Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Τουριστική επένδυση στην Αφάντου της Ρόδου:

 

Μετά από είκοσι χρόνια σαμποτάζ, η συμμορία Τσίπρα οδηγεί μία επένδυση 400 εκ ευρώ σε ξαφνικό θάνατο

Τις πα­ρα­μο­νές της έ­ναρ­ξης της υ­λο­ποί­η­σης μί­ας του­ρι­στι­κής ε­πέν­δυ­σης 400 εκ ευ­ρώ στην Α­φά­ντου της Ρό­δου, ο υ­πουρ­γός Πο­λι­τι­σμού Μπαλ­τάς, προ­φα­νώς με ε­ντο­λή Τσί­πρα έ­δω­σε έ­να χτύ­πη­μα για να την α­πο­τε­λειώ­σει με ξαφ­νι­κό θά­να­το: Χα­ρα­κτή­ρι­σε μί­α τε­ρά­στια έ­κτα­ση 10.000 στρεμ­μά­των στην ο­ποί­α συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται και η προς α­ξιο­ποί­η­ση έ­κτα­ση, αρ­χαιο­λο­γι­κό χώ­ρο.

Για να κα­τα­λά­βει κα­νείς την αυ­θαι­ρε­σί­α και την προ­κλη­τι­κό­τη­τα της α­πό­φα­σης αρ­κεί να κά­νει μί­α σύ­γκρι­ση με τον αρ­χαιο­λο­γι­κό χώ­ρο ό­λης της Ο­λυ­μπί­ας που πε­ρι­λαμ­βά­νει 6500 στρέμ­μα­τα!

 

Αυ­τά α­να­φέ­ρει σε σχε­τι­κό ρε­πορ­τάζ της η ε­φη­με­ρί­δα Πρώ­το Θέ­μα (25/4/2016). Το χτύ­πη­μα με τον μπαλ­τά ήρ­θε α­φού τε­λεί­ω­σε ε­πι­τυ­χη­μέ­να ο σχε­τι­κός δια­γω­νι­σμός τον Ιού­λη του 2014, και α­να­κη­ρύ­χθη­καν πλειο­δό­τες, α­φού το έρ­γο χα­ρα­κτη­ρί­στη­κε προ­α­παι­τού­με­νο για την αξιο­λό­γη­ση α­πό το κουαρ­τέ­το, και α­φού πέ­ρα­σε τις συ­μπλη­γά­δες του ΣτΕ.

Σύμ­φω­να με το Capital, 25/4/2016: «Η α­ξιο­ποί­η­ση των α­κι­νή­των στην πε­ριο­χή Α­φάντου α­πο­τε­λεί έ­να α­πό τα με­γα­λύ­τε­ρα α­να­πτυ­ξια­κά έρ­γα στην χώ­ρα, δε­δο­μέ­νου ό­τι το σύ­νο­λο της ε­πέν­δυ­σης α­να­μένε­ται να ξε­πε­ρά­σει τα 300 ε­κατ. ευ­ρώ.

Ση­μειώ­νε­ται, ό­τι α­πό τη συ­νο­λι­κή έ­κτα­ση 1.615 στρεμ­μά­των των δύ­ο α­κινή­των (1.360 στρέμ­μα­τα το Βό­ρειο Α­φά­ντου και 255 στρέμ­μα­τα το Νό­τιο Α­φά­ντου), τα 815 στρέμ­μα­τα πα­ρα­χω­ρού­νται με το θε­σμό της ε­πι­φά­νειας, εκ των ο­ποί­ων τα 530 στρέμ­μα­τα α­φο­ρούν στο γκόλ­φ, το ο­ποί­ο θα α­να­βαθ­μι­στεί βά­σει των πλέ­ον σύγ­χρο­νων προ­δια­γρα­φών, για διά­στη­μα 50 ε­τών».

Δη­λα­δή η ε­πέν­δυ­ση χρεια­ζό­ταν 1615 στρέμ­μα­τα και ο Μπαλ­τάς για να τη μα­ταιώ­σει και να κα­λυ­φθεί ό­τι δεν το έ­κα­νε στο­χευ­μέ­να, αλ­λά και ό­τι δεν α­θέ­τη­σε τις δε­σμεύ­σεις που α­νέ­λα­βε το ελ­λη­νι­κό κρά­τος με την προ­κή­ρυ­ξη του σχε­τι­κού δια­γω­νι­σμού και την α­νά­δει­ξη των πλειο­δο­τών, χρειά­στη­κε να τη θά­ψει μα­ζί με άλ­λα 8500 στρέμ­μα­τα τα ο­ποί­α με­τα­τρά­πη­καν α­πό τη μί­α μέ­ρα στην άλ­λη σε «αρ­χαιο­λο­γι­κό χώ­ρο». Θα έ­πρε­πε να εί­χε γί­νει προ­βο­λή και θό­ρυβος 10 φο­ρές σαν αυ­τόν της Αμ­φί­πο­λης για έ­να τό­σο με­γά­λο γε­γο­νός για τον πολι­τισμό που ο Μπαλ­τάς το τί­μη­σε με μί­α φτω­χή υ­πουρ­γι­κή α­πό­φα­ση που δη­μοσιεύ­τη­κε στα κρυ­φά σε έ­να ΦΕΚ....

Ή­ταν ό­μως τό­σο ω­μή η πα­ρέμβα­ση του Μπαλ­τά-Τσί­πρα που έ­γι­νε χω­ρίς κα­μί­α προ­η­γού­με­νη δια­βού­λευ­ση με τους ε­πεν­δυ­τές και τους φο­ρείς της περι­φέ­ρειας του Νό­τιου Αι­γαί­ου, ώ­στε βγή­καν να τον κα­ταγ­γεί­λουν α­νοι­χτά στον τύ­πο ο πε­ρι­φε­ρειάρ­χης του Νό­τιου Αι­γαί­ου, και ίσως για να κα­λυ­φθεί από την ορ­γή των ρο­δι­τών έ­νας βου­λευ­τής των Α­ΝΕΛ (ο γνω­στός για τις κα­τά­πτυστες α­ντι­ση­μι­τι­κές δη­λώ­σεις του Δ. Καμ­μέ­νος).

Κι ε­πει­δή αυ­τή η δου­λειά ή­ταν να γί­νει ή­συ­χα, χω­ρίς να θο­ρυ­βη­θεί ού­τε η κοι­νή γνώ­μη, ού­τε το κουαρ­τέ­το, ο Μπαλ­τάς α­μέ­σως βγή­κε να δώ­σει «διευ­κρι­νί­σεις» για κα­θη­συ­χα­σμό. Οι διευ­κρι­νί­σεις ή­ταν ί­διες με αυ­τές που δί­νουν ό­λα τα στε­λέ­χη της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ό­ταν στρι­μώ­χνο­νται: Η α­πό­φαση ή­ταν τά­χα ε­πι­βε­βλη­μέ­νη, το λά­θος ή­ταν τά­χα των προ­η­γού­με­νων κυ­βερ­νή­σεων που ε­πέ­λε­ξαν τη συ­γκε­κρι­μέ­νη ε­πέν­δυ­ση να μπει στη λί­στα των α­πο­κρα­τικο­ποι­ή­σε­ων του ΤΑΙ­ΠΕΔ, και κα­τά τ’ άλ­λα αυ­τή η α­πό­φα­ση δεν ση­μαί­νει α­να­γκαί­α ό­τι η ε­πέν­δυ­ση μα­ταιώ­νε­ται, αλ­λά δεν δί­νε­ται και κα­μί­α εγ­γύ­η­ση ό­τι η ε­πέν­δυ­ση θα γί­νει. 

Αυ­τό θα ε­ξαρ­τά­ται κά­θε φο­ρά α­πό την αυ­θαί­ρε­τη βού­λη­ση του υ­πουργού Πο­λι­τι­σμού, α­φού σύμ­φω­να με τις διευ­κρι­νί­σεις, κά­θε ερ­γα­σί­α θα χρειά­ζε­ται την ά­δεια του. Δη­λα­δή, α­πλά κα­μιά ερ­γα­σί­α δεν θα γί­νε­ται μέ­χρι να απο­γο­η­τευ­τούν οι ε­πεν­δυ­τές και να α­πο­χω­ρή­σουν στην ο­ποί­α πε­ρί­πτω­ση και πά­λι δεν θα φταί­ει η κυ­βέρ­νη­ση, για­τί δεν μπο­ρεί να «θυ­σιά­σει» την προ­στασί­α του πο­λι­τι­σμού για το κέρ­δος… Το «οι άν­θρω­ποι πά­νω α­πό τα κέρ­δη» νο­είται μό­νο ό­ταν πρό­κει­ται για ντό­πιους, ευ­ρω­παί­ους ή α­με­ρι­κά­νους ε­πεν­δυ­τές ό­πως στη συ­γκεκρι­μέ­νη πε­ρί­πτω­ση, για­τί οι άν­θρω­ποι πρέ­πει να γί­νουν εί­τε ε­ξα­θλιω­μέ­νοι ά­νερ­γοι δού­λοι του φα­σι­στι­κού κρά­τους ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εί­τε να γί­νουν δού­λοι στα κά­τερ­γα ρω­σο­κι­νέ­ζων α­ποι­κιο­κρα­τών τύ­που Κό­σκο. Αυ­τό εί­ναι πά­ντα το α και το ω της πο­λι­τι­κής ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. 

Ή­δη πά­ντως εκ­πρό­σω­ποι των ε­πεν­δυ­τών δη­λώ­νουν ό­τι δεν πρό­κει­ται να συ­νε­χί­σουν και ό­τι θα προ­σφύ­γουν δι­κα­στι­κά κα­τά της κυ­βέρ­νη­σης για απο­ζη­μί­ω­ση.

Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στη συ­γκε­κρι­μέ­νη πε­ρί­πτω­ση ό­πως και σε άλ­λες πε­ρι­πτώ­σεις ήρ­θε να κα­τα­στρέ­ψει πά­νω σε έ­δα­φος προ­ε­τοι­μα­σμέ­νο για χρό­νια α­πό μί­α σει­ρά κομ­μα­τι­κών η­γε­σιών ΠΑ­ΣΟΚ, ΝΔ που με α­φο­σί­ω­ση ε­φάρ­μο­σαν πρα­κτι­κές σα­μπο­τάζ στα πλαί­σια της ρω­σό­δου­λης πο­λι­τι­κής τους. Α­σφα­λώς α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό το ποιος εί­χε την κυ­βέρ­νη­ση, ε­πι­κε­φα­λής πά­ντα στο σα­μπο­τάζ ή­ταν τα δύ­ο ψευ­το­α­ρι­στε­ρά κόμ­μα­τα ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και ψευ­τοΚ­ΚΕ που πρό­σφε­ραν πά­ντα την πο­λι­τι­κή πλατ­φόρ­μα και την «κι­νη­μα­τι­κή» βά­ση για να στα­μα­τά­νε κά­θε ε­πένδυ­ση που δεν ή­ταν στα χέ­ρια των α­να­το­λι­κών ο­λι­γαρ­χών οι ο­ποί­οι α­νέ­λα­βαν και α­να­λαμ­βά­νουν και ε­πί ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ τη με­ρί­δα του λέ­ο­ντος στα δη­μό­σια έρ­γα και στις προ­μή­θειες, ή των ί­διων των κι­νέ­ζι­κων και ρώ­σι­κων κρα­τι­κο­μο­νοπω­λια­κών κε­φα­λαί­ων. 

Λί­γες πε­ρι­πτώ­σεις πά­ντως εί­ναι τό­σο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κές για τη χρόνια δια­κομ­μα­τι­κή πο­λι­τι­κή του σα­μπο­τάζ που έ­χει δια­λύ­σει τη χώ­ρα, ό­σο η του­ρι­στι­κή ε­πέν­δυ­ση στα Α­φά­ντου της Ρό­δου. Ο πρώ­τος ε­πεν­δυ­τής εμ­φα­νί­στηκε το 1980, με μί­α αμ­φι­λε­γό­με­νη πρό­τα­ση που κα­ταγ­γέλθη­κε α­πό το ΠΑ­ΣΟΚ πριν αυ­τό α­να­λά­βει την κυ­βέρ­νη­ση και α­κυ­ρώ­θη­κε. Ω­στό­σο ό­ταν ήρ­θε το ΠΑ­ΣΟΚ στην ε­ξου­σί­α το 1981 δεν έ­κα­νε τί­πο­τα για να βρει νέ­ο ε­πεν­δυ­τή και α­νέ­θε­σε στον ΕΟΤ να α­ξιο­ποι­ή­σει την πε­ριο­χή κά­τι που δεν έγι­νε. Ό­ταν α­νέ­λα­βε ο Μη­τσο­τάκης το 1990, εμ­φα­νί­στη­κε για πρώ­τη φο­ρά να εκ­δη­λώ­νει εν­δια­φέ­ρον έ­νας α­πό τους δύ­ο ση­με­ρι­νούς ε­πεν­δυ­τές που πλειο­δό­τη­σαν στο δια­γω­νι­σμό. Τί­πο­τα δεν προ­χώ­ρη­σε ό­μως έ­ως το 1993 πά­λι ε­πί ΠΑ­ΣΟΚ ο­πό­τε, ό­πως α­να­φέ­ρει το ρε­πορ­τάζ του Πρώ­του Θέ­μα­τος: «η πε­ριο­χή χω­ρο­θε­τή­θη­κε λε­πτο­με­ρώς και της α­πο­δό­θη­καν συ­γκε­κρι­μέ­νες προ­δια­γρα­φές δό­μη­σης, κά­τι που, πα­ρό­λες τις πα­λι­νω­δί­ες και τις τρο­πο­ποι­ή­σεις, προ­σέλ­κυ­σε ξέ­νους ε­πεν­δυ­τές. Οι ο­ποί­οι με τη σει­ρά τους α­πο­θαρ­ρύν­θη­καν α­πό τη στά­ση του ελ­λη­νικού κρά­τους, το ο­ποί­ο, το 1998 (επί Ση­μί­τη)α­πο­φά­σι­σε να κη­ρύ­ξει με συ­νο­πτι­κές δια­δι­κα­σί­ες ά­γο­νο τον σχετι­κό δια­γω­νι­σμό που εί­χε προ­κη­ρυ­χθεί. 

Τα ε­πό­με­να χρό­νια, ου­σια­στι­κά ως την ί­δρυ­ση του ΤΑΙ­ΠΕΔ, το 2011, α­κολού­θη­σε μια αλ­λη­λου­χί­α εκ­δή­λω­σης εν­δια­φέ­ρο­ντος α­πό διά­φο­ρους ι­σχυ­ρούς πα­ρά­γο­ντες, ελ­λη­νι­κών και μη συμ­φε­ρό­ντων αλ­λά διε­θνούς βε­λη­νε­κούς, υ­πήρξαν νέ­οι δια­γω­νι­σμοί, αλ­λε­πάλ­λη­λες με­τα­βο­λές στο κα­θε­στώς δια­χεί­ρισης και τους ό­ρους δό­μη­σης, α­ντι­δρά­σεις της το­πι­κής κοι­νω­νί­ας για τα προτει­νό­με­να σχέ­δια α­ξιο­ποί­ησης, α­κυ­ρώ­σεις, α­να­βο­λές, α­τέρ­μο­νοι δια­ξι­φισμοί κ.ο.κ.” (η υ­πο­γράμ­μι­ση δι­κή μας α­φού βλε­που­με ε­δώ ό­λο το υ­πό­δειγ­μα του σαμπο­τάζ σε ό­λη την Ελ­λά­δα).

Ό­ταν τε­λι­κά το 2014 α­να­δεί­χθη­καν οι πλειο­δό­τες, η ελ­λη­νο­α­με­ρι­κα­νικών συμ­φε­ρό­ντων ε­ται­ρεί­α Angeliades Inc για το έ­να τμή­μα της έ­κτα­σης (στο ο­ποί­ο ε­ντοπί­στη­κε τώ­ρα η αρ­χαιο­λο­γι­κή έ­κτα­ση) και η Αegean Sun Investments για το άλ­λο τμή­μα, α­πό τότε έ­ως σή­με­ρα, όπως α­να­φέ­ρει ο πε­ρι­φε­ρειάρ­χης νο­τί­ου Αι­γαί­ου σε α­νοι­χτή ε­πι­στο­λή του προς την κυ­βέρ­νη­ση: «προ­κύ­πτουν διαρ­κώς προ­βλή­μα­τα τα οποί­α έ­χουν α­φε­νός πλή­ξει την α­ξιο­πι­στί­α του Ελ­λη­νι­κού Δη­μο­σί­ου ως φο­ρέ­α συ­νερ­γα­σί­ας για ε­πεν­δύ­σεις, και α­φε­τέ­ρου ε­ξορ­γί­ζουν ό­λους ό­σους θε­ω­ρούν ό­τι η α­να­πτυ­ξια­κή προ­ο­πτι­κή της χώ­ρας εί­ναι ο δρό­μος για την έ­ξο­δο α­πό την κρί­ση και την α­νά­καμ­ψη της οι­κο­νο­μί­ας.  Θυ­μί­ζου­με ό­τι η έ­γκρι­ση του ΕΣΧΑ­ΔΑ για τη συ­γκε­κρι­μέ­νη ε­πέν­δυ­ση εί­χε κα­θυ­στε­ρή­σει, κα­θώς το Συμ­βού­λιο Ε­πι­κρα­τεί­ας με την υπ’ αρ. 26/2015 α­πό­φα­ση του έ­κρι­νε ό­τι πε­ρί­που 31,6 στρέμ­μα­τα της συ­νο­λι­κής προς α­ξιο­ποί­η­ση έ­κτα­σης εί­χαν ε­σφαλ­μέ­νο χα­ρα­κτη­ρι­σμό α­πό τον προ­σή­κο­ντα και πριν γί­νει πλή­ρης ε­πε­ξερ­γα­σί­α του ε­πεν­δυ­τι­κού σχε­δί­ου έ­πρε­πε τα ΤΑΙ­ΠΕΔ να διορ­θώ­σει το χα­ρα­κτη­ρι­σμό αυ­τό και να επα­νυπο­βάλ­λει το Ε­ΣΧΑ­ΔΑ προς έ­γκρι­ση». (σσ το Ε­ΣΧΑ­ΔΑ εί­ναι το Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης δημοσίων Ακινήτων α­πα­ραί­τη­το για την έ­γκρι­ση της ε­πέν­δυ­σης).

Η α­πό­φα­ση του Μπαλ­τά έ­γι­νε λί­γο πριν α­πό την ε­πα­νυ­πο­βο­λή του νέ­ου Σχε­δί­ου στο ΣτΕ για έγκρι­ση, α­κρι­βώς τη στιγ­μή που κό­βο­νται συ­ντά­ξεις, αυ­ξά­νε­ται ο ΦΠΑ, η φο­ρο­λό­γη­ση ει­σο­δη­μά­των, οι ει­σφο­ρές στα τα­μεί­α, η οι­κονο­μί­α αρ­γο­πε­θαί­νει και ο πλη­θυ­σμός ο­λο­έ­να ε­ξα­θλιώ­νε­ται, ε­νώ η συ­γκε­κρι­μέ­νη ε­πέν­δυ­ση α­πο­τε­λεί προ­α­παι­τού­με­νο σύμ­φω­να με το τρί­το μνη­μό­νιο (οι διαρ­θρω­τι­κού τύ­που θε­τι­κές πλευ­ρές των μνη­μο­νί­ων πο­τέ δεν α­να­φέ­ρο­νται), και θα χρεια­στεί να βρε­θούν για αυ­τή ι­σο­δύ­να­μα που ση­μαί­νει κι άλ­λα μέ­τρα 400 εκ Ευ­ρώ, δηλα­δή νέ­α πεί­να και α­νερ­γί­α ε­κεί που θα υ­πήρ­χε φαί και δου­λειά!!!! Κι ό­μως αυ­τό το πρω­τοφα­νές έ­γκλη­μα σε μια τρο­με­ρή στιγ­μή δεν ξε­σή­κωσε κα­μί­α θύ­ελ­λα α­ντι­δρά­σε­ων στην α­ντι­πο­λί­τευ­ση, ε­κεί ό­που πλέ­ον έ­χουν εγκα­τα­στα­θεί για τα κα­λά οι η­γε­σί­ες που εί­ναι υ­πο­ταγ­μέ­νες στο ρω­σο­κι­νέ­ζικο ά­ξο­να, και τους εν­δια­φέ­ρει μό­νο να υ­πο­δέ­χο­νται την Κό­σκο με εν­θουσιασμό και ό­λα τα άλ­λα να γκρε­μί­ζο­νται.

Η μα­ταί­ω­ση της ε­πέν­δυ­σης προ­κά­λε­σε ό­μως τό­ση ορ­γή και α­γα­νά­κτη­ση στα ί­δια τα θύ­μα­τα, στη συ­γκε­κρι­μέ­νη πε­ρί­πτω­ση την το­πι­κή κοι­νω­νί­α, που έκα­νε τον πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Χα­τζη­μάρ­κο να μι­λή­σει ορ­γι­σμέ­να, για «κα­τα­στρο­φική μα­νία» της κυ­βέρ­νη­σης, και για «α­πώ­λεια του με­γα­λύ­τε­ρου πο­σο­στού του κα­τά κε­φα­λήν Α­ΕΠ α­πό ό­λες τις Πε­ρι­φέ­ρειες της Ευ­ρώ­πης» για τα νη­σιά του Νό­τιου Αι­γαί­ου. Μά­λι­στα οι ντό­πιοι ή­δη μι­λά­νε για χρό­νιο σα­μπο­τάζ. Η κτηνώ­δης πα­ρέμ­βα­ση Μπαλ­τά δη­λα­δή Τσί­πρα, και κυ­ρί­ως η σιω­πή ό­λων των υ­πο­λοίπων κομ­μα­τι­κών η­γε­σιών, θα προ­κα­λέ­σει α­φύ­πνι­ση των συ­νει­δή­σε­ων και με­γά­λο προ­βλη­μα­τι­σμό για έ­να φαι­νό­με­νο που για χρό­νια α­πέ­δι­δαν στη γραφειο­κρα­τί­α, μί­α ε­ξή­γη­ση ό­μως που τώ­ρα πια δεν ε­παρ­κεί μπρο­στά σε μί­α εν ψυχρώ και σε έ­να με­γάλο βαθ­μό συ­ναι­νε­τι­κή ε­κτέ­λε­ση σε συν­θή­κες χρε­ω­κο­πί­ας. Τώ­ρα θα αρ­χί­σει να α­πο­κα­λύ­πτε­ται το ε­γκλη­μα­τι­κό ξε­νό­δου­λο κα­θε­στώς των σα­μπο­τέρ και τα συμ­φέ­ρο­ντα που υ­πη­ρε­τεί.