Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΓΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

 

Ό­σο πλη­σιά­ζει ο τρί­τος πα­γκό­σμιος πό­λε­μος τό­σο η ε­ξου­σί­α της ρωσι­κής ι­μπε­ρια­λι­στι­κής υ­περ­δύ­να­μης α­πο­κτά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά δι­κτα­το­ρί­ας φα­σι­στι­κού χι­τλε­ρι­κού τύ­που, δηλ. να­ζι­στι­κού τύ­που. Αυ­τή η πο­ρεί­α εκ­δη­λώνε­ται με την α­να­βί­ω­ση στη Ρω­σί­α θε­ω­ριών ή πρα­κτι­κών όπως εί­ναι η να­ζιστι­κή ευ­γο­νι­κή, δηλ. το κί­νη­μα για τη «βιο­λο­γι­κή βελ­τί­ω­ση» της «ά­ριας φυλής»

που ή­ταν στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η ρα­τσι­στι­κή με­τα­χεί­ρι­ση των Α­ΜΕ­Α, των ε­βραί­ων, ο­μο­φυ­λό­φι­λων και α­ντι­φρο­νού­ντων που ο­δή­γη­σε στην ε­ξο­λό­θρευ­σή τους. 

Πρό­σφα­τα, η φι­λοκυ­βερ­νη­τι­κή ε­φη­με­ρί­δα Komsomolskaya Pravda δη­μο­σί­ευ­σε άρ­θρο του αρ­χι­συ­ντά­κτη του ρα­διο­σταθ­μού που ε­λέγ­χει, του Γε­βγκέ­νι Αρ­σιού­χιν, στο ο­ποί­ο α­να­φε­ρό­ταν ό­τι: «Η α­πο­στρο­φή α­πέ­να­ντι στην α­σχή­μια, την α­σθέ­νεια και τον θά­να­το εί­ναι έμ­φυ­τη χά­ρη στην ε­ξέ­λι­ξη και στην φυ­σι­κή ε­πι­λογή». Γι’ αυ­τό, γρά­φει, «οι ε­λατ­τω­μα­τι­κοί άν­θρω­ποι δεν θα πρέ­πει να κά­νουν απο­γό­νους, εί­ναι κα­λύ­τε­ρο να πε­θαί­νουν κατ’ ευ­θεί­αν». «Και δεν θα πρέ­πει πο­τέ να ε­πι­τρέ­που­με στους α­νά­πη­ρους να φτά­νουν στην κο­ρυ­φή της κοι­νω­νικής πυ­ρα­μί­δας» (The Huffington Post, 23/4). 

Πα­ρά τις α­ντι­δρά­σεις που προ­κλή­θη­καν, ο δη­μο­σιο­γρά­φος πα­ρέ­μεινε στη θέ­ση του και το κεί­με­νο, που α­πο­σύρ­θη­κε αρ­χι­κά, α­νέ­βη­κε άλ­λες δύ­ο φορές με ε­λά­χι­στες τρο­πο­ποι­ή­σεις στον δια­δι­κτυα­κό τό­πο της ε­φη­με­ρί­δας. Έ­τσι η περ­σι­νή εκ­δί­ω­ξη της α­δερ­φής του γνω­στού μοντέλου Ν. Βο­ντιά­νο­βα, Οκσά­να, που πά­σχει α­πό αυ­τι­σμό, α­πό κα­φε­τέ­ρια του Νίζ­νι Νο­βγκο­ρό­ντ δεν ή­ταν κα­θό­λου τυ­χαί­ο πε­ρι­στα­τι­κό.    

Την ί­δια ώ­ρα ο ε­πι­κε­φα­λής α­σφα­λεί­ας της Ρω­σί­ας, στρα­τη­γός Α. Μπαστρί­κιν, ο­ρα­μα­τί­ζε­ται λο­γο­κρι­σί­α στο δια­δί­κτυο, στα πρό­τυ­πα του κι­νέ­ζικου σο­σιαλ­φα­σι­σμού, με φίλ­τρα κα­τά του «εξ­τρε­μι­σμού» για τα σχο­λεί­α, τα κο­λέ­για και τις βι­βλιο­θή­κες, και ε­ξω­δι­κα­στι­κό μπλοκά­ρι­σμα α­ντι­κα­θε­στωτι­κών ι­στο­σε­λί­δων, α­πευ­θύ­νο­ντας α­πό τις στή­λες της Kommersant Vlast κά­λε­σμα για την πε­ρι­στο­λή των ε­λά­χι­στων α­κό­μα πο­λι­τι­κών δι­καιω­μά­των και ε­λευ­θε­ριών: «Φτά­νει με το παι­χνί­δι της ψεύ­τι­κης δη­μο­κρα­τί­ας και των συ­νε­πα­κό­λου­θων ψευ­δο­φι­λε­λεύθε­ρων α­ξιών. Η Δη­μο­κρα­τί­α, ή η ι­σχύς του λα­ού, δεν εί­ναι τί­ποτε άλ­λο α­πό την ε­ξου­σί­α που α­σκεί­ται προς το συμ­φέ­ρον του λα­ού. Αυ­τά τα συμφέ­ρο­ντα μπο­ρούν να ε­πι­τευ­χθούν μέ­σω του κοι­νού κα­λού, ό­χι μέ­σω της α­πόλυ­της ε­λευ­θε­ρί­ας ο­ρι­σμέ­νων εκ­προ­σώ­πων της κοι­νω­νί­ας να κά­νουν ό,τι θέ­λουν» (Bloomberg View, 22/4).

Και φυ­σι­κά, η ε­πί­θε­ση κα­τά του «εξ­τρε­μι­σμού» δεν α­να­φέ­ρε­ται σε ναζι­στι­κά κα­θάρ­μα­τα ό­πως εί­ναι ο αρ­χι­συ­ντά­κτης της φι­λο-που­τι­νι­κής ε­φη­μερί­δας αλ­λά σε δη­μο­κρά­τες και α­ντι­φα­σί­στες, σε ό­σους α­ντι­δρούν στη στρα­τιωτι­κή ε­ξά­πλω­ση της ρω­σι­κής υ­περ­δύ­να­μη και ό­σους αγω­νί­ζο­νται για τα ανθρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα. Χα­ρα­κτη­ρι­στικό των ε­πι­διώ­ξε­ων του Κρεμ­λί­νου εί­ναι η πρό­σφα­τη το­πο­θέ­τη­ση στη θέ­ση του συ­νη­γό­ρου των αν­θρώ­πι­νων δι­καιω­μάτων μιας α­πό­στρα­του στρα­τη­γού της α­στυ­νο­μί­ας!!! της νυν βου­λευ­τί­νας του φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κού ψευ­το­α­ρι­στε­ρού κόμ­μα­τος της Δί­και­ης Ρω­σί­ας ο­νό­μα­τι Τατιά­νας Μο­σκάλ­κο­βα (The New York Times, 22/4).