες για τους ρώ­σι­κους ΚΟRΝΕΤ τις βα­φτί­ζει μί­ζες Siemens!!!

Αλ­λά η πε­ρί­πτω­ση των γερ­μα­νι­κών υ­πο­βρυ­χί­ων προ­σφέ­ρε­ται για πολι­τι­κές εκ­κα­θα­ρί­σεις, Με έ­να σμπά­ρο, δυο τρυ­γό­νια. Α­πό τη μί­α εί­ναι μί­α ευ­και­ρί­α για να μπει με­τά τον Τσο­χα­τζό­που­λο και ο Πα­πα­ντω­νί­ου στη φυ­λα­κή. Ο Παπα­ντω­νί­ου, α­νή­κει στους ε­πι­βιώ­σα­ντες της γενιάς των λεγό­με­νων «εκ­συγ­χρο­νι­στών» της κυ­βέρ­νη­σης Ση­μί­τη, δη­λα­δή των φι­λο­ευ­ρω­πα­ϊ­κών στε­λε­χών που ή­θε­λαν α­νά­πτυ­ξη της οι­κο­νο­μί­ας μέ­σα στα πλαί­σια της Ε.Ε. Α­πό την άλ­λη καλλιερ­γεί­ται το ε­πι­θυ­μη­τό α­ντι­γερ­μα­νι­κό κλί­μα. Γι’ αυ­τό ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ κα­τέ­θεσε πρό­τα­ση στη Βου­λή για σύ­στα­ση ε­ξε­τα­στι­κής ε­πι­τρο­πής για τα γερ­μα­νικά υ­πο­βρύ­χια η ο­ποί­α α­πορ­ρί­φθη­κε. Υ­περ­ψη­φί­στη­κε ό­μως α­πό ψευ­τοΚ­ΚΕ, τους ΑΝΕΛ και α­πό τη να­ζι­στι­κή συμ­μο­ρί­α της Χ.Α. Έ­τσι δη­μιουρ­γή­θη­κε το κα­τάλ­ληλο πο­λι­τι­κό κλί­μα για το θε­σμι­κό λι­ντσά­ρι­σμα αυ­τών που κά­θε φο­ρά υ­πο­δεικνύ­ο­νται από το κα­θε­στώς για ε­ξό­ντω­ση, και που εί­ναι πά­ντα α­να­γκαί­ο για να διεκ­πε­ραιώ­σει τη δου­λειά.

Ό­μως ε­νώ ζη­τούν ό­λοι το κε­φά­λι του Πα­πα­ντω­νί­ου στο ό­νο­μα της διαφά­νειας, θέ­λουν με κά­θε τρό­πο να κου­κου­λώ­σουν το τε­ρά­στιο σκάν­δα­λο της μίζας στους κόλ­πους του στρα­τού, εί­τε ο στρα­τός α­γο­ρά­ζει ό­πλα α­πό τη Δύ­ση εί­τε α­πό τη Ρω­σί­α.

Το διακομματικό κουκούλωμα της διαφθοράς στο στρατό. Ο σοσιαλφασισμός θέλει διεφθαρμένο και φασιστικό το στρατό στην υπηρεσία του ρώσικου αφεντικού

Για το ζή­τη­μα της δια­φθο­ράς στο στρα­τό εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή η στά­ση του Αν. Κά­ντα, τον οποί­ο ο Ευ­στα­θί­ου κα­τάγ­γει­λε σαν εκ­βια­στή. Πα­ρό­λο που δεν εί­χε στοι­χεί­α για πο­λι­τι­κά πρόσωπα ό­πως και ο Ευ­στα­θί­ου, για να ι­κανο­ποι­ή­σει τους ε­ντε­ταλ­μέ­νους να α­να­κα­λύ­ψουν ευθύνες πολι­τι­κών προσώ­πων α­να­κρι­τές και να ε­λα­φρύ­νει τη θέ­ση του εί­πε στη διάρ­κεια της ανάκρισης ό­τι δεν μπο­ρεί να μην έ­παιρ­ναν μί­ζα και οι πα­ρα­πά­νω α­φού έ­παιρ­νε μί­ζα και ο ί­διος.

Το ό­τι ο Αν. Κά­ντας δεν έ­χει κα­νέ­να στοι­χεί­ο για τις μί­ζες που μπορεί να πή­ραν οι πο­λι­τι­κοί προ­ϊ­στά­με­νοι του υ­πουρ­γεί­ου ά­μυ­νας, πα­ρό­λο που εμ­φα­νί­ζε­ται τό­σο πρό­θυ­μος να τους καρφώσει, α­πο­δει­κνύ­ει πό­σο ορ­γα­νω­μένο ή­ταν το κύ­κλω­μα της μί­ζας μέ­σα στο στρα­τό, και πό­σο εί­χε τη δι­κή του λειτουρ­γί­α χω­ρίς να χρειά­ζε­ται να παίρ­νει πο­λι­τι­κή ε­ντο­λή για τους εκ­βιασμούς και τις κι­νή­σεις του, α­κρι­βώς ό­πως δεν παίρ­νει πο­λι­τι­κή ε­ντο­λή α­πό τον ε­κά­στο­τε προ­ϊ­στά­με­νο υ­πουρ­γό ο διε­φθαρ­μέ­νος υ­πάλ­λη­λος της ε­φο­ρί­ας, της πο­λε­ο­δο­μί­ας του δα­σαρ­χεί­ου κλπ. Αυ­τοί λει­τουρ­γούν πά­ντα κά­τω α­πό μί­α ευ­ρύ­τε­ρη πο­λι­τι­κή κά­λυ­ψη ενός ου­σια­στι­κά δια­κομ­μα­τι­κού συστή­μα­τος που τους δια­σφα­λί­ζει ό­τι δεν θα συλ­λη­φθούν. Αλ­λά μέ­σα σε αυ­τό το σύ­στη­μα πολιτι­κής κά­λυ­ψης τον πιο ξε­χω­ρι­στό ρό­λο έ­χουν τα δύ­ο ψευ­το­α­ρι­στε­ρά κόμ­ματα της κρα­τι­κής υ­παλ­λη­λί­ας, που κά­νουν σα­μπο­τάζ στις πα­ρα­γω­γι­κές ε­πενδύσεις και γι αυ­τό θέ­λουν τους διεφθαρ­μέ­νους υ­παλ­λή­λους που ζη­τά­νε μίζες για να δί­νουν ά­δειες.

Εί­χα­με γρά­ψει στο άρ­θρο μας για τη δί­κη Τσο­χα­τζό­που­λου : «Ο Αν­δρέας Πα­παν­δρέ­ου σαν αρχη­γός του ΠΑ­ΣΟΚ φρό­ντι­σε να ε­δραιώ­σει τη δια­φθο­ρά σε ό­λο το σύ­στη­μα του δη­μο­σί­ου και σε με­γά­λη κλί­μα­κα, και σε αυ­τό το σύ­στη­μα συμ­με­τεί­χε και η αυ­το­δυ­να­μι­κή τά­ση, και τα στε­λέ­χη της ό­πως ο Τσο­χα­τζόπου­λος. Ό­λες οι μέ­χρι σή­με­ρα κυ­βερ­νή­σεις προ­στά­τε­ψαν και α­ξιο­ποί­η­σαν αυτό το διε­φθαρ­μέ­νο κρά­τος για να υ­πο­νο­μεύ­σουν την πα­ρα­γω­γή και το πο­λι­τικό κύ­ρος της κρατικοκαπιταλι­στι­κής τά­σης στο ΠΑ­ΣΟΚ ή τη ΝΔ. Πρω­τα­γω­νι­στές στην προ­στα­σί­α της υπαλληλικής ι­διαί­τε­ρα δια­φθο­ράς εί­ναι τα ψευ­το­α­ριστε­ρά κόμ­μα­τα ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και ψευ­τοΚ­ΚΕ, που υπε­ρά­σπι­ζαν στην ου­σί­α κά­θε φα­κελά­κι, σαν μί­α δή­θεν φυ­σι­κή α­ντί­δρα­ση των υ­παλ­λή­λων στις χαμη­λές  τά­χα α­μοι­βές τους. Με τη γνω­στή μέ­θο­δο των ε­πι­λε­κτι­κών σκαν­δά­λων για και­ρό τώ­ρα οι ρω­σό­δου­λες η­γε­σί­ες των δύ­ο με­γά­λων κομ­μά­των, ΠΑ­ΣΟΚ και ΝΔ, με τη βο­ή­θεια των ψευ­τοΚ­ΚΕ-ΣΥΝ εκ­κα­θα­ρί­ζουν ό­σους τους α­ντι­στέ­κο­νται στον κρα­τι­κό μη­χα­νι­σμό α­πό το 1989, έ­ως τις δί­κες του πα­ρα­δι­κα­στι­κού και των μη­τρο­πο­λι­τών, και την ο­μό­φω­νη δια­κομ­μα­τι­κή δί­ω­ξη του Παπακωνστα­ντί­νου πιο πρό­σφα­τα. Με­τά α­πό αυ­τή τη μα­κριά ι­στο­ρί­α φα­σι­στι­κών πο­λι­τι­κών εκκαθα­ρί­σε­ων στο ό­νο­μα της δια­φθο­ράς, ό­λοι οι διε­φθαρ­μένοι θε­σμοί πα­ρα­μέ­νουν ε­ντε­λώς αλώβη­τοι και ε­νι­σχύ­ο­νται. Οι ε­ξυ­για­ντι­κές κατ ό­νο­μα  ε­πι­χει­ρή­σεις αυ­τού του τύ­που έ­χουν μετατρα­πεί στα χέ­ρια του κα­θε­στώ­τος σε έ­να ερ­γα­λεί­ο εκ­καθα­ρί­σε­ων των λι­γό­τε­ρο διε­φθαρ­μέ­νων λι­γό­τε­ρο κα­τα­στρο­φι­κών και λι­γότε­ρο σα­μπο­τα­ριστικών στοι­χεί­ων και τε­λι­κά έ­να ερ­γα­λεί­ο για το βά­θε­μα της δια­φθο­ράς και τον εκ­φα­σι­σμό της χώ­ρας. Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ό­τι στις υ­ποθέ­σεις για τις ο­ποί­ες κα­τη­γο­ρεί­ται ο Τσο­χα­τζό­που­λος, υ­πάρ­χει μί­α στρα­τιά α­ξιω­μα­τού­χων και στε­λε­χών του δη­μο­σί­ου που ε­νέρ­γη­σαν σα με­σο­λα­βη­τές και ή­ταν α­πο­δέ­κτες μι­ζών. Τέ­τοια στοι­χεί­α έ­χουν προκύψει τό­σο α­πό έ­ρευνες στη Γερ­μα­νί­α για τη σύμ­βα­ση των υ­πο­βρυ­χί­ων, ό­σο κυ­ρί­ως α­πό τα στοι­χεί­α της τελ­μα­τω­μέ­νης έ­ρευ­νας για τους TOR M1».

Με­τά τις κα­τα­θέ­σεις Ευ­στα­θί­ου και Κά­ντα η δια­φθο­ρά στο στρα­τό ήρ­θε με ορ­μη­τι­κό τρό­πο στο προ­σκή­νιο, και εί­ναι φα­νε­ρό ό­τι υ­πάρ­χει ε­κτετα­μέ­νο κύ­κλω­μα δια­φθο­ράς μέ­σα στις έ­νο­πλες δυ­νά­μεις και μά­λι­στα με πα­ράδο­ση στη μί­ζα. Κι ό­μως οι ει­σαγ­γε­λείς και οι α­να­κρι­τές δεν ενδιαφέ­ρο­νται να κά­νουν έ­ρευ­να για τα κρούσμα­τα της δια­φθο­ράς μέ­σα στις ε­πι­τρο­πές των εξοπλι­στι­κών, να α­νοί­ξουν λο­γα­ρια­σμούς των με­λών τους, να ε­ρευ­νή­σουν τη στά­ση και την ψήφο τους στις α­ντί­στοι­χες συ­νε­δριά­σεις, να μά­θουν και άλ­λα ο­νό­μα­τα, να α­να­ζη­τή­σουν ευ­θύ­νες σε η­γε­σί­ες και διοι­κή­σεις. Αυ­τό συμβαί­νει για­τί δεν υ­πήρ­ξε μί­α πο­λι­τι­κή α­παί­τη­ση για κά­θαρ­ση μέ­σα στις έ­νοπλες δυ­νά­μεις, για ει­σαγ­γε­λι­κή πα­ρέμ­βα­ση και για έ­ρευ­νες α­πό μη­χα­νι­σμούς εσωτε­ρι­κού ε­λέγ­χου. Για το ζή­τη­μα της δια­φθο­ράς στο στρα­τό υ­πάρ­χει α­ντίθε­τα μί­α α­πέ­ρα­ντη διακομ­μα­τι­κή σιω­πή που έ­χει ε­πι­βλη­θεί σε τύ­πο και ΜΜΕ. Ό­χι μό­νο ε­πι­βάλ­λε­ται σιω­πή, αλ­λά γί­νε­ται μί­α ε­ντα­τι­κή προ­σπά­θεια να μέ­νει στο κέ­ντρο της υ­πό­θε­σης η δια­φθο­ρά των πο­λι­τι­κών, στη βά­ση του σκε­πτι­κού ό­τι ή­ταν οι διε­φθαρ­μέ­νοι πο­λι­τι­κοί που εί­χαν και τα διε­φθαρ­μέ­να επιτελεί­α μέσα στις έ­νο­πλες δυ­νά­μεις και συ­νε­πώς το ζή­τη­μα δεν α­φο­ρά το στρα­τό, αλ­λά τους πο­λι­τι­κούς. Αλ­λά τα διε­φθαρ­μέ­να στρα­τιω­τι­κά ε­πι­τε­λεί­α ό­πως κα­τα­θέ­τουν οι μάρ­τυ­ρες ή­ταν τα ί­δια και ε­ξί­σου διε­φθαρ­μέ­να και ε­πί ΠΑΣΟΚ και ε­πί ΝΔ. Συ­νε­πώς η δια­φθο­ρά στο στρα­τό δεν απο­τε­λεί ου­ρά ε­νός συ­γκε­κρι­μέ­νου υ­πουρ­γού, που έρ­χε­ται μα­ζί του και ε­ξα­φα­νί­ζε­ται ό­ταν αυ­τός φεύγει. Ί­σα –ί­σα ο πο­λι­τι­κός προ­ϊ­στά­με­νος έ­χει πο­λύ μι­κρό­τε­ρη δύ­να­μη α­πό τον πα­λιό και μόνιμο α­νώ­τε­ρο στρα­τιω­τι­κό ή πο­λι­τι­κό γρα­φειο­κρά­τη που μένει για χρό­νια στη θέση του, που ρι­ζώ­νει και ξέ­ρει τους πά­ντες και τα πάντα ε­νώ ο πο­λι­τι­κός προ­ϊ­στά­με­νος φεύ­γει στον πρώ­το κυβερ­νη­τι­κό α­να­σχη­ματι­σμό ή με­τά α­πό ε­κλο­γές. Ε­πί­σης ε­δώ και 30 χρό­νια οι πο­λι­τι­κοί κυνηγιού­νται με τα σκάν­δα­λα και έ­χουν λό­γους να φυ­λά­γο­νται α­πό αυ­τά, ενώ οι μό­νι­μοι διεφθαρ­μέ­νοι υ­πάλ­λη­λοι πο­τέ δεν έ­γι­ναν α­ντι­κεί­με­νο συ­στη­μα­τι­κής κα­ταδί­ω­ξης, αλ­λά αντικείμενο συ­στη­μα­τι­κής πο­λι­τι­κής προ­στα­σί­ας και μά­λι­στα δια­κομ­μα­τι­κής και συ­νε­χί­ζουν να προ­στα­τεύ­ο­νται.

Μό­νο ό­ταν το κα­θε­στώς θέ­λη­σε να εκ­κα­θα­ρί­σει τη δι­καιο­σύ­νη ε­πει­δή συ­νο­λι­κά σα σώ­μα αυ­τό δια­τη­ρού­σε κά­ποια πο­λι­τι­κή α­νε­ξαρ­τη­σί­α της και πολ­λές φο­ρές ε­νο­χλού­σε με τις α­πο­φά­σεις της, το βρώ­μι­κο ρω­σό­φι­λο κα­θεστώς έ­κα­νε μί­α δια­κομ­μα­τι­κή ε­ξόρ­μη­ση για κά­θαρ­ση μέ­σα στους κόλ­πους της δι­καιο­σύ­νης, και ε­νά­ντια στο λεγό­με­νο «πα­ρα­δι­κα­στι­κό κύ­κλω­μα», στην οποί­α συμ­με­τεί­χε σύσ­σω­μος ο τύ­πος και τα ΜΜΕ, ε­νώ τα στοι­χεί­α ή­ταν πο­λύ λι­γότε­ρα α­πό αυ­τά που έρ­χο­νται στο φως σή­με­ρα. Α­σφα­λώς και αυ­τή ή­ταν μί­α ψευ­τοκά­θαρ­ση.

Το ε­ρώ­τη­μα εί­ναι για­τί ό­λοι αυ­τοί κα­λύ­πτουν με τό­σο πά­θος τη δια­φθο­ρά στο στρα­τό; Για­τί στη­ρί­ζουν με τό­σο πά­θος τη θε­ω­ρί­α ό­τι οι α­πο­κα­λύψεις α­φο­ρούν «με­μο­νω­μέ­να πε­ρι­στα­τι­κά» στρα­τιω­τι­κών ε­νώ δεν α­φο­ρούν «με­μο­νω­μέ­να πε­ρι­στα­τι­κά» πο­λι­τι­κών;

Η α­πά­ντη­ση βρί­σκε­ται στο ό­τι το ρω­σό­δου­λο σο­σιαλ­φα­σι­στι­κό κα­θεστώς ε­τοι­μά­ζει έ­ναν ει­δι­κό ρό­λο για το στρα­τό, και ι­διαί­τε­ρα για τον πιο φα­σι­στι­κό και φι­λο­να­ζι­στι­κό του πυ­ρή­να. Ο ρό­λος αυ­τός εί­ναι να α­πο­τε­λέ­σει, πι­θα­νά και με­τά α­πό έ­να στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πημα, το μα­ντρό­σκυ­λο των ρώσων α­ποι­κιο­κρα­τών και των συμ­μά­χων τους και να α­σκή­σει φα­σι­σμό πά­νω στο λα­ό για να ε­δραιώ­σει ο ρώ­σι­κος σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμός την ε­ξου­σί­α του στη χώ­ρα.

Γι’ αυ­τό ό­πως σή­με­ρα ο στρα­τός ξε­γλι­στρά α­λώ­βη­τος για το ζή­τημα της δια­φθο­ράς, εί­χε ξεγλιστρή­σει α­λώ­βη­τος και για τους να­ζι­στές της ρωσό­δου­λης Χρ. Αυ­γής στους κόλ­πους του, αφού κυ­βέρ­νη­ση και κοι­νο­βου­λευ­τι­κά κόμ­μα­τα, συμ­φώ­νη­σαν ό­τι δεν υ­πάρ­χει κα­νέ­νας α­πολύ­τως δε­σμός με­τα­ξύ στρα­τού και να­ζι­στών, και κα­νέ­νας λό­γος έ­ρευ­νας τέ­τοιων δε­σμών, την ώ­ρα που ο α­δελ­φός του Κα­σι­διά­ρη που ή­ταν αν­θυ­πο­λο­χα­γός φω­το­γρα­φι­ζό­ταν να χαιρε­τά νε­ο­να­ζι­στι­κά! Ε­πί­σης σε σπί­τι ταγ­μα­τάρ­χη, πρώ­ην εκ­παι­δευ­τή του Κα­σιδιά­ρη βρέ­θη­κε υ­λι­κό της Χ.Α, ε­νώ μάρ­τυ­ρες στις δι­κο­γρα­φί­ες για τη Χ.Α, πρώ­ην στε­λέ­χη της, «κα­τά τις κα­τα­θέ­σεις τους έ­χουν α­να­φερ­θεί σε στε­νή σχέ­ση της νε­ο­να­ζι­στι­κής ορ­γά­νω­σης με στε­λέ­χη των ε­νό­πλων δυ­νά­με­ων» (http://tvxs.gr/news/ellada/anthypoloxagos-toy-stratoy-o-neonazi-adelfos-toy-kasidiari).

Γι’ αυ­τό δεν κα­ταγ­γέλ­θη­καν οι έν­στο­λοι έ­φε­δροι που έ­κα­ναν συ­γκέ­ντρω­ση στην πλα­τεί­α Συ­ντάγ­μα­τος πριν δύ­ο μή­νες στη­ρί­ζο­ντας ου­σια­στικά τους συλ­λη­φθέ­ντες χρυ­σαυ­γί­τες και ζη­τώ­ντας συ­γκρό­τη­ση «κυ­βέρ­νη­σης ε­θνι­κής α­νά­γκης» με την πα­ρέμ­βα­ση του στρα­τού για την «α­να­στο­λή του μνημο­νί­ου». Γι’ αυ­τό α­παλ­λά­χθη­καν με δια­κομ­μα­τι­κή συμ­φω­νί­α α­πό πει­θαρ­χι­κές διώ­ξεις οι ευέλ­πι­δες που ορ­γά­νω­σαν φι­λο­χου­ντικές φιέ­στες στις στρατιω­τι­κές σχο­λές. Με δια­κομ­μα­τι­κή κά­λυ­ψη ε­πί­σης δεν έ­πα­θε τί­πο­τα το σώ­μα των υ­πο­βρυ­χί­ων α­πο­στο­λών του λι­με­νι­κού σώ­μα­τος που πα­ρέ­λα­σε το 2010 φω­νά­ζοντας ρα­τσι­στι­κά συν­θή­μα­τα στο κέ­ντρο της πρω­τεύ­ου­σας μα­ζί με το σύν­θη­μα «ΟΥΚ, ΟΥΚ» που είναι η α­ντί­στοι­χη μο­νά­δα του πο­λε­μι­κού ναυ­τι­κού με την ο­ποί­α έ­χουν κοι­νή εκ­παί­δευ­ση. Γι΄ αυ­τό γί­νο­νται οι μπού­κες των α­πο­στρά­των στο Υ­ΠΕ­ΘΑ με δια­κομ­μα­τι­κή στή­ρι­ξη. Γι’ αυτό και το καθεστωτικό ΣτΕ προστατεύει κατά προτεραιότητα τις αποδοχές τους ονομάζοντάς τους “σκληρό πυρήνα του κράτους”.

Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πως το ρώ­σι­κο υ­πουρ­γεί­ο ε­ξω­τε­ρι­κών, μέ­σω της «Φω­νής της Ρω­σί­ας», επι­ση­μαί­νει τον κίν­δυ­νο πρα­ξι­κο­πή­μα­τος στην Ελ­λάδα α­πό φι­λι­κές στη «ρι­ζο­σπα­στι­κή Χρυ­σή Αυ­γή» δυ­νά­μεις που θα κι­νη­θούν για να σώ­σουν τη χώ­ρα α­πό την ε­πι­κεί­με­νη σύμ­φω­να με το ί­διο ρε­πορ­τάζ ε­πέμ­βα­ση του γερ­μα­νι­κού στρα­τού (!) που τά­χα θα ε­πι­βά­λει την ε­φαρ­μο­γή των μνημονια­κών μέ­τρων στη χώ­ρα!!! Με λί­γα λό­για η Ρω­σί­α συ­μπα­ρα­τάσ­σε­ται με έ­να πραξι­κό­πη­μα που θα στη­ρί­ζε­ται α­πό να­ζι­στές και στρα­τό κα­τά ΔΝΤ και μνη­μο­νί­ου!!! Κα­νέ­νας κρα­τι­κός ή κομ­μα­τι­κός εκ­πρό­σω­πος δεν α­πά­ντη­σε σε αυ­τή την κατά­πτυ­στη και προ­κλη­τι­κή το­πο­θέ­τη­ση (http://www.oakke.gr/esoteriki-politiki/item/290).

Η προ­στα­σί­α των διε­φθαρ­μέ­νων μέ­σα στο στρα­τό φα­νε­ρώ­νει πό­σο βρώ­μικη, φα­σι­στι­κή και μεθο­δευ­μέ­νη εί­ναι η λε­γό­με­νη εκ­στρα­τεί­α κα­τά της δια­φθο­ράς και πως μέ­σα α­πό τον ο­ρυ­μα­γδό των ε­πι­λε­κτι­κών σκαν­δά­λων έρ­χε­ται με­γά­λος φα­σι­σμός στη χώ­ρα.