Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής-ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΥΦΕΣΗ

 

Στη Βου­λή υ­πάρ­χει μια ο­μά­δα οικο­νο­μι­κών α­να­λυ­τών που α­πο­τε­λούν το λε­γό­με­νο «Γρα­φεί­ο για την πα­ρα­κο­λού­θη­ση της ε­κτέ­λε­σης του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού». Το Γρα­φεί­ο αυ­τό κά­θε τρί­μη­νο συ­ντάσ­σει και δη­μο­σιεύ­ει έκ­θε­ση για την πο­ρεί­α των οι­κο­νο­μι­κών με­γε­θών της χώ­ρας, ε­νώ πα­ράλ­λη­λα προ­χω­ρεί και σε ε­κτι­μή­σεις για την πε­ραι­τέ­ρω πο­ρεί­α της οι­κο­νο­μί­ας.

Πρό­σφα­τα δη­μο­σιεύ­τη­κε η έκ­θε­σή του για το τρί­μη­νο Ιου­λί­ου-Σε­πτεμβρί­ου 2015, και τα συ­μπε­ρά­σμα­τα της έκ­θε­σης αυ­τής εί­ναι α­πο­γο­η­τευ­τι­κά α­κόμη και για έ­ναν ε­ντε­λώς ου­δέ­τε­ρο πα­ρα­τη­ρη­τή.

Το βα­σι­κό­τε­ρο συ­μπέ­ρα­σμα εί­ναι «ο υ­παρ­κτός κίν­δυ­νος η χώ­ρα να διο­λι­σθή­σει σε βα­θύ­τε­ρη ύ­φε­ση ή και σε μια μα­κρο­χρό­νια στα­σι­μό­τη­τα (…) Τα προ­βλή­μα­τα ε­φαρ­μο­γής που κα­τα­γρά­φο­νται (π.χ. ΦΠΑ στην εκ­παί­δευ­ση, “κόκ­κι­να” δά­νεια, ι­διω­τι­κο­ποι­ή­σεις κ.ά.) δεί­χνουν ό­τι η οι­κο­νο­μι­κή φι­λο­σοφί­α του Μνημο­νί­ου συ­χνά αμ­φι­σβη­τεί­ται στην πρά­ξη, πράγ­μα που τρο­φο­δοτεί την α­βε­βαιό­τη­τα».

Ε­πί­σης ε­πι­ση­μαί­νει ό­τι η βα­σι­κή δια­φο­ρά του τρί­του Μνη­μο­νί­ου σε σχέ­ση με τα προ­η­γού­με­να εί­ναι πως το νέ­ο πρό­γραμ­μα εί­ναι ε­μπρο­σθο­βα­ρές, κα­θώς το 56% του Μνη­μο­νί­ου θα πρέ­πει να έ­χει ε­φαρ­μο­στεί ως το τέ­λος του 2015, ενώ η βα­σι­κή του ο­μοιό­τη­τα εί­ναι ό­τι πε­ρι­λαμ­βά­νει ο­ρι­ζό­ντια μέ­τρα, ό­πως η αύ­ξη­ση του ΦΠΑ.

Τι σχέ­ση έ­χουν όλ’ αυ­τά με την προ­στα­σί­α των α­δυ­νά­των, που ψευ­δέστα­τα υ­πο­σχό­ταν προ­ε­κλο­γι­κά ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ;

Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η έκ­θε­ση ε­κτι­μά ό­τι τα δια­θέ­σι­μα στοι­χεί­α δεν α­φή­νουν κα­μί­α αμ­φι­βο­λί­α πως η χώ­ρα ε­πέ­στρε­ψε στην ύ­φε­ση το τρί­το τρί­μη­νο του 2015, με­τά α­πό μί­α «με­τρί­ως θε­τι­κή πο­ρεί­α που κα­τα­γρά­φη­κε το 2014 και τα δύ­ο πρώ­τα τρί­μη­να του 2015». Ας μη βια­στούν ό­μως να χα­ρούν γι’ αυ­τό το τε­λευ­ταί­ο οι Συ­ρι­ζαίοι (εν­νο­ού­με για τα δύ­ο πρώ­τα τρί­μη­να), α­φού το Γρα­φεί­ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού ε­κτι­μά ό­τι η μι­κρή αύ­ξη­ση του Α­ΕΠ σ’ αυ­τά ο­φεί­λε­ται στην αύ­ξη­ση της κα­τανα­λω­τι­κής ζή­τη­σης λό­γω του φό­βου ό­τι ε­πέ­κει­το κού­ρε­μα των κα­τα­θέ­σε­ων.

Άλ­λω­στε, κά­τι πα­ρό­μοιο συ­νέ­βη και με­τά την ε­πι­βο­λή ε­λέγ­χου στη διακί­νη­ση κε­φα­λαί­ων το κα­λο­καί­ρι. Ό­σοι εί­χαν ε­γκλω­βι­σμέ­νες τις κα­τα­θέ­σεις τους στις τρά­πε­ζες και δεν εί­χαν προ­λά­βει να τις α­πο­σύ­ρουν, α­γό­ρα­ζαν μανιω­δώς κα­τα­να­λω­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα (και μά­λι­στα α­κρι­βά) με κάρ­τες και ό­χι με μετρη­τά. Γι’ αυ­τό εί­ναι πι­θα­νό να δού­με στο τέ­λος του έ­τους την ύ­φε­ση στο Α­ΕΠ μι­κρό­τε­ρη α­πό την προ­ϋ­πο­λο­γι­σμέ­νη ό­χι βέ­βαια για­τί θα τα έ­χει πά­ει καλά η κυ­βέρ­νη­ση στα οι­κο­νο­μι­κά, αλ­λά α­κρι­βώς για το α­ντί­θετο (να δεί­τε που, σε μια τέ­τοια πε­ρί­πτω­ση, οι Συ­ρι­ζαί­οι θα βγουν να πα­νη­γυ­ρί­σουν για ε­πι­τυχί­α της κυ­βέρ­νη­σης!).

ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΨΕ Η «ΑΝΑΓΚΗ» ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Το συ­νει­δη­τό σα­μπο­τάζ στην οι­κο­νο­μί­α, που προ­κλή­θη­κε α­πό την επι­τη­δευ­μέ­νη πα­ρά­τα­ση των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων με την τρό­ι­κα ε­πί 6 μή­νες, φαίνε­ται ε­πί­σης α­πό τη «μη ε­πί­τευ­ξη των ε­κτι­μή­σε­ων του προ­η­γού­με­νου προ­ϋπο­λο­γι­σμού για το 2015 σε συν­δυα­σμό με την ο­νο­μα­στι­κή συρ­ρί­κνω­ση του ει­σο­δήμα­τος κα­τά 18 δις ευ­ρώ έ­να­ντι του αρ­χι­κού στό­χου του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του 2015 (για 191 δις)». Αυ­τό «αύ­ξη­σε τις χρη­μα­το­δο­τι­κές α­νά­γκες της χώ­ρας και ο­δή­γη­σε στη λή­ψη ε­πι­πρό­σθε­των μέ­τρων ύ­ψους 6,4 δις ευ­ρώ τους ε­πό­με­νους μήνες για την ε­πί­τευ­ξη των συμ­φω­νη­θέ­ντων στό­χων».

Τι ση­μαί­νουν αυ­τά σε α­πλά ελ­λη­νι­κά; Ό­τι η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-Α­ΝΕΛ με την πο­λι­τι­κή της φτώ­χυ­νε κι άλ­λο τον ελ­λη­νι­κό λα­ό και τον φόρ­τω­σε με επι­πλέ­ον δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια.

Α­κό­μη, η έκ­θε­ση υ­πο­γραμ­μί­ζει ό­τι η α­πό­το­μη ά­νο­δος των λη­ξι­πρό­θεσμων ο­φει­λών των φο­ρο­λο­γου­μέ­νων εί­ναι κα­κός οιω­νός για το ε­πό­με­νο διά­στη­μα, κα­θώς οι υ­πο­χρε­ώ­σεις των πο­λι­τών προς την ε­φο­ρί­α αυ­ξά­νο­νται και τα δη­μό­σια φο­ρο­λο­γι­κά έ­σο­δα συ­νε­χί­ζουν να βρί­σκο­νται σε ε­λεύ­θε­ρη πτώ­ση.

Η ΛΑΘΡΟΧΕΙΡΙΑ ΜΕ ΤΟ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ»

Ε­δώ η ψευ­το­α­ρι­στε­ρή κυ­βέρ­νη­ση κά­νει μια λα­θρο­χει­ρί­α, ό­πως έ­κα­νε πα­λιό­τε­ρα και ο Σα­μα­ράς: κα­λύ­πτει τη με­γά­λη υ­στέ­ρη­ση των ε­σό­δων, για να μη χτυ­πά­ει ά­σχη­μα, με την υ­περ­συ­γκρά­τη­ση δα­πα­νών, με α­πο­τέ­λε­σμα στο 9μη­νο να κα­τα­γρά­φε­ται πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα 3,1 δις ευ­ρώ (1,77% του Α­ΕΠ). Πώς συ­γκρα­τεί τις δα­πά­νες; Κυ­ρί­ως με τη στά­ση πλη­ρω­μών στους προ­μη­θευ­τές του Δη­μο­σί­ου (το γνω­στό κί­νη­μα «Δεν πλη­ρώ­νω»). Έ­τσι, τον Αύ­γου­στο τα κρα­τι­κά αυ­τά χρέ­η προς τον ι­διω­τι­κό το­μέ­α α­νήλ­θαν στα 5,1 δις ευ­ρώ πα­ρου­σιά­ζο­ντας αύ­ξη­ση κατά 1,9 δις ευ­ρώ ή 58,64% σε σχέ­ση με το Γε­νά­ρη (3,2 δις ευ­ρώ). Κι όλ’ αυ­τά μέ­σα σε 8 μό­λις μή­νες!

Ά­ρα, η ει­κό­να συ­γκρά­τη­σης των δα­πα­νών που δί­νουν τα ε­πί­ση­μα στοι­χεί­α εί­ναι πα­ρα­πλα­νη­τι­κή, α­φού ο­φεί­λε­ται πρω­τί­στως στη στά­ση πλη­ρω­μών του Δη­μο­σί­ου προς τους ι­διώ­τες, αλ­λά και σε άλ­λες λα­θρό­βιες τα­κτι­κές, όπως με το να κα­θυ­στε­ρούν την α­πο­νο­μή των συ­ντά­ξε­ων ό­σων έ­χουν τυ­πι­κά βγει στη σύ­ντα­ξη ε­δώ και του­λά­χι­στον δύ­ο χρό­νια. Ο ο­ρι­σμός του μπα­τα­χτσή.

Σ’ ό,τι α­φο­ρά το α­σφα­λι­στι­κό, και ε­δώ υ­πάρ­χει ε­πι­δεί­νω­ση των μεγε­θών λό­γω αυ­ξη­μέ­νης α­νερ­γί­ας, λό­γω πρό­ω­ρων συ­ντα­ξιο­δο­τή­σε­ων και λό­γω εκτε­τα­μέ­νης ει­σφο­ρο­δια­φυ­γής.

Εν­δια­φέ­ρον πα­ρου­σιά­ζει και η σύ­γκρι­ση με την Πορ­το­γα­λί­α, ό­που η χρο­νι­κή σει­ρά των με­ταρ­ρυθ­μί­σε­ων ή­ταν ε­ντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κή: πρώ­τα ξε­κίνη­σαν κά­ποιες με­ταρ­ρυθ­μί­σεις στις α­γο­ρές α­γα­θών και στη χρη­μα­το­δό­τη­ση επι­χει­ρή­σε­ων, οι ο­ποί­ες με­ταρ­ρυθ­μί­σεις εί­χαν γρή­γο­ρη ε­πί­πτω­ση στην α­νάπτυ­ξη, και με­τά ε­πε­κτά­θη­καν και συν­δυά­στη­καν οι με­ταρ­ρυθ­μί­σεις στις α­γορές α­γα­θών με τις με­ταρ­ρυθ­μί­σεις στις α­γο­ρές ερ­γα­σί­ας.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΥΦΕΣΗ

Ό­σο για τη φο­ρο­λο­γί­α και στα νοι­κο­κυ­ριά και στις ε­πι­χει­ρή­σεις, στη χώ­ρα μας οι νο­μο­θε­τημέ­νοι φο­ρο­λο­γι­κοί συ­ντε­λε­στές εί­ναι οι ψη­λό­τεροι α­πό τους α­ντί­στοι­χους μέ­σους ό­ρους τό­σο της Ε­Ε ό­σο και της Ευ­ρω­ζώ­νης. Αλλά η πε­ραι­τέ­ρω φο­ρο­λο­γι­κή ε­πι­βά­ρυν­ση των ή­δη βα­ριά φο­ρο­λο­γού­με­νων δε θα φέ­ρει πε­ρισ­σό­τε­ρα έ­σο­δα, ε­πι­ση­μαί­νει η έκ­θε­ση, ι­δί­ως σε πε­ρί­ο­δο ύ­φε­σης, α­φού έ­χει ε­ξα­ντλη­θεί η φο­ρο­δο­τι­κή ι­κα­νό­τη­τα και η φο­ρο­δια­φυ­γή ε­νι­σχύ­εται α­ντί να «πα­τάσ­σε­ται».

Η ύ­φε­ση για το 2016 ε­κτι­μά­ται ό­τι θα κυ­μαν­θεί στο 0,5-1,75%, δη­λα­δή μι­κρό­τερη α­πό φέ­τος, αλ­λά κι αυ­τό με την προ­ϋ­πό­θε­ση ό­τι θα υ­πάρ­ξει γρή­γο­ρη α­πο­κατά­στα­ση της πο­λι­τι­κής στα­θε­ρό­τη­τας και στα­δια­κή χα­λά­ρω­ση των κε­φα­λαιακών ε­λέγ­χων…

Κο­ντο­λο­γίς, κλάψ’ τα Χα­ρά­λα­μπε. Αν ο λα­ός δεν ξε­ση­κω­θεί ε­νά­ντια στην κυ­βέρ­νη­ση που τον α­φαι­μάσ­σει κα­θη­με­ρι­νά ο­δη­γώ­ντας τον σε αρ­γό θά­νατο, αν δεν δυ­να­μώ­σει το μό­νο κόμ­μα που ου­σια­στι­κά α­ντι­στέ­κε­ται στην πο­λιτι­κή της, την Ο­ΑΚ­ΚΕ, δεν πρό­κει­ται να δει ά­σπρη μέ­ρα.