Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΔΕΛ­ΤΙΟ ΣΑ­ΜΠΟ­ΤΑΖ: ΤΟ Ε­ΓΚΛΗ­ΜΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑ­ΚΕ­ΤΟ ΓΙΟΥΝ­ΚΕΡ

 

Το Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Ε­πεν­δυ­τι­κό Σχέ­διο, γνω­στό και ως πα­κέ­το Γιούν­κερ, που σαν πο­λι­τι­κό του θρί­αμ­βο σε ό­σο α­φο­ρού­σε την Ελ­λά­δα το δια­φή­μι­ζε πριν ένα χρό­νο ο Τσί­πρας, α­πο­σκο­πεί στο να α­πα­ντή­σει στην πα­ρα­τε­τα­μέ­νη στα­σι­μότη­τα  ε­πεν­δύ­σε­ων και α­πα­σχό­λη­σης που α­ντι­με­τωπίζει η Ε­Ε.

Πρό­κει­ται για έ­να σχέ­διο συ­νο­λι­κού ύ­ψους 315 δισ. ευ­ρώ και  δη­μιουρ­γί­ας 1,3 ε­κατ. νέ­ων θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας που λή­γει το2017. Η χρη­μα­το­δό­τη­ση θα στρα­φεί κυ­ρί­ως στην ε­νέρ­γεια, στις με­τα­φο­ρές και σε ψη­φια­κά έρ­γα υ­πο­δο­μής σε ό­λη την Ευ­ρώ­πη. Στα πλαί­σια αυ­τού του σχε­δί­ου δη­μιουρ­γή­θη­κε α) το Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Τα­μεί­ο Στρα­τη­γι­κών Επεν­δύ­σε­ων, β) ο Ευ­ρω­πα­ϊ­κός Κόμ­βος Ε­πεν­δυ­τι­κών Συμ­βου­λών, που πε­ρι­λαμ­βά­νει ε­πί­σης τη δη­μιουρ­γί­α της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Πύ­λης Ε­πεν­δυ­τι­κών Έρ­γων. 

 

Το Τα­μεί­ο, συ­νο­λι­κού ύ­ψους 21 δισ. €, ε­κτι­μά­ται ό­τι θα ε­πι­τύ­χει συ­νολι­κό πολ­λα­πλα­σια­στι­κό συ­ντε­λε­στή 1:15, α­πο­φέ­ρο­ντας πε­ρί­που 315 δισ. € σε νέ­ες επεν­δύ­σεις(www.consilium.europa.eu/el/policies/investment-plan/strategic-investments-fund/). «Το Πα­κέ­το Γιούν­κερ δεν λει­τουρ­γεί με κρα­τι­κές πο­σο­στώ­σεις. Τα έρ­γα πρέ­πει να εί­ναι ώ­ρι­μα, να εί­ναι σχε­τι­κά δύ­σκο­λο να χρη­μα­το­δο­τη­θούν λό­γω υ­ψη­λού ε­πι­πέ­δου ρί­σκου και να έ­χουν υ­ψηλή προ­στι­θέ­με­νη α­ξί­α» (συ­νέ­ντευ­ξη του ε­πι­κε­φα­λής της α­ντι­προ­σω­πεί­ας της Ε­Ε στην Ελ­λά­δα, http://ec.europa.eu/ 20150929). Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι χρειά­ζε­ται σο­βα­ρή προ­ε­τοι­μα­σί­α για να χρη­μα­το­δο­τη­θούν έρ­γα α­πό αυ­τό το Σχέ­διο. «Η έλ­λει­ψη προ­καταρ­κτι­κής πε­ρι­φε­ρεια­κής κα­τα­νο­μής της υ­φι­στά­με­νης χρη­μα­το­δό­τη­σης προ­ϋπο­θέ­τει, ό­τι κα­λύ­τε­ρα θα ε­πω­φε­λη­θούν ε­κεί­νοι, οι ο­ποί­οι εί­ναι πιο δρα­στήριοι και προ­σφέ­ρουν τα κα­λύ­τε­ρα σχέ­δια» δη­λώ­νει ο εκ­πρό­σω­πος της Κο­μισιόν στη Βουλ­γα­ρί­α (http://bnr.bg/el/post/100663370/giounker). 

Με την α­να­κοί­νω­ση λοι­πόν του πα­ρα­πά­νω πα­κέ­του σε η­με­ρί­δα του παν/μιου Μα­κε­δο­νί­ας ο τό­τε α­να­πλη­ρω­τής υ­πουρ­γός οι­κο­νο­μι­κών Μάρ­δας τό­νι­ζε: «Εί­ναι έ­να πρό­γραμ­μα της τά­ξης των 12-15 δι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευ­ρώ, έ­χει συ­γκε­κριμέ­νους προ­σα­να­το­λι­σμούς και εί­ναι έ­να πρό­γραμμα το ο­ποί­ο εί­ναι έ­τοι­μο, δεν εί­ναι στη δια­δι­κα­σί­α ε­τοι­μα­σί­ας» και πρό­σθε­τε: «Προ­βλέ­πει έ­να σύ­νολο δρά­σε­ων προς συ­ζή­τη­ση με έ­ναν ι­διαί­τε­ρα α­να­λυ­τι­κό τρό­πο και βέ­βαια θεω­ρού­με ό­τι αυ­τό το πρό­γραμ­μα μπο­ρεί να ε­γκρι­θεί και να περ­πα­τή­σει». (http://www.ert.gr/27-2-15). Ό­μως, ό­πως συ­νη­θί­ζουν οι υ­πουρ­γοί του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και αυ­τή η το­πο­θέ­τη­ση για την α­πορ­ρό­φη­ση χρη­μά­των ή­ταν έ­να με­γά­λο ψέ­μα. 

Διό­τι έ­να χρό­νο με­τά, στο συ­νέ­δριο «Χρη­μα­το­δό­τη­ση έρ­γων και ε­πενδύ­σε­ων: Η ε­πό­με­νη μέ­ρα», ο ευ­ρω­βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Χρυ­σό­γο­νος, τό­νι­σε «ότι η χώ­ρα μας μπο­ρεί και πρέ­πει να εκ­με­ταλ­λευ­τεί κά­θε ευ­και­ρί­α που προ­σφέ­ρε­ται α­πό το «πα­κέ­το Γιούν­κερ», με στό­χο να δημιουρ­γη­θούν νέ­ες θέ­σεις ερ­γα­σί­ας, να ε­νι­σχυ­θεί η α­νά­πτυ­ξη και να προ­σελ­κύ­σου­με ε­πεν­δύ­σεις. Ο κ. Χρυ­σό­γο­νος τό­νι­σε ό­τι πρέ­πει να ε­στιά­σου­με την προ­σο­χή μας στην ε­πι­τά­χυν­ση των δια­δι­κα­σιών και στο πλαί­σιο αυ­τό εί­ναι α­να­γκαί­ος ο συ­ντο­νι­σμός των αρ­μό­διων φο­ρέ­ων και η υ­ποβο­λή ρε­α­λι­στι­κών προ­τά­σε­ων το συ­ντο­μό­τε­ρο δυ­να­τόν». Δη­λα­δή με α­πλά λό­για ΔΕΝ Ε­ΓΙ­ΝΕ τί­πο­τα μέ­χρι τώ­ρα!

Σε ευ­ρω­πα­ϊ­κό ε­πί­πε­δο έ­χουν ε­γκρι­θεί πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό 200 έρ­γα, ε­νερ­γοποιώ­ντας πε­ρί­που 76 δις ευ­ρώ ε­πεν­δύ­σε­ων, αλ­λά σ’ αυ­τά τα έρ­γα δεν υ­πάρ­χει ού­τε έ­να ελ­λη­νι­κό. Δη­λα­δή τη στιγ­μή που η ελ­λη­νι­κή οι­κο­νο­μί­α κα­τα­στρέ­φεται με την πο­λι­τι­κή ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, η κυ­βέρ­νη­ση παρου­σιά­ζει πλή­ρη α­δρά­νεια στην α­ξιο­ποί­η­ση της πο­λύ­τι­μης ρευ­στό­τη­τας που πα­ρέ­χει το «πα­κέ­το Γιουν­κέρ». Μά­λι­στα μέ­χρι τώ­ρα α­πό την υ­λο­ποί­η­ση του προ­γράμ­μα­τος έ­χουν κι­νη­τοποι­η­θεί  έρ­γα, σε 22 α­πό τα 28 κρά­τη-μέ­λη της Ε­Ε. Ό­πως δή­λω­σε ο βου­λευ­τής της ΝΔ Χα­τζη­δά­κης με την ε­ρώ­τη­σή του στη Βου­λή «σύμ­φω­να με τα τε­λευ­ταί­α στοι­χεί­α της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Τρά­πε­ζας Ε­πεν­δύ­σε­ων (Ε­ΤΕπ) η Ελ­λά­δα δεν έ­χει εκ­με­ταλ­λευτεί ού­τε έ­να ευ­ρώ α­πό τους πό­ρους του «πα­κέ­του Γιουν­κέρ»( http://www.protothema.gr/17-3).

Η κυ­βέρ­νη­ση των σα­μπο­τα­ρι­στών  δεν θέ­λει να προ­χω­ρή­σει κα­νέ­να έρ­γο για­τί η προ­ϋ­πό­θε­ση για την α­πορ­ρό­φη­ση πό­ρων εί­ναι η υ­πο­χρε­ω­τι­κή συμ­με­τοχή ι­διω­τι­κών κε­φα­λαί­ων προ­φα­νώς α­πό αυ­τά που δεν έ­ι­ναι φι­λι­κά της. «Με βά­ση τον σχε­δια­σμό, για κά­θε έ­να ευ­ρώ δη­μό­σιων πό­ρων που θα δια­θέ­τει το Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Τα­μεί­ο Στρα­τη­γι­κών Ε­πεν­δύ­σε­ων, θα πρέ­πει να κι­νη­το­ποι­η­θούν 15 ευ­ρώ α­πό ι­διω­τι­κούς πό­ρους» (http://www.e-typos.com/30-10-15). Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι το ε­πεν­δυ­τι­κό κλί­μα στην Ελ­λά­δα θα πρέ­πει να εί­ναι τέ­τοιο ώ­στε οι ι­διώ­τες ε­πενδυ­τές να θέ­λουν να συμ­με­τέ­χουν. Αλ­λά πως μπο­ρεί να γί­νει αυ­τό ό­ταν τα τε­λευ­ταί­α χρόνια κα­μιά με­γά­λη ι­διω­τι­κή ε­πέν­δυ­ση δεν έ­πε­τρά­πη, ι­διαί­τε­ρα α­πό δυ­τι­κούς κα­πι­τα­λι­στές;. Η μό­νη ε­πέν­δυση που γί­νε­ται αυ­τή τη στιγ­μή, αυ­τή των με­ταλλεί­ων Χαλ­κι­δι­κής, εί­ναι υ­πό διωγ­μό. 

Τι ση­μαί­νει 10-12 δις ε­πεν­δύ­σεις στη χώ­ρα; Ση­μαί­νει αυ­ξη­ση του Α­ΕΠ σε ένα χρό­νο κα­τά 5,5%, ση­μαί­νει μεί­ω­ση του λό­γου χρέ­ος προς Α­ΕΠ, αύ­ξη­ση της α­ξιο­πιστί­ας της χώ­ρας, προ­σέλ­κυ­ση ε­πεν­δύ­σε­ων, μεί­ω­ση της α­νερ­γί­ας. Αλ­λά αυ­τά δεν εί­μαι μέ­σα στη στρα­τη­γι­κή της κατα­στρο­φής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, α­φού μια κα­τεστραμ­μέ­νη χώ­ρα μπο­ρεί να την ξε­που­λή­σει εύ­κο­λα στα ρω­σο­κι­νέ­ζι­κα α­φε­ντικά του!

 

Δημοσιεύτηκε στο φ. 512 της Νέας Ανατολής, Γενάρης-Φλεβάρης 2016