Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΨΕΥΤΟΚΚΕ: ΟΙ «ΙΣΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ» ΤΗΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑΣ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΝΕΟΧΙΤΛΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΡΙΑΚΟ

  Το ψευ­τοΚ­ΚΕ, αυ­τό το κόμ­μα των α­πο­στα­τών του μαρ­ξι­σμού που γεν­νή­θη­κε με ε­πέμ­βα­ση των ρώ­σων σο­σιαλ­φα­σι­στών στα ε­σω­τε­ρι­κά του πα­λιού η­ρω­ι­κού ΚΚΕ κι έ­χει σή­με­ρα το θρά­σος να φέ­ρει το ό­νο­μά του, συ­νη­θί­ζει να σκε­πά­ζει τη ρω­σο­δου­λεί­α του πί­σω α­πό την κα­ταγ­γε­λί­α της δρά­σης ό­λων α­νε­ξαί­ρε­τα των ι­μπε­ρια­λι­στι­κών δυ­νά­με­ων στον πλα­νή­τη. 
Αυ­τό συμ­βαί­νει κυ­ρί­ως σε ζη­τή­μα­τα ό­που οι ε­πεμ­βά­σεις του ρω­σι­κού σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμού κρύ­βο­νται πί­σω α­πό την πρό­σο­ψη άλ­λων α­νοι­χτών ι­μπε­ρια­λι­στι­κών ε­πεμ­βά­σε­ων, ό­πως ή­ταν για πα­ρά­δειγ­μα η α­με­ρι­κα­νι­κή ει­σβο­λή στο Αφ­γα­νι­στάν και το Ι­ράκ κα­θώς και η αγ­γλο-γαλ­λι­κή ΝΑ­ΤΟ­ϊ­κή ε­πέμ­βα­ση στη Λι­βύ­η. Ό­που ό­μως η Ρω­σί­α ε­πεμ­βαί­νει α­νοι­χτά μο­νά­χη της σαν ω­μός χι­τλε­ρι­σμός για να δια­με­λί­σει κρά­τη και να ε­ξο­ντώ­σει ο­λό­κλη­ρα έ­θνη – Τσε­τσε­νί­α, Γε­ωρ­γί­α, Ου­κρα­νί­α – ε­κεί οι ό­ποιες «α­ντι-ι­μπε­ρια­λι­στι­κές ευαι­σθη­σί­ες» του εν λό­γου κόμ­μα­τος με­τα­τρέ­πο­νται σε α­προ­κά­λυ­πτη υ­πο­στή­ρι­ξη του ε­πεμ­βα­τι­στή.   
Α­κό­μα ό­μως και σε συ­γκρού­σεις ό­πως εί­ναι η συ­ρια­κή, ό­που δρουν διά­φο­ρες ε­πεμ­βα­τι­κές δυ­νά­μεις και ο Πε­ρισ­σός ε­πι­χει­ρεί να εμ­φα­νι­στεί α­ντί­θε­τος με ό­λες, δεν μπο­ρεί πα­ρά να α­πο­κα­λυ­φτεί η με­ρο­λη­πτι­κή του προ­διά­θε­ση υ­πέρ της ρω­σι­κής υ­περ­δύ­να­μης. Αλ­λά ας δού­με τι εί­πε με­τα­ξύ άλ­λων χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ο Κου­τσού­μπας σε εκ­δή­λω­ση της ΚΟ Ατ­τι­κής του ψευ­τοΚ­ΚΕ στο Σπόρ­τιν­γκ στις 15/12:  
«Το ΚΚΕ, α­πό την πρώ­τη στιγ­μή, α­νέ­δει­ξε την κα­πι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα, πά­νω στο έ­δα­φος της ο­ποί­ας ε­κτυ­λίσ­σε­ται ο πό­λε­μος στη Συ­ρί­α, ό­πως και την ορ­γα­νω­μέ­νη ε­πι­χεί­ρη­ση ε­πέμ­βα­σης των ι­μπε­ρια­λι­στι­κών δυ­νά­με­ων των Η­ΠΑ, της Ε­Ε και των συμ­μά­χων τους στην πε­ριο­χή, Ισ­ρα­ήλ, Τουρ­κί­ας, Σα­ου­δι­κής Α­ρα­βί­ας, Κα­τάρ, Ε­μι­ρά­των στις ε­σω­τε­ρι­κές υ­πο­θέ­σεις της Συ­ρί­ας.
Σχέ­δια που έρ­χο­νται σε σφο­δρή α­ντί­θε­ση με τα μο­νο­πω­λια­κά συμ­φέ­ρο­ντα που έ­χουν στην πε­ριο­χή αυ­τή άλ­λες ι­σχυ­ρές δυ­νά­μεις, ό­πως η Ρω­σί­α, η Κί­να και οι σύμ­μα­χοί τους στην πε­ριο­χή.
Η ρω­σι­κή στρα­τιω­τι­κή α­νά­μει­ξη στην πε­ριο­χή, ό­πως και η κα­τάρ­ρι­ψη του ρω­σι­κού μα­χη­τι­κού α­πό την Τουρ­κί­α, σα­φώς και δεί­χνει την πα­ρα­πέ­ρα ό­ξυν­ση της α­ντι­πα­ρά­θε­σης των ε­μπλε­κό­με­νων δυ­νά­με­ων.
Κι ε­δώ πρέ­πει να το­νί­σου­με πως η κά­λυ­ψη που έ­δω­σε το ΝΑ­ΤΟ στην Τουρ­κί­α, με τη συμ­φω­νί­α της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης, για την ε­νέρ­γεια της κα­τάρ­ρι­ψης του ρω­σι­κού πο­λε­μι­κού α­ε­ρο­πλά­νου, ρί­χνει μό­νο «λά­δι στη φω­τιά» του πο­λέ­μου» (Ρι­ζο­σπά­στης, 16/12).  
Κα­ταρ­χάς, α­ντί­θε­τα απ’ ό­τι ι­σχυ­ρί­ζε­ται ο διευ­θυ­ντής του Πε­ρισ­σού, δεν υ­πάρ­χει κα­μί­α σφο­δρή α­ντί­θε­ση α­νά­με­σα στα δυ­τι­κά και τα α­να­το­λι­κά μο­νο­πω­λια­κά συμ­φέ­ρο­ντα μέ­σα στη Συ­ρί­α, ι­διαί­τε­ρα μά­λι­στα με­τά τις ε­πι­θέ­σεις του Πα­ρι­σιού που ο­δή­γη­σαν στις κα­τα­στρε­πτι­κές για τη συ­ρια­κή πα­τριω­τι­κή α­ντί­στα­ση ει­ρη­νευ­τι­κές συμ­φω­νί­ες. Η μό­νη τους δια­φο­ρά εί­ναι ό­τι οι Η­ΠΑ-Ε­Ε και οι σύμ­μα­χοί τους θε­ω­ρούν πραγ­μα­τι­κά σαν ε­χθρό τους το «Ι­σλα­μι­κό Κρά­τος» ε­νώ οι Ρώ­σοι,  και οι Ι­ρα­νοί το χρη­σι­μο­ποιούν ου­σια­στι­κά για α­ντι­πε­ρι­σπα­σμό και πα­ρα­πλά­νη­ση της Δύ­σης κα­θώς αυ­τοί ου­σια­στι­κά το γι­γά­ντω­σαν (δες σχε­τι­κό άρ­θρο της ΝΑ που δη­μο­σιεύ­τη­κε στην ι­στο­σε­λί­δα –www.oakke.gr- στις 17/09/2014 με τί­τλο «Ου­κρα­νί­α-Ι­ράκ-Γά­ζα: Τρεις ταυ­τό­χρο­νοι πό­λε­μοι στην υ­πη­ρε­σί­α ε­νός») κυ­ρί­ως μέ­σα α­πό τα συμ­μα­χι­κά τους κα­θε­στώ­τα Δα­μα­σκού-Βα­γδά­της-Ντό­χα. Ό­μως, ό­πως βλέ­που­με πα­ρα­πά­νω, το ψευ­τοΚ­ΚΕ ρί­χνει συ­ντρι­πτι­κά το βά­ρος της κα­ταγ­γε­λί­ας του στους δυ­τι­κούς ε­πεμ­βα­τι­στές και ό­χι στους α­να­το­λι­κούς, που εί­ναι α­ναμ­φί­βο­λα οι πιο κτη­νώ­δεις α­πό ό­λες τις ξέ­νες δυ­νά­μεις που δρουν σή­με­ρα στη Συ­ρί­α. Για­τί αυ­τοί ως τώ­ρα δρουν στο έ­δα­φος με στρα­τεύ­μα­τα ει­σβο­λής, αυ­τοί μα­τώ­νουν πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό κά­θε άλ­λον το συ­ρια­κό λα­ό και τη συ­ρια­κή α­ντί­στα­ση και αυ­τοί στη­ρί­ζουν πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό κά­θε άλ­λον έ­να βα­θιά α­ντι­λα­ϊ­κό, γε­νο­κτο­νι­κό και κτη­νώ­δες κα­θε­στώς. Με αυ­τή τους την «προ­τί­μη­ση» οι α­πο­στά­τες του μαρ­ξι­σμού δεί­χνουν ό­τι δεν σέ­βο­νται κα­θό­λου τις δια­θέ­σεις του συ­ρια­κού λα­ού. Η το­πο­θέ­τη­σή τους σχε­τι­κά με την ρώ­σο-τουρ­κι­κή σύ­γκρου­ση εί­ναι α­κό­μα πιο α­πο­κα­λυ­πτι­κή του χα­ρα­κτή­ρα τους κα­θώς δε δι­στά­ζουν να υ­πε­ρα­σπι­στούν το «δι­καί­ω­μα» της συ­γκε­κρι­μέ­νης ι­μπε­ρια­λι­στι­κής υ­περ­δύ­να­μης να πα­ρα­βιά­ζει τον ε­να­έ­ριο χώ­ρο ε­νός κυ­ρί­αρ­χου κρά­τους. Αν αυ­τό α­πο­κα­λεί­ται «προ­λε­τα­ρια­κός» διε­θνι­σμός τό­τε ποια εί­ναι η έν­νοια του «ι­μπε­ρια­λι­σμού»;    
Ε­κεί ό­μως που α­πο­κα­λύ­πτο­νται ε­ντε­λώς οι ψευ­το­κομ­μου­νι­στές  εί­ναι στην υ­πο­στή­ρι­ξη που ου­σια­στι­κά δί­νουν ε­κτός απ’ το κα­θε­στώς της Δα­μα­σκού και στους άλ­λους δυ­νά­στες του συ­ρια­κού λα­ού, τους προ­βο­κά­το­ρες στην υ­πη­ρε­σί­α του Κρεμ­λί­νου να­ζι­στές του ISIS. Αυ­τούς λοι­πόν τους υ­πο­βι­βά­ζει ο Πε­ρισ­σός στο ε­πί­πε­δο α­πλών «φο­νι­κών ερ­γα­λεί­ων» του ι­μπε­ρια­λι­σμού των Η­ΠΑ-Ε­Ε στην προ­σπά­θειά τους να ε­λέγ­ξουν την πε­ριο­χή. Εί­ναι πο­λύ χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό το πώς η Κα­νέλ­λη σε εκ­πο­μπή στο MEGA (16/11), λί­γο με­τά τη σφα­γή του Πα­ρι­σιού, υ­πε­ρα­σπί­στη­κε τους δο­λο­φό­νους λέ­γο­ντας ό­τι: «Υ­πάρ­χει μια λέ­ξη η ο­ποί­α πρέ­πει να δια­γρα­φεί α­πό το ελ­λη­νι­κό λε­ξι­λό­γιο και απ’ το ευ­ρω­πα­ϊ­κό: «ι­σλα­μο­φα­σί­στες». Αυ­τό εί­ναι ε­φεύ­ρη­μα των ευ­ρώ-φα­σι­στών που κολ­λά­νε το «φα­σι­σμός» δί­πλα απ’ τους «ι­σλα­μο­φα­σί­στες» για να τους α­ντι­με­τω­πί­σουν ε­πί ί­σοις ό­ροις». (http://www.enikos.gr/politics/352622,Kanellh-Ayth-h-lexh-prepei-na-diagrafei-apo-to-ellhniko-lexilogio-BINTEO.html) Λες και η ε­ξου­σί­α που έ­χουν στή­σει αυ­τά τα κα­θάρ­μα­τα στο ε­σω­τε­ρι­κό της Συ­ρί­ας και του Ι­ράκ σφά­ζο­ντας, βα­σα­νί­ζο­ντας και τρο­μο­κρα­τώ­ντας τον το­πι­κό πλη­θυ­σμό δεν εί­ναι φα­σι­στι­κή! Λες και η μα­ζι­κή σφα­γή α­μά­χων α­νά τον κό­σμο δεν εί­ναι έκ­φρα­ση γε­νο­κτο­νι­κού φα­σι­σμού αλ­λά «δί­και­ης λα­ϊ­κής ορ­γής» των λα­ϊ­κών μα­ζών της Μ. Α­να­το­λής για την κα­τα­πί­ε­ση που έ­χουν υ­πο­στεί α­πό τον ι­μπε­ρια­λι­σμό! Αλ­λά πό­σο δι­καιο­λο­γη­μέ­νη μπο­ρεί να εί­ναι η α­γα­νά­κτη­ση κά­ποιου που σκο­τώ­νει τους λα­ούς; Και πώς γί­νε­ται οι Η­ΠΑ-Ε­Ε να εί­ναι φα­σι­στι­κές-ι­μπε­ρια­λι­στι­κές αλ­λά το μα­κρύ τους χέ­ρι (ό­πως ι­σχυ­ρί­ζο­νται) α­νά τον κό­σμο να μην εί­ναι; 
Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, η θε­ω­ρί­α που λέ­ει ό­τι «η φτώ­χεια γεν­νά το φασι­σμό» ή ό­τι «ο φα­σι­σμός εί­ναι γνή­σιο τέ­κνο του κα­πι­τα­λι­σμού», που ε­πικα­λού­νται οι κνί­τες, εί­ναι έ­να πρό­σχη­μα ε­νά­ντια στην α­νά­γκη συ­γκρό­τη­σης ενός ε­νιαί­ου με­τώ­που ε­νά­ντια στο φα­σι­σμό. Υ­πο­στη­ρί­ζουν δηλ. ό­τι για να α­γωνι­στεί κα­νείς α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά α­πέ­να­ντι στο φα­σι­σμό θα πρέ­πει πρώ­τα να πολε­μά­ει το σύ­στη­μα που γεν­νά­ει τέ­τοιου εί­δους φαι­νό­με­να, δηλ. να πα­λεύ­ει για την πα­γκό­σμια σο­σια­λι­στι­κή ε­πα­νά­στα­ση. Μέ­χρι ό­μως οι λα­οί να α­πο­κτήσουν κομ­μου­νι­στι­κή συ­νεί­δη­ση και να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν το σο­σια­λι­σμό, έ­χουν να α­ντι­με­τω­πί­σουν έ­ναν προ­ε­λαύ­νο­ντα χί­τλερ που τους α­πει­λεί με εξό­ντω­ση. Οι σο­σιαλ­φα­σί­στες κά­τω α­πό το τρο­τσκι­στι­κό σύν­θη­μα «κά­τω ό­λοι οι α­στοί» στην πρά­ξη στρέ­φουν ό­λα τα πυ­ρά τους στους α­στούς φι­λε­λεύ­θε­ρους και α­φή­νουν στο α­πυ­ρό­βλη­το τους ί­διους τους να­ζί-φα­σί­στες για να προ­ε­λαύνουν α­νε­νό­χλη­τοι. Μ’ αυ­τό τον τρό­πο ε­πέ­τρε­ψαν στη να­ζι­στι­κή συμ­μο­ρί­α της «Χρυ­σής Αυ­γής» να γι­γα­ντω­θεί και να μπει στη Βου­λή, ε­πέ­τρε­ψαν στον κλώ­νο τους τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να γί­νει κυ­βέρ­νη­ση μα­ζί με τους Α­ΝΕΛ κτλ. Οι πραγ­μα­τικοί κομ­μου­νι­στές και α­ντι­φα­σί­στες, α­ντί­θε­τα με τους τρο­τσκιστές και νε­ο­τρο­τσκι­στές πρά­κτο­ρες του φα­σι­σμού, α­γω­νί­ζο­νται με ό­λες τους τις δυ­νάμεις ε­νά­ντια στην αιχ­μή της ι­μπε­ρια­λι­στι­κής κα­τα­πί­ε­σης που εί­ναι σή­μερα πα­γκό­σμια ο γε­νο­κτο­νι­κός ρώ­σι­κος χι­τλε­ρι­σμός ό­πως ή­ταν και πριν 70 χρόνια ο γερ­μα­νι­κός χι­τλε­ρι­σμός. Προ­κει­μέ­νου να τον α­ντι­με­τω­πί­σουν α­πο­τελε­σμα­τι­κά προ­σπα­θούν να ε­νώ­σουν ό­λες τις δυ­νά­μεις που μπο­ρούν να ε­νω­θούν στην πά­λη ε­νά­ντιά του. Μέ­σα απ’ αυ­τή την πά­λη α­πο­κα­λύ­πτο­νται οι α­διάρ­ρηκτοι δε­σμοί που συν­δέ­ουν τα «χέ­ρια» με το «κε­φά­λι» του τέ­ρα­τος αλ­λά και οι ασυνέ­πειες των ό­ποιων συμ­μά­χων, στρα­τη­γι­κών ή πε­ρι­στα­σια­κών μέ­σα στο α­ντι­φα­σι­στι­κό μέ­τω­πο. Εί­ναι η συ­νε­πής αυ­τή α­ντι­φα­σι­στι­κή στά­ση των κομμου­νι­στών που πά­νω απ ό­λα πεί­θει τους λα­ούς για την α­να­γκαιό­τη­τα της λαο­κρα­τι­κής ε­πί­λυ­σης των προ­βλη­μά­των τους κι αυ­τό φέρ­νει πιο κο­ντά τη σοσια­λι­στι­κή ε­πα­νά­στα­ση. Το ε­δώ πρα­κτο­ρεί­ο του ρω­σι­κού σο­σια­λι­μπε­ρια­λισμού, α­ντί­θε­τα, μι­λώ­ντας για α­ντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή ε­πα­νά­στα­ση ε­δώ και τώ­ρα την ώ­ρα που το ί­διο και τα α­φε­ντι­κά του δια­λύ­σαν κά­θε κομ­μου­νι­στι­κό κόμ­μα και κί­νη­μα φέρ­νει πιο κο­ντά τη φα­σι­στι­κή μπό­τα του α­φε­ντι­κού του που όσο θα ε­ξα­πλώ­νε­ται πα­γκό­σμια τό­σο πε­ρισ­σό­τε­ρη βρό­μα θα α­να­δί­δει.    
Θυ­μό­μα­στε πά­ντως πως το ψευ­τοΚ­ΚΕ κά­λυ­ψε τη βο­σνια­κή γε­νο­κτο­νί­α με τη στά­ση του υ­πέρ των σέρ­βων ε­θνο­εκ­κα­θα­ρι­στών, πως κά­λυ­ψε τη γε­νο­κτονί­α των Τσε­τσέ­νων χα­ρα­κτη­ρί­ζο­ντας «υ­πο­κι­νού­με­νο» α­πό τον ι­μπε­ρια­λι­σμό τον ε­θνο-α­νε­ξαρ­τη­σια­κό τους α­γώ­να και σαν τμή­μα της προ­σπά­θειας «πε­ρικύ­κλω­σης της Ρω­σί­ας» α­πό τον α­με­ρι­κά­νι­κο ι­μπε­ρια­λι­σμό. Ό­ταν έ­γι­νε η α­νοιχτή ρω­σι­κή ει­σβο­λή στην ή­δη δια­με­λι­σμέ­νη Γε­ωρ­γί­α τον Αύ­γου­στο του 2008, το κόμ­μα αυ­τό α­ντί να κα­τα­δι­κά­σει το έ­γκλη­μα και να κα­ταγ­γεί­λει την ε­γκα­τάλει­ψη του θύ­μα­τος α­πό τη μο­νο­πω­λια­κή Δύ­ση στα νύ­χια του ε­πι­θε­τι­στή, κα­ταδί­κα­σε την πρό­θε­ση της μι­κρής χώ­ρας να ε­ντα­χθεί στο ΝΑ­ΤΟ, δηλ. την προ­σπά­θειά της να α­ποφύ­γει τη σύ­γκρου­ση μέ­σα α­πό την α­να­ζή­τη­ση συμ­μα­χιών. Ό­ταν ξε­κί­νη­σε ο δια­με­λι­σμός της Ου­κρα­νί­ας α­πό την που­τι­νι­κή Ρω­σί­α, το ψευ­τοΚ­ΚΕ, α­ντί να κα­ταγ­γεί­λει τη βί­αι­η προ­σάρ­τη­ση της Κρι­μαί­ας και την πο­λι­τι­κο-στρα­τιω­τι­κή προ­πα­ρα­σκευ­ή της ει­σβο­λής α­πό το Κρεμ­λίνο, κα­τάγ­γει­λε «την ι­μπε­ρια­λι­στι­κή ε­πέμ­βα­ση Η­ΠΑ-ΝΑ­ΤΟ-Ε­Ε στην Ου­κρα­νί­α» ε­νώ η μό­νη αιχ­μή που ε­ξα­πέ­λυ­σε ε­νά­ντια στους δια­με­λι­στές ή­ταν ό­τι η προ­σάρ­τη­ση «δε θα λύ­σει το πρό­βλη­μα της αλ­λα­γής του συ­σχε­τι­σμού δύ­να­μης σε βά­ρος των α­ντι­δρα­στι­κών και φα­σι­στι­κών δυ­νάμε­ων» στην Ου­κρα­νί­α, «θα ή­ταν» ό­μως «δια­φο­ρετι­κό αν η Ρω­σί­α ή­ταν μια σο­σια­λι­στι­κή χώ­ρα και ο λα­ός της Κρι­μαί­ας εί­χε κάνει την ε­πι­λο­γή και ζη­τού­σε την έ­ντα­ξη σε μια σο­σια­λι­στι­κή έ­νω­ση μα­ζί με τη Ρω­σί­α» (α­να­κοί­νω­ση γρα­φεί­ου τύ­που 14/3/14). Σ’ αυ­τή την πε­ρί­πτωση ο δια­μελι­σμός της Ου­κρα­νί­ας θα ή­ταν κά­τι πα­ρα­πά­νω α­πό δί­καιος για τους νε­ο­τρο­τσκι­στές μας, λες και μι­λά­ει που­θε­νά ο λε­νι­νι­σμός για δια­με­λι­σμό α­στι­κών εθνι­κών κρα­τών α­πό σο­σια­λι­στι­κά! 
Βέ­βαια, το πρα­κτο­ρεί­ο του Πε­ρισ­σού δεν πε­ρί­με­νε καν να γί­νει η Ρωσί­α «σο­σια­λι­στι­κή» προ­κει­μέ­νου να στεί­λει βου­λευ­τές και ευ­ρω­βου­λευ­τές του σαν πα­ρα­τη­ρη­τές στις ε­κλο­γές που διε­ξή­γα­γαν οι κα­το­χι­κές αρ­χές των αυ­το­α­πο­κα­λού­με­νων «ΛΔ» Ντο­νέ­τσκ και Λου­γκάν­σκ στην α­να­το­λι­κή Ου­κρανί­α. 
Ό­σο και να κα­μώ­νε­ται το «κόκ­κι­νο», αυ­τό το κόμμα – προ­ϊ­όν ξέ­νης επέμ­βα­σης και πλα­στο­προ­σω­πί­ας απ’ τα γεν­νο­φά­σκια του, δη­λα­δή α­πό το 1956 – θα φέ­ρει για πά­ντα το στίγ­μα του προ­δό­τη του μαρ­ξι­σμού και του πρά­κτο­ρα του χει­ρό­τε­ρου ι­μπε­ρια­λι­σμού που έ­χει βγά­λει πο­τέ ο πλα­νή­της.