Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΑΦΙΣΑ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ, ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

 

Συμπαράσταση στο δίκαιο αγώνα των λιμενεργατών

Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με την ου­σια­στι­κή συ­ναί­νε­ση ό­λων των κομ­μά­των και με πα­ρά­νο­μες με­θο­δεύ­σεις προ­ε­τοι­μά­ζει δή­θεν ι­διω­τι­κο­ποί­η­ση, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα κρα­τι­κο­ποί­η­ση του λι­μα­νιού του Πει­ραιά σπό το κι­νέ­ζι­κο φα­σι­στι­κό, α­ντερ­γα­τι­κό και διε­φθαρ­μέ­νο κρά­τος.

Πρό­κει­ται για πα­ρά­δο­ση της ε­μπο­ρι­κής πύ­λης της χώ­ρας σε μια ι­μπε­ρια­λι­στι­κή φα­σι­στι­κή με­γά­λη δύ­να­μη που λει­τουρ­γεί ή­δη με λη­στρι­κούς και α­ποι­κιο­κρα­τι­κούς ό­ρους στις προ­βλή­τες 2 και 3, και τη με­τα­τρο­πή της σε ένα α­πέ­ρα­ντο δου­λο­κτη­τι­κό κά­τερ­γο. Αυ­τό το στό­χο έχει ο δια­γω­νι­σμός για την πώ­λη­ση του 51% έ­ως 67% των με­το­χών του ΟΛ­Π, στη διάρ­κεια του ο­ποί­ου η κυ­βέρνη­ση έ­χει πα­ρέμ­βει ε­πα­νει­λημ­μέ­να υ­πέρ του ε­νός υ­πο­ψη­φί­ου. Συ­γκε­κρι­μέ­να: Το Σε­πτέμ­βρη ο Τσί­πρας συ­να­ντή­θη­κε με τον πρό­ε­δρο της Κί­νας και δή­λω­σε τη στή­ρι­ξή του στις κι­νέ­ζι­κες ε­πεν­δύ­σεις στη ναυ­τι­λί­α και στις με­τα­φορές. Το Νο­έμ­βρη ο υ­πουρ­γός Ε­ξω­τε­ρι­κών Ν. Κο­τζιάς συ­να­ντή­θη­κε με τον υ­φυ­πουργό Ε­ξω­τε­ρι­κών της Κί­νας και δέ­χθη­κε τις ευ­χα­ρι­στί­ες του για την κρα­τι­κή υ­πο­στή­ρι­ξη της δρα­στη­ριό­τη­τας της ΚΟ­ΣΚΟ. Ο υ­πουρ­γός Οι­κο­νο­μι­κών Σταθά­κης πα­ρα­δέ­χθη­κε α­νοι­χτά στη Βου­λή ό­τι γί­νο­νται δια­πραγ­μα­τεύ­σεις μετα­ξύ του ΤΑΙ­ΠΕΔ και της ΚΟ­ΣΚΟ για να αλ­λά­ξουν οι ό­ροι του δια­γω­νι­σμού δή­θεν προς ό­φε­λος του ελ­λη­νι­κού δη­μο­σί­ου, και στην ου­σί­α υ­πέρ του κι­νέ­ζι­κου δη­μο­σί­ου. Στην πραγ­μα­τι­κότη­τα οι πα­ρεμ­βά­σεις αυ­τές α­πο­σκο­πούν στην ε­ξου­δε­τέ­ρω­ση ε­νός πο­λύ ι­σχυ­ρού α­ντα­γω­νι­στή της ΚΟ­ΣΚΟ, της δα­νέ­ζι­κης με­τα­φορι­κής Maersk, ε­νός ι­διω­τι­κού μο­νο­πω­λί­ου που λει­τουρ­γεί με ευ­ρω­πα­ϊ­κούς ό­ρους και δεν έ­χει ι­στο­ρι­κό ω­μής κα­τα­πά­τη­σης ερ­γα­σια­κών δι­καιω­μά­των όπως η ΚΟ­ΣΚΟ, του­λά­χι­στον στην Ευ­ρώ­πη.


Ε­μείς, ό­πως και τα συν­δι­κά­τα των λι­με­νερ­γα­τών, εί­μα­στε ε­ντε­λώς αντί­θε­τοι με την ι­διω­τι­κο­ποί­η­ση ό­λου του λι­μα­νιού α­πό ο­ποια­δή­πο­τε Maersk. Καμί­α χώ­ρα δεν πα­ρα­χω­ρεί τη λει­τουρ­γί­α των λι­μα­νιών της σε ι­διώ­τες, πό­σο μάλλον σε μια ξέ­νη δύ­να­μη. Τα με­γά­λα λι­μά­νια συνδέ­ο­νται με την ύ­παρ­ξη της βιο­μη­χα­νί­ας, του ε­μπο­ρί­ου και των με­τα­φο­ρών μιας χώ­ρας. Ει­δι­κά το λι­μά­νι του Πει­ραιά δια­σφα­λί­ζει και τη ζω­τι­κή σύν­δε­ση των νη­σιών με το χερ­σαί­ο έδα­φος. Ό­μως γι’ αυ­τό το­νί­ζου­με ό­τι ο με­γα­λύ­τερος κίν­δυ­νος εί­ναι α­πό την κι­νέ­ζι­κη κρα­τι­κο­ποί­η­ση του λι­μα­νιού και ό­τι πολ­λοί α­πό ό­σους φω­νά­ζουν ε­νά­ντια στην ι­διω­τι­κο­ποί­η­ση του στο βά­θος δου­λεύ­ουν μα­ζί με την κυ­βέρ­νηση μό­νο για την ε­ξου­δε­τέ­ρω­ση κά­θε α­ντα­γω­νι­στή της ΚΟ­ΣΚΟ στον ψευ­το­δια­γωνι­σμό που βρί­σκεται σε ε­ξέ­λι­ξη. Μά­λι­στα, ρί­χνουν την ευ­θύ­νη για αυ­τόν στην τρό­ι­κα, ό­ταν η ε­πι­λο­γή της με­θό­δου της α­πο­κρα­τι­κο­ποί­η­σης εί­ναι α­πο­κλει­στι­κή ευ­θύ­νη του ελ­λη­νι­κού κρά­τους. 

Το ξε­πού­λη­μα στην Κό­σκο ε­τοι­μά­ζε­ται μέ­σα α­πό την α­δια­φά­νεια και την κα­τάρ­γη­ση των α­νοι­χτών δια­βου­λεύ­σε­ων με τη διοί­κη­ση του ΟΛ­Π και τους ερ­γα­ζό­με­νους. Δεν έ­χει ξε­κα­θα­ρί­σει α­κό­μα το πε­ριε­χό­με­νο της νέ­ας σύμ­βα­σης με­τα­ξύ του ΟΛ­Π και του δη­μο­σί­ου για την πα­ρα­χώρη­ση του λι­μα­νιού και δεν έ­χει συ­γκρο­τη­θεί ο φο­ρέ­ας που θα α­σκεί τη δη­μό­σια ε­πο­πτεί­α στο λι­μάνι. Αυ­τή η ρευ­στό­τη­τα διώ­χνει τους ε­πεν­δυ­τές που λει­τουρ­γούν με ό­ρους αγο­ράς, ε­νώ ευ­νο­εί α­φά­ντα­στα την ΚΟ­ΣΚΟ με τους δε­σμούς της στην κυ­βέρ­νη­ση και στην το­πι­κή αυτο­διοί­κη­ση. Ση­μειώ­νου­με ε­δώ ό­τι την ί­δια στιγ­μή που δεν έ­χει διευ­κρι­νι­σθεί τι θα γί­νει με τη ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή ζώ­νη στο Πέ­ρα­μα, το Νο­έμ­βρη οι δή­μαρ­χοι Ε­λευ­σί­νας, Α­σπρο­πύρ­γου και Με­γά­ρων με ε­πικε­φα­λής τους το συ­ρι­ζαί­ο Λα­γου­δά­κη του Πε­ρά­μα­τος, ε­πι­σκέ­φθη­καν την κι­νέζι­κη πρε­σβεί­α για να προ­ω­θή­σουν τη συ­νερ­γα­σί­α με την Κί­να στη ναυ­πη­γο­ε­πισκευ­ή! Οι ί­διοι πα­νη­γύ­ρι­σαν ό­ταν ε­ξαι­ρέ­θη­κε το θα­λάσ­σιο μέ­τω­πο του πρώ­ην συ­γκρο­τή­μα­τος των λι­πα­σμά­των Δρα­πε­τσώ­νας α­πό τη σύμ­βα­ση πα­ρα­χώ­ρη­σης τά­χα για να α­πο­κτή­σει ο λα­ός του Πει­ραιά ά­με­ση πρό­σβα­ση σε μια πα­ρα­λί­α, αλλά στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα για­τί έ­τσι θα α­κυ­ρω­θούν οι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες ε­πεν­δύ­σεις του ΟΛ­Π για την κρουα­ζιέ­ρα που εν­δια­φέ­ρουν τη Maersk πο­λύ πε­ρισσό­τε­ρο α­πό ό­σο την ΚΟ­ΣΚΟ.


Ε­πί­σης μέ­σα α­πό την α­έ­να­η πα­ρά­τα­ση του δια­γω­νι­σμού και ό­σο η ρωσό­δου­λη κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα με­θο­δεύ­ει την οι­κο­νο­μι­κή κα­τα­στρο­φή της χώ­ρας, δια­σφα­λί­ζε­ται ό­λο και πιο χα­μη­λό τί­μη­μα α­φού δεν έ­χει ο­ρι­στεί κα­νέ­να πλαφόν.

Α­σφα­λώς κα­νέ­να άλ­λο κρά­τος δεν θα δια­νο­ού­νταν να πα­ρα­δώ­σει το πρώ­το λι­μά­νι του στο κι­νέ­ζι­κο κρα­τι­κό μο­νο­πώ­λιο, που κα­ταγ­γέλ­θη­κε πως χρησι­μο­ποί­η­σε το λι­μά­νι της Νά­πο­λης της Ι­τα­λί­ας για να κά­νει λα­θρε­μπό­ριο στην Ευ­ρώ­πη βα­φτί­ζο­ντας ε­κεί τα κι­νέ­ζι­κα προ­ϊ­ό­ντα σε ευ­ρω­πα­ϊ­κά σε συνερ­γα­σί­α με την ι­τα­λι­κή Κα­μό­ρα. Μό­νο στην Ελ­λά­δα θα γι­νό­ταν έ­να τέ­τοιο έ­γκλη­μα κα­τά του ελ­λη­νι­κού λα­ού και των λα­ών της Ευ­ρώ­πης, για­τί μό­νο ε­δώ την εξου­σί­α α­σκεί ε­δώ και χρό­νια έ­να πο­λι­τι­κό κα­θε­στώς που ε­ξυ­πη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα της ρώ­σι­κης υ­περ­δύ­να­μης και της συμ­μά­χου της Κί­νας μέ­νο­ντας στην Ευ­ρώ­πη μό­νο για να την υ­πο­νο­μεύ­ει. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ο Τσί­πρας πή­γε να υπο­δε­χθεί τον κι­νέ­ζι­κο πο­λε­μι­κό στό­λο ό­ταν ήρ­θε τον Φλεβά­ρη στον Πει­ραιά και α­νέ­βη­κε σε μί­α φρε­γά­τα α­πό ό­που έ­κα­νε δη­λώ­σεις υ­πέρ της ΚΟ­ΣΚΟ.

Να για­τί ό­λα τα κοι­νο­βου­λευ­τι­κά κόμ­μα­τα, ι­διαί­τε­ρα τα ρω­σό­δου­λα της ψευ­το­α­ρι­στε­ράς - που πα­ντού αλ­λού κά­νουν πως κό­πτο­νται για τα ερ­γα­τικά δι­καιώ­μα­τα - ε­πι­τρέ­πουν στην ΚΟ­ΣΚΟ να α­πα­σχο­λεί ερ­γά­τες εί­τε η ί­δια απευ­θεί­ας, εί­τε μέ­σω ερ­γο­λά­βων, χω­ρίς συν­δι­κα­λιστικά δι­καιώ­μα­τα, χω­ρίς συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις ερ­γα­σί­ας, χω­ρίς ω­ρά­ριο και αρ­γί­ες, με το βάρ­βα­ρο καθε­στώς της 24ω­ρης δια­θε­σι­μό­τη­τας, μη­δα­μι­νά με­ρο­κά­μα­τα, α­πλή­ρω­τες υ­πε­ρω­ρίες, χω­ρίς στοι­χειώ­δεις συν­θή­κες α­σφά­λειας. Να για­τί η ψευ­το­α­ρι­στε­ρά δεν πιέ­ζει να υ­πάρ­χει κά­ποια πρό­βλε­ψη για τις ερ­γα­σια­κές σχέ­σεις στους ό­ρους του δια­γω­νι­σμού. Ε­πί­σης μό­νο έ­να τέ­τοιο δια­κομ­μα­τι­κό κα­θε­στώς θα δε­χόταν τους δι­κούς της κα­τα­πλε­ο­νε­κτι­κούς ό­ρους με την κα­τάρ­γη­ση του ε­λάχι­στου εγ­γυ­η­μέ­νου ε­νοι­κί­ου. Αν πά­ρει τον ΟΛ­Π η ΚΟ­ΣΚΟ θα πλη­ρώ­νει πλέ­ον στον ε­αυ­τό της το νοί­κι για τις προ­βλή­τες 2 και 3! Τέ­λος, μό­νο έ­να τέ­τοιο κα­θε­στώς θα ε­ξα­σφά­λι­ζε στην ΚΟ­ΣΚΟ να μην πλη­ρώ­νει φό­ρους με σκαν­δα­λώ­δεις φο­ρο­απαλ­λα­γές. Πρό­σφα­τα η Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Ε­πι­τρο­πή με α­πό­φα­σή της, με­τά α­πό προ­σφυ­γή της Ο­ΜΥ­ΛΕ, της ο­μο­σπον­δί­ας των λι­με­νερ­γα­τών που ου­σια­στι­κά πο­λι­τι­κο-συν­δι­κα­λι­στι­κά μό­νη της -και προς τι­μήν της- α­ντι­στέ­κε­ται σε αυ­τό το ε­θνικό έ­γκλη­μα, χα­ρα­κτή­ρι­σε τις φο­ρο­α­παλ­λα­γές αυ­τές κρατι­κές ε­νι­σχύ­σεις, και ζή­τη­σε α­πό το ελ­λη­νι­κό κρά­τος να ει­σπρά­ξει α­πό την ΚΟ­ΣΚΟ το πο­σό των 40 ε­κατ Ευ­ρώ που έ­χει ω­φε­λη­θεί, δη­λα­δή σχε­δόν ό­σα έ­δω­σε για προ­κα­τα­βο­λή για να πά­ρει την προ­βλή­τα 2!!! Α­ντί­θε­τα η που­λη­μέ­νη  ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση α­πο­φάσι­σε να κά­νει προσφυ­γή κα­τά της α­πό­φα­σης και υ­πέρ της ΚΟ­ΣΚΟ!!!

Οι ερ­γα­ζό­με­νοι στον ΟΛ­Π δεν πρέ­πει να πα­ρα­συρ­θούν και αυ­τή τη φορά, α­πό την ψευ­το­α­ρι­στε­ρά και ε­κεί­να τα συν­δι­κα­λι­στι­κά όρ­γα­να που ση­κώ­νουν πά­λι το νε­φε­λώ­δες και ου­σια­στι­κά πα­ρα­πλα­νη­τι­κό σύν­θη­μα «Ό­χι στην ι­διω­τι­κο­ποί­η­ση» χω­ρίς να κά­νουν κε­ντρι­κή την κα­ταγ­γελί­α του κι­νέ­ζι­κου κά­τερ­γου. Αυ­τοί πά­νε τους λι­με­νερ­γά­τες για νέ­ους συμ­βι­βα­σμούς και συμ­φωνί­ες ε­ξα­γο­ράς. Σή­με­ρα πέ­φτουν οι μά­σκες ι­διαί­τε­ρα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που τό­τε οργά­νω­νε α­περ­γί­ες διαρ­κεί­ας στον ΟΛ­Π ό­χι ε­νά­ντια στην ΚΟ­ΣΚΟ, αλ­λά στην πρά­ξη υ­πέρ της, για να μπο­ρέ­σει αυ­τή να πά­ρει το λι­μά­νι χω­ρίς το βα­ρί­δι των «α­κρι­βών» λι­με­νερ­γα­τών που α­νέ­λα­βε να τους διώ­ξει το κρά­τος πλη­ρώ­νο­ντας σχε­τι­κά α­κρι­βές «α­πο­κα­τα­στά­σεις» ώ­στε να α­ντι­κα­τα­στα­θούν α­πό ερ­γά­τες του κά­τερ­γου.
Πρέ­πει να υ­πο­στη­ρί­ξου­με α­πο­φα­σι­στι­κά τον α­γώ­να των λι­με­νερ­γατών για να α­πο­τρα­πεί αυ­τό το α­κό­μα πιο με­γά­λο έ­γκλη­μα με κε­ντρι­κό αί­τη­μα να κα­ταρ­γη­θεί το ά­βα­το κρά­τος της ΚΟ­ΣΚΟ και να α­πο­τρα­πεί η ε­πέ­κτα­ση της φασι­στι­κής μαυ­ρί­λας του, της δια­φθο­ράς του  και  του φι­λο­χρυ­σαυ­γι­τι­σμού του (προ­σλαμ­βά­νει μα­ζι­κά τους να­ζί σαν ερ­γο­δη­γούς) σε ό­λη την πό­λη του Πει­ραιά και σε ό­λο το λε­κα­νο­πέ­διο.
Αθήνα, 28/12/2015