Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΛΕΣΑ

  Τα ντο­κου­μέ­ντα του πο­λω­νι­κού Ιν­στι­τού­του Ε­θνι­κής Μνή­μης που τελευ­ταί­α βγή­καν στο φως «καί­νε» τον πρώ­ην πρό­ε­δρο της χώ­ρας Λεχ Βα­λέ­σα και ε­πι­κε­φα­λής του κι­νή­μα­τος της «Αλ­λη­λεγ­γύ­ης» σαν στα­θε­ρά πλη­ρω­μέ­νο πληρο­φο­ριο­δό­τη του σο­σιαλ­φα­σι­στι­κού κα­θε­στώ­τος της Πολωνί­ας κα­τά τη δε­κα­ε­τί­α του ’70. Τα έγ­γρα­φα, που πε­ριέ­χουν ι­διό­χει­ρη δή­λω­ση συ­νερ­γα­σί­ας του Βα­λέ­σα με τη μυ­στι­κή α­στυ­νο­μί­α,
χει­ρό­γρα­φες α­πο­δεί­ξεις πα­ρα­λα­βής μισθού και α­να­φο­ρές του ί­διου αλ­λά και μυ­στι­κών α­στυ­νο­μι­κών, α­να­κα­λύ­φθη­καν ύ­στε­ρα α­πό έ­ρευ­να στο σπίτι ε­νός πρό­σφα­τα θα­νό­ντα πρώ­ην υ­πουρ­γού ε­σωτε­ρι­κών, και α­να­τρέ­πουν την α­θω­ω­τι­κή ελ­λεί­ψει στοι­χεί­ων ε­τυ­μη­γο­ρί­α του δι­κα­στη­ρί­ου πά­νω στο ζή­τη­μα. Να ση­μειώ­σου­με πως στη διάρ­κεια της θη­τεί­ας του ο Βα­λέ­σα, με τη βο­ή­θεια των μυ­στι­κών υ­πη­ρε­σιών, α­φαί­ρε­σε α­πό τα επίση­μα αρ­χεί­α τα στοι­χεί­α ε­κεί­να που τον ε­νο­χο­ποιού­σαν (Gazeta Wyborcza, 18/6/08).   
Τρεις δε­κα­ε­τί­ες πί­σω, απ’ ό­λες τις πο­λι­τι­κές δυ­νά­μεις σε πα­γκόσμιο ε­πί­πε­δο μο­νά­χα η μι­κρή Ο­ΑΚ­ΚΕ εί­χε α­ντι­λη­φθεί το βρό­μι­κο ρό­λο του Βαλέ­σα μέ­σα στο ε­πα­να­στα­τι­κό κί­νη­μα του πο­λω­νι­κού λα­ού και στην υ­πη­ρε­σί­α του Κρεμ­λί­νου και μό­νο αυ­τή τον κα­τήγ­γει­λε γι’ αυτό μέ­σα α­πό την ε­φημε­ρί­δα της. 
Στο φ. 67 της «Νέ­ας Α­να­το­λής» της 13 Μά­η 1988 γρά­φα­με: 
«Αυ­τό που χα­ρα­κτη­ρί­ζει την α­νά­πτυ­ξη αυ­τού του νέ­ου ερ­γα­τι­κού απερ­για­κού κι­νή­μα­τος, το πιο με­γά­λο με­τά α­πό ε­κεί­νο που προ­η­γή­θη­κε α­πό την ε­πι­βο­λή του στρα­τιω­τι­κού νό­μου το 81, εί­ναι ό­τι σ’ αυ­τό α­να­δει­κνύ­ο­νται νέα συν­δι­κα­λι­στι­κά στε­λέ­χη που πέ­ρα α­πό το θάρ­ρος και την α­πο­φα­σι­στι­κότη­τα που τους δια­κρί­νει, συν­δέ­ο­νται με τις πιο ε­πα­να­στα­τι­κές τά­σεις μέ­σα στο ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα. Η α­νά­πτυ­ξή του ε­μπο­δί­ζε­ται σή­με­ρα στο ε­σω­τε­ρι­κό του, ό­πως και πριν α­πό 8 χρό­νια, α­πό το προ­δο­τι­κό ρεύ­μα συμ­φι­λί­ω­σης με το σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμό με ε­πι­κε­φα­λής τον Βα­λέ­σα και την Κα­θο­λι­κή Εκ­κλη­σί­α»*. 
Πα­ρα­κά­τω, σχο­λιά­ζο­ντας δη­λώ­σεις με τις ο­ποί­ες ο Βα­λέ­σα ε­ξέ­φρα­ζε την α­ντί­θε­σή του στις α­περ­γί­ες των ερ­γα­ζο­μέ­νων και την υ­πο­στή­ρι­ξη στις κα­θε­στω­τι­κές «με­ταρ­ρυθ­μί­σεις» σαν α­πο­τρε­πτι­κές α­πέ­να­ντι στην ε­πα­νά­στα­ση, γρά­φα­με:  
«Αυ­τές οι θέ­σεις α­πο­τε­λούν στή­ριγ­μα της σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­στι­κής Ρω­σί­ας του Γκορ­μπα­τσώφ, η ο­ποί­α εμ­φα­νί­ζε­ται α­πό το Βα­λέ­σα σαν κά­τι διαφο­ρε­τι­κό α­πό την Πο­λω­νί­α, στο δρό­μο των με­ταρ­ρυθ­μί­σε­ων. (…) Ο Βα­λέ­σα, και ό­λο το ρεύ­μα που έ­χει δια­μορ­φώσει μα­ζί με την Εκ­κλησί­α α­πο­προ­σα­να­το­λί­ζουν με τον τρό­πο αυ­τό τους ερ­γά­τες και το λα­ό της χώ­ρας, ρί­χνο­ντας νε­ρό στο μύ­λο του σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμού». 
Στο φ. 93 της 12 Μά­η 1989 γρά­φα­με α­κό­μα:
«Τη στιγ­μή λοι­πόν που αυ­τό το ρε­φορ­μι­στι­κό κα­θο­λι­κι­στι­κό ρεύ­μα της «Αλ­λη­λεγ­γύ­ης» ο­λο­κλη­ρώ­νει την προ­δο­σί­α του α­πέ­να­ντι στις α­νά­γκες, τις προσ­δο­κί­ες και τα βα­θύ­τε­ρα πι­στεύ­ω του πο­λω­νι­κού λα­ού, ή­δη βρί­σκε­ται στην άλ­λη με­ριά του χα­ρα­κώ­μα­τος. Έ­τσι αρ­γά ή γρήγορα θα α­πο­μο­νω­θεί από το ε­πα­να­στα­τι­κό α­ντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό πνεύ­μα της πο­λω­νι­κής ερ­γα­τι­κής τά­ξης». 
Ό­σο για τη στά­ση της μο­νο­πω­λια­κής Δύ­σης που βιά­στη­κε να υ­πο­στηρί­ξει τη ρώ­σι­κη γραμ­μή Βα­λέ­σα, ση­μειώ­να­με στο φ. 93 της 12 Μά­η 1989:
«Έ­τσι τα εκ­βια­στι­κά δι­λήμ­μα­τα και πιέ­σεις προς τη Δύ­ση που έ­βαζε το κα­θε­στώς του Για­ρου­ζέλ­σκι το Μάρ­τη πριν α­πό τη συμ­φω­νί­α, ό­τι δη­λα­δή αν δεν ε­πι­τα­χυν­θούν οι ρυθ­μοί α­νά­πτυ­ξης οι­κο­νο­μι­κής συ­νερ­γα­σί­ας με­τα­ξύ των δυ­τι­κών κρα­τών και της Πο­λω­νί­ας, η «κοι­νω­νική α­να­τα­ρα­χή της χώ­ρας», αυ­τές οι πιέ­σεις και πά­νω απ’ ό­λα ο κα­θη­συ­χα­σμός της Δύ­σης συ­νε­χί­ζουν α­πό τη με­ριά του Βα­λέ­σα ο ο­ποί­ος πα­ρου­σιά­ζει για το σκο­πό αυ­τό πο­λύ πε­ρισσό­τε­ρα α­τού και προ­σό­ντα α­πό τον Για­ρου­ζέλ­σκι! Έ­τσι ο Βα­λέ­σα ε­τοι­μά­ζε­ται να τα­ξι­δέ­ψει στη Δυ­τι­κή Ευ­ρώ­πη για να προ­πα­γαν­δί­ζει αυ­τή τη συμ­φω­νί­α σα με­γά­λη ε­πι­τυ­χί­α «στο δρό­μο προς τη δη­μο­κρα­τί­α.» Μό­νο ο Βα­λέ­σα τε­λι­κά θα μπο­ρέ­σει να προ­σφέ­ρει τέ­τοιες υ­πη­ρε­σί­ες στο φα­σι­στι­κό κα­θε­στώς της Πολω­νί­ας αλ­λά και στη πο­λι­τι­κή του σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμού και του με­γά­λου αφε­ντι­κού και αυ­το­κρά­το­ρα του α­να­το­λι­κού μπλοκ, του Γκορ­μπα­τσώφ». 
Η ε­πι­βε­βαί­ω­ση των ε­κτι­μή­σε­ών μας για το βρό­μι­κο ρό­λο του Βα­λέσα ύ­στε­ρα α­πό τό­σο με­γά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα δεί­χνει την α­νω­τε­ρό­τη­τα της μαρξι­στι­κής-λε­νι­νι­στι­κής-μα­ο­ϊ­στι­κής πο­λι­τι­κής α­νά­λυ­σης α­πέ­να­ντι στην αστι­κή. Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι το ε­πα­να­στα­τι­κό προ­λε­τα­ριά­το στέ­κε­ται σή­με­ρα ο με­γα­λύ­τε­ρος εγ­γυ­η­τής της α­νει­ρή­νευ­της, α­πο­φα­σι­στι­κής πά­λης με το σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμό, που ε­τοι­μά­ζε­ται για έ­να νέ­ο πα­γκό­σμιο πό­λε­μο, και η ψυ­χή του α­ντι­φα­σι­στι­κού με­τώ­που που θα ο­δη­γή­σει αρ­γά ή γρή­γο­ρα στη συ­ντρι­βή του.   
      *    Α­πο­δει­κνύ­ε­ται  πά­ντως σή­με­ρα ό­τι έ­να ι­σχυ­ρό κομ­μά­τι της πο­λω­νικής κα­θο­λι­κής εκ­κλη­σί­ας, το ο­ποί­ο εκ­προ­σω­πεί­ται αυ­τήν την πε­ρί­ο­δο πο­λιτι­κά α­πό το α­ντι­ρώ­σι­κο ε­θνο­α­νε­ξαρ­τη­σια­κό κυ­βερ­νη­τι­κό ρεύ­μα Κα­τσίν­σκι, εί­χε τό­τε α­ντι­στα­θεί στη γραμ­μή συν­θη­κο­λό­γη­σης με τη Ρω­σί­α και τους μεταμ­φιε­σμέ­νους σε φι­λε­λεύ­θε­ρους πρά­κτο­ρές της τύ­που Βα­λέ­σα και σή­με­ρα Του­σκ. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα οι ρώ­σοι σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­στές στη­ρί­χθη­καν περισ­σό­τε­ρο στους δυ­τι­κούς φι­λε­λεύ­θε­ρους και στους ψευ­το­κομ­μου­νι­στές που ντύ­θη­καν φι­λε­λεύ­θε­ροι για να πιά­σουν τα οι­κο­νο­μι­κά και πο­λι­τι­κά πόστα ε­πί Βα­λέ­σα, πα­ρά στο ε­θνι­κι­στι­κό  κομ­μά­τι της κα­θο­λι­κής εκ­κλη­σί­ας.