Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΑΚΚΕ ΑΠΟ ΡΩΣΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΑΚΕΡ

  Θα πού­με, ελ­πί­ζου­με πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρα, ό­ταν ο­λο­κλη­ρω­θούν οι έ­ρευ­νες των τε­χνι­κών μας για την α­κρι­βή ε­ξέ­λι­ξη και τη μέ­θο­δο της τρι­πλής και πα­ρα­τε­τα­μέ­νης ε­πί­θε­σης του Δε­κέμ­βρη στην ι­στο­σε­λί­δα  μας.  Πά­ντως το πο­λι­τι­κά ση­μα­ντι­κό ως ε­δώ εί­ναι ό­τι ό­χι μό­νο η βα­σι­κή επί­θε­ση έ­γι­νε α­πό την Α­γί­α Πε­τρού­πο­λη (δη­λα­δή α­πό το Λέ­νιν­γκρα­ντ),
αλ­λά ό­τι, ό­πως μας εί­πα­νε οι τε­χνι­κοί μας, το εί­δος της ε­πί­θε­σης που μας έ­γι­νε εί­ναι ε­ντε­λώς ί­διο και ε­ντε­λώς χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό μιας ο­μά­δας χά­κερ του ρώ­σικου κρά­τους που λέ­γε­ται APT28  ή Sofacy Group ή Strontium, ή Fancy Bear.
Γι αυ­τήν την ο­μά­δα έ­χει κά­νει μια δια­φω­τι­στι­κή α­να­φο­ρά το πο­λύ ε­ξει­δι­κευ­μέ­νο για ζη­τή­μα­τα τη­λε­πι­κοι­νω­νιών και ί­ντερ­νετ και πα­γκό­σμιου κύ­ρους website ZDNet το Δε­κέμ­βρη που μας πέ­ρα­σε. (http://www.zdnet.com/article/russian-hacking-group-sharpens-skills/ ). Σύμ­φω­να με τους ε­ρευ­νη­τές της η­λε­κτρο­νι­κής α­σφά­λειας, τους ο­ποί­ους η ZDNet ε­πι­κα­λεί­ται,  η ο­μά­δα αυ­τή δια­λέ­γει τους στό­χους της κυ­ρί­ως α­νά­με­σα σε πο­λι­τι­κά πρό­σωπα, αλ­λά και σε ε­ται­ρί­ες τη­λε­πι­κοι­νω­νιών κα­θώς και σε α­ε­ρο­δια­στη­μι­κές εται­ρί­ες. Οι χώ­ρες ό­που η ο­μά­δα αυ­τή ανα­ζη­τά­ει τους στό­χους της εί­ναι η Ου­κρα­νί­α, η Ι­σπα­νί­α, η Ρω­σί­α, οι Η­ΠΑ και ο Κα­να­δάς, αλ­λά πά­νω απ ό­λους η πρώ­τη α­πό αυ­τές. Σύμ­φω­να με τους ει­δι­κούς η ο­μά­δα αυ­τή έ­χει βρει νέ­ους, ε­ξε­λιγ­μένους  τρό­πους να ε­πι­τί­θε­ται χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τρί­α ε­πι­θε­τι­κά βέ­λη για να μο­λύ­νουν τους στό­χους της: Υ­πο­βρύ­χιο ψά­ρε­μα με e-mails με κα­τα­σκευα­σμέ­να ντοκου­με­ντα Word και Excell που ε­πι­συ­νά­πτο­νται, με τη διεί­δυ­ση σε ι­στο­σε­λί­δες δο­λώμα­τα που φι­λο­ξε­νού­νται σε υ­πο­κλε­πτό­με­να domains, και σε κα­κό­βου­λα iFrames που ο­δη­γούν σε α­κα­ριαί­α χτυ­πή­μα­τα στο λο­γι­σμι­κό Java και Flash (zero-day exploits). 
Oι τε­χνι­κοί μας εί­παν ό­τι ό­ταν α­ντί­κρυ­σαν το πρώ­το τρί­ω­ρο χτύ­πημα στις 20 του Δε­κεμ­βρη δεν μπο­ρού­σαν να φα­ντα­στούν ό­τι σε λί­γες μέ­ρες θα αντί­κρυ­ζαν α­κρι­βώς αυ­τήν την πιο πε­ρί­πλο­κη, συν­δυα­σμέ­νη και μα­κρό­χρο­νης προ­ε­τοι­μα­σί­ας ε­πί­θε­ση, που αν και ή­ταν πο­λύ έμπει­ροι δεν εί­χαν ως τό­τε ξανα­συ­να­ντή­σει. Τους έ­κα­νε ε­ντύ­πω­ση ε­πί­σης πό­σα πολ­λά λε­φτά και τε­χνι­κά μέσα διέ­θε­ταν οι χά­κερ για να μπο­ρούν να ε­πι­τί­θε­νται ταυ­τό­χρο­να α­πό τό­σες πολ­λές με­ριές στο σέρ­βερ της Ο­ΑΚ­ΚΕ αλ­λά και α­πό γει­το­νι­κούς σέρ­βερ. 
Τους ευ­χα­ρι­στού­με θερ­μά για τις πο­λυ­ή­με­ρες προ­α­πά­θειές τους και για την προ­σο­χή και για τη σκέ­ψη που α­φιέ­ρω­σαν για να κα­τα­φέ­ρουν να πιάσουν σε έ­να καί­ριο βή­μα τον ευ­λύ­γι­στο τρα­μπού­κο, χώ­ρια α­πό τις προ­ό­δους τους που κά­να­νε για την ά­μυ­να της ι­στο­σε­λί­δας μας.
Ο βα­σι­κός λό­γος για τον ό­ποιο οι ί­διοι και τα α­φε­ντι­κά τους θα χάσουν τε­λι­κά το με­γά­λο πό­λε­μο που «στα νύ­χια» ή­δη έ­χουν ξε­κι­νή­σει κα­τά της αν­θρω­πό­τη­τας,  θα εί­ναι ό­τι και το πιο μι­κρό πο­λι­τι­κό κόμ­μα σε μια πο­λύ μι­κρή χώ­ρα, μπο­ρεί, αν πα­λεύ­ει με πά­θος για την α­λή­θεια, να βρει υ­πο­στή­ρι­ξη α­πό πο­λύ κα­λούς ει­δι­κούς, α­πό ει­δι­κούς που έ­χουν βγει και ε­κεί­νοι μέ­σα από αυ­τό το μι­κρό λα­ό και μέ­σα α­πό αυ­τή τη μι­κρή χώ­ρα και οι ο­ποί­οι δεν θα δεχτούν πο­τέ μια ξέ­νη πο­λύ με­γά­λη χώ­ρα να ε­πεμ­βαί­νει με α­λα­ζο­νεί­α στη δι­κή τους και να χτυ­πά­ει ε­κεί ό­ποιον θέ­λει και ό­τι ώ­ρα θέ­λει. 
Και το πιο βα­σι­κό: Φτά­νει μια φού­χτα άν­θρω­ποι μέ­σα σε ό­λο τον πλανή­τη  να έ­χουν δει κα­θα­ρά τα πραγ­μα­τι­κά σχέ­δια και τις τα­χτι­κές μιας υ­περ­δύ­να­μης για να της προ­κα­λούν μια α­νη­συ­χί­α ε­ντε­λώς δυ­σα­νά­λο­γη με τον ό­γκο τους.
Εν­νο­ού­με τον προ­σω­ρι­νό ό­γκο τους.