Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Πως ο Σύ­ρι­ζα στή­νει το νέ­ο κο­μπρα­δό­ρι­κο κρά­τος

 

Οι ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ΝΕΛ δεν σα­μπο­τά­ρουν μό­νο κά­θε βιο­μη­χα­νί­α που έ­χει δυ­τι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό, αλ­λά, ταυ­τό­χρο­να προ­ω­θούν και τα συμ­φέ­ρο­ντα της νέ­ας ρωσό­δου­λης με­γα­λο­α­στι­κής τά­ξης της χώ­ρας και η ο­ποί­α έ­χει α­να­δυ­θεί και γι­γαντω­θεί κυ­ρί­ως, μέ­σα α­πό τις κρα­τι­κές προ­μή­θειες που της δί­νο­νταν με σκαν­δα­λώ­δεις ό­ρους. 

 

ΣΤΟΝ ΚΟΚ­ΚΑ­ΛΗ

Με έ­να στη­μέ­νο δια­γω­νι­σμό ο πρώ­ην πρά­κτο­ρας της Στά­ζι Κόκ­κα­λης πήρε τη με­ρί­δα του λέ­ο­ντος για την κα­τα­σκευ­ή οι­κί­σκων για τους πρό­σφυ­γες. Συγκε­κριμ­μέ­να, η προ­κή­ρυ­ξη έ­γι­νε στις 23:10 την 1η Φε­βρουα­ρί­ου 2016, ο δια­γω­νι­σμός ξε­κί­νη­σε στις 08:00 το πρω­ί της 2ας Φε­βρουα­ρί­ου και ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε στις 17:00 το α­πό­γευ­μα της ί­διας η­μέ­ρας. Ό­πως εί­πε η κυ­βέρ­νη­ση δεν προ­χώ­ρη­σε σε διε­θνή δια­γω­νι­σμό, αλ­λά προ­σκά­λε­σε 7 ε­ται­ρί­ες για να κα­τα­θέ­σουν προ­σφο­ρές. Στην προ­κή­ρυ­ξη α­να­φέ­ρε­ται πως «λό­γω του ε­ξαι­ρε­τι­κά σύ­ντο­μου χρό­νου που ορίζε­ται για την προ­μή­θεια και πα­ρά­δο­ση των οι­κί­σκων, δεν εί­ναι ε­φι­κτή η τήρη­ση των προ­θε­σμιών που προ­βλέ­πο­νται για τις α­νοι­κτές, κλει­στές ή με διαπραγ­μά­τευ­ση με δη­μο­σί­ευ­ση προ­κή­ρυ­ξης δια­γω­νι­σμού δια­δι­κα­σί­ες που προ­βλέ­πο­νται α­πό το Π.δ. 60/2007» (http://www.thepressproject.gr/article/89360/16-2-16). Έ­τσι η η Intrakat του Κόκ­κα­λη α­νέ­λα­βε τους 359 α­πό τους 769 συ­νο­λι­κά οι­κί­σκους για τους πρό­σφυ­γες.

ΣΤΟΝ ΜΠΟ­ΜΠΟ­ΛΑ

Ό­ταν πρό­κει­ται να δω­θεί μια κρα­τι­κή προ­μή­θεια σε άλ­λον ε­κτός των ρωσό­δου­λων κρα­τι­κο­α­στών, ο ΣΥ­ΡΙΖΑ και λοι­ποί οι­κο­λό­γοι θυ­μού­νται την προ­στα­σί­α του πε­ρι­βάλ­λο­ντος και την υ­πε­ρά­σπι­ση του κρά­τους. Ό­ταν ό­μως πρόκει­ται για τα συμ­φέ­ρο­ντα του κυ­ρί­αρ­χου τμή­μα­τος της α­στι­κής τά­ξης που υπη­ρε­τούν τό­τε ό­χι μό­νο τα ξε­χνούν αλ­λά κά­νουν τα πά­ντα για να τα υ­πε­ρα­σπίσουν. Ο λό­γος για τη λει­τουρ­γί­α του Α­πο­τε­φρω­τή­ρα Ε­πι­κιν­δύ­νων Ια­τρι­κών Απο­βλή­των που λει­τουρ­γεί στη Φυ­λή της Ατ­τι­κής, για τον ο­ποί­ο θε­ω­ρού­σαν ό­τι έ­πρε­πε να α­πο­μακρυν­θεί α­πό τη θέ­ση που βρί­σκε­ται σή­με­ρα με το αι­τιο­λογη­τι­κό ό­τι βρί­σκε­ται κο­ντά σε α­στι­κή και κατοι­κη­μέ­νη πε­ριο­χή. Για αυ­τό το θέ­μα μά­λι­στα εί­χαν κα­τα­θέ­σει ε­ρώ­τη­ση στη Βου­λή το Δε­κέμ­βριο του 2013, 29 βουλευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ (με­τα­ξύ αυ­τών και η Δού­ρου), ε­νώ λί­γους μή­νες αρ­γό­τε­ρα και συ­γκε­κρι­μέ­να στις 3 Α­πρι­λί­ου 2014, η Δού­ρου με­τέ­τρε­πε την πρό­τα­ση αυ­τή σε προ­ε­κλο­γι­κή της ση­μαί­α, στο πλαί­σιο πα­ρου­σί­α­σης του ε­ναλ­λα­κτι­κού της σχε­δί­ου για τη δια­χεί­ρι­ση των α­πορ­ριμ­μά­των. Ό­λα αυ­τά ω­στό­σο «δεν πτό­η­σαν τη διοί­κη­ση της Πε­ρι­φέ­ρειας και του ΕΔ­ΣΝΑ που προ­χώ­ρη­σαν στην κα­τα­κύ­ρω­ση του δια­γω­νι­σμού στην πλειο­δό­τρια κοινοπρα­ξί­α, Η­λέ­κτωρ Α­Ε – Άρ­ση Α­Ε, η ο­ποί­α θα συ­νε­χί­σει και για τα ε­πό­με­να 3+3 χρό­νια να λει­τουρ­γεί την εν λό­γω μο­νά­δα. Το α­κό­μη πιο τρα­γε­λα­φι­κό της υ­πό­θε­σης εί­ναι ό­τι, ό­πως α­πο­κα­λύ­πτεται α­πό την σχε­τι­κή α­πό­φα­ση της Ε­κτε­λε­στι­κής Ε­πι­τρο­πής, η λει­τουρ­γί­α της Μο­νάδας θα γί­νει με την υ­πο­γρα­φή ΣΥΜ­ΒΑ­ΣΗΣ ΠΑ­ΡΑ­ΧΩ­ΡΗ­ΣΗΣ, πα­ρό­μοιων δη­λαδή συμ­βά­σε­ων με αυ­τές που έ­χει υ­πο­γρά­ψει το ελ­λη­νι­κό δη­μό­σιο για τη λειτουρ­γί­α των αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μων» (http://limani24.gr/2-2-16). 

Τις συμ­βά­σεις αυ­τές (τις λε­γό­με­νες ΣΔΙΤ) ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και ό­λη η ψευ­το­αρι­στε­ρά τις α­πέρ­ρι­πτε συλ­λή­βδην κα­θό­τι μό­λυ­ναν το «ιε­ρό» τους κρά­τος, το ο­ποί­ο με πά­θος υ­πε­ρα­σπί­ζο­νταν. Ό­ταν ό­μως πρό­κει­ται για τα συμ­φέ­ρο­ντα του Μπό­μπο­λα, δη­λα­δή της φι­λο­ρώ­σι­κης με­γα­λο­α­στι­κής τά­ξης ό­λα τα ξε­χνούν.

Εί­πα­με, πά­νω α­πό ό­λα τα συμ­φέ­ρο­ντα της τά­ξης τους!

ΣΤΟ ΓΕΡ­ΜΑ­ΝΟ

Δεν εί­ναι ό­τι δί­δουν μό­νο προ­μή­θειες στους δι­κούς τους με­γα­λο­α­στούς αλ­λά υ­πε­ρα­σπί­ζο­νται  τα συμ­φέ­ρο­ντά τους με κά­θε τρό­πο. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα ο ψευ­το­οι­κο­λό­γος Τσι­ρώ­νης στέ­λε­χος των Οι­κο­λό­γων Πρά­σι­νων. Ο κύ­ριος αυ­τός λοι­πόν έ­χει την πα­ρα­κά­τω θέ­ση «Ο μο­να­δι­κός τρό­πος για να σω­θεί η χώ­ρα, εί­ναι να α­να­τρα­πεί το διε­φθαρ­μέ­νο κα­θε­στώς και να ε­πα­νιδρυ­θεί έ­να α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό και δί­καιο κρά­τος. Τό­τε η Ελ­λά­δα δεν θα χρειά­ζεται να φτιά­χνει …μπου­ζί και τρα­κτέρ. Θα α­ξιο­ποι­ή­σει τα στρα­τη­γι­κά της πλε­ο­νε­κτή­μα­τα και θα α­πο­κτή­σει στον πα­γκό­σμιο γε­ω­πο­λι­τι­κό χάρ­τη την θέση που της α­ξί­ζει» ( http://yannistsironis.blogspot.gr/2015/09). 

Αυ­τός λοι­πόν, που δεν θέ­λει μπου­ζί και τρα­κτέρ, δη­λα­δή δεν θέ­λει βιομη­νί­α και σύγ­χρο­νη πα­ρα­γω­γή ε­πι­σκέ­φτη­κε το ερ­γο­στά­σιο μπα­τα­ριών του Γερ­μα­νού (πα­λιό­τε­ρα μέ­λους του ψευ­τοΚ­ΚΕ) και ε­κεί έ­κα­νε τις ε­ξής δη­λώ­σεις εκ­θειά­ζο­ντας το ερ­γο­στά­σιο του Γερ­μα­νού: «Η μη ορ­θή α­να­κύ­κλω­ση των μπατα­ριών ο­δη­γεί σε σο­βα­ρό­τα­τα πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά προ­βλή­μα­τα, ό­σο και σε προ­βλή­μα­τα για τη δη­μό­σια υ­γεί­α αλ­λά και για την υ­γιει­νή και α­σφά­λεια των ερ­γαζο­μέ­νων στις μο­νά­δες, λό­γω των ε­ξαι­ρε­τι­κά ε­πι­κίν­δυ­νων στε­ρε­ών, υ­γρών και α­ε­ρί­ων α­πο­βλή­των. Ω­στό­σο, με τη σω­στή δια­χεί­ρι­ση δη­μιουρ­γού­νται ε­κατο­ντά­δες θέ­σεις ερ­γα­σί­ας, τα υ­λι­κά ε­πα­να­χρη­σι­μο­ποιού­νται και τα προ­βλήμα­τα για το πε­ρι­βάλ­λον εκ­μη­δε­νί­ζο­νται. Το Υ­πουρ­γεί­ο Πε­ρι­βάλ­λο­ντος προτί­θε­ται ε­πί­σης να πα­ρέμ­βει δρα­στι­κά στο χώ­ρο της δια­χεί­ρι­σης των μπα­ταριών, ώ­στε να μην α­πει­λού­νται υ­γιείς ε­πι­χει­ρή­σεις α­πό τον α­θέ­μι­το α­ντα­γωνι­σμό ό­σων δεν τη­ρούν τους πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κούς ό­ρους» (http://m.euro2day.gr/8-3-16). Μην τολ­μήσει δη­λα­δή κα­νείς να α­ντα­γω­νι­στεί το Γερ­μα­νό για­τί θα έ­χει να κά­νει με το υπουρ­γεί­ο Πε­ρι­βάλ­λο­ντος, αυ­τά δή­λω­σε ο Τσι­ρώ­νης. Δεν λέ­ει ό­μως τα ί­δια και για τα με­ταλ­λεί­α Χαλ­κι­δι­κής που δεν τα α­φήνουν να λει­τουρ­γή­σουν πα­ρόλο που έ­χουν ε­γκρι­θεί οι πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κοί ό­ροι και α­πο­δε­δειγ­μέ­να ε­πι­στημο­νι­κά δεν ρυ­παί­νουν. Γιαυ­τά ο κ. Τσι­ρώ­νης κα­τα­φεύ­γει μό­νο σε ψέ­μα­τα «Παράλ­λη­λα ε­ξέ­φρα­σε το φό­βο ό­τι η ε­ται­ρεί­α δεν ε­πρό­κει­το να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει πο­τέ τη συ­γκε­κρι­μένη μέ­θο­δο, που «α­πο­τε­λεί την οι­κο­νο­μι­κή βά­ση της με­ταλλουρ­γί­ας στην Ελ­λά­δα, κα­θώς το κυά­νιο εί­ναι α­πα­γο­ρευ­μέ­νο σε ό­λη την ελ­λη­νι­κή ε­πι­κρά­τεια», ό­πως εί­πε»( http://newpost.gr/politiki/16-1-16).

ΑΥ­ΞΗ­ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑ­ΤΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΩ­ΜΑ­ΤΑ Α­ΣΦΑ­ΛΕΙΑΣ

Ο ρό­λος του δε­ξιο­φα­σί­στα Καμ­μέ­νου, ό­πως έ­χου­με πει και αλ­λού, ή­ταν και εί­ναι να κά­νει ε­κεί­νες τις εγ­χει­ρή­σεις στο στρα­τό που εί­ναι α­να­γκαί­ες έ­τσι ώ­στε αυ­τός να γί­νει φι­λο­ρώ­σι­κος και να παί­ξει το ρό­λο που η να­ζι­στική Ρω­σί­α θα του α­να­θέ­σει. Αυ­τό το κά­νει με την κα­τα­στρα­τή­γη­ση της ε­πε­τηρί­δας, με α­πο­στρα­τεί­ες και προ­ώ­θη­ση των φι­λο­ρώ­σων στην η­γε­σί­α του στρα­τού και της α­στυ­νο­μί­ας, δη­λα­δή του κρα­τι­κού μη­χα­νι­σμού κα­τα­στο­λής. 

Πέ­ρα ό­μως α­πό αυ­τό ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δί­νει και τά­ζει στους στρα­τιωτι­κούς και χρή­μα, ό­ταν την ί­δια στιγ­μή κό­βει μι­σθούς και συ­ντά­ξεις κα­θη­με­ρι­νά. Στην ά­σκη­ση “Παρ­με­νί­ων” τον πε­ρα­σμέ­νο Ο­κτώ­βρη ο Τσί­πρας δη­λώ­νει: «Έχω ε­γώ και ο υ­πουρ­γός την α­πό­λυ­τη συ­ναί­σθη­ση των προβλη­μά­των. Α­πό τις πρώ­τες α­πο­φά­σεις ή­ταν η ά­με­ση χο­ρή­γη­ση των ε­κτός έ­δρας για τον Έ­βρο και τα νη­σιά του Αι­γαί­ου. Προ­χω­ρά­με ά­με­σα και στο ε­πί­δο­μα Πα­ρα­με­θο­ρί­ου. Δε­σμευόμα­στε α­πό τις α­πο­φά­σεις του συμ­βου­λί­ου της Ε­πι­κρα­τεί­ας. Ξέ­ρε­τε τις δυ­σκολί­ες. Σας δια­βε­βαιώ ό­τι εί­ναι στις προ­τε­ραιό­τη­τές μας στο ο­ρα­τό μέλ­λον. Είναι υ­πο­χρέ­ω­ση της Πο­λι­τεί­ας να ε­ξα­σφα­λί­ζει α­ξιο­πρε­πή δια­βί­ω­ση που εγγυά­ται την α­σφά­λεια της πα­τρί­δας» (www.protothema.gr/9-10-15). Μέ­σα σε αυ­τό το πλαί­σιο ο αρ­χη­γός ΓΕ­Ε­ΘΑ με έγ­γρα­φο που ε­ξέ­δω­σε «κα­θο­ρί­ζε­ται η κα­τα­βο­λή α­πο­ζη­μί­ω­σης στο μό­νι­μο προ­σω­πικό που ε­κτε­λεί 24ω­ρη υ­πη­ρε­σί­α κα­τά τα Σάβ­βα­τα, τις Κυ­ρια­κές και τις ε­πί­ση­μες αρ­γί­ες – ό­πως αυ­τές α­να­λυ­τι­κά κα­τα­γρά­φο­νται στην σχε­τι­κή δια­τα­γή…οι πα­ρα­πά­νω μέ­ρες ε­κτός έ­δρας θα εί­ναι πέ­ρα των λοι­πών προ­βλε­πο­μέ­νων που χο­ρη­γού­νται μη­νιαί­α…» (έγ­γρα­φο ΓΕ­Ε­ΘΑ, 17-12-15). 

ΑΥ­ΞΗ­ΣΕΙΣ MONO ΣΤΟΥΣ ΔΗ­ΜΟ­ΣΙΟΥΣ Υ­ΠΑΛ­ΛΗ­ΛΟΥΣ

Την ί­δια στιγ­μή που οι μι­σθοί στον ι­διω­τι­κό το­μέ­α πέ­φτουν ε­λεύ­θε­ρα ή δεν υ­πάρ­χει κα­θό­λου μι­σθός για­τί έ­κλει­σε η ε­πι­χεί­ρη­ση, δί­νο­νται αυ­ξή­σεις, έ­στω και μι­κρές, στους δη­μο­σί­ους υ­παλ­λή­λους. «Αυ­ξή­σεις, που θα α­νέλ­θουν σε πο­σο­στό μέ­χρι 8% για το 52% των δη­μοσί­ων υ­παλ­λή­λων και οι ο­ποί­ες θα κατα­βλη­θούν μέ­χρι το 2020, προ­βλέ­πει το νέ­ο μι­σθο­λό­γιο για το Δη­μό­σιο, το ο­ποί­ο τέ­θη­κε σε ι­σχύ α­πό τις πρώ­τες μέ­ρες του 2016. Οι αυ­ξή­σεις θα κα­τα­βλη­θούν τμημα­τι­κά σε βά­θος τε­τραε­τί­ας, ε­νώ για ό­σους η βαθ­μο­λο­γι­κή ε­πα­να­κα­τά­τα­ξη οδη­γεί με μεί­ω­ση α­πο­δο­χών, αυ­τή θα συμ­ψη­φι­στεί με «προ­σω­πι­κή δια­φο­ρά»( http://www.protothema.gr/8-1-16). Ό­μως σο­βα­ρές εί­ναι οι αυ­ξή­σεις στα λε­γό­με­να στε­λέ­χη.  Εί­ναι αυτοί που θα α­ξιο­λο­γούν και θα α­πο­λύ­ουν στο ά­με­σο μέλ­λον. Για πα­ρά­δειγ­μα οι πε­ρι­φε­ρεια­κοί διευ­θυ­ντές εκ­παί­δευ­ση-που οι 12 α­νή­κουν στο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και έ­νας στους Α­ΝΕΛ- παίρ­νουν αύ­ξη­ση 20%.

Την ί­δια στιγ­μή σε πλή­ρη ε­ξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται οι διο­ρι­σμοί η­με­τέ­ρων σε κρα­τι­κές θέ­σεις. Ο α­πέ­ρα­ντος νε­πο­τι­σμός που τέ­τοιον δεν έ­χει ξα­να­δεί η χώ­ρα. Κά­θε εί­δους σύ­ζυ­γος, α­δελ­φός, ε­ρω­τι­κός σύ­ντρο­φος, γο­νιός, ξά­δελ­φος διο­ρί­ζε­ται α­πό τα κομ­μα­τι­κά στε­λέ­χη του ΣΥ­ΡΙΖΑ. Α­κό­μη και αν αυ­τό το κόμ­μα χρεια­στεί να φύ­γει α­πό την κυ­βέρ­νη­ση δεν θα υ­πάρ­χει κρα­τι­κός μη­χα­νισμός που δεν θα έ­χει σε θέ­σεις κλει­διά συ­ρι­ζαί­ους γεν­νί­τσα­ρους. 

Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δω­ρο­δο­κεί τους δη­μο­σί­ους υ­παλ­λή­λους για να ε­παν­δρώ­σει τον κρα­τι­κό στρα­τό του, για να φτιά­ξει τους νέ­ους πραι­τω­ρια­νούς για να τους ε­ξα­πο­λύ­ει ε­νά­ντια στο λα­ό και τους ερ­γά­τες, στη με­γά­λη δι­κτα­το­ρί­α που ο ί­διος και γε­νι­κό­τε­ρα το ρω­σό­δου­λο κα­θε­στώς ε­τοι­μά­ζει.

Ε­ΞΑΙ­ΡΕ­ΣΗ ΤΩΝ Υ­ΠΑΛ­ΛΗ­ΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥ­ΛΗΣ Α­ΠΟ ΤΟ ΝΕ­Ο Α­ΣΦΑ­ΛΙ­ΣΤΙ­ΚΟ

Και ε­νώ στις συ­ντά­ξεις, στις ει­σφο­ρές, στο ε­φά­παξ έ­χει συμ­βεί Αρ­μαγε­δώ­νας οι υ­πάλ­λη­λοι της Βου­λής ε­ξαι­ρού­νται. «Και αυ­τό για­τί στο εν λό­γω σχέ­διο και συ­γκε­κρι­μέ­να στο άρ­θρο 1 α­να­φέ­ρε­ται χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά πως  “για τους υ­παλ­λή­λους της Βου­λής τα θέ­μα­τα του νόμου θα ρυθ­μι­στούν α­πό τον Κανο­νι­σμό της Βου­λής”» (http://www.capital.gr/5-1-16). 

 

Δημοσιεύτηκε στο φ. 512 της Νέας Ανατολής, Γενάρης-Φλεβάρης 2016