Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Εξαιρούν την εκκλησία από τα capital controls

Ε­νώ η οι­κο­νο­μί­α έ­χει γο­να­τί­σει και δια­λύ­ε­ται α­πό την ε­πι­βο­λή των αυ­στη­ρών ε­λέγ­χων στην κί­νη­ση των κε­φα­λαί­ων, υ­πάρ­χει έ­να κε­φά­λαιο και μά­λι­στα ο με­γα­λύ­τε­ρος γαιο­κτή­μο­νας της χώ­ρας που ε­ξαι­ρεί­ται α­πό αυ­τήν την αυ­στη­ρό­τη­τα.

 

Ο λό­γος για την Εκ­κλη­σί­α. Έ­χου­με γρά­ψει για τις σχέ­σεις του Τσί­πρα με τον Ιε­ρώ­νυ­μο, που τους ε­νώ­νει η η α­διά­πτω­τη α­φο­σί­ω­ση στη Ρω­σί­α του Πούτιν.

Ό­πως α­να­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή ε­γκύ­κλιο της Ιε­ράς Συ­νό­δου με η­με­ρομη­νί­α 29 Σε­πτεμ­βρί­ου «οι Μη­τρο­πό­λεις θα μπο­ρούν να κά­νουν α­να­λή­ψεις έ­ως 10.000 ευ­ρώ τον μή­να και η Αρ­χιε­πι­σκο­πή Α­θη­νών έ­ως 20.000 ευ­ρώ. Η ε­γκύ­κλιος της Ιε­ράς Συ­νό­δου α­να­φέ­ρει, μάλι­στα, την α­πό­φαση του «α­ξιο­τί­μου υ­πουρ­γού Οι­κονο­μι­κών» -προ­φα­νώς α­να­φέ­ρε­ται στον Ευ­κλεί­δη Τσα­κα­λώ­το- και α­πο­κα­λύ­πτει ότι έ­χει δη­μο­σιευ­θεί ή­δη σε ΦΕΚ, ε­νώ έ­χει εκ­δο­θεί και δελ­τί­ο Τύ­που του Υ­ΠΟΙΚ» (http://www.iefimerida.gr, 14-10). Φυ­σι­κά οι κα­λές υ­πη­ρε­σί­ες δεν μπο­ρούν παρά να α­μει­φθούν. Έτσι με­τά α­πό λί­γες μέ­ρες ο αρ­χιε­πί­σκο­πος Ιε­ρώ­νυ­μος δη­λώ­νει: «το κα­λύ­τε­ρο που εί­ναι να κά­νου­με να βά­λου­με ό­λες μας τις πλά­τες, ε­νω­μέ­νοι, να βο­η­θή­σουμε και ο λα­ός δεν πρέ­πει να α­γα­να­κτεί, με ποια έν­νοια: Του δί­νε­ται η δυ­να­τότη­τα στο χέ­ρι του να α­πο­φα­σί­σει. Δεν μπο­ρεί να ψη­φί­ζει τη μί­α η­μέ­ρα και την άλ­λη η­μέ­ρα να λέ­ει ό­τι ε­πα­να­στα­τώ. Ε­χει στα χέ­ρια του ό­λη τη δύ­να­μη. Ποιος άλ­λος θα του πει ‘κά­νε έ­τσι ή δια­φο­ρε­τι­κά;’. Δεν εί­ναι υ­πεύ­θυ­νος ο λα­ός;»(http://www.thetoc.gr, 21-10). Με λί­γα λό­για ο ά­γιος αυ­τός άν­θρω­πος ε­πι­πλήτ­τει το λα­ό που ε­ξεγεί­ρε­ται ε­να­ντίον μιας κυ­βέρ­νη­σης που έ­κα­νε σε χρό­νο μη­δέν το α­ντί­θε­το ακρι­βώς α­πό αυ­τό που του υ­πο­σχέ­θη­κε. Στο ί­διο μή­κος κύ­μα­τος και ο γνω­στός σωβι­νι­στής μη­τρο­πο­λί­της Θεσ­σα­λο­νί­κης Αν­θι­μος: «ας πορευό­με­θα ό­λοι οι Έλλη­νες ε­νω­μέ­νοι, με ε­μπι­στο­σύ­νη στην κυ­βέρ­νη­ση, ε­πι­κα­λού­με­νοι τη βο­ή­θεια του Α­γί­ου Θε­ού» (26-10).

Ό­λος ο με­σαί­ω­νας στοι­χί­ζε­ται πί­σω α­πό το σο­σιαλ­φα­σι­σμό, α­κρι­βώς για­τί αυ­τός εί­ναι ο με­γα­λύ­τε­ρος με­σαί­ω­νας α­πό ό­λους.