Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Δε χρειά­ζε­ται να εί­ναι κα­νείς οι­κο­νο­μο­λό­γος, ού­τε ευ­φυ­ής οι­κο­νομι­κός α­να­λυ­τής, ού­τε να έ­χει με­λε­τή­σει το «Κε­φά­λαιο» του Μάρ­ξ, για να κα­ταλα­βαί­νει ό­τι χω­ρίς πα­ρα­γω­γή δεν μπο­ρεί να υ­πάρ­ξει πλού­τος για να μοι­ρα­στεί στα μέ­λη μιας κοι­νω­νί­ας. Γιαυ­τό και η α­ρι­στερά των με­γά­λων κοι­νω­νικών ε­πα­να­στά­σε­ων του πε­ρα­σμέ­νου αιώ­να, ό­πως και οι πρώ­τες σο­σια­λι­στι­κές κοι­νω­νί­ες και οι λα­ϊ­κές δη­μο­κρα­τί­ες, το πρώ­το πράγ­μα που φρό­ντι­ζαν μό­λις έ­παιρ­ναν την ε­ξου­σί­α ή­ταν την υ­λι­κή πα­ρα­γω­γή.

Οι άν­θρω­ποι πρώ­τα τρώ­νε και με­τά κά­νουν ο­τιδή­πο­τε άλ­λο. Στο βαθ­μό λοι­πόν που μια κυ­βέρ­νη­ση υ­πο­νομεύ­ει αυ­τόν τον πρώ­το ό­ρο ύ­παρ­ξης του λα­ού που την έ­στει­λε στην ε­ξου­σί­α σημαί­νει ό­τι συ­νει­δη­τά τον χτυ­πά­ει.
Αυ­τό το χτύ­πη­μα το δί­νει συ­νει­δη­τά η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με την α­νοχή ή και τη βο­ή­θεια ό­λων α­νε­ξαίρε­τα των κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κομ­μά­των καθώς και με τη βο­ή­θεια του ψευ­το­α­ρι­στε­ρού δή­θεν ε­πα­να­στα­τι­κού στο­λί­σκου των η­γε­σιών των μι­κρών κομ­μά­των που μι­λούν στο ό­νο­μα του μαρ­ξι­σμού και της α­ρι­στε­ράς και τις ο­ποί­ες ε­δώ και χρό­νια α­ντι­πα­λεύ­ει η Ο­ΑΚ­ΚΕ.
Α­να­φε­ρό­μα­στε για μια α­κό­μα φο­ρά και δί­νου­με διαρ­κώς νέ­α στοι­χεία γι αυ­τό το χτύ­πη­μα, δη­λα­δή για το σα­μπο­τάζ που ό­λοι αυ­τοί ε­κτε­λούν χρό­νια τώ­ρα, αλ­λά με ι­διαί­τε­ρη έ­ντα­ση με­τά την ά­νο­δο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στην ε­ξου­σί­α.

 

Η δήθεν απελευθέρωση του κλάδου παροχής αερίου πρόσχημα για το τσάκισμα της βιομηχανίας

Ε­νώ το δεύ­τε­ρο μνη­μό­νιο πρό­βλε­πε μεί­ωση κα­τά 20% της τι­μής του φυ­σι­κού αε­ρί­ου για τη βιο­μη­χα­νί­α, στις «δια­πραγ­μα­τεύ­σεις» του τρί­του μνη­μο­νί­ου η κυ­βέρ­νη­ση δέ­χτη­κε αύξη­ση στην τι­μή του κα­τά 20%, που επι­βάλ­λει σή­με­ρα, με αύ­ξη­ση του τέ­λους δια­νο­μής από 1 ευ­ρώ σε 4 ευ­ρώ. Εκτός όμως από αυ­τή την αύ­ξη­ση σχε­διά­ζει και μια δεύ­τε­ρη για να ει­σπρά­ξουν η Εται­ρεί­α Πα­ρο­χής Αε­ρί­ου Θεσ­σα­λί­ας και η ΕΠΑ Θεσ­σα­λο­νί­κης 284 εκατ ευ­ρώ συ­νο­λικά από τη βιο­μη­χα­νί­α και τους οι­κια­κούς κα­τα­να­λω­τές. Στις δύ­ο αυ­τές ΕΠΑ Θεσ­σα­λί­ας και Θεσ­σα­λο­νί­κης συμ­με­τέ­χει η ιτα­λι­κή ΕΝΙ με 49% έχο­ντας και τη διοί­κη­ση και η κρα­τι­κή ΔΕ­ΠΑ με 51% στην οποί­α ΔΕΠΑ συμ­με­τέ­χουν τα ΕΛΠΕ με 35%.
Οι δύ­ο ΕΠΑ ανα­κοί­νω­σαν ότι τα 284 εκατ πε­ρι­λαμ­βά­νουν «...με­τα­ξύ άλλων, την ανα­πό­σβε­στη αξί­α επεν­δύ­σε­ων (συ­νο­λι­κού ύψους άνω των 284 εκ. € έως το 2014 για την ΕΠΑ Θεσ­σα­λο­νί­κης Α.Ε. & την ΕΠΑ Θεσ­σα­λί­ας Α.Ε.), το κε­φά­λαιο κί­νησης, τις νέ­ες επεν­δύ­σεις, το με­σο­σταθ­μικό κό­στος κε­φα­λαί­ου, λει­τουρ­γι­κά κό­στη, απο­σβέ­σεις και ενδε­χό­με­νες επι­χο­ρη­γή­σεις». Η κυ­βέρ­νη­ση δη­λα­δή σχε­διά­ζει να επι­βάλ­λει στους κα­τα­να­λω­τές αε­ρί­ου την άμε­ση πλη­ρω­μή των υπό­λοι­πων από το 2014 και με­τά απο­σβέσε­ων του επεν­δυ­μέ­νου κε­φα­λαί­ου των ΕΠΑ, μέχρι το τέ­λος της σύμ­βα­σής τους, ώστε αυτές να λει­τουρ­γούν από δω και πέ­ρα χωρίς κα­θό­λου κό­στος κε­φα­λαί­ου, έχο­ντας μό­νο κα­θα­ρά κέρ­δη!
Η εξή­γη­ση που δί­νει η κυ­βέρ­νη­ση είναι ότι αυ­τό το επι­βάλ­λει η ΕΕ στα πλαί­σια της πο­λι­τι­κής της για την απε­λευ­θέρω­ση της αγο­ράς πα­ρο­χής φυ­σι­κού αε­ρί­ου. Οι συμ­βά­σεις του κρά­τους, λέ­ει η κυ­βέρ­νη­ση, με τις εται­ρεί­ες πα­ρο­χής αε­ρί­ου από το 2001, προ­έ­βλε­παν πε­ρί­ο­δο εκμε­τάλ­λευ­σης 30 χρό­νων οπό­τε εφαρ­μό­ζο­ντας σή­με­ρα την ευ­ρω­πα­ϊ­κή πο­λι­τική της απε­λευ­θέ­ρω­σης κα­ταρ­γού­με τις συμ­βά­σεις με τις ΕΠΑ, τους πλη­ρώ­νου­με 284 εκατ, τις απο­σβέ­σεις δη­λα­δή από το 2014 μέ­χρι το τέ­λος της τρια­κο­ντα­ε­τί­ας, και έτσι τις ΕΠΑ Θεσ­σα­λί­ας και Θεσ­σα­λο­νί­κης τις κα­ταρ­γού­με ως μο­νο­πώ­λια και συ­νε­χί­ζουν τις εργα­σί­ες τους στην πα­ρο­χή αε­ρί­ου! Η σύμ­βα­ση με τις ΕΠΑ Θεσ­σα­λί­ας και Θεσ­σα­λο­νί­κης δεν λύνε­ται και να προ­κη­ρυ­χτεί νέ­ος δια­γω­νι­σμός για την πα­ρο­χή αε­ρί­ου. Συ­νε­χί­ζουν απο­ζη­μιω­μένες την πα­ρο­χή με τις πα­λιές τι­μές του αε­ρί­ου, πριν την απο­ζη­μί­ω­ση, και η μονο­πω­λια­κή τους θέ­ση ισχυ­ρο­ποιεί­ται. Απε­λευ­θέ­ρω­ση θέ­λε­τε απε­λευ­θέ­ρω­ση θα έχε­τε απα­ντούν οι ξε­νό­δου­λοι σο­σιαλ­φα­σί­στες που κυ­βερ­νούν τη χώ­ρα.
Όμως για να εξα­σφα­λί­σουν ακό­μα πε­ρισσό­τε­ρο ακρι­βό φυ­σι­κό αέ­ριο, ως σαμπο­τα­ρι­στές, για τις βιο­μη­χα­νί­ες δί­νουν προ­νο­μια­κό δι­καί­ω­μα συμ­με­το­χής των ΕΠΑ στις δη­μο­πρα­σί­ες αγο­ράς αε­ρί­ου από την ΔΕ­ΠΑ στις οποί­ες δη­μοπρα­σί­ες συμ­με­τέ­χουν με­γά­λες ενερ­γο­βό­ρες βιο­μη­χα­νί­ες για να εξα­σφα­λί­σουν μι­κρό­τε­ρες τιμές, όχι για την αύ­ξη­ση των κερ­δών τους όπως λέ­νε οι σα­μπο­τα­ρι­στές, αλλά για την επι­βί­ω­σή τους. Για­τί για την επι­βί­ω­ση αυ­τών των βιο­μη­χα­νιών μι­λά­με σή­με­ρα που η Ελλά­δα έχει την πιο ακρι­βή βιο­μη­χα­νική ενέρ­γεια στην Ευ­ρώ­πη, και επο­μέ­νως για την επι­βί­ω­ση των εργα­τών που εί­ναι δεμέ­νες με αυ­τές.
Η κρα­τι­κή ΔΕ­ΠΑ δη­λα­δή, που συμ­με­τέ­χει με 51% στις ΕΠΑ δη­μο­πρα­τεί αέ­ριο και βάζει τις ΕΠΑ δη­λα­δή τον εαυ­τό της να αντα­γω­νί­ζε­ται τις βιο­μη­χα­νί­ες στη δη­μο­πρα­σί­α, να τους στε­ρεί δη­λα­δή το δι­καί­ω­μα για φτη­νό αέ­ριο. Αυ­τό το λέ­νε ευ­ρω­πα­ϊ­κή πο­λι­τι­κή και απε­λευ­θέ­ρω­ση από το κρα­τι­κό μο­νο­πώ­λιο.
Πριν υπο­χρε­ω­θούν από την ΕΕ οι ντό­πιοι που­τι­νι­κοί να ξε­κι­νή­σουν τις δη­μο­πρα­σίες φυ­σι­κού αε­ρί­ου οι προ­η­γού­με­νες κυ­βερ­νή­σεις, που έκρυ­βαν πε­ρισ­σό­τε­ρο τη ρω­σο­δου­λί­α τους, στε­ρού­σαν κά­θε δι­καί­ω­μα αγο­ράς φυ­σι­κού αε­ρί­ου των βιο­μη­χα­νιών από το εξω­τε­ρι­κό για να τις κλεί­νουν. Έτσι απα­γό­ρευαν στα λι­πά­σμα­τα Κα­βά­λας να αγο­ρά­σουν από αλλού φτη­νό φυ­σι­κό αέ­ριο για να μην μπο­ρούν να ξε­πλη­ρώ­σουν πο­τέ τη ΔΕ­ΠΑ και τη ΔΕ­Η, και για να μπο­ρούν αυ­τές με την δι­καιο­λο­γί­α των χρε­ών να ανα­στέλ­λουν τη λει­τουρ­γί­α τους. Την ίδια πε­ρί­ο­δο που ανέ­στελ­λαν τη λει­τουρ­γί­α των λι­πα­σμά­των επιτρο­πές ρώ­σων κρα­τι­κο­ο­λι­γαρ­χών πε­ριό­δευαν στο εργο­στά­σιο για να το αγο­ρά­σουν εκτι­μώ­ντας την αξί­α του και τον πραγ­μα­τι­κά στρα­τηγι­κό ρό­λο του στη γε­ωρ­γί­α αλλά και τις δυ­να­τό­τη­τες εκμε­τάλ­λευ­σης της άδειας ηλε­κτροπα­ρα­γω­γής που έχει.
Δεν χρειά­ζε­ται να ξέ­ρει κα­νείς η γνω­στή φρά­ση του Έγκελ­ς ότι όσες πε­ρισ­σότε­ρες πα­ρα­γω­γι­κές δυ­νά­μεις παίρ­νει το κρά­τος κά­τω από το έλεγ­χο του, τό­σο πε­ρισ­σότε­ρο κα­τα­πιέ­ζει τους πο­λί­τες για να κα­τα­λάβει ότι το κρα­τι­κό μο­νο­πώ­λιο εί­ναι το πιο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό και μά­λι­στα ότι πρό­κει­ται για την πιο φα­σί­ζου­σα μορ­φή του μο­νοπω­λί­ου ακό­μα και σε κά­πως πα­λιές αστι­κές δη­μο­κρα­τί­ες. Εδώ στην υπό μι­σο­κα­το­χή χώ­ρα μας πρό­κει­ται για την ωμή βί­α πά­νω στους οι­κια­κούς κα­τα­να­λω­τές και στη βιο­μη­χα­νία που η κα­τα­στρο­φή της από την αύ­ξη­ση των τι­μών του φυ­σι­κού αε­ρί­ου, ως πρώ­τη ύλη, αλλά και της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας φέρ­νει με­γα­λύ­τε­ρη κα­τα­στρο­φή στους εργα­ζό­με­νους ακό­μα και από την αύ­ξη­ση των οι­κιακών τι­μο­λο­γί­ων.

Κα­ταρ­ρέ­ει το ναυ­τι­λια­κό συ­νάλ­λαγ­μα, μειώ­νο­νται και οι ε­ξα­γω­γές λό­γω της ο­ρ­γα­νω­μέ­νης προ­βο­κα­τό­ρι­κης ε­πι­βο­λής των capital controls

Δυό πο­λύ ση­μα­ντι­κοί δεί­χτες της υ­γεί­ας του Ι­σο­ζυ­γί­ου Τρε­χου­σών Συ­ναλ­λα­γών, που η κα­τά­στα­σή τους φα­νε­ρώ­νει το αν η χώ­ρα αυ­ξά­νει η μειώ­νει το χρέ­ος της, εί­ναι το ναυ­τι­λια­κό συ­νάλ­λαγ­μα και οι ε­ξα­γω­γές. Και οι δύ­ο αυτοί δεί­κτες ε­πι­δει­νώ­θη­καν σαν α­πο­τέ­λε­σμα των κε­φα­λαια­κών ε­λέγ­χων (capital controls) που με κα­λά με­λε­τη­μέ­νο σχέ­διο ε­φάρ­μο­σε ο Τσί­πρας. (Έ­χου­με γρά­ψει πολλά για αυ­τό.).
Ό­σον α­φο­ρά το ναυ­τι­λια­κό συ­νάλ­λαγ­μα στις αρ­χές του έ­τους εμ­φά­νιζε αυ­ξη­τι­κή τά­ση, λό­γω της αύ­ξη­σης των ναύ­λων πα­γκο­σμί­ως. Με­τά ό­μως την ε­πι­βο­λή των capitals control η ει­κό­να έ­γι­νε τρα­γι­κή. Α­να­λυ­τι­κό­τε­ρα, τον Αύ­γου­στο το ναυ­τι­λια­κό συ­νάλ­λαγ­μα που ει­σήλ­θε στη χώ­ρα μας α­νήλ­θε στα μό­λις 570,7 ε­κατ. ευ­ρώ έ­να­ντι 1.069,8 ε­κατ. ευ­ρώ τον α­ντί­στοι­χο μή­να του 2014 και 1.022,9 ε­κατ. ευ­ρώ το 2013. Επί­σης τον προ­η­γού­με­νο μή­να (τον Ιού­λιο) το ναυ­τι­λια­κό συ­νάλ­λαγ­μα α­νήλ­θε στα 470,7 ε­κατ. ευ­ρώ έ­να­ντι 1.172,1 ε­κατ. ευ­ρώ τον ίδιο μή­να του 2014 και 1.096,9 ε­κατ. ευ­ρώ τον Ιού­λιο του 2013. Την ί­δια στιγ­μή οι ναυ­τι­λια­κές ε­ται­ρεί­ες φεύ­γουν α­πό τη χώρα ή α­νοί­γουν λο­γα­ρια­σμούς σε τρί­τες χώ­ρες, α­πο­στε­ρώ­ντας έ­τσι τη χώ­ρα από συ­νάλ­λαγ­μα και αυ­ξά­νο­ντας τις α­νά­γκες δα­νει­σμού της.
Στο ί­διο μή­κος κύ­μα­τος βρί­σκο­νται και οι ε­ξα­γω­γές σαν α­πο­τέ­λε­σμα των κε­φα­λαια­κών ε­λέγ­χων. Σύμ­φω­να με α­νά­λυ­ση του Πα­νελ­λη­νί­ου Συν­δέ­σμου Ε­ξα­γω­γέ­ων και του Κέ­ντρου Ε­ξα­γω­γι­κών Ε­ρευ­νών και Με­λε­τών (ΚΕ­ΕΜ), τον πε­ρασμέ­νο Σε­πτέμ­βριο, τρί­το μή­να μή­να ε­φαρ­μο­γής capital controls, η συ­νο­λι­κή α­ξί­α των ε­ξα­γω­γών εμ­φα­νί­ζε­ται μειω­μέ­νη κα­τά 13% (στα 2,01 δισ. ευ­ρώ α­πό τα 2,31 δισ. ευ­ρώ του Σε­πτεμ­βρί­ου του 2014), ε­νώ πλέ­ον ε­ξα­νε­μί­ζε­ται σχε­δόν και η ό­ποια αύ­ξη­ση κατα­γρά­φο­νταν στην α­ξί­α των ε­ξα­γω­γών, με­τά την ε­ξαί­ρε­ση των πε­τρε­λαιο­ει­δών (+1,9% ή μό­λις +27,3 ε­κατ. ευ­ρώ σε σχέ­ση με τον α­ντί­στοι­χο μή­να πέ­ρυ­σι).
Ως α­πο­τέ­λε­σμα των ε­πι­δό­σε­ων του Σε­πτεμ­βρί­ου, στο εν­νε­ά­μη­νο του έ­τους, προ­κύ­πτει μεί­ω­ση της τά­ξης του 4,4% στη συ­νο­λι­κή α­ξί­α των ε­ξα­γω­γών (στα 19,27 δισ. ευ­ρώ α­πό 20,15 δισ. ευ­ρώ) ή α­πώ­λειες της τά­ξης των 880 ε­κατ. ευ­ρώ. Ή­δη φαί­νο­νται οι με­σο­μα­κρο­πρό­θε­σμες συ­νέ­πειες της ε­πι­βο­λής κε­φα­λαια­κών ε­λέγ­χων. Δη­λα­δή δυ­σκο­λί­ες προ­μή­θειας και ε­ξα­σφά­λι­σης πρώ­των υ­λών, οι ο­ποί­ες μετα­φρά­ζο­νται σε μειω­μέ­νη πα­ρα­γω­γή και μειω­μέ­νες ε­ξα­γω­γές, ε­νώ συ­νε­χί­ζεται με έ­ντο­νους ρυθ­μούς η φυ­γή ελ­λη­νι­κών ε­πι­χει­ρή­σε­ων, που α­να­ζη­τούν τραπε­ζι­κή υ­πο­στή­ρι­ξη και ρευ­στό­τη­τα στις γει­το­νι­κές, αλ­λά και άλ­λες χώ­ρες της Ευ­ρώ­πης.

Σαμποτάζ στο συναυλιακό τουρισμό

Αν και γε­ω­γρα­φι­κά, σύμ­φω­να με τους ει­δι­κούς, η Ελ­λά­δα δια­θέ­τει το πλέ­ον “εύ­φο­ρο έ­δα­φος” για με­γά­λες πο­λι­τι­στι­κές εκ­δη­λώ­σεις, «η πραγ­μα­τι­κότη­τα εί­ναι ό­τι πα­ρα­γω­γοί και α­τζέ­ντη­δες, στα­δια­κά σβή­νουν το ό­νο­μά μας από τις λί­στες των πα­γκό­σμιων μου­σι­κών δρώ­με­νων. Τα τε­λευ­ταί­α έ­ξι χρόνια, λό­γω της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης και των capital controls, ο συ­ναυ­λια­κός και πο­λι­τι­σμικός του­ρι­σμός στην Ελ­λά­δα μειώ­νε­ται ε­ντυ­πω­σια­κά» (www.lifo.gr, 12-10). Και ε­νώ μέ­χρι πριν α­πό λίγα χρό­νια οι με­γά­λες συ­ναυ­λί­ες στην Ελ­λά­δα προ­σέλ­κυαν συ­ναυλια­κό του­ρι­σμό α­πό ό­λη τη νο­τιο­α­να­το­λι­κή Ευ­ρώ­πη, οι ρο­ές τεί­νουν πλέ­ον να α­ντι­στρα­φούν και οι Έλ­λη­νες φι­λό­μου­σοι να τα­ξι­δεύ­ουν σε γει­το­νι­κές χώρες για να α­πο­λαύ­σουν την μου­σι­κή ε­πι­λο­γή τους. Το βασι­κό­τε­ρο πρό­βλη­μα εί­ναι τα capital controls, α­φού έ­χο­ντας ή­δη χα­θεί η ε­μπι­στο­σύ­νη και με την πο­λι­τι­κή α­νασφά­λεια, ό­λοι ζη­τούν μπρο­στά τα χρή­μα­τά τους και φυ­σι­κά δεν μπο­ρούν να τους δο­θούν. Ε­κτός α­πό το υ­ψη­λό κό­στος δια­μο­νής και με­τα­κί­νη­σης το ει­σι­τήριο είναι πα­νά­κρι­βο για­τί εί­ναι φορ­τω­μέ­νο με φό­ρους.
Ταυ­τό­χρο­να και ε­νώ στις γει­το­νι­κές χώ­ρες ο ΦΠΑ εί­ναι α­πό 3%-6,5% στη χώ­ρα μας εί­ναι 23% ε­νώ υ­πάρ­χουν και έ­να σω­ρό άλ­λοι φό­ροι.
Τα σα­μπο­τάζ δη­λα­δή της πα­ρα­γω­γής στε­ρεί ό­χι μό­νο έ­σο­δα για το κρά­τος, δου­λειές για τους αν­θρώ­πους που διορ­γα­νώ­νουν συ­ναυ­λί­ες αλ­λά στε­ρεί σε ε­κα­το­ντά­δες χι­λιά­δες αν­θρώ­πους τη δια­σκέ­δα­σή τους.

ΕΔΙΩΞΑΝ την επένδυση της Tesla

Η Tesla εί­ναι η με­γαλύ­τε­ρη πα­γκό­σμια αυ­το­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­α στα ηλε­κτρι­κά αυ­το­κί­νη­τα.
Το 2012 στε­λέ­χη της ε­πι­σκέ­φτη­καν τη χώ­ρα μας για να ε­ξε­τά­σουν τη δημιουρ­γί­α της ευ­ρω­πα­ϊ­κής γραμ­μής πα­ρα­γω­γής της ε­ται­ρεί­ας. Ω­στό­σο στις ε­παφές που ε­πι­χεί­ρη­σε να κά­νει η Tesla με την τό­τε κυ­βέρ­νη­ση «συ­νά­ντη­σε α­προ­θυμί­α και χλια­ρή α­ντα­πό­κρι­ση, με α­πο­τέ­λε­σμα η α­ντι­προ­σω­πεί­α να α­πο­χω­ρήσει ά­πρα­κτη και να ε­πι­λε­γεί η Ολ­λαν­δί­α για την ε­γκα­τά­στα­ση του ερ­γο­στα­σί­ου. Με­τα­ξύ άλ­λων, οι Α­με­ρι­κα­νοί εί­χαν δια­πι­στώ­σει τό­τε ό­τι οι α­δειο­δο­τή­σεις, ι­διαί­τε­ρα οι περι­βαλ­λο­ντι­κές ε­γκρί­σεις θα κα­θυ­στε­ρού­σαν με α­πο­τέλε­σμα να ε­πι­λέ­ξουν τε­λι­κά μια πιο φι­λι­κή στις ε­πεν­δύ­σεις χώ­ρα ό­πως η Ολ­λανδί­α. Και δι­καιώ­θη­καν: οι α­δειο­δο­τή­σεις για το ερ­γο­στά­σιο του Tilburg βγή­καν μέ­σα σε λί­γους μή­νες, με α­πο­τέ­λε­σμα η μο­νά­δα να εί­ναι έ­τοι­μη το 2013» (http://www.capital.gr/story/3074333). Η Tesla δεν ε­πέ­λε­ξε την Ολ­λαν­δί­α για το χα­μη­λό της ερ­γα­τι­κό κό­στος, α­φού ε­κεί οι μι­σθοί εί­ναι υ­ψη­λό­τε­ροι α­πό τους ελ­λη­νι­κούς, αλ­λά για την τα­χύ­τη­τα στις α­δειο­δο­τή­σεις και τις ε­γκρί­σεις, το στα­θε­ρό φο­ρο­λογικό πε­ρι­βάλ­λον.