Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΝΟΥΣΗ: ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΣΥΡΙΖΑ – ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Με φασιστική επιχείρηση συγκάλυψης και διώξεις απαντά η κυβέρνηση Τσίπρα

Στις αρχές του Νο­έμ­βρη ο πρώ­ην υπουργός προ­στα­σί­ας του Πο­λί­τη Πα­νού­ση έκα­νε μια κα­ταγ­γε­λί­α που δη­μο­σιεύ­τη­κε στο «Πρώ­το Θέ­μα» ότι απει­λεί­ται η ζω­ή του και η πο­λι­τι­κή του υπό­στα­ση από τρο­μο­κρά­τες, ποινι­κούς και πο­λι­τι­κά στε­λέ­χη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ τα οποί­α συν­δέ­ο­νται με αυ­τούς.

Ε­πί­σης, ό­τι ο ε­πι­κε­φα­λής της ΕΥΠ Ρου­μπά­της εί­χε ε­νη­με­ρώ­σει πριν α­πό και­ρό τον Τσί­πρα για ό­σα κα­ταγ­γέλ­λει ο ί­διος τώ­ρα, και ο Τσί­πρας δεν έ­κα­νε τί­πο­τα. Ο Ρου­μπά­της δεν διέ­ψευ­σε πο­τέ τον Πα­νού­ση.

Στη συ­νέ­χεια το MEGA πα­ρου­σί­α­σε τη­λε­φω­νι­κές συν­δια­λέ­ξεις που εί­χε κα­τα­γρά­ψει η ΕΥΠ και στις ο­ποί­ες α­κου­γό­ταν ο σύμ­βου­λος του υ­πουρ­γού Δι­καιο­σύ­νης και μέ­λος της Πο­λι­τι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, Π. Λά­μπρου, να προ­σφέ­ρει προ­στα­σί­α στους Πυ­ρή­νες της Φω­τιάς. Ό­ταν αυ­τοί δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν για τον Πα­νού­ση, ο Π. Λά­μπρου εμ­φα­νί­στη­κε σε ρό­λο με­σο­λα­βη­τή με το υ­πουρ­γεί­ο Δι­καιο­σύ­νης για την προ­ώ­θη­ση ευ­νο­ϊ­κών για τους Πυ­ρή­νες νο­μο­θε­τι­κών ρυθ­μί­σε­ων.

Οι κα­ταγ­γε­λί­ες Πα­νού­ση α­πο­δει­κνύ­ουν αυ­τό που σε πο­λι­τι­κό ε­πί­πε­δο έ­χει κα­ταγ­γεί­λει ε­δώ και χρό­νια η Ο­ΑΚ­ΚΕ, δη­λα­δή ό­τι οι ψευ­το­α­ναρ­χι­κοί τρα­μπού­κοι και δο­λο­φό­νοι λει­τουρ­γούν σαν πα­ρα­κρά­τος του σο­σιαλ­φα­σι­στι­κού κα­θε­στώ­τος, και αυ­τό ι­σχύ­ει ι­διαί­τε­ρα σή­με­ρα που το κρά­τος βρί­σκε­ται στα χέ­ρια του πα­λιού προ­στά­τη τους ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. 

Φαί­νε­ται ό­τι η υ­πουρ­γο­ποί­η­ση Πα­νού­ση ή­ταν μί­α κί­νη­ση του Τσί­πρα για τον κα­θη­συ­χα­σμό των δυ­τι­κών σχε­τι­κά με αυ­τές τις σχέ­σεις για τις ο­ποί­ες στοι­χεί­α εί­χαν εμ­φα­νι­στεί πο­λύ πριν τις κα­ταγ­γε­λί­ες Πα­νού­ση και ας υ­πο­κρί­νο­νται ό­λοι τώ­ρα στο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ τους έκ­πλη­κτους. 

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεί­α που έ­χουν έρ­θει στη δη­μο­σιό­τη­τα, ο Πα­νού­σης βρέ­θη­κε α­πό την αρ­χή σε σύ­γκρου­ση με τη Συ­νω­μο­σί­α των Πυ­ρή­νων της Φω­τιάς και ό­λο το σύ­στη­μα που συν­δέ­ε­ται με αυ­τούς. Ο Πα­νού­σης ή­ταν και αυ­τός έ­να τμή­μα του συ­στή­μα­τος ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και εί­χε πο­λι­τι­κή συμ­φω­νί­α στα καί­ρια ση­μεί­α της σο­σιαλ­φα­σι­στι­κής του στρα­τη­γι­κής. Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ό­τι δεν έ­δω­σε κα­μί­α πά­λη ε­νά­ντια στην πο­λι­τι­κή σύ­μπλευ­ση Πυ­ρή­νων –ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Δια­φώ­νη­σε ό­μως α­νοι­χτά και συ­γκε­κρι­μέ­να στο ό­τι τους έ­χει πα­ρα­χω­ρη­θεί ε­ξου­σί­α διοί­κη­σης στις φυ­λα­κές στις ο­ποί­ες βρί­σκο­νται κρα­τού­με­νοι, με τη χο­ρή­γη­ση κά­θε εί­δους διευ­κό­λυν­σης και προ­στα­σί­ας σε νο­μο­θε­τι­κό και διοι­κη­τι­κό ε­πί­πε­δο α­πό κρα­τι­κά και κομ­μα­τι­κά στε­λέ­χη. Αυ­τή η δια­φω­νί­α του ό­χι μό­νο του κό­στι­σε την υ­πουρ­γι­κή του θέ­ση αλ­λά τον έ­βα­λε και στο στό­χα­στρο των συμ­μο­ριών.

Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ό­τι ο διά­δο­χος του υ­πουρ­γός Τό­σκας εί­πε ό­τι η τρο­μο­κρα­τί­α δεν εί­ναι πια προ­τε­ραιό­τη­τα για­τί ό­λες οι «με­γά­λες τρο­μο­κρα­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις» έ­χουν φύ­γει. Ε­δώ βρί­σκε­ται ό­λη η ου­σί­α της σύ­γκρου­σης. 

Ο Πα­νού­σης ξε­σκε­πά­ζει ό­τι η φυ­λά­κι­ση αρ­κε­τών η­γε­τι­κών στε­λε­χών των πα­ρα­κρα­τι­κών συμ­μο­ριών , δεν ση­μαί­νει ό­τι «έ­χουν φύ­γει», α­φού εί­ναι α­φε­ντι­κά μέ­σα στις φυ­λα­κές και μέ­σα α­πό τις φυ­λα­κές.

Η κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα κα­θό­λου δεν συ­γκι­νή­θη­κε α­πό τις δη­λώ­σεις Πα­νού­ση για α­πει­λές κα­τά της ζω­ής του και τις πρώ­τες μέ­ρες έ­μει­νε έ­νο­χα σιω­πη­λή. Ό­μως ό­ταν αυ­τός ε­πέ­μει­νε, εμ­φα­νί­στη­κε σύσ­σω­μος ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, κόμ­μα και κυ­βέρ­νη­ση, να τον κα­ταγ­γέλ­λει σα «φα­ντα­σιό­πλη­κτο» και «μυ­θο­μα­νή», α­πό τον αρ­χι­σα­μπο­τα­ρι­στή υ­πουρ­γό Πε­ρι­βάλ­λο­ντος Σκουρ­λέ­τη μέ­χρι το φί­λο της Cosco Δρί­τσα. Για να τον προ­κα­λέ­σουν μά­λι­στα να σο­βα­ρευ­τεί τον πα­ρό­τρυ­ναν  να κα­τα­θέ­σει τα στοι­χεί­α του στην ει­σαγ­γε­λί­α. Πράγ­μα­τι, ο Πα­νού­σης πή­γε να κα­τα­θέ­σει στην ει­σαγ­γε­λί­α, πε­ρι­μέ­νο­ντας η κυ­βέρ­νη­ση να ε­ξε­τά­σει πια σο­βα­ρά τα στοι­χεί­α που κα­τά­θε­σε. Αλ­λά χω­ρίς κα­θυ­στέ­ρη­ση ο υ­πουρ­γός Δι­καιο­σύ­νης και ο υ­πουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πο­λί­τη που δια­δέ­χθη­κε τον Πα­νού­ση, ο α­πό­στρα­τος Τό­σκας, κα­τέ­θε­σαν μή­νυ­ση ε­να­ντί­ον του για να τον φι­μώ­σουν. Η μή­νυ­ση ζη­τού­σε τη δί­ω­ξή του για διαρ­ρο­ή α­πορ­ρή­των εγ­γρά­φων και μα­γνη­το­φω­νή­σε­ων, ό­ταν η ί­δια η κυ­βέρ­νη­ση τον ο­δή­γη­σε σε μια τέ­τοια διαρ­ρο­ή!!! 

Η κόντρα Πανούση – Παρασκευόπουλου και η παρέμβαση των Πυρήνων υπέρ Παρασκευόπουλου!

Πα­νού­σης και Πα­ρα­σκευό­που­λος βρί­σκο­νταν σε μί­α διαρ­κή σύ­γκρου­ση για το ζή­τη­μα της λει­τουρ­γί­ας των φυ­λα­κών. Αυ­τή έ­φτα­σε σε μί­α κο­ρύ­φω­ση το Μά­η ό­ταν εμ­φα­νί­στη­κε στον τύ­πο έ­να ρε­πορ­τάζ για ε­πι­στο­λή Πα­νού­ση προς του υ­πουρ­γεί­ο Δι­καιο­σύ­νης για «α­νε­ξέ­λε­γκτη κα­τά­στα­ση στις φυ­λα­κές» και για «α­πό­λυ­το κου­μά­ντο» των συμμο­ριών σε αυ­τές. Το ρε­πορ­τάζ εμ­φα­νί­στη­κε με­τά τις α­πο­κα­λύ­ψεις για το σχε­δια­σμό της ε­πι­χεί­ρη­σης «Γορ­γο­πό­τα­μος» α­πό Χρι­στό­δου­λο Ξη­ρό και Πυ­ρή­νες μέ­σα α­πό τη φυ­λα­κή (www.makeleio.gr, 20/02/2015). Ο Πα­νού­σης διέ­ψευσε την ε­πι­στο­λή μό­νο ως προς τις α­να­φο­ρές για ε­πι­κεί­με­νο τρο­μο­κρατι­κό χτύ­πη­μα.

Τρεις μή­νες αρ­γό­τε­ρα με μί­α ε­πι­στο­λή που δη­μο­σιεύ­τη­κε στο Indymedia η «Πρω­το­βου­λί­α ε­νά­ντια στις φυ­λα­κές» μι­λώ­ντας για λο­γα­ρια­σμό των Πυ­ρή­νων, δια­μαρ­τύ­ρε­ται για αιφ­νι­δια­στι­κή έ­ρευ­να στα κε­λιά τους που διέ­τα­ξε ο υ­πουρ­γός δη­μό­σιας τά­ξης και κα­ταγ­γέλ­λουν τον Πα­νού­ση για «διαρ­ρο­ές στον τύ­πο» για την κα­τά­στα­ση στις φυ­λα­κές, και για σχέ­διο έ­ντα­σης ώ­στε η α­στυ­νο­μί­α «να διοι­κεί ου­σια­στι­κά τις φυ­λα­κές», εν­νο­ώ­ντας ό­τι υ­πο­νο­μεύ­ει τον Πα­ρα­σκευό­που­λο. Α­σφα­λώς, θε­ω­ρη­τι­κά δεν εί­χαν κα­μί­α δου­λειά οι υ­πο­τι­θέ­με­νοι ο­λι­κοί αρ­νη­τές του κρά­τους και της ε­ξου­σί­ας, να ε­μπλα­κούν σε μί­α εν­δο­κυ­βερ­νη­τι­κή σύ­γκρου­ση α­νά­με­σα στους υ­πουρ­γούς Δι­καιο­σύ­νης και Δη­μό­σιας Τά­ξης και να δια­λέ­ξουν στρα­τό­πε­δο. Κι ό­μως φθά­νουν στο ση­μεί­ο να α­σκούν κρι­τι­κή στον Πα­ρα­σκευό­που­λο  για­τί «ου­σια­στι­κά πα­ρα­χω­ρεί τη διοί­κη­ση των φυ­λα­κών στην α­στυ­νο­μί­α και στον υ­πε­ρυ­πουρ­γό Πα­νού­ση» !!! Με­τά α­πό αυ­τή την ε­πι­στο­λή ξέ­σπα­σε μί­α νέ­α κό­ντρα Πα­νού­ση-Πα­ρα­σκευό­που­λο για το αν, πως και α­πό ποιον δια­τά­χθη­κε η έ­ρευ­να στα κε­λιά. Ο Πα­νού­σης κά­λε­σε τον Πα­ρα­σκευό­που­λο να δια­ψεύ­σει ό­τι διέ­τα­ξε τέ­τοια έ­ρευ­να και ό­τι μπαί­νει στα χω­ρά­φια του, αλ­λά αυ­τός αρ­νή­θη­κε να το κά­νει, ε­πι­βε­βαιώ­νο­ντας έμ­με­σα αλ­λά με σα­φή­νεια τους Πυ­ρή­νες!

Αυ­τή η πα­λιά σύ­γκρου­ση έρ­χε­ται να ε­πι­βε­βαιω­θεί α­πό τα νέ­α στοιχεί­α και το πε­ριε­χό­με­νο των συ­νο­μι­λιών ό­που εμ­φα­νί­ζε­ται ο Π. Λά­μπρου να μεσο­λα­βεί α­νά­με­σα στους Πυ­ρήνες και το υ­πουρ­γεί­ο Δι­καιο­σύ­νης και να τους κα­θη­συ­χά­ζει για τον Πα­νού­ση.

 Έ­να άλ­λο πε­δί­ο σύ­γκρου­σης Πυ­ρή­νων – Πα­νού­ση ή­ταν η α­στυ­νο­μι­κή ε­πέμ­βα­ση στην κατάληψη της πρυ­τα­νεί­ας. Το Βή­μα της Κυ­ρια­κής 15/11 πα­ρου­σί­α­σε συ­νο­μι­λία του Π. Λά­μπρου με τον Γ. Τσά­κα­λο των Πυ­ρή­νων σχε­τι­κά με την κα­τά­λη­ψη αυ­τή ό­που ο Γ. Τσά­κα­λος α­να­φέ­ρε­ται σε τή­ρη­ση α­πό την πλευ­ρά των Πυ­ρή­νων της συμφω­νί­ας για α­πο­χώ­ρη­ση του με­γα­λύ­τε­ρου α­ριθ­μού των κα­τα­λη­ψιών, ε­νώ διαμαρ­τύ­ρε­ται για το ό­τι η κυ­βέρ­νη­ση δεν τή­ρη­σε τις δι­κές της δε­σμεύ­σεις… Θυμί­ζου­με ό­τι ο Πα­νού­σης έ­δω­σε ε­ντο­λή για α­στυ­νο­μι­κή ε­πέμ­βα­ση και συλ­λήψεις, την ί­δια στιγ­μή που ο Πα­ρα­σκευό­που­λος ι­κα­νο­ποιού­σε τα αι­τή­μα­τα των κα­τα­λη­ψιών με ψή­φι­ση νό­μου για α­πο­φυ­λά­κι­ση «βα­ριά α­σθε­νών», κα­τάρ­γη­ση φυ­λα­κών α­σφα­λεί­ας Γ΄ τύ­που κ.α. Την ε­πέμ­βα­ση Πα­νού­ση κα­τάγ­γει­λε με κεί­μενο του ο βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, Δια­μα­ντό­που­λος μι­λώ­ντας ε­πί­σης για υ­πο­νόμευ­ση του έρ­γου του υ­πουρ­γεί­ου Δι­καιο­σύ­νης και για ά­δι­κη ε­πί­θε­ση σε μια «ει­ρη­νι­κή και πε­ρι­φρου­ρη­μέ­νη κα­τά­λη­ψη».

Το σοσιαλφασιστικό καθεστώς χρειάζεται το παρακράτος της βίας για την πουτινική δικτατορία του

Το ό­τι έ­νας πρώ­ην υ­πουρ­γός δη­μό­σιας τά­ξης κά­νει τέ­τοιου εί­δους κα­ταγ­γε­λί­ες για τη ση­με­ρι­νή κυ­βέρ­νη­ση έ­πρε­πε να εί­χε συ­γκλο­νί­σει την αντι­πο­λί­τευ­ση και θα έ­πρε­πε ό­λα της τα στε­λέ­χη να σφυ­ρο­κο­πούν κα­θη­με­ρι­νά τον ί­διο τον Τσί­πρα και τους ε­μπλε­κό­με­νους υ­πουρ­γούς του για αυ­τή την υπό­θε­ση, κυ­ρί­ως τον Πα­ρα­σκευό­που­λο, και να ζη­τούν πα­ραι­τή­σεις, με τον ί­διο τρό­πο που ε­πί κυ­βερ­νή­σε­ων ΠΑ­ΣΟΚ-ΝΔ σύσ­σω­μη η α­ντι­πο­λί­τευ­ση σφυ­ρο­κο­πού­σε τον κά­θε φο­ρά πο­λι­τι­κό στό­χο της ψευ­το­α­ρι­στεράς  με ε­ντε­λώς α­να­πό­δεικτες υ­πο­ψί­ες για πο­λύ μι­κρό­τε­ρης ση­μα­σί­ας σκάν­δα­λα. Μά­λι­στα σε ε­κεί­νες τις κυ­βερ­νη­τι­κές πε­ριό­δους κά­θε εί­δους μα­γνη­το­φώ­νη­ση α­πο­τε­λού­σε α­τρά­νταχτο στοι­χεί­ο ε­νο­χής και κα­νέ­νας δεν έ­μπαι­νε στον κό­πο να ε­ξε­τά­σει το θέμα του «α­πόρ­ρη­του» και άλ­λες τέ­τοιες λε­πτο­μέ­ρειες. Πρό­σφα­τα ο Κα­σι­διάρης α­θω­ώ­θη­κε για την κα­τα­γρα­φή της συ­νο­μι­λί­ας του με τον Μπαλ­τά­κο και τη δη­μό­σια προ­βο­λή της! Στην πε­ρί­πτω­ση αυ­τή που οι συ­νο­μι­λί­ες έ­χουν κα­τα­γραφεί α­πό την ΕΥΠ και δεν δια­ψεύ­δο­νται, και αυ­τό έ­γι­νε στα πλαίσια της παρα­κο­λού­θη­σης των φυ­λα­κι­σμέ­νων για τρο­μο­κρα­τί­α που εί­ναι μί­α του­λά­χι­στον συ­νη­θι­σμέ­νη δια­δι­κα­σί­α, α­να­κα­λύ­φθη­κε ξαφ­νι­κά ό­τι υ­πάρ­χουν «α­πόρ­ρη­τα» και «μυ­στι­κά του κρά­τους» και ό­λοι συμ­φώ­νη­σαν ό­τι αυ­τό πρέ­πει να προ­στα­τευ­θεί!

Ό­χι μό­νο αυ­τό, αλ­λά κα­νείς δεν α­σχο­λεί­ται με το γε­γο­νός ό­τι η κυ­βέρνη­ση η ί­δια δεν κα­τέ­θε­σε μή­νυ­ση για ψευ­δή γε­γο­νό­τα ή για πλα­στο­γρα­φη­μένα στοι­χεί­α, αλ­λά έ­δω­σε τις δι­κές της ερ­μη­νεί­ες για τις συ­νο­μι­λί­ες οι ο­ποίες δεν αμ­φι­σβη­τή­θη­καν. Π.χ. ο Π. Λά­μπρου είπε ό­τι ό­λα ό­σα α­κού­γο­νται στις κα­σέ­τες εί­ναι στα πλαί­σια του α­γώ­να του για τη βελ­τί­ω­ση των συν­θη­κών στις φυ­λα­κές. Κα­λά θα ή­ταν να ε­ξη­γού­σε ο Π. Λά­μπρου ε­κτός α­πό τους Πυ­ρή­νες και τους να­ζι­στές για ποιους άλ­λους έ­χουν βελ­τιω­θεί οι συν­θή­κες στις φυ­λακές. 

Το Πο­τά­μι και το ΠΑ­ΣΟΚ φρό­ντι­σαν να ξε­πλύ­νουν τον Τσί­πρα για τις πο­λι­τι­κές ευ­θύ­νες του, και δεν έ­κα­ναν κα­μί­α κα­ταγ­γε­λί­α στον πρω­θυ­πουρ­γό. Αυ­τοί πά­ντα α­θω­ώ­νουν το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για ό­λη την ε­γκλη­μα­τι­κή πο­λι­τι­κή του στο ό­νο­μα του «ευ­ρω­παί­ου» Τσί­πρα που εί­ναι ο ε­πικε­φα­λής αυ­τής της πο­λι­τικής. Ανά­λο­γα χλια­ρή ή­ταν η το­πο­θέ­τη­ση της α­κέ­φα­λης ΝΔ, ε­νώ το ψευ­τοΚ­ΚΕ δεν εν­δια­φέ­ρε­ται για αυ­τή την υ­πό­θε­ση.

Μέ­σα σε αυ­τό το κλί­μα κα­νέ­νας δεν α­σχο­λή­θη­κε με την ε­πι­στο­λή του προ­στα­τευό­με­νου α­πό την κυ­βέρ­νη­ση Ρω­μα­νού για την ορ­γά­νω­ση ε­νός «μαύ­ρου Δε­κέμ­βρη» που θα πε­ρι­λαμ­βά­νει κά­θε εί­δους βί­α αλ­λά και «σα­μπο­τά­ρι­σμα της ο­μα­λής ρο­ής των ε­μπο­ρευ­μά­των στα Χρι­στού­γεν­να» σε πλή­ρη σύ­μπλευ­ση με το κα­θε­στώς των σα­μπο­τα­ρι­στών που βρί­σκε­ται στην ε­ξου­σί­α. 

Η Ο­ΑΚ­ΚΕ ή­ταν η μό­νη που εί­χε κα­ταγ­γεί­λει την κα­θε­στω­τι­κή προ­στασί­α του Ρω­μα­νού και το φι­λο­να­ζι­σμό των Πυ­ρή­νων με τους ο­ποί­ους συν­δέ­εται (δες http://www.oakke.gr/esoteriki-politiki/item/445-).

Το κα­θε­στώς Σύ­ρι­ζα προ­στα­τεύ­ει πο­λι­τι­κά τό­σο τους να­ζί της «Χρ. Αυ­γής» ό­σο και τους  ψευ­το­α­ναρ­χι­κούς φί­λους του αρ­χι­να­ζι­στή  Κα­λέ­ντζη για­τί,  μοι­ρά­ζο­νται σή­με­ρα και α­νοι­χτά το ί­διο μί­σος για μια βιο­μη­χα­νι­κή τε­χνο­λο­γι­κά α­νε­πτυγ­μέ­νη και κυ­ρί­ως δη­μο­κρα­τι­κή Ελ­λά­δα.