Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΣΤΗΝ ΕΡΤ

Α­φού χα­ρα­κτή­ρι­σαν την α­πό­φα­ση-λαι­μη­τό­μο του ΣτΕ σαν νί­κη οι  ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ψευ­τοΚ­ΚΕ και ΠΟ­ΣΠΕΡ­Τ διώ­χνο­ντας έ­τσι τους συ­μπα­ρα­στά­τες δη­μοκρά­τες στην αρ­χή και κλω­τσώ­ντας αι­σχρά την εν­θου­σιώ­δη συ­μπα­ρά­στα­ση
των ευ­ρω­παι­κών τη­λε­ο­ρά­σε­ων  που εκ­φρα­ζό­ντα­νε με τη χρή­ση των συ­χνο­τή­των της EBU για τη με­τά­δο­ση του προ­γράμ­μα­τος της ΕΡ­Τ, η η­γε­σί­α της ΠΟ­ΣΠΕΡ­Τ μπό­ρε­σε σι­γά σι­γά να με­τα­τρέ­ψει το τε­ρα­τώ­δες φα­σι­στι­κό κλεί­σι­μο-α­πολύ­σεις ό­λων-φί­μω­ση της ΕΡ­Τ, σε έ­ναν σκέ­τα οι­κο­νο­μί­στι­κο α­γώ­να κά­τω α­πό την πο­λι­τι­κή της «α­πο­κα­τά­τα­σης των α­πο­λυ­μέ­ε­ων » και ό­χι του μη κλει­σμί­ματος-μη α­πό­λυ­σης-μη φί­μωσης. Με αυ­τήν την μπα­μπέ­σι­κη πο­λι­τι­κή πέ­τυ­χε η πριν α­νυ­πό­λη­πτη ΠΟ­ΣΠΕΡ­Τ να μπει ε­πι­κε­φα­λής των ερ­γα­ζο­μέ­νων και να γί­νει το α­φε­ντι­κό που θα δια­πραγ­μα­τεύ­ε­ται τις τύ­χες τους.
Έ­τσι ξε­κί­νη­σε μια σει­ρά α­πό σκο­τει­νές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις α­νά­μεσα στην ΠΟ­ΣΠΕΡ­Τ και τον υ­φυ­πουρ­γό Δη­μό­σιας Ρα­διο­τη­λε­ό­ρα­σης Π. Κα­ψή. Ή­δη την προ­η­γού­με­νη ε­βδο­μά­δα η κυ­βέρ­νη­ση ψή­φι­σε έ­να νό­μο για την ΝΕ­ΡΙΤ (τη νέ­α ΕΡ­Τ) στην ο­ποί­α προ­βλέ­πε­ται να προ­σλη­φθούν συ­νολι­κά 2000 ερ­γα­ζό­με­νοι καθώς και η δη­μιουρ­γί­α ε­νός εν­διά­με­σου φο­ρέ­α στον ο­ποί­ο θα προ­σλη­φθούν πε­ρί­που 600 ερ­γα­ζό­με­νοι. Για ό­σους δεν θα εί­ναι στο νέ­ο φο­ρέ­α «Οι α­πο­λυμέ­νοι της ΕΡ­Τ που θα ε­πα­να­προ­σλη­φθούν στον νέ­ο δη­μό­σιο ρα­διο­τη­λε­ο­πτι­κό φο­ρέ­α (ΝΕ­ΡΙΤ), θα λά­βουν α­πο­ζη­μί­ω­ση, με πλα­φόν τις 15.000 ευ­ρώ, ε­νώ ό­σοι δεν συμ­με­τά­σχουν στη νέ­α δη­μό­σια ρα­διο­τη­λε­ό­ρα­ση θα λά­βουν την πλή­ρη α­πο­ζη­μί­ω­ση που τους α­να­λο­γεί» (άρ­θρο 72 του νο­μο­σχέ­διου). Ε­πί­σης προ­κη­ρύ­χτη­καν οι 2000 θέ­σεις (μα­ζί με τους 600) με κρι­τή­ρια μο­ριο­δό­τη­σης που πέ­ρα α­πό τα τυ­πι­κά προσό­ντα υ­πάρ­χει μο­ριο­δό­τη­ση για κά­θε μή­να ερ­γα­σί­ας στην πα­λιά ΕΡ­Τ Α­Ε που κα­ταρ­γή­θη­κε. 
 
ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
 
Η ΠΟ­ΣΠΕΡ­Τ με­θο­δι­κά διέ­στρε­ψε το βα­σι­κό αί­τη­μα πά­νω στο ο­ποί­ο εκδη­λώ­θη­κε η με­γα­λύ­τε­ρη για πρώ­τη φο­ρά σε α­πο­λυ­μέ­νους συ­μπα­ρά­στα­ση α­πό την ε­πο­χή της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης. Ο ελ­λη­νι­κός λα­ός μα­ζί με τους ευ­ρω­παί­ους δη­μο­κρά­τες κα­τά­λα­βε α­μέ­σως ό­τι πί­σω α­πό της 2600 α­πο­λύ­σεις βρί­σκε­ται ένα α­κό­μη πιο βα­σι­κό ζή­τη­μα, το ζή­τη­μα της πο­λι­τι­κής δη­μο­κρα­τί­ας. Αυ­τό κίνη­σε τους χι­λιά­δες συ­μπα­ρα­στά­τες και τους συ­γκέ­ντρω­σε στο προ­αύ­λιο της ΕΡΤ, αυτό κί­νη­σε και δε­κά­δες κα­νά­λια και ρα­διο­φω­νι­κούς σταθ­μούς σε ό­λη την Ευ­ρώ­πη. Αυ­τό έ­κα­νε την τη­λε­θέ­α­ση της ΕΡ­Τ να με­τριέ­ται σε δε­κά­δες ε­κατομ­μύ­ρια σε ό­λο τον πλα­νή­τη, τό­σο πο­λύ που η EBU έ­φτια­ξε ει­δι­κή ε­πι­τρο­πή για να με­λε­τή­σει το φαι­νό­με­νο. Αυ­τή η τε­ρά­στια συ­μπα­ρά­στα­ση θα μπο­ρού­σε να με­τα­τρα­πεί σε με­γά­λη πο­λι­τι­κή και οι­κο­νο­μι­κή νί­κη των ερ­γα­ζο­μέ­νων και του ελ­λη­νι­κού λα­ού αν στην η­γε­σί­α της ΠΟ­ΣΠΕΡ­Τ δεν ή­ταν ε­γκα­τα­στη­μένες για τα κα­λά οι ψευ­το­α­ρι­στε­ρές δυ­νά­μεις του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και  δευ­τε­ρευόντως του ψευ­τοΚ­ΚΕ. Τώ­ρα το δη­μο­κρα­τι­κό κί­νη­μα της ΕΡ­Τ ητ­τή­θη­κε και τη θέ­ση του πή­ρε η αν­θρω­πο­φα­γί­α μέ­σα στα σκο­τει­νά πα­ζά­ρια της ΠΟ­ΣΠΕΡ­Τ και της κυ­βέρ­νη­σης για το ποιοι θα μπουν τε­λι­κά και με ποιους ό­ρους στο νέ­ο φο­ρέα. Σύμ­φω­να με την Ναυ­τε­μπο­ρι­κή «Στην τέ­ταρ­τη κα­τά σει­ρά συ­νά­ντη­ση που εί­χαν οι δύ­ο πλευ­ρές, οι ερ­γα­ζό­με­νοι της ΕΡ­Τ, ό­πως α­να­φέ­ρουν στην α­να­κοί­νω­σή τους, πρό­τει­ναν να συ­νε­χί­σουν να πα­ρά­γουν το πρό­γραμ­μα ό­λοι οι ερ­γα­ζό­με­νοι της ΕΡ­Τ, με τα­χύ­τα­τες δια­δι­κα­σί­ες να γί­νει η α­πο­χώ­ρη­ση ό­σων ε­πιθυμούν να α­πο­χω­ρή­σουν με σύ­ντα­ξη και η ΝΕ­ΡΙΤ να λει­τουρ­γή­σει όπως προ­βλέ­πε­ται α­πό το θε­σμι­κό πλαί­σιο, και μέ­σα σε έ­να εύ­λο­γο χρο­νι­κό διά­στη­μα να σχη­μα­το­ποι­η­θεί και να ο­ρι­στι­κο­ποι­η­θεί το νέ­ο ορ­γα­νό­γραμ­μα και ο νέ­ος Γε­νι­κός Κα­νο­νι­σμός Προ­σω­πι­κού, με ου­σια­στι­κό διά­λο­γο, με α­νε­ξάρτη­τους φο­ρείς και ε­νώ­σεις των ερ­γα­ζο­μέ­νων»(25-7). Ό­πως βλέ­που­με η ΠΟ­ΣΠΕΡ­Τ έ­χει ή­δη α­πο­δε­χτεί το κλεί­σι­μο και τη  α­να­διάρ­θρω­ση των πά­ντων α­πό τους βια­στές της ΕΡ­Τ και πα­τώ­ντας πά­νω στον α­γώ­να των ερ­γα­ζο­μέ­νων ρυθμί­ζει πια τις τύ­χες τους. Έ­χου­με κά­θε λό­γο να πι­στέ­υου­με ό­τι ε­λά­χι­στοι  γε­νι­κά μη α­ρε­στοί στο νέ­ο κα­θε­στώς του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΠΑ­ΜΕ  που σε λί­γο μα­ζί με τους πιο έ­μπι­στους σα­μα­ρι­κούς και βε­νι­ζε­λι­κούς θα λέγ­χει την ΠΟ­ΣΠΕΡ­Τ θα βρί­σκο­νται στο νέ­ο φο­ρέ­α.