Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Ο «ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΥΡΙΖΑ» ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ

 

Οι χρή­στες του ί­ντερ­νετ, ο ελ­λη­νι­κός α­ντι­πο­λι­τευ­τι­κός τύ­πος και πιο πο­λύ ο διε­θνής α­πό­λαυ­σαν τη γε­λοιό­τη­τα του κα­λέ­σμα­τος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στο λα­ό να συμ­με­τέ­χει στην 24ω­ρη α­περ­γί­α και τη δια­δή­λω­ση της 12 του Νο­έμ­βρη που στρέ­φο­νταν ε­νά­ντια στα μέ­τρα της κυ­βέρ­νη­σης. 

 Ό­μως αυ­τή η γε­λοιό­τη­τα εί­ναι μό­νο η μια πλευ­ρά του ζη­τή­μα­τος, η άλλη πλευ­ρά του εί­ναι σο­βα­ρή.

Συ­γκε­κρι­μέ­να: Ό­ταν ο Σύ­ρι­ζα κα­λεί το λα­ό να κα­τε­βεί στην α­περ­γί­α δεν εν­νο­εί να κα­τε­βεί ε­νά­ντια στην κυ­βέρ­νη­ση, εν­νο­εί να κα­τε­βεί ε­νά­ντια στα μέ­τρα της κυ­βέρ­νη­σης για τα ο­ποί­α η ί­δια ι­σχυ­ρί­ζε­ται ό­τι δεν έ­χει κα­μιά ευ­θύ­νη. Αυ­τό  που ε­πα­να­λαμ­βά­νει διαρ­κώς η κυ­βέρ­νη­ση Σύ­ρι­ζα, εί­ναι ό­τι η ί­δια δεν ε­γκρί­νει κα­θό­λου τα μέ­τρα που ε­πι­βά­λει, αλ­λά τα ε­πι­βά­λει για­τί τε­λεί υ­πό κα­θε­στώς εκ­βια­σμού και βια­σμού. Η κυ­βέρ­νη­ση λέ­ει ότι βιάζε­ται α­πό τους δα­νει­στές, και δέ­χε­ται να υ­πο­κύ­πτει σε αυ­τό το βια­σμό ό­χι επει­δή δεν έ­χει α­ξιο­πρέ­πεια αλ­λά ε­πει­δή θυ­σιά­ζε­ται για το λα­ό, σαν τη μά­να που δέ­χε­ται το βια­σμό για να σώ­σει το παι­δί της που α­πει­λεί­ται με ε­ξό­ντω­ση α­πό το βια­στή. 

Το ό­τι ο Τσί­πρας πή­ρε 35% στις ε­κλο­γές και ο Καμ­μέ­νος άλ­λο έ­να 4%, και ό­λη η υ­δρό­γειος α­πό­ρη­σε, ε­νώ πολ­λοί στη χώ­ρα μας εί­πα­νε ό­τι έ­χου­με έ­ναν ηλί­θιο  και α­δύ­να­μο λα­ό, που α­νέ­χτη­κε την πιο ξε­διά­ντρο­πη ε­ξα­πά­τη­ση ό­λων των ε­πο­χών, έ­χει κι αυ­τό μια α­νά­λο­γη ε­ξή­γη­ση. 

Η ε­ξή­γη­ση εί­ναι ό­τι η ει­κό­να της βια­ζό­με­νης κυ­βέρ­νη­σης δεν εί­ναι κα­θό­λου έ­ξω α­πό τη συ­νεί­δη­ση αυ­τού του λα­ού. Για την α­κρί­βεια εί­ναι ε­ντελώς μέ­σα στη συ­νεί­δη­ση του, και μά­λι­στα ό­χι μό­νο του 35%,  ό­τι ό­λη η χώ­ρα μας εκβιά­ζε­ται και βιά­ζε­ται α­πό τους δα­νει­στές εδώ και 5 χρό­νια. Ό­λη η πο­λι­τική ζω­ή της χώ­ρας μας ξε­τυ­λί­γε­ται με δε­δο­μέ­νη ε­δώ και χρό­νια τη δια­κομ­ματι­κή αυ­τή ει­κό­να που το κα­θε­στώς έ­χει φι­λο­τε­χνή­σει για το λα­ό και το μό­νο δια­φι­λο­νι­κού­με­νο ζή­τη­μα εί­ναι αν μπο­ρού­με ή ό­χι σαν έ­θνος να α­ντι­στα­θούμε στο βιαστή, δη­λα­δή στους δα­νει­στές, δη­λα­δή στην Ευ­ρώ­πη. Η ΝΔ και το ΠΑ­ΣΟΚ πά­ντα α­πα­ντού­σαν στην κύ­ρια πλευ­ρά της προ­πα­γάν­δας τους ό­τι δεν υ­πάρ­χει ού­τε θα υ­πάρ­ξει άλ­λος δρό­μος α­πό την α­πο­δο­χή του βια­σμού για­τί τέ­τοιος εί­ναι α­πό τη φύ­ση του ο συ­σχε­τι­σμός δύ­να­μης ανάμε­σα στο θύ­τη και το θύμα. Ο Σύ­ρι­ζα, μα­ζί με το ψευ­τοΚ­ΚΕ, η ε­ξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή λε­γό­με­νη α­ρι­στε­ρά και οι Να­ζί της ΧΑ α­πα­ντού­σαν κι α­πα­ντούν ό­τι μπο­ρού­με να νι­κή­σου­με το βια­στή το­κο­γλύ­φο και τους προ­δό­τες φί­λους του της ΝΔ και του ΠΑ­ΣΟΚ αν το θελή­σου­με εί­τε με έ­να α­ντι­νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρο μέ­τω­πο (ο Σύ­ρι­ζα) εί­τε με  τη λα­ϊκή ε­ξου­σί­α (το ψευ­τοΚ­ΚΕ) ή με μια «πα­τριω­τι­κή» συμ­μα­χί­α  με τη Ρω­σί­α (οι Να­ζί). 

Ο Σύ­ρι­ζα εμ­φα­νί­στη­κε το Σε­πτέμ­βρη λέ­γο­ντας ό­τι δεν ε­γκα­τέ­λει­ψε τη δι­κιά του θέ­ση, δη­λα­δή  ό­τι δεν έ­κα­νε κα­μιά κω­λοτού­μπα, α­πλά έ­δω­σε με πά­θος μια πρώ­τη με­γά­λη μά­χη με το βια­στή το­κο­γλύ­φο, την έ­χα­σε λό­γω διε­θνών συ­σχε­τι­σμών και α­να­γκά­στη­κε με­τά να υ­πο­χω­ρή­σει τα­κτι­κά. Ό­μως υ­πο­σχέ­θηκε ό­τι θα συ­νε­χί­σει την α­ντί­στα­ση για να σώ­σει ό­τι μπο­ρεί να σω­θεί, ώ­σπου να υ­πάρ­χουν τά­χα κα­λύ­τε­ροι συ­σχε­τι­σμοί για μια νέ­α α­νοι­χτή α­να­μέ­τρη­ση.

Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ κέρ­δι­σε τις ε­κλο­γές του Σε­πτέμ­βρη για­τί ο κό­σμος που τον πί­στε­ψε και τον ψή­φι­σε το Γε­νά­ρη, θέ­λη­σε να τον πι­στέ­ψει αν και πο­λύ πιο α­νό­ρε­χτα  το Σε­πτέμ­βρη για να μην ξα­να­γυ­ρί­σει στην πα­ρα­δο­μέ­νη υ­πο­τί­θεται στους βια­στές συ­γκυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ και του ΠΑ­ΣΟΚ, και για να μην χα­θεί  με τις  ο­νει­ρο­φα­ντα­σί­ες  που του πρό­σφε­ρε το ψευ­τοΚ­ΚΕ, η ΛΑ­Ε  και οι βρυ­κόλα­κες Να­ζί. 

Αυ­τό λοι­πόν που φαί­νε­ται σαν σκέ­τα  γε­λοί­ο με το «Σύ­ρι­ζα ε­να­ντί­ον Σύ­ρι­ζα» της 12 του Νο­έμ­βρη έ­χει πί­σω του το βα­θιά ρι­ζω­μέ­νο με­γά­λο πα­νεθνι­κό κα­θε­στω­τι­κό πα­ρα­μύ­θι του βια­σμού της χώ­ρας α­πό τους δα­νει­στές. Η ΟΑΚ­ΚΕ εί­ναι το μό­νο πο­λι­τι­κό κόμ­μα που έ­χει α­πο­κα­λύ­ψει με συ­νέ­πεια αυ­τήν την α­πά­τη α­πο­δει­κνύ­ο­ντας βή­μα βή­μα ό­τι οι βια­στές δεν εί­ναι έξω αλ­λά μέσα στη χώ­ρα, ό­τι δεν εί­ναι οι δα­νει­στές αλ­λά οι ί­διοι οι πρω­θυ­πουρ­γοί και οι κομ­μα­τι­κές η­γε­σί­ες που προ­κά­λε­σαν με το σα­μπο­τάζ της πα­ρα­γω­γής τη χρε­ωκο­πί­α της χώ­ρας το 2009 και τη συ­νε­χι­ζό­με­νη βύ­θι­ση της χώ­ρας με τη συ­νέ­χι­ση και μά­λι­στα την κλι­μά­κωση του πα­ρα­γω­γι­κού σα­μπο­τάζ μέ­σα στη χρε­ω­κο­πί­α και χά­ρη στη χρε­ω­κο­πί­α.  

Στη βά­ση αυ­τού του ε­θνι­κού πα­ρα­μυ­θιού οι­κο­δο­μή­θη­κε η στρα­τη­γική του ελ­λη­νι­κού κα­θε­στώ­τος των σα­μπο­τα­ρι­στών-βια­στών να δια­σπά­ει πο­λιτι­κά τους δα­νει­στές, δη­λα­δή την Ε­Ε και την ΕΖ για λογα­ρια­σμό του α­φε­ντι­κού του, του αρ­χι­σα­μπο­τα­ρι­στή, αρ­χι­βια­στή των λα­ών και αρ­χι­προ­βο­κά­το­ρα Πούτιν. Αυ­τή η στρα­τη­γι­κή συ­νί­στα­ται ε­δώ και πέ­ντε χρό­νια στο να προ­σποιείται  η κά­θε ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση  ό­τι θέ­λει να δε­χτεί τους ό­ρους του ξέ­νου βιαστή, αλ­λά ό­τι τά­χα την ε­μπο­δί­ζει α­στα­μά­τη­τα η λα­ϊ­κή ορ­γή που την εκ­φρά­ζει η ε­κά­στο­τε α­ντι­πο­λί­τευ­ση με τις 24ω­ρες ψευ­το­α­περ­γί­ες της, τις πλη­κτι­κές δια­δη­λώ­σεις της, και τις φα­ντα­σμα­γο­ρί­ες των μο­λό­τωφ του   ψευ­το­α­ναρ­χι­σμού σε έ­ναν μη πό­λε­μο με την α­στυ­νο­μί­α που στή­νει το πολι­τι­κό κα­θε­στώς για­τί  μό­νο έ­τσι προ­σφέ­ρε­ται στα διε­θνή πρα­κτο­ρεί­α η ει­κό­να μιας α­νύ­παρ­κτης λα­ϊ­κής ε­ξέ­γερ­σης. Υ­πο­τα­γή και α­ντί­στα­ση εί­ναι το πά­γιο στη­μέ­νο δί­πο­λο  του δια­κομ­μα­τι­κού πο­λι­τι­κού κα­θε­στώ­τος  που σε ε­πί­πε­δο κο­ρυ­φής μοι­ρά­ζει ρό­λους και κρα­τά­ει όλη την Ευ­ρώ­πη στα νύ­χια κα­μιά φο­ρά και στα πρό­θυ­ρα νευ­ρι­κής κρί­σης κα­θώς ξε­νυ­χτά­ει κά­θε τό­σο τους η­γέ­τες της σε α­τε­λεί­ω­τες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις.

Αυ­τό το παι­χνί­δι παί­ζε­ται και τώ­ρα με το Σύ­ρι­ζα αλ­λά σε α­νώ­τε­ρη ποιό­τη­τα. Ε­νώ δη­λα­δή με τα ΝΔ-ΠΑ­ΣΟΚ οι κυ­βερ­νή­σεις δή­λω­ναν φι­λι­κές με το δα­νει­στή- υ­πο­τι­θέ­με­νο βια­στή, η κυ­βέρ­νη­ση Σύ­ρι­ζα δη­λώ­νει την έ­χθρα της  γι αυ­τόν, τό­σο πο­λύ ώ­στε να κα­λεί το λα­ό  να τον κα­ταγ­γεί­λει μα­ζί με  τη δή­θεν ό­λο και πιο α­ρι­στε­ρή α­ντι­πο­λί­τευ­ση.

Το α­λη­θι­νό πρό­βλη­μα  σε αυ­τό το σκη­νι­κό δεν εί­ναι τό­σο η δι­προ­σωπί­α του  αρ­χι-σα­μπο­τα­ρι­στή   Σύ­ρι­ζα  που αρ­νεί­ται, ό­πως και η προ­η­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση  να ε­φαρ­μό­σει ο­ποιο­δή­πο­τε  θε­τι­κό μέ­τρο που θα α­πε­λευ­θέ­ρω­νε  τις συ­στη­μα­τι­κά μπλο­κα­ρι­σμέ­νες πα­ρα­γω­γι­κές δυνά­μεις της χώ­ρας, ό­σο η α­θλιό­τη­τα των δυ­τι­κών μονο­πω­λι­στών δα­νει­στών που ευ­χα­ρί­στως δέ­χο­νται να ανα­λαμ­βά­νουν την πο­λι­τι­κή ευ­θύ­νη των μέ­τρων πεί­νας που ο­φεί­λο­νται συ­ντρι­πτι­κά στο ε­σω­τε­ρι­κό  σα­μπο­τάζ. Δη­λα­δή δέ­χο­νται να εμ­φα­νί­ζο­νται αυ­τοί στον ελ­λη­νι­κό λα­ό σαν οι βια­στές α­κρι­βώς ό­πως θέ­λει η κυ­βέρ­νη­ση που δια­δηλώ­νει ε­να­ντί­ον τους την ώ­ρα που α­παι­τεί νέ­α δά­νεια.  

Αυ­τή η στά­ση των δα­νει­στών ο­φεί­λε­ται σε δυο λό­γους: Ο έ­νας εί­ναι η υ­πο­τα­γή της πλειο­ψη­φί­ας των ευ­ρω­πα­ϊ­κών κυ­βερ­νή­σε­ων στην α­πει­λή διά­σπασης της ΕΖ που κρα­δαί­νουν σε κά­θε κρί­σι­μη στιγ­μή οι  ρω­σό­φιλοι της ΕΖ (Μέρκελ, Ρέ­ντζι , Ο­λά­ντ) και των Η­ΠΑ (Ο­μπά­μα) αν δεν συ­νε­χί­σουν  να δα­νειο­δο­τούν την Ελ­λά­δα. Αυ­τός εί­ναι ο βα­σι­κός λό­γος που η συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φί­α των χω­ρών της ΕΖ υ­πέ­κυ­ψε στο γαλ­λο-ι­τα­λι­κό βέ­το ε­νά­ντια στη γε­νι­κά σω­στή στο σκε­πτι­κό της πρό­ταση του ευ­ρω­πα­ϊ­στή και α­ντι­που­τι­νι­κού Σό­υ­μπλε να διωχτεί η Ελ­λά­δα α­πό την ΕΖ. Ο άλ­λος λό­γος εί­ναι  η χο­ντρό­πε­τση οι­κο­νο­μί­στι­κη α­ντί­λη­ψη του δυ­τι­κού φι­λε­λεύ­θε­ρου μο­νο­πώ­λιου ό­τι η οι­κο­νο­μι­κή του ι­σχύς μπο­ρεί να ε­ξου­δε­τε­ρώ­σει  ο­ποια­δή­πο­τε πο­λι­τι­κή α­βα­ρί­α, ό­πως την ε­πίπτω­ση της κα­τη­γο­ρί­ας κα­τά του βια­στή, α­κό­μα και ό­ταν αυ­τή του α­πευ­θύ­νε­ται α­πό μια μι­κρή χώ­ρα ο­πό­τε εύ­κο­λα γί­νε­ται πι­στευ­τή. Στη συ­γκε­κρι­μέ­νη πε­ρίπτω­ση αυ­τή η κα­τη­γο­ρί­α γί­νε­ται συ­ντρι­πτι­κή ό­ταν τις κα­τη­γο­ρί­ες της μι­κρής χώ­ρας κα­τά των ευ­ρω­παί­ων δα­νει­στών τις  δια­τυ­μπα­νί­ζουν και οι δύ­ο υ­περδυ­νά­μεις  

Να για­τί ο βρώ­μι­κος Τσί­πρας δεν δι­στά­ζει να κα­τη­γο­ρεί τους δα­νει­στές και να δια­δη­λώ­νει ε­να­ντί­ον τους  για τα μέ­τρα για τα ο­ποί­α στην πραγμα­τι­κό­τη­τα ο ί­διος  ευ­θύ­νε­ται. Αυ­τό έ­χει μια με­γά­λη γε­λοιό­τη­τα αλ­λά α­νέκα­θεν ο φα­σι­σμός εί­χε μια με­γά­λη γε­λοιό­τη­τα, που η ρί­ζα της βρί­σκε­ται στο πα­θο­λο­γι­κό  του αυ­τά­ρε­σκο θρά­σος και στην  πε­ρι­φρό­νη­ση κά­θε λο­γι­κής. Ό­μως έ­να α­πό τα α­ντι­κει­με­νι­κά ό­πλα του φα­σι­σμού εί­ναι για μια με­γά­λη πε­ρί­οδο το να θε­ω­ρεί­ται κυ­ρί­ως γε­λοί­ος α­πό τα έ­ξυ­πνα θύ­μα­τα του. 

Αυ­τό ι­σχύ­ει και για τον πυ­ρή­να του σο­σιαλ­φα­σι­σμού. Δεν εί­ναι για πα­ρά­δειγ­μα γε­λοί­ο που το «α­διάλ­λα­κτο ερ­γα­τι­κό» ΠΑ­ΜΕ έ­χει γί­νει ε­δώ και αρκε­τά χρό­νια ο κύ­ριος διορ­γα­νω­τής των  «τα­ξι­κών» α­περ­γιών, οι ο­ποί­ες στην κύ­ρια πλευ­ρά τους κα­τευ­θύ­νο­νται ε­νά­ντια στην τρό­ι­κα, δη­λα­δή  σε έ­ναν εχθρό που βρί­σκε­ται έ­ξω και με αρ­κε­τή α­σφά­λεια μα­κριά α­πό τη χώ­ρα; Δεν εί­ναι γε­λοί­ες αυ­τές οι α­περ­γί­ες που γί­νο­νται α­ραιά και που και διαρ­κούν κα­τά κα­νό­να 24 ώ­ρες για να α­ντι­με­τω­πί­σουν, υ­πο­τί­θε­ται, τον ανυ­πό­φο­ρο και  διαρκή πό­νο ε­νός λα­ού; Δεν εί­ναι γε­λοί­ο που κι­νού­νται με σύν­θη­μα ζύ­μω­σης τη λαϊ­κή ε­ξου­σί­α αλ­λά δεν γί­νο­νται πο­τέ με ζυ­μώ­σεις και α­πο­φά­σεις  μα­ζι­κών συνε­λεύ­σε­ων των πρω­το­βάθ­μιων και δευ­τε­ρο­βάθ­μιων ορ­γά­νων, η που εί­ναι τό­σο κο­ντά στη λα­ϊ­κή ε­ξουσία ώ­στε να κι­νούν ε­λά­χι­στους ερ­γά­τες, αλ­λά ό­λες τις κρα­τι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις και υ­πη­ρε­σί­ες; Και που ο παλ­μός τους συ­γκι­νεί και α­ναρ­ρι­γά­ει ό­λο τον κάλ­πι­κο πα­τριω­τι­σμό κά­θε  γνή­σιου δε­ξιού και α­κροδε­ξιού και μά­λι­στα κά­θε να­ζι­στή που πρω­τα­γω­νι­στού­σε στο κί­νη­μα των «αγα­να­κτι­σμέ­νων»;

Που λοι­πόν βρί­σκε­ται α­πό τα­κτι­κή πο­λι­τι­κή ά­πο­ψη η βά­ση ό­λης αυτής της γε­λοιό­τη­τας; Βρί­σκε­ται στο ό­τι αυ­τές οι 24ω­ρες «η­ρω­ι­κές» α­περ­γί­ες δεν εί­ναι τί­πο­τα άλ­λο α­πό  βο­ή­θεια στον Τσί­πρα  α­ντι-Τσί­πρα  για να δια­πραγ­μα­τευ­τεί με τον βαυα­ρό εχθρό α­πό κα­λύ­τε­ρες θέ­σεις. 

Αν  ω­στό­σο θέ­λει  κα­νείς να πά­ει κά­πως βα­θύ­τε­ρα για να βρει τι σημαί­νει αυ­τή η γε­λοιό­τη­τα  α­πό γε­νι­κή στρα­τη­γι­κή και ι­δε­ο­λο­γι­κή ά­πο­ψη θα βρει έ­να πράγ­μα: τον ει­σο­δι­σμό των πρα­κτό­ρων του σο­σιαλ-ι­μπε­ρια­λι­σμού που ξε­χύ­νο­νται μέ­σα στο κρά­τος της ελ­λη­νι­κής α­στι­κής τά­ξης μα­σκα­ρα­μέ­νοι σε λα­ϊ­κούς και προ­λε­τα­ρια­κούς τύ­πους για να τρο­μά­ζουν την τε­λευ­ταί­α και να την ε­ντυ­πω­σιά­ζουν ταυ­τό­χρο­να. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ό­μως ού­τε σ αυ­τό δεν μπο­ρούν να ση­κω­θούν πιο ψη­λά α­πό έ­να με­γα­λο­α­στό πρά­κτο­ρα των ί­διων αφε­ντι­κών, του πα­τέ­ρα ό­λων των  ει­σο­δι­στών μέ­σα στο ελ­λη­νι­κό κρά­τος, τον τροτσκι­στή Α. Πα­παν­δρέ­ου που ά­νοι­ξε το δρό­μο προς την πο­λι­τι­κή ε­ξου­σί­α ό­λων των τσι­πραί­ων  και με­θαύ­ριο,  αν ο λα­ός δεν στα­μα­τή­σει αυ­τή την πο­ρεί­α, ό­λων των κου­τσου­μπαί­ων. Ένα α­πό τα κα­λύ­τε­ρα μα­θή­μα­τα που έ­δω­σε ο τα­λα­ντούχος δι­πρό­σω­πος Α.Π στους δια­δό­χους  του ή­ταν το ε­ξής: Άλ­λο το κόμ­μα, άλ­λο η κυβέρ­νη­ση. Με αυ­τόν τον τρό­πο η αρ­χι­κή πα­σο­κι­κή κυ­βέρ­νη­ση του Κέ­ντρου πα­ρίστα­νε τη με­τριο­πα­θή  δύ­να­μη στην πα­λιά α­νή­συ­χη  α­στι­κή τάξη αλ­λά α­πό πί­σω της την έ­σπρω­χνε σε σύ­γκρου­ση με αυ­τήν ο  δι­ψα­σμέ­νος για ε­ξου­σί­α α­πέρα­ντος μι­κρο­α­στι­κός πα­σο­κι­κός κομ­μα­τι­κός στρα­τός με το σύν­θη­μα «το ΠΑ­ΣΟΚ στην κυ­βέρ­νη­ση, ο λα­ός στην ε­ξου­σί­α». Για να με­τριά­ζει αυ­τές τις α­δη­φά­γες ή αρ­χι­κά και α­φε­λείς κραυγές κά­θε τό­σο ο Πα­παν­δρέ­ου έ­κα­νε και μια ε­σωκομ­μα­τι­κή εκ­κα­θά­ρι­ση των «α­ρι­στε­ρι­στών» αυ­τού του στρα­τού. Έ­τσι φτιά­χνοντας ο­λό­κλη­ρη σχο­λή ει­σο­δι­στι­κής  υ­πο­κρι­σί­ας έ­μα­θε τους Ση­μί­τη, Κα­ρα­μανλή τον Β, Γ. Πα­παν­δρέ­ου, Α. Σα­μα­ρά, πως να φέ­ρουν τε­λι­κά έ­ναν κνί­τη στην κρα­τι­κή ε­ξου­σί­α, που έ­χει μά­θει με ε­ντα­τι­κή δι­δα­σκα­λί­α τό­σο κα­λά το μά­θη­μα του ώ­στε να ε­πι­χει­ρεί να μοιά­σει α­κό­μα και στα φερ­σί­μα­τα με τον ι­δρυ­τή της σχο­λής. 

Δεν πρέ­πει πο­τέ να ξε­χνά­με το ε­ξής:  η ελ­λη­νι­κή ψευ­το­α­ρι­στε­ρά ό­σο και να πα­ρι­στά­νει την ε­πα­να­στα­τι­κή, τη ρι­ζο­σπα­στι­κή, την α­ντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή και μά­λι­στα ό­σο πε­ρισ­σό­τε­ρο την πα­ρι­στά­νει, κρύ­βει μέ­σα της πά­ντα το μι­κρο­α­στό που θέ­λει να γί­νει κι αυ­τός κά­τι, και μά­λι­στα  να δεί­ξει στους κλα­σι­κούς αυ­τούς  α­στούς ό­τι εί­ναι α­νώ­τε­ρός τους και ό­τι μπο­ρεί να τους δια­τά­ζει, ε­νώ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα θα εί­ναι στην κα­λύ­τε­ρη πε­ρί­πτω­ση έ­νας υ­πο­τα­κτι­κός του τε­λευ­ταί­ου ρώ­σου νε­ο­α­ποι­κιο­κρά­τη. Πά­ντως ε­κεί στο πέ­ρασμα α­πό το τα­πει­νω­μέ­νο του  ε­γώ  στην  ε­ξου­σί­α, ε­κεί α­κρι­βώς εί­ναι που αυ­τό το φου­σκω­μέ­νο τί­πο­τα που γί­νε­ται ταυ­τό­χρο­να τό­σο ε­πι­κίν­δυ­νο ό­σο και γε­λοί­ο.