Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τον τε­λευ­ταί­ο χρό­νο η στρα­τιω­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα της Ρω­σί­ας έχει αυ­ξη­θεί ση­μα­ντι­κά σε πα­γκό­σμιο επί­πε­δο, προ­κα­λώ­ντας ανη­συ­χί­α σε ορι­σμέ­νες κυ­βερ­νή­σεις και λα­ούς της Δύσης.

Ιδιαί­τε­ρη ανη­συ­χί­α έχει προ­κα­λέ­σει στις ΗΠΑ, στο κέ­ντρο του δια­δι­κτύ­ου, η ση­μα­ντικά αυ­ξη­μέ­νη δρα­στη­ριό­τη­τα των ρω­σι­κών υπο­βρυχί­ων, και συ­γκε­κρι­μέ­να οι επι­θε­τι­κές επι­χει­ρήσεις που έχουν πα­ρα­τη­ρη­θεί κο­ντά σε υπο­θαλάσ­σια κα­λώ­δια οπτι­κής ίνας από τα οποί­α δια­κι­νεί­ται το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος των πα­γκόσμιων δια­δι­κτυα­κών δε­δο­μέ­νων.

 Σύμ­φω­να με τους Τά­ιμ­ς της Νέ­ας Υόρ­κης της 25/10, αμε­ρι­κα­νοί αξιω­μα­τού­χοι ανη­συ­χούν για το ενδε­χό­με­νο οι ρώ­σοι σο­σιαλ-ιμπε­ρια­λι­στές να σχε­διά­ζουν το κό­ψι­μο των υπο­βρύ­χιων κα­λω­δί­ων σε πε­ρί­πτω­ση πο­λέ­μου, πράγ­μα που θα πα­ρέ­λυε το πα­γκό­σμιο εμπό­ριο και τις τη­λε­πι­κοι­νω­νί­ες. Τις ανη­συ­χί­ες τους ενι­σχύ­ει το γε­γο­νός ότι τα ρω­σι­κά υπο­βρύ­χια ακο­λου­θούν κα­λώ­δια σε με­γά­λα βά­θη, όπου αυ­τά εί­ναι δύ­σκο­λο να επι­τη­ρη­θούν και ακό­μα πιο δύ­σκο­λο να επι­σκευα­στούν. Το Σε­πτέμ­βρη, το ρω­σι­κό κα­τα­σκο­πευ­τι­κό σκά­φος «Για­ντάρ» εθε­ά­θη στα ανοι­χτά των ανα­το­λικών ακτών των ΗΠΑ με κα­τεύ­θυν­ση την Κού­βα, από όπου περ­νά­ει ένα με­γά­λης ση­μα­σί­ας κα­λώ­διο και «πα­ρα­κο­λου­θεί­το συ­νε­χώς από αμε­ρι­κα­νι­κούς κα­τα­σκο­πευ­τι­κούς δο­ρυ­φό­ρους, πλοί­α και αε­ρο­σκά­φη. Ναυ­τι­κοί αξιω­μα­τού­χοι εί­παν ότι το «Για­ντάρ» και τα βα­θυ­σκά­φη που μπο­ρεί να πο­ντί­σει από τα κα­τα­στρώ­μα­τά του έχουν τη δυ­να­τό­τη­τα να κό­ψουν κα­λώ­δια πολ­λά μίλια κά­τω από την επι­φά­νεια της θά­λασ­σας», ανα­φέ­ρει το δη­μο­σί­ευ­μα. «Το επί­πεδο δρα­στη­ριό­τη­τας», εί­πε ένας ανώ­τε­ρος ευ­ρω­παί­ος αξιω­μα­τού­χος, «μπο­ρεί να συ­γκρι­θεί με εκεί­νο που εί­δα­με στον Ψυ­χρό Πό­λε­μο». Ση­μειώ­νου­με ότι προ­βλή­μα­τα από τέ­τοιου εί­δους επι­χει­ρή­σεις δο­λιο­φθο­ράς δη­μιουρ­γή­θη­καν ήδη πέ­ρυ­σι στην Ου­κρα­νί­α κα­τά τη διάρ­κεια της ρω­σι­κής χι­τλε­ρι­κού τύ­που ει­σβο­λής στην Κρι­μαί­α.   

Το ζή­τη­μα εί­ναι ότι ξαφ­νι­κά οι ανα­πτυγ­μέ­νες δυ­τι­κές αλλά και οι λι­γό­τε­ρο ανε­πτυγ­μέ­νες  χώ­ρες του 3ου κό­σ­μου, βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­πες – εκτός από ενερ­γεια­κή ασφυ­ξί­α, φα­σι­σμό και πο­λι­τι­κή διά­σπα­ση – και με ένα σο­βα­ρό ενδε­χό­με­νο άμε­σης απώ­λειας των τη­λε­πι­κοι­νω­νιών τους, που οφεί­λε­ται εν μέ­ρει στην αντι­δρα­στι­κή τα­ξι­κή φύ­ση των σα­πι­σμέ­νων μο­νο­πω­λι­στών κυ­ρί­ως της Δύ­σης, που τους οδη­γεί γε­νι­κά σε σύ­μπλευ­ση με τους ανα­το­λι­κούς χι­τλε­ρι­κούς επι­θε­τι­στές και θέ­το­ντας σε κίν­δυ­νο τις ίδιες τις πα­ραγω­γι­κές δυ­νά­μεις και τη ζω­ή των λα­ών του πλα­νή­τη.