Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

­ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΑΜΠΟΤΑΖ

  ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΡΗΜΑΖΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ Έ­χου­με γρά­ψει πα­λιό­τε­ρα ό­τι οι ο­λυ­μπια­κοί α­γώ­νες στη χώ­ρα μας ή­ταν έ­να μέ­σο με το ο­ποί­ο πλού­τι­σε ο κρα­τι­κο­ο­λι­γάρ­χης Μπό­μπο­λας. Αυ­τό το πέ­τυ­χε το φι­λο­ρώ­σι­κο κα­θε­στώς με το να κα­θυ­στε­ρεί τους δια­γω­νι­σμούς για τα έρ­γα και στο τέ­λος να δί­δο­νται τα πε­ρισ­σό­τε­ρα, λό­γω της πί­ε­σης του χρό­νου, στον Μπό­μπο­λα με α­πευ­θεί­ας α­να­θέ­σεις.
Με­τά το τέ­λος των ο­λυ­μπια­κών α­γώ­νων θα πε­ρί­με­νε κα­νείς τα τε­ρά­στια αυ­τά α­κί­νη­τα να α­ξιο­ποι­η­θούν και να α­πο­δί­δουν χρή­μα­τα στο ελ­λη­νι­κό κρά­τος. Αυ­τό έ­κα­ναν η Αγ­γλί­α και η Βαρ­κε­λώ­νη που ε­πί­σης διορ­γά­νω­σαν στη συ­νέ­χεια ο­λυ­μπια­κούς α­γώ­νες. Ό­μως ε­δώ πρό­κει­ται για έ­να πο­λι­τι­κό κα­θε­στώς που εν­δια­φέ­ρε­ται μό­νο για τα νε­ο­α­ποι­κια­κά συμ­φέ­ρο­ντα της ρώ­σι­κης υ­περ­δύ­να­μης και των συμ­μά­χων της Κί­νας και Κα­τάρ. Πρω­τα­θλη­τές πά­λι ε­δώ οι ε­γκλη­μα­τί­ες του ΣτΕ.
Έ­ντε­κα χρό­νια με­τά η χώ­ρα μας δεν έ­χει καν α­να­πτύ­ξει κα­νέ­να σχέ­διο για την α­ξιο­ποί­η­σή τους. Ε­πι­πλέ­ον «δεν υ­πήρ­ξε κα­μί­α με­λέ­τη χρή­σης γης για την υ­περ­πή­δη­ση νο­μι­κών-πο­λε­ο­δο­μι­κών και πε­ρι­βαλ­λο­ντο­λο­γι­κών ε­μπο­δί­ων. Χω­ρίς προ­ε­τοι­μα­σί­α ψη­φί­στη­καν νό­μοι για αλ­λα­γή της χρή­σης του α­κι­νή­του σε ε­μπο­ρι­κή, που προ­σέ­κρου­σαν στο ΣΤΕ, με α­πο­τέ­λε­σμα η ε­πέν­δυ­ση να χα­θεί, ζη­μιώ­νο­ντας και τις 2 πλευ­ρές-πο­λί­τες και δη­μό­σια έ­σο­δα» (http://www.huffingtonpost.gr, 19-12). Το συ­νο­λι­κό κό­στος των 16 συ­νο­λι­κά ε­γκα­τα­στά­σε­ων α­νήλ­θε σε €2,3 δισ. ε­νώ το κό­στος της συ­ντή­ρη­σής τους ξε­περ­νά τα €12 εκ το χρό­νο.
Τα 12 α­πό αυ­τά τα Ο­λυ­μπια­κά Α­κί­νη­τα α­νή­κουν στην Ε­ΤΑΔ (Ε­ται­ρεί­α Α­κι­νή­των Ελ­λη­νι­κού Δη­μο­σί­ου), ε­νώ 4 α­πό αυ­τά έ­χουν με­τα­φερ­θεί στο ΤΑΙ­ΠΕΔ για πα­ρα­χώ­ρη­ση σε ι­διώ­τες (Ελ­λη­νι­κό, Γυ­μνα­στή­ριο Γα­λα­τσί­ου, Ιπ­πι­κό κέ­ντρο Μαρ­κο­πού­λου, Κω­πη­λα­το­δρό­μιο Σχοι­νιά). «Η ε­μπο­ρι­κό­τη­τά τους χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται α­πό ει­δι­κούς ως με­σαί­α προς υ­ψη­λή, ε­νώ εμ­φα­νί­ζουν ε­ξί­σου υ­ψη­λή ω­ρι­μό­τη­τά βά­σει νο­μι­κών-πο­λε­ο­δο­μι­κών, πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών και τε­χνι­κών πα­ρα­μέ­τρων» (στο ί­διο). Η πο­λι­τι­κή γραμ­μή για τη μη α­ξιο­ποί­η­σή τους εί­ναι η γνω­στή γραμ­μή του ψευ­τοΚ­ΚΕ και του ε­ξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κού στο­λί­σκου που το α­κο­λου­θεί. Αυ­τή η γραμ­μή λέ­ει ό­τι αυ­τά εί­ναι «πε­ριου­σί­α του λα­ού» και η «πε­ριου­σί­α του λα­ού» ό­πως εί­ναι γνω­στό δεν ε­πι­τρέ­πε­ται να που­λη­θεί. Φυ­σι­κά μέ­χρι να έρθει ο λα­ός, δη­λα­δή το ψευ­τοΚ­ΚΕ στην ε­ξου­σί­α, ό­λα αυ­τά θα ρη­μά­ζουν. 
Για να στα­μα­τή­σει το πα­ρα­πέ­ρα ρή­μαγ­μά τους α­πο­τε­λεί προ­ϋ­πό­θε­ση η α­νά­πτυ­ξη ε­νός κι­νή­μα­τος που θα εί­ναι σε αυ­τό το ζή­τη­μα σε κά­θε­τη ρή­ξη με ό­λο το σα­μπο­τα­ρι­στι­κό κα­θε­στώς και κυ­ρί­ως με το σο­σιαλ­φα­σι­σμό και το νο­μι­κό ερ­γα­λεί­ο του, το ε­γκλη­μα­τι­κό ΣΤΕ.
ΟΙ ΣΑΜΠΟΤΑΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΑ CAPITAL CONTROLS ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Η Λυ­ρι­κή βγή­κε α­πό τη σκη­νή της και τρα­γου­δά­ει σε πλα­τεί­ες και πάρκα. Η Κρα­τι­κή Ορ­χή­στρα ε­πί­σης! Στην Ε­πί­δαυ­ρο το ει­σι­τή­ριο κα­τέ­βη­κε στα οκτώ ευ­ρώ αλ­λά φευ, ε­λά­χι­στοι οι θε­α­τές. Α­κυ­ρώ­σεις  εκ­δη­λώ­σε­ων τό­σο στο κρατι­κό Φε­στι­βάλ Α­θη­νών ό­σο και σε ό­λες τις άλλες διορ­γα­νώ­σεις α­νά την ε­πικρά­τεια, εί­τε των δή­μων εί­τε ι­διω­τών πα­ρα­γω­γών, που εί­δαν τον προ­γραμ­ματι­σμό τους να ι­σο­πε­δώ­νε­ται κά­τω α­πό τον ο­δο­στρω­τή­ρα του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος και των capital controls. Ρα­γδαί­α η πτώ­ση και στην κίνη­ση του βι­βλί­ου. Κα­τα­κό­ρυ­φη η μεί­ω­ση των ει­σι­τη­ρί­ων στον κι­νη­μα­το­γρά­φο. Α­πό την άλ­λη στο με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος της του­ρι­στι­κής πε­ριό­δου υ­πήρ­χαν αρ­κε­τά κλει­στά μου­σεί­α και αρ­χαιο­λογι­κοί χώ­ροι σε ό­λη τη χώ­ρα λό­γω έλ­λει­ψης φυ­λά­κων, ε­νώ πολ­λά αρ­χαιο­λο­γι­κά έρ­γα στα­μά­τη­σαν ε­ξαι­τί­ας της κα­θυ­στέ­ρη­σης α­πό­δο­σης των ε­γκε­κρι­μέ­νων χρη­μά­των του Ε­ΣΠΑ.
Οι α­πώ­λειες ή­ταν τε­ρά­στιες. Στις 600.000 ευ­ρώ πε­ρί­που α­νέρ­χο­νται οι απώ­λειες της Ε­θνι­κής Λυ­ρι­κής Σκη­νής α­πό την α­κύ­ρω­ση των πα­ρα­στά­σε­ων της «Κάρ­μεν» στο Η­ρώ­δειο τον Ιού­λιο, στο πλαί­σιο του Φε­στι­βάλ Α­θη­νών. Α­πό­φαση στην ο­ποί­α κα­τέ­λη­ξαν οι υ­πεύ­θυ­νοι, α­φού η α­να­κοί­νω­ση του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος α­νέ­κο­ψε την ε­ξαι­ρε­τι­κή ως ε­κεί­νη τη στιγ­μή προ­πώ­λη­ση των ει­σι­τη­ρί­ων. Αλλά και η Κρα­τι­κή Ορ­χή­στρα Α­θη­νών α­κύ­ρω­σε μί­α συ­ναυ­λί­α της στο Η­ρώ­δειο (Στέ­φα­νος Τσια­λή και Α­λέν Λε­φέ­βρ) ε­νώ μί­α α­πό τις δύ­ο πα­ρα­στά­σεις της με τις ό­πε­ρες δω­μα­τί­ου του Γ. Κου­ρου­πού «Πυ­λά­δη» και «Ιο­κά­στη» μα­ταί­ω­σε και η Κα­με­ρά­τα – Ορ­χή­στρα των Φί­λων της Μου­σι­κής. Στην Ε­πί­δαυ­ρο α­κυ­ρώ­θη­καν όλες οι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες πα­ρα­στά­σεις του έρ­γου «Νε­φέ­λες» του Α­ρι­στοφά­νη. Και το Ε­θνι­κό Θέ­α­τρο μα­ταί­ω­σε την πε­ριο­δεί­α των «Τρω­ά­δων» στη Βό­ρειο Ελ­λά­δα.
Συ­νο­λι­κά πε­ρί τις δέ­κα εί­ναι οι εκ­δη­λώ­σεις του Φε­στι­βάλ Α­θη­νών που α­κυ­ρώ­θη­καν (με­τα­ξύ αυ­τών η συ­ναυ­λί­α της Ορ­χή­στρας των Νέ­ων της Με­σογεί­ου στο Μέ­γα­ρο Μου­σι­κής, οι συ­ναυ­λί­ες του Jesus Christ Superstar στο Η­ρώ­δειο, του Γιάν­νη Σπα­νού, του Kyklos Ensemble, του Κορ­νή­λιου Σε­λαμ­σή, του Λευ­τέ­ρη Βε­νιά­δη). Σο­βα­ρές ή­ταν οι συ­νέ­πειες των capital controls και για τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ό­που το Κρα­τι­κό Θέ­α­τρο Βορεί­ου Ελ­λά­δος προ­χώ­ρη­σε στην α­κύ­ρω­ση των πα­ρα­στά­σε­ων της «Ι­φι­γέ­νειας στη χώ­ρα των Ταύ­ρων» σε Φι­λίπ­πους και Δί­ον ε­νώ με­γά­λο α­ριθ­μό μα­ταιώ­σε­ων ανα­κοί­νω­σαν και οι Γιορ­τές Α­νοι­χτού Θε­ά­τρου.
Χω­ρίς φύ­λα­κες μου­σεί­α και αρ­χαιο­λο­γι­κοί χώ­ροι δεν λει­τουρ­γούν και η κα­θυ­στέ­ρη­ση της έ­γκρι­σης των κον­δυ­λί­ων α­πό το υ­πουρ­γεί­ο Οι­κο­νομι­κών για την προ­κή­ρυ­ξη πρό­σλη­ψης ε­πο­χι­κών υ­παλ­λή­λων εί­χε το θλι­βε­ρό α­ποτέ­λε­σμα πολ­λά α­πό αυ­τά να μεί­νουν κλει­στά.
Στα αρ­χαιο­λο­γι­κά έρ­γα ε­πι­κρα­τεί στα­σι­μό­τη­τα. Οι ερ­γα­ζό­με­νοι σε κά­ποιες πε­ρι­πτώ­σεις εί­χαν προ­χω­ρή­σει σε ε­πί­σχε­ση ερ­γα­σί­ας, α­φού οι πληρω­μές τους ε­ξαρ­τώ­νται α­πό το Ε­ΣΠΑ. Α­να­στη­λώ­σεις μνη­μεί­ων, δια­μορ­φώ­σεις και συ­ντη­ρή­σεις αρ­χαιο­λο­γι­κών χώ­ρων, μι­κρές και μεγά­λες α­να­και­νί­σεις και εκ­συγ­χρο­νι­σμοί μου­σεί­ων, εκ­θε­σια­κά προ­γράμ­μα­τα κ.ά. πα­ρα­μέ­νουν τα πε­ρισσό­τε­ρα η­μι­τε­λή και εν ανα­μο­νή. «Με­γά­λοι δη­μό­σιοι πο­λι­τι­στι­κοί ορ­γανι­σμοί στην Ελ­λά­δα βρί­σκο­νται σε ση­μεί­ο κα­τάρ­ρευ­σης. Τα ελ­λη­νι­κά μου­σεία α­να­γκά­ζο­νται να κλεί­σουν κα­θώς η χρη­μα­το­δό­τη­ση τε­λειώ­νει», έ­γρα­ψε μά­λι­στα η διε­θνής ει­κα­στι­κή ε­πι­θε­ώ­ρη­ση «Τhe Artnewspaper» (12-7-15) α­να­φέ­ρο­ντας συ­γκε­κριμέ­να την πε­ρί­πτω­ση του Μα­κε­δο­νι­κού Μου­σεί­ου Σύγ­χρο­νης Τέ­χνης, που έ­χει ανα­στεί­λει τη λει­τουρ­γί­α του για οι­κο­νο­μι­κούς λό­γους
Στο 60 έ­ως και 80 % έ­χουν μειω­θεί ε­ξάλ­λου οι πω­λή­σεις βι­βλί­ων στην περί­ο­δο α­πό την α­να­κοί­νω­ση του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος και ε­ντεύ­θεν. Α­ντί­στοι­χα, πτώ­ση κα­τα­γρά­φε­ται και στον το­μέ­α της έκ­δο­σης που κυ­μαί­νε­ται α­πό 20 ως 30%, εδώ μά­λι­στα οι ελ­λεί­ψεις σε χαρ­τί και κόλ­λα βι­βλιο­δε­σί­ας ο­δή­γη­σαν σε πραγ­μα­τι­κή α­σφυ­ξί­α.
Θά­να­τος και αρ­ρώ­στια πα­ντού, αυ­τή εί­ναι η πο­λι­τι­κή του σο­σιαλ­φα­σισμού!
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κά­θε α­νε­πτυγ­μέ­νη χώ­ρα, πέ­ρα α­πό την α­νά­πτυ­ξη της βιο­μη­χα­νί­ας της, σα βα­σι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση για την οι­κο­νο­μι­κή της α­νά­πτυ­ξη, φρο­ντί­ζει και μια σει­ρά άλ­λους το­μείς έ­τσι ώ­στε να αυ­ξά­νει το Α­ΕΠ της και την α­πα­σχό­λη­ση των κα­τοί­κων της. Στην Ελ­λά­δα συμ­βαί­νει το α­ντί­θε­το. Ό­χι μό­νο το πο­λι­τι­κό κα­θε­στώς με η­γέ­τη την ψευ­το­α­ρι­στε­ρά σα­μπο­τά­ρει τη βιο­μη­χα­νί­α-ό­πως γρά­φου­με ε­πα­νει­λημ­μέ­να-αλ­λά σα­μπο­τά­ρει την α­νά­πτυ­ξη και άλ­λων το­μέ­ων της οι­κο­νο­μί­ας. Έ­νας α­πό αυ­τούς εί­ναι ο του­ρι­σμός και ι­διαί­τε­ρα ο θε­μα­τι­κός του­ρι­σμός, ια­τρι­κός, γα­στρο­νο­μι­κός, εκ­παι­δευ­τι­κός, ναυ­τι­κός, αθλη­τι­κός, α­γρο­τι­κός κλπ. Την ώ­ρα που ό­λες οι γει­το­νι­κές μας χώ­ρες έ­χουν πε­τύ­χει αύξη­ση του του­ρι­σμού τους και αύ­ξη­ση των θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας με πο­λι­τι­κές που α­να­δει­κνύ­ουν την πο­λι­τι­στι­κή ή φυ­σι­κή ή ι­στο­ρι­κή τους φυ­σιο­γνω­μί­α και ότι τους κλη­ρο­νό­μη­σε το πα­ρελ­θόν. Με αυ­τόν τον τρό­πο κα­τά­φε­ραν να αυ­ξήσουν τα έ­σο­δά τους και τις θέ­σεις ερ­γα­σί­ας τους. Α­ντί­θε­τα στην Ελ­λά­δα τα αρχαί­α μνη­μεί­α της και οι φυ­σι­κές της ο­μορ­φιές έ­χουν γί­νει το πιο συ­νη­θισμέ­νο πρό­σχη­μα για την πα­ρε­μπό­δι­ση ό­χι μό­νο κά­θε βιο­μη­χα­νι­κής ε­πέν­δυ­σης αλλά και κά­θε του­ρι­στι­κής. Υ­πάρ­χουν δύ­ο τε­λευ­ταί­α χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά πα­ραδείγ­μα­τα. 
Οι συ­ντε­λε­στές της γνω­στής κι­νη­μα­το­γρα­φι­κής σει­ράς Game of Thrones εί­χαν ε­πι­λέ­ξει στο πα­ρελ­θόν την Ι­κα­ρί­α για μια σει­ρά γυ­ρι­σμά­των «μέ­χρι που ήρθαν α­ντι­μέ­τω­ποι με την ελ­λη­νι­κή γρα­φειο­κρα­τί­α και φο­ρο­λο­γί­α, ο­πό­τε και ε­γκα­τέ­λει­ψαν κά­θε προ­σπά­θεια και πή­γαν στην Almeria, στην Ι­σπα­νί­α. Και μιας και μι­λά­με για ό­μορ­φες πό­λεις στην Ι­σπα­νί­α, ί­σως να θυ­μά­σαι τη Santa Cruz στην Τενε­ρί­φη α­πό την πρό­σφα­τη ε­πι­και­ρό­τη­τα. Εί­ναι η το­πο­θε­σί­α που ε­πέ­λε­ξαν να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν οι συ­ντε­λε­στές της νέ­ας ται­νί­ας Jason Bourne ως σκη­νι­κό για την Α­θή­να. Μπο­ρεί η ται­νί­α να δια­δρα­μα­τί­ζε­ται στην ελ­λη­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα και να έ­χει θέ­μα την οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση, αλ­λά για τους πα­ρα­γω­γούς ή­ταν πιο εύ­κολο να με­τα­τρέ­ψουν μερι­κούς δρό­μους στην ι­σπα­νι­κή πό­λη σε α­θη­να­ϊ­κούς (στή­νο­ντας ελ­λη­νι­κές τα­μπέ­λες και με­τα­φέ­ρο­ντας μέ­χρι και μη­χα­νές της ομά­δας ΔΙΑΣ) πα­ρά να κά­νουν τα γυ­ρί­σμα­τα στην Ελ­λά­δα» (http://www.huffingtonpost.gr, 14-12). Α­σύλ­ληπτο κι ό­μως α­λη­θι­νό. 
Ε ε­ντά­ξει θα πει κα­νείς. Ό­μως τα γυ­ρί­σμα­τα τη­λε­ο­πτι­κών σει­ρών παγκό­σμιου με­γέ­θους φέρ­νουν αύ­ξη­ση του του­ρι­σμού «α­ξιο­ση­μεί­ω­το πα­ρά­δειγ­μα αυ­τό του Dubrovnik στην Κρο­α­τί­α, ό­που  οι του­ρι­στι­κές α­φί­ξεις ση­μεί­ω­σαν αύξη­ση 15% το 2014» (στο ί­διο). Η χώ­ρα μας με ε­κα­το­ντά­δες αρ­χαία ή με­σαιω­νι­κά μνη­μεί­α εί­ναι έ­νας ι­δα­νι­κός τό­πος για τη­λε­ο­πτι­κές ή κι­νη­μα­το­γρα­φι­κές παρα­γω­γές. 
Α­σφα­λώς ο του­ρι­σμός δεν μπο­ρεί να λύ­σει το οι­κο­νο­μι­κό πρό­βλη­μα της χώ­ρας-αυ­τό το λύ­νει η α­νά­πτυ­ξη της βιο­μη­χα­νί­ας και ι­διαί­τε­ρα της βαριάς-αλ­λά στη ση­με­ρι­νή συ­γκυ­ρί­α κά­θε τι που θα συ­νει­σφέ­ρει σε ει­σό­δη­μα και θέ­σεις ερ­γα­σί­ας πρέ­πει να υ­πο­στη­ρι­χθεί με πά­θος. 
Θέ­λου­με με τα πα­ρα­πά­νω να δεί­ξου­με ό­τι δεν υ­πάρ­χει κύ­τα­ρο της οικο­νο­μι­κής ζω­ής που η χρό­νια πο­λι­τι­κή του σα­μπο­τάζ α­πό τους ρω­σό­δου­λους στη χώ­ρα μας να μην έ­χει  σα­μπο­τα­ρι­στεί. 
ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΤΑ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΜΟ
Ε­νώ πριν δύ­ο χρό­νια έ­γι­νε δια­γω­νι­σμός και κα­το­χυ­ρώ­θη­κε ο χώ­ρος στο λι­μά­νι της Πά­τμου για τον ελ­λι­με­νι­σμό των υ­δρο­πλά­νων και κα­νείς δεν εί­χε α­ντίρ­ρη­ση, σή­με­ρα με έγ­γρα­φο του υ­πουρ­γεί­ου ναυ­τι­λί­ας, γνω­στο­ποι­ήθη­κε στην ε­ται­ρί­α εκ­με­τάλ­λευ­σης των υ­δρο­πλά­νων και το δή­μο Πά­τμου ό­τι ο ση­με­ρι­νός λι­με­νάρ­χης που α­ντι­κα­τέ­στη­σε τον προ­η­γού­με­νο εί­χε α­ντιρ­ρή­σεις.
Ε­ρω­τη­θείς ο δή­μαρ­χος Πά­τμου σε συ­νέ­ντευ­ξη του στο Patmos 91 Radio εί­πε πως κα­τά τη γνώ­μη του τα ε­πι­χει­ρή­μα­τα του Λι­με­νάρ­χη για αλ­λα­γή της χω­ρο­θέτη­σης εί­ναι α­στή­ρι­κτα. «Δεν μπο­ρεί έ­να νη­σί ό­πως εί­ναι η Πά­τμος με τό­σο με­γά­λη του­ρι­στι­κή προ­ο­πτι­κή, με ι­διαί­τε­ρη δυ­να­μι­κή σε πολ­λές ε­ναλ­λα­κτικές μορ­φές του­ρι­σμού, που α­πό αυ­τά ε­ξαρ­τά­ται μέ­ρος της α­νά­πτυ­ξής του, να μπο­ρεί α­πό μί­α προ­σω­πι­κή ά­πο­ψη να βγει έ­ξω α­πό το δί­κτυο υ­δα­τοδρο­μί­ων. Ο Λι­με­νάρ­χης έ­χει τις εν­στά­σεις του. Δεν θέ­λω τώ­ρα να α­ντι­πα­ρέλ­θω, έ­χει τις δι­κές του α­πό­ψεις. Προ­η­γου­μέ­νως για­τί ο άλ­λος Λι­με­νάρ­χης εί­χε δώ­σει θε­τική γνω­μο­δό­τη­ση;» α­να­ρω­τή­θη­κε (http://news.travelling.gr/16-11).
Α­ξί­ζει να ση­μειω­θεί ό­τι το υ­δα­το­δρό­μιο της Πά­τμου ή­ταν στην τελι­κή φά­ση α­δειο­δό­τη­σης και α­να­με­νό­ταν το κα­λο­καί­ρι του 2016 να λει­τουρ­γή­σει !! Με την νέ­α αυ­τή ε­μπλο­κή α­πό το Λι­με­νάρ­χη δη­μιουρ­γού­νται νέ­ες κα­θυ­στε­ρήσεις και μάλ­λον φαί­νε­ται ό­τι τα υ­δρο­πλά­να δεν θα πε­τά­ξουν ού­τε την ε­πόμε­νη κα­λο­και­ρι­νή πε­ρί­ο­δο στην Πά­τμο, ό­πως έ­χει γί­νει και σε άλ­λες πε­ριο­χές της χώ­ρας, ι­διαί­τε­ρα μέ­σα στην κρί­ση.
Ούτε ευρώ να μην πληρώσει η Cosco!
Την ώ­ρα που η ρω­σό­δου­λη κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-Α­ΝΕΛ ξε­που­λά το πρώ­το λι­μά­νι της χώ­ρας στους δου­λο­κτή­τες της κι­νέ­ζι­κης COSCO, ο Να­ρί­της-Συ­ρι­ζαί­ος δή­μαρ­χος Κε­ρα­τσι­νί­ου ε­πι­βά­λει κα­τα­σχέ­σεις 6 ε­κα­τομ. ευ­ρώ στους λο­γα­ρια­σμούς του ΟΛ­Π. Με αυ­τόν τον τρό­πο, και με δε­δομένο ό­τι τε­λι­κά ο ΟΛ­Π θα πουλη­θεί στους κι­νέ­ζους α­φού δεν υ­πάρ­χει άλ­λη προ­σφο­ρά, δί­νε­ται στους τε­λευταί­ους έ­να α­κό­μη δώ­ρο α­πό το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ύ­ψους 6 ε­κατ. ευ­ρώ. Για­τί έ­τσι πλη­ρώ­νει ο ΟΛ­Π τώ­ρα πριν που­λη­θεί και τον α­γο­ρά­ζει η Cosco χω­ρίς έ­να ε­πι­πλέ­ον χρέ­ος. Ό­πως κά­νει βέ­βαια πά­ντα ο σο­σιαλ­φα­σι­σμός, αυ­τό το προ­βά­λει ως δή­θεν εν­δια­φέρον για τους δη­μό­τες του  και γι’ αυ­τό τά­χα θέ­λει να ει­σπρά­ξει τις ο­φει­λές προς το δή­μο. Φυ­σι­κά θα μπο­ρού­σε να τις ει­σπρά­ξει αρ­γό­τε­ρα. Αλ­λά τό­τε θα της πλή­ρω­ναν οι κι­νέ­ζοι, δη­λα­δή τα νέα α­φε­ντι­κά του λι­μα­νιού. 
Αλ­λά τα στε­λέ­χη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σα γνή­σιοι νε­ο-ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες, φρο­ντίζουν να προ­σφέ­ρουν με τον κα­λύ­τε­ρο τρό­πο τις υ­πη­ρε­σί­ες τους στα νέ­α α­φε­ντι­κά!