Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΤΩΝ ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ

 

Λί­γο πριν το τέ­λος των α­γρο­τι­κών μπλό­κων, στο τέ­λος Φλε­βά­ρη, α­ντιπρο­σω­πεί­α της Ο­ΑΚ­ΚΕ, α­νέ­βη­κε στο μπλό­κο των Κερ­δυ­λί­ων στη Β. Ελ­λά­δα, στο οποί­ο μοί­ρα­σε την προ­κή­ρυ­ξη που δη­μο­σιεύ­ου­με δί­πλα τρο­πο­ποι­η­μέ­νη με τις εξε­λί­ξεις με­τά την κά­θο­δο του Μπού­τα στο Σύ­νταγμα, και μί­λη­σε  με τους αγρό­τες που κρα­τού­σαν το μπλό­κο εκ­φρά­ζο­ντας τους τη συ­μπα­ρά­στα­σή της. 

 

Ο λό­γος για τον ο­ποί­ο η Ο­ΑΚ­ΚΕ πή­γε στα Κερ­δύ­λια ή­ταν ό­τι το μπλό­κο αυ­τό, το ο­ποί­ο εκ­προ­σω­πού­σε  και άλ­λα α­γρο­τι­κά μπλό­κα της βό­ρειας Ελ­λά­δας, προ­ώ­θη­σε με πε­ρισ­σό­τε­ρη α­κρί­βεια και συ­νέ­πεια α­πό κά­θε άλ­λο τα πιο α­ντι­προ­σω­πευ­τι­κά αι­τή­μα­τα υ­πε­ρά­σπι­σης της πα­ρα­γωγής και του ει­σο­δή­ματος των μι­κρο­με­σαί­ων α­γρο­τών, και γι αυ­τό συ­γκρού­στη­κε ό­χι μό­νο με τον α­νοι­χτό ε­χθρό, την κυ­βέρ­νη­ση των σα­μπο­τέρ, αλ­λά και με τον ε­σω­τε­ρι­κό ε­χθρό, τον δια­σπα­στή των α­γρο­τών υ­πέρ της κυ­βέρ­νη­σης, την η­γε­σί­α του μπλό­κου της Νί­καιας υ­πό τον Μπού­τα του ψευ­τοΚ­ΚΕ. 

Στις συ­ζη­τή­σεις που κά­να­με φά­νη­κε ό­τι αυ­τοί που κι­νη­το­ποι­ή­θη­καν στο μπλό­κο ή­ταν ε­κεί­νοι οι μι­κρο­με­σαί­οι πα­ρα­γω­γοί που εν­δια­φέ­ρο­νταν δρα­στή­ρια για τον εκ­συγ­χρο­νι­σμό της πα­ρα­γω­γής και τις σύγ­χρο­νες με­θό­δους καλ­λιέρ­γειας, που δεν στη­ρί­ζο­νται στις κοι­νο­τι­κές επι­δο­τή­σεις αλ­λά πα­λεύ­ουν να ζουν α­πό τη δου­λειά τους, και οι ο­ποί­οι τη­ρούν βι­βλί­α και πληρώ­νουν ε­φο­ρί­α. Η πα­ρα­γω­γή των προ­ϊ­ό­ντων τους κα­τά έ­να μέ­ρος της ε­ξά­γε­ται και κα­τά το άλ­λο τρο­φο­δο­τεί την ντό­πια α­γο­ρά. Γιαυ­τό το λό­γο και εί­χαν σαν αί­τη­μα μι­κρά α­φο­ρολό­γη­τα πο­σά (12000 ευ­ρώ) και ζη­τού­σαν μη­τρώ­ο α­γρο­τών για να ξε­κα­θα­ρι­στεί ποιοι εί­ναι α­γρό­τες και ποιοι δεν εί­ναι. Ή­ταν έκ­δη­λη η αγα­νά­κτη­σή τους για την υ­πο­νό­μευ­ση του α­γώ­να τους α­πό τις με­θο­δεύ­σεις του Μπού­τα που έ­δω­σαν στή­ριξη και ώ­θη­ση στην κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή.

Τε­λειώ­νο­ντας οι α­γρό­τες μας εί­παν ό­τι θα συ­νε­χί­σουν τις πα­ρεμ­βάσεις τους, ό­τι προ­γραμ­μα­τί­ζουν να κα­τέ­βουν στην Α­θή­να ό­ταν θα ψη­φί­ζο­νται τα μέ­τρα που τους α­φο­ρούν και ό­τι θα ορ­γα­νώ­σουν α­κό­μη  πα­ρα­πέ­ρα τον α­γώ­να τους.

 

Δημοσιεύτηκε στο φ. 512 της Νέας Ανατολής, Γενάρης-Φλεβάρης 2016