Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΧΙΣΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

Στις 20-21 Σε­πτέμ­βρη, διε­ξή­χθη σε κε­ντρι­κό ξε­νο­δο­χεί­ο της Μό­σχας – στο ίδιο που κά­πο­τε συ­νε­δρί­α­ζε το σύμ­φω­νο της Βαρ­σο­βί­ας – η πρώ­τη συν­διά­σκε­ψη απο­σχι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων ανά τον κό­σμο υπό τη διορ­γά­νω­ση του «Κι­νή­μα­τος Αντι-Πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης της Ρω­σί­ας», μιας φι­λο-που­τι­νι­κής ΜΚΟ υπό την ηγεσί­α ενός Αλε­ξά­ντρ Ιό­νοφ.

Η συν­διά­σκε­ψη εί­χε τί­τλο «Ο διά­λο­γος των εθνών. Το δι­καί­ω­μα των λα­ών στην αυ­το­διά­θε­ση και η οι­κο­δό­μη­ση του πο­λυ­πο­λι­κού κό­σμου».

 

Πή­ραν μέ­ρος σ’ αυ­τήν αντι­προ­σω­πεί­ες δια­φό­ρων πο­λι­τι­κών φο­ρέ­ων, όπως εί­ναι το «Ιρλαν­δι­κό Δη­μο­κρα­τι­κό Σο­σια­λι­στι­κό Κόμ­μα» και το «Σιν Φέ­ιν» που επι­διώ­κουν την από­σχι­ση της Β. Ιρλαν­δί­ας από το Ενω­μέ­νο Βα­σί­λειο, το κόμ­μα «Κα­τα­λά­νι­κη Αλλη­λεγ­γύ­η για Ανεξαρ­τη­σί­α», το Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Κοι­νο­τι­κό κόμ­μα «Μιλ­λέ­νιουμ» από την Ιτα­λί­α, αντι­προ­σω­πεί­ες από τη Χα­βά­η, το Πουέρ­το Ρί­κο και την Αφρι­κή.  

Μπο­ρεί επί­ση­μα να μη συμ­με­τεί­χε κα­νένας ρώ­σος αξιω­μα­τού­χους, όμως η εμπλο­κή του Κρεμ­λί­νου σ’ αυ­τή τη φαι­νο­με­νι­κά «α­νε­ξάρτη­τη» πρω­το­βου­λί­α μπο­ρεί εύ­κο­λα να εντο­πι­στεί. Αρκεί μό­νο να επι­ση­μά­νου­με ότι η κάλυ­ψη των εξό­δων του δι­η­μέ­ρου έγι­νε με χο­ρη­γί­α προς το «Κί­νη­μα Αντι-Πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης» της τά­ξε­ως των 2 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ρου­βλί­ων (άλλο 1 εκ. εί­χε χο­ρη­γη­θεί πέ­ρυ­σι) από το Εθνι­κό Φι­λαν­θρω­πι­κό Τα­μεί­ο, που ίδρυ­σε στα 1999 ο ίδιος ο τό­τε πρω­θυ­πουρ­γός Πού­τιν με σκο­πό τη χρη­μα­το­δό­τη­ση στρα­τιω­τι­κών έργων και προ­σω­πι­κού (Human Rights in Ukraine, 17/9). Το ίδρυ­μα αυ­τό – που ενι­σχύ­ε­ται από την κρα­τι­κή ολι­γαρ­χί­α ή από με­γά­λες κρα­τι­κές εται­ρί­ες (Αμπρά­μο­βιτ­ς, Sberbank, η Lukoil κτλ.) – έχει με τη σει­ρά του σαν επι­κε­φα­λής τον αντι­στρά­τη­γο Βλα­ντί­μιρ Νο­σόφ, πρώ­ην υπαρ­χη­γό του τμή­μα­τος στρα­τιω­τι­κής αντι­κα­τα­σκο­πεί­ας της KGB (FSB), και συ­νε­πώς η πο­λι­τι­κή του γραμ­μή ελέγ­χε­ται πλή­ρως από την πο­λι­τι­κή ηγε­σί­α του Κρεμ­λί­νου. Ση­μειώ­νου­με δε πως επί­τι­μα μέ­λη του ρω­σι­κού κι­νή­μα­τος αντι-πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης εί­ναι ο γε­νο­κτό­νος Άσα­ντ και ο να­ζί Αχμα­ντι­νε­τζά­ντ, κι οι δυο τους σύμ­μα­χοι του Πού­τιν, και πως ο αρχη­γός του, Ιό­νοφ, εί­ναι ηγε­τι­κό στέ­λε­χος της οργά­νω­σης «Α­ξιωμα­τι­κοί της Ρω­σί­ας» με επι­κεφα­λής τον αρχη­γό της επι­τρο­πής ασφά­λειας της ρω­σι­κής επι­τρο­πής θε­σμών Α. Τσβετ­κόφ.    

Το μα­νι­φέ­στο-κά­λε­σμα των διορ­γα­νω­τών (βλ. anti-global.ru) ανα­φέ­ρει με­τα­ξύ άλλων τα εξής:

«Σή­με­ρα ο σύγ­χρο­νος κό­σμος αντι­μετω­πί­ζει μια αντι­κει­με­νι­κή ανά­γκη ενο­ποί­η­σης των με­γα­λύ­τε­ρων δη­μό­σιων πο­λι­τι­κών οργα­νώ­σε­ων που πα­λεύ­ουν ενά­ντια στην ιδε­ο­λο­γί­α της πα­γκό­σμιας κυ­ριαρ­χί­ας και οι­κο­νο­μι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης. Ολο­έ­να και πε­ρισσό­τε­ρες χώ­ρες και πε­ριο­χές πέ­φτουν θύμα­τα της ανε­παρ­κούς εγχώ­ριας και εξωτε­ρι­κής πο­λι­τι­κής των ομο­σπον­δια­κών κυ­βερνή­σε­ων και διε­θνι­κών θε­σμών. Η Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Ένω­ση και οι ΗΠΑ διε­ξά­γουν οι­κονο­μι­κή δια­τλα­ντι­κή ολο­κλή­ρω­ση σε βά­ρος των απλών πο­λι­τών. Οι στρα­τιω­τι­κές τους επι­χει­ρή­σεις και επεμ­βά­σεις στα εσω­τε­ρι­κά κυ­ρί­αρ­χων κρα­τών οδη­γούν στη γε­νο­κτο­νί­α αμά­χων. Η πο­λι­τι­κή των πο­λεμι­κών κυ­ρώ­σε­ων ανα­πό­φευ­κτα κα­τα­στρέ­φει μι­κρές και με­σαί­ες επι­χει­ρή­σεις. Οι κυ­βερ­νή­σεις των ΗΠΑ και ΕΕ δια­βρώ­νουν την κυ­ριαρ­χί­α ανε­ξάρ­τη­των κρα­τών που αντι­βαί­νει από­λυ­τα στις πο­λι­τι­κές και νο­μι­κές αρχές του 21ου αιώ­να».

Οι συγ­γρα­φείς του πα­ρα­πά­νω απο­σπά­σμα­τος επι­χει­ρούν να ερμη­νεύ­σουν τα προ­βλή­μα­τα που τα­λα­νί­ζουν σή­με­ρα τον πλα­νή­τη σαν απόρροια της εθε­λο­ντι­κής ένω­σης των κρα­τών, όπως π.χ. εί­ναι η ΕΕ, ή ακό­μα της σύ­σφι­ξης των σχέ­σε­ων με­τα­ξύ Ευ­ρώ­πης και Αμε­ρικής που οφεί­λε­ται κύ­ρια στην αντι­με­τώ­πι­ση της ανερ­χό­με­νης ρω­σι­κής υπερ­δύ­να­μης. Η βί­αι­η κα­τά­λυ­ση της εθνι­κής κυ­ριαρ­χί­ας της πλειοψη­φί­ας των κρα­τών, που γί­νε­ται σή­με­ρα όχι μό­νο και όχι κύ­ρια από τους δυ­τι­κούς ιμπε­ρια­λι­σμούς, αλλά πρω­τί­στως από τους ανερχό­με­νους ανα­το­λι­κούς δεν απο­τε­λεί διόλου αντι­κεί­με­νο κρι­τι­κής ή κα­ταγ­γε­λί­ας από τους συ­ντά­κτες. Κι όμως ο κα­τά­λο­γος εί­ναι ιδιαίτε­ρα μα­κρύς: Τσε­χο­σλο­βα­κί­α το ’68, Κί­να το ’69, Πα­κι­στάν το ’71, Αγκό­λα το ’75, Κα­μπό­τζη το ‘78, Αφγα­νι­στάν το ’79, Τσα­ντ, Αζερ­μπαϊ­τζάν-Μολ­δα­βί­α-Γε­ωρ­γί­α-Τα­τζι­κι­στάν και Σλο­βενί­α-Κρο­α­τί­α-Βο­σνί­α τη δε­κα­ε­τί­α του ’90, Τσε­τσε­νί­α, και πιο πρό­σφα­τα Γε­ωρ­γί­α, Ου­κρα­νί­α και Συ­ρί­α, για να ανα­φέ­ρου­με μό­νο ορι­σμέ­νες από τις πιο κραυ­γα­λέ­ες πε­ρι­πτώ­σεις στρα­τιω­τι­κής επέμ­βα­σης από τους ρώ­σους ιμπε­ριαλι­στές και τα τσι­ρά­κια τους. 

Ιδιαίτε­ρα ο δια­με­λι­σμός των εθνι­κών κρα­τών απο­τε­λεί τυ­πι­κό στοι­χεί­ο της στρα­τη­γικής του ρω­σι­κού σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμού, που έρχεται τε­λευ­ταί­ος στο τρα­πέ­ζι της μοι­ρα­σιάς του πα­γκό­σμιου πλού­του και γι’ αυ­τό εί­ναι υπο­χρε­ω­μέ­νος να επι­διώ­κει τη βί­αι­η ανα­δια­νο­μή του, δηλ. μέ­σα από ένα πα­γκό­σμιο αι­μα­το­κύ­λι­σμα με σύμ­μα­χό του την επί­σης σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­στι­κή σή­με­ρα Κί­να. Αυ­τό εννο­ούν στο βά­θος όταν γρά­φουν πως:

«Θα πρέ­πει να επι­κε­ντρώ­σου­με την προ­σο­χή μας στο δι­καί­ω­μα αυ­το­διά­θε­σης των λα­ών. Υπάρ­χει μια σει­ρά πε­ριο­χών στον κό­σμο που αγω­νί­ζο­νται για την κα­τά­κτη­ση αλη­θι­νής κυ­ριαρ­χί­ας με σκο­πό να γί­νουν ανε­ξάρ­τη­τοι πο­λι­τι­κοί παί­χτες. Η υπάρ­χου­σα πα­γκό­σμια τά­ξη αφαι­ρεί από τους πο­λί­τες της Νο­βο­ρω­σίας, της Χα­βά­ης, της Κα­τα­λω­νί­ας, του Τέ­ξας, της Αλά­σκα, της Ιρλαν­δί­ας, της Σκω­τί­ας, κτλ. το έννο­μο δι­καί­ω­μα του αυ­το­προσ­διο­ρι­σμού που εί­ναι επί­ση­μα κα­το­χυ­ρω­μέ­νο από τη Χάρ­τα των Ηνωμέ­νων Εθνών.

Σαν απο­τέ­λε­σμα, θα σχη­μα­τί­σου­με μια ει­δι­κή ομά­δα εργα­σί­ας στην οποί­α θα εμπλέ­κο­νται αντι­πρό­σω­ποι δια­φο­ρε­τι­κών οργα­νώ­σε­ων από όλο τον κό­σμο.

Ο βα­σι­κός στό­χος της ομά­δας εί­ναι η προ­σφο­ρά κοι­νής συ­νερ­γα­σί­ας όσον αφο­ρά την ευ­ρύ­τε­ρη αυ­το­νο­μί­α και από­σχι­ση, την πλη­ρο­φο­ρια­κή και πρα­κτι­κή σύ­μπρα­ξη, τη διορ­γά­νω­ση δη­μό­σιων εκδη­λώσε­ων, φό­ρα και επι­στη­μο­νι­κών συν­δια­σκέ­ψε­ων. Αυ­τή η ομά­δα εργα­σί­ας θα ετοι­μά­σει ένα τε­λι­κό κεί­με­νο που θα υποβλη­θεί στον ΟΗ­Ε. Η έκκλη­ση αυ­τή θα βα­σί­ζε­ται στις αρχές διε­θνούς δι­καί­ου, που πρε­σβεύ­ει την ελευ­θε­ρί­α και τον αυ­το­προσ­διο­ρι­σμό των εθνών, την προ­στα­σί­α των ανθρω­πί­νων δι­καιω­μά­των και τη διε­ρεύ­νη­ση στρα­τιω­τι­κών εγκλη­μά­των».

Πά­νω εδώ επι­χει­ρεί­ται να συ­σκο­τι­στεί το ζή­τη­μα της αυ­το­διά­θε­σης των εθνών με εκεί­νο της λε­γό­με­νης «αρ­χής των εθνο­τή­των» που την σκαρ­φί­στη­καν οι τσά­ροι για το δια­με­λι­σμό των νε­α­ρών εθνι­κών κρα­τών της Ευ­ρώ­πης και τε­λι­κά την υπο­τα­γή τους στη τσα­ρι­κή Ρω­σί­α. Η βα­σι­κή δια­φο­ρά με­ταξύ έθνους και εθνό­τη­τας εί­ναι ότι οι εθνό­τη­τες δε δια­θέ­τουν δι­κιά τους σχε­τι­κά αυ­τό­νο­μη οι­κο­νο­μι­κή ζω­ή και ένα κα­πως υπολο­γί­σι­μο σε έκτα­ση και ενιαί­ο έδα­φος πά­νω στα οποί­α θα μπο­ρού­σε να στη­ρι­χτεί ένα αί­τη­μα για εθνι­κή και κρα­τι­κή ανεξαρτη­σί­α. Η τσα­ρι­κή «αρ­χή των εθνο­τή­των» οδη­γεί ανα­πό­φευ­κτα στον ακρω­τη­ρια­σμό των εθνι­κών κρα­τών, την οι­κο­νο­μι­κή τους κα­τα­στρο­φή και τη γε­νο­κτο­νι­κή εθνο­κά­θαρ­ση των πλειο­ψη­φι­κών πλη­θυ­σμών τους. Ωστό­σο, οι ρώ­σοι αντι-πα­γκο­σμιο­ποι­η­τές βα­φτί­ζουν την πά­λη του ου­κρανι­κού λα­ού για εθνι­κή κυ­ριαρ­χί­α και ακε­ραιό­τη­τα «γε­νο­κτο­νί­α» και κα­λούν δη­μό­σια για το δια­με­λι­σμό της χώ­ρας τους: «Οι το­πικές συ­γκρού­σεις στην Ανα­το­λι­κή Ευ­ρώ­πη και την Εγγύς Ανα­το­λή βρά­ζουν στο εξω­τε­ρι­κό και συ­νε­πώς με­τα­βάλ­λουν την πα­γκό­σμια πο­λι­τι­κή ατζέ­ντα. Πρέ­πει να κα­τα­βά­λου­με κά­θε δυ­να­τή προ­σπά­θεια προ­κει­μέ­νου να στα­μα­τή­σει η γε­νο­κτο­νί­α αμά­χων στη Νο­βο­ρω­σί­α και να επι­τρα­πεί στο Ντο­νέ­τσκ και το Λου­γκάν­σκ να απο­φα­σί­σουν για τη μοί­ρα τους ανε­ξάρ­τη­τα».

Φυ­σι­κά, στο εσω­τε­ρι­κό της πο­λυε­θνι­κής υπερ­δύ­να­μης του βορ­ρά κι­νή­σεις που ζη­τούν το ανα­φαί­ρε­το δι­καί­ω­μα για με­γα­λύ­τε­ρη αυ­τονο­μί­α για τις εθνι­κές μειο­νό­τη­τες ‘η ακόμα το δι­καί­ω­μα του απο­χω­ρι­σμού για τα έθνη που έχουν εγκλω­βι­στεί στο έδα­φός της (Τσε­τσε­νί­α) κα­τα­πνί­γο­νται με σκλη­ρό­τη­τα. Το ίδιο κα­τα­πνί­γο­νται και οι φω­νές που καταγ­γέλ­λουν τον επε­κτα­τι­σμό των νέ­ων τσά­ρων. Στις 3/9 ξε­κί­νη­σε η δί­κη της ακτι­βί­στριας Ντά­ριας Πο­λιού­ντο­βα που κα­τη­γο­ρεί­ται για «προπα­γαν­δι­σμό εξτρε­μι­σμού και απο­σχι­σμού» επει­δή σε απά­ντη­ση των εκκλή­σε­ων ομο­σπον­διο­ποί­η­σης της Ου­κρα­νί­ας από τους ιθύ­νο­ντες του Κρεμ­λί­νου, κά­λε­σε σε δια­δή­λω­ση για την ομο­σπον­διο­ποί­η­ση της πε­ριο­χής του Κου­μπάν στην ίδια τη Ρω­σί­α. Λί­γες μό­λις ημέ­ρες πριν την έναρ­ξη του συ­νε­δρί­ου των απο­σχι­στών, ο τά­τα­ρος ακτι­βι­στής Ρα­φίς Κα­σά­ποφ κα­τα­δι­κά­στη­κε σε τριε­τή φυ­λά­κι­ση για «υ­πο­κί­νη­ση μί­σους» και «κά­λε­σμα σε από­σχι­ση» (15/9) επει­δή δη­μοσί­ευ­σε στο δια­δί­κτυο κεί­με­να που κα­τήγ­γει­λαν την ει­σβο­λή και προ­σάρ­τη­ση της ου­κρα­νι­κής Κρι­μαί­ας στη ρω­σι­κή ομο­σπον­δί­α. 

Η διε­θνής των απο­σχι­στών που φι­λο­ξε­νεί­ται στη Μό­σχα κα­τα­δει­κνύ­ει τις εγκλη­μα­τι­κές προ­θέ­σεις της ρω­σι­κής χι­τλε­ρι­κής υπερ­δύ­να­μης σε βά­ρος των εθνι­κών κρα­τών. Οξύ­νο­ντας τις εθνι­κές αντι­θέ­σεις στον υπό­λοι­πο κό­σμο οι ρώ­σοι σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­στές επι­χει­ρούν να δια­με­λί­σουν χώ­ρες, να υπο­δαυ­λί­σουν έρι­δες και πο­λέ­μους και μέ­σα από αυ­τούς να εξα­σφα­λί­σουν συμ­μα­χί­ες, να απο­κτή­σουν νέ­ες θέ­σεις για να μπο­ρέ­σουν τε­λι­κά να εξα­πο­λύ­σουν έναν πα­γκό­σμιο πό­λε­μο για να κα­τα­κτή­σουν την πα­γκό­σμια κυ­ριαρ­χί­α. Οι αντι-πα­γκο­σμιο­ποι­η­τές ανυ­πο­μο­νούν και κλεί­νουν το μα­νι­φέ­στο τους με τη δια­πί­στω­ση ότι: «Ήρ­θε η στιγ­μή για να λη­φθούν δρα­στι­κά μέ­τρα προς την κα­τεύ­θυν­ση ενός δί­καιου και πο­λύ-πο­λι­κού κό­σμου!» Το σί­γου­ρο εί­ναι πως όσο προ­ε­λαύ­νουν αυ­τοί τόσο θα φου­ντώ­νει το μί­σος της ανθρω­πό­τη­τας ενα­ντί­ον τους και σε ένα όχι πο­λύ μα­κρι­νό διά­στη­μα ο χρό­νος θα αρχί­σει να κυ­λά­ει αντί­στρο­φα γι’ αυ­τά τα εθνι­κι­στι­κά τσι­ρά­κια της φα­σι­στι­κό­τε­ρης από τις υπερδυ­νά­μεις.