Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Γιατί ξαφνικά Τζιτζικώστας

Τζιτζικώστας και Παναγιωτόπουλος-ο δίαυλος επικοινωνίας του πρώτου με τη ρωσική εκκλησία Τζιτζικώστας και Παναγιωτόπουλος-ο δίαυλος επικοινωνίας του πρώτου με τη ρωσική εκκλησία

 

Σε ε­ξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται η δια­δι­κα­σί­α για την ε­κλο­γή προ­έ­δρου της ΝΔ με­τά την πα­ραί­τη­ση Σα­μα­ρά και την ε­κλο­γι­κή ήτ­τα του Σε­πτέμ­βρη που βα­ραί­νει τον προ­σω­ρι­νό διά­δο­χό του Με­ϊ­μα­ρά­κη.

Με­τά α­πό τις αλ­λε­πάλ­λη­λες εκ­κα­θα­ρί­σεις α­πό τις η­γε­σί­ες Κα­ρα­μανλή και Σα­μα­ρά των πιο φι­λο­ευ­ρω­πα­ϊ­κών στε­λε­χών του και το σύρ­σι­μο πί­σω από τον Τσί­πρα στη δή­θεν «φι­λο­μνη­μο­νια­κή» του στρο­φή,

η ΝΔ πά­ει σε ε­κλο­γή ηγε­σί­ας με τέσ­σε­ρις υ­πο­ψη­φί­ους. Για τους τρεις από αυ­τούς α­κού­γο­νται όλα τα κου­σού­ρια: ο Β. Με­ϊ­μα­ρά­κης βγαί­νει α­πό το πα­λιό σύ­στη­μα της «δια­πλο­κής» και α­πέ­τυ­χε στις τε­λευ­ταί­ες ε­κλο­γές, ο Κ. Μη­τσο­τά­κης, εί­ναι “μνη­μο­νια­κός” και συν­δε­δε­μέ­νος με τα «πα­λιά τζά­κια», ο Άδ. Γε­ωρ­γιά­δης εί­ναι α­κρο­δε­ξιός και ε­πί­σης “μνη­μο­νια­κός”.

 

Α­ντί­θε­τα για το σχε­τι­κά ά­γνω­στο Τζι­τζι­κώ­στα τί­πο­τα κα­κό δεν α­κού­γε­ται. Α­ντί­θε­τα α­κού­γε­ται ό­τι εί­ναι «ε­νω­τι­κός» «ά­φθαρ­τος», «με­τριο­παθής» και πά­νω απ ό­λα νέ­ος στην η­λι­κί­α, δη­λα­δή ο Τσί­πρας της ΝΔ.

Ο Απ. Τζι­τζι­κώ­στας συ­γκε­ντρώ­νει ό­λα ε­κεί­να τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά που θα τον κα­θι­στού­σαν ε­κλε­κτό μέ­λος του δια­κομ­μα­τι­κού κα­θε­στώ­τος των λα­κέ­δων του Πού­τιν που α­σκεί ε­ξου­σί­α στη χώ­ρα, σε τέ­τοιο βαθ­μό που αν η ΝΔ ήταν πραγ­μα­τι­κά έ­να φι­λο­ευ­ρω­πα­ϊ­κό κόμ­μα, δεν θα έ­πρε­πε καν να εί­ναι υ­ποψή­φιος.   

Κα­ταρ­χήν έ­χει στη­ρί­ξει πο­λι­τι­κά και μά­λι­στα σε μια κρί­σι­μη πο­λιτι­κή στιγ­μή τους να­ζι­στές της Χ.Α. Ως πε­ρι­φε­ρειάρ­χης της Κε­ντρι­κής Μα­κεδο­νί­ας, το 2013 προ­σκά­λε­σε ε­πί­ση­μα τη ΧΑ στην πα­ρέ­λα­ση της 28 Ο­κτώ­βρη σε μια στιγμή που η ΧΑ ή­ταν στο σκα­μνί  και κα­τά­πτυστη για τη δο­λο­φο­νί­α του Φύσσα. Ε­πέ­μει­νε στην α­πό­φα­σή του α­κό­μα και με­τά τις α­ντι­δρά­σεις του Μπου­τάρη, του ΠΑ­ΣΟΚ και της ΔΗ­ΜΑΡ για­τί αυ­τό  ε­πέ­βα­λε ο «θε­σμι­κός του ρό­λος». Μά­λιστα υ­πε­ρά­σπι­σε την α­πό­φα­ση του λέ­γο­ντας ό­τι με την ί­δια λο­γι­κή θα μπο­ρούσε να μην κα­λέ­σει και το ΠΑ­ΣΟΚ στην πα­ρέ­λα­ση σαν ε­γκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση επει­δή κα­τα­δι­κά­στη­κε ο Τσο­χα­τζό­που­λος! Το νό­η­μα της το­πο­θέ­τη­σης του αυ­τής ή­ταν ό­τι οι «κλέ­φτες» δεν μπο­ρούν να μι­λά­νε για τους «κα­θα­ρούς» χρυ­σαυγί­τες μό­νο και μό­νο ε­πει­δή οι τε­λευ­ταί­οι έ­χουν το κα­κό κου­σούρι να βάφουν τα χέ­ρια τους με αί­μα. Τα ί­δια εί­χε πει και ο Μι­χα­λο­λιά­κος στο κοι­νό του έ­να χρό­νο πριν, τον Ο­κτώ­βρη του 2012, χαι­ρε­τώ­ντας να­ζι­στι­κά, ό­τι μπο­ρεί να τους εί­παν να­ζί, αλ­λά δεν τους εί­παν πο­τέ κλέ­φτες για­τί έ­χουν «κα­θα­ρά χέρια». Ο Σα­μα­ράς τον κά­λυψε τό­τε, και για να κα­θη­συ­χά­σει το ΠΑ­ΣΟΚ, έ­βα­λε τον κυ­βερ­νη­τι­κό εκ­πρό­σω­πο Κε­δί­κο­γλου να του ζη­τή­σει «διορ­θω­τι­κή δή­λω­ση» την ο­ποί­α και έ­κα­νε.

Λί­γους μή­νες πριν, το Μάρ­τη του 2013, ο  Τζι­τζι­κώ­στας εί­χε πα­ρα­στεί στη συ­νά­ντη­ση του Ι­βάν Σαβ­βί­δη, με Σα­μα­ρά και Κε­δί­κο­γλου με θέ­μα τη δια­γρα­φή των χρε­ών του ΠΑ­ΟΚ (!) και την κα­τα­σκευ­ή του γη­πέ­δου. Σε δη­λώ­σεις του είπε ό­τι με το Σαβ­βί­δη τον «συν­δέ­ουν σχέ­σεις ε­τών» και ό­τι βλέ­πει θε­τι­κά τη δια­γρα­φή χρε­ών, έ­να­ντι κά­ποιου πο­σού που πρό­τει­νε να πλη­ρώ­σει ο Σαβ­βί­δης. Αυ­τή η δια­γρα­φή τε­λι­κά έ­γι­νε με μί­α συ­νο­λι­κή ρύθ­μι­ση για λη­ξι­πρό­θε­σμες ο­φει­λές της κυ­βέρ­νη­σης Τσί­πρας στην ο­ποί­α βο­λι­κά ε­ντά­χθη­κε και ο Σαβ­βίδης.

Έ­να μή­να αρ­γό­τε­ρα, τον Α­πρί­λη του 2013, σε δη­λώ­σεις του στον ARENA 89,4 FM δή­λωσε τη με­γά­λη του χα­ρά που ο Σαβ­βί­δης πή­ρε το «Μα­κε­δο­νί­α Παλ­λάς» για­τί έτσι «στη­ρί­ζει την Ελ­λά­δα» και ε­πί­σης ό­τι «Το συ­ναί­σθη­μα εί­ναι πά­ντα κά­τι που βγαί­νει α­πό τον Ι­βάν Σαβ­βί­δη. Βο­η­θού­σε και βο­η­θά­ει τον Ελ­λη­νι­σμό και αυ­τό εί­ναι γνω­στό και α­πό την πο­λι­τι­κή του δια­δρο­μή στη Ρω­σί­α», δη­λα­δή ως βου­λευ­τής με την «Ε­νω­μέ­νη Ρω­σί­α» του Πού­τιν (http://olapaok.gr/podosfairo/Synentefxseis/tzitzikwstas_o_ivan_savvidhs_sthrizei_thn_ellada.2218629.html).

Α­πό την πρώ­τη στιγ­μή που ο  Τζι­τζι­κώ­στας έ­γι­νε πε­ρι­φε­ρειάρ­χης άρχι­σε να συ­φίγ­γει τις σχέ­σεις της Πε­ρι­φέρειας με το ρώ­σι­κο προ­ξε­νεί­ο της Θεσ­σα­λο­νί­κης ορ­γα­νώ­νο­ντας δια­γω­νι­σμούς και συ­νέ­δρια σε συ­νερ­γα­σί­α με το κατ ε­ξο­χήν κα­θε­στω­τι­κό πα­νε­πι­στή­μιο της Ρω­σί­ας, το Λε­μο­νό­σωφ ε­νώ έ­κα­νε κε­ντρι­κή τη φρο­ντί­δα του για α­να­πτύ­ξει τον ή­δη ρώ­σι­κο του­ρι­σμό στη Χαλ­κι­δι­κή κα­θώς αρ­κε­τές ξε­νο­δο­χεια­κές της μο­νά­δες αρ­χί­ζουν να περ­νά­νε στα χέ­ρια ρώ­σων ο­λι­γαρ­χών.

Αλ­λά η σχέ­ση του Τζι­τζι­κώ­στα με τη Ρω­σί­α έ­χει α­πο­κτή­σει πιο βα­θιές πο­λι­τι­κές ρί­ζες. Έ­νας α­πό τους πιο φα­να­τι­κούς υ­πο­στη­ρι­κτές του στην Πε­λο­πόν­νη­σο εί­ναι ο πρώ­ην γε­νι­κός γραμμα­τέ­ας Ε­νη­μέ­ρω­σης της κυ­βέρ­νη­σης Σα­μα­ρά, Γιάν­νης Πα­να­γιω­τό­που­λος, ο ο­ποί­ος  σύμ­φω­να με ρε­πορ­τάζ του “parapolitika.gr” (5/10/2015) “έ­χει ε­ξαι­ρε­τι­κή σχέ­ση με το ρώ­σο πρέ­σβη, αλ­λά και ευ­ρύ­τε­ρα με το ρω­σι­κό Πα­τριαρ­χεί­ο, ε­νώ εί­ναι και μέ­λος του σύν­δε­σμου ελ­λη­νο­ρω­σι­κής φι­λί­ας. Στο πα­ρελ­θόν έ­χει ξε­να­γή­σει ρώ­σους α­ντα­πο­κρι­τές ε­νη­μέ­ρω­σης στην Ελ­λά­δα και τους έ­χει ε­νη­με­ρώ­σει για πά­σης φύ­σε­ως θέ­μα­τα”, και ε­πίσης «έ­χει πο­λύ κα­λές σχέ­σεις και με το Ά­γιο Ό­ρος».

Δεν γνω­ρί­ζου­με πως θα ε­ξε­λι­χθεί τε­λι­κά η δια­δι­κα­σί­α για την εκλο­γή προ­έ­δρου στη ΝΔ.

Πά­ντως ή­δη ο Τσί­πρας, φρό­ντι­σε να υ­πο­νο­μεύ­σει την υ­πο­ψη­φιό­τη­τα Β. Με­ϊ­μα­ρά­κη που εί­ναι και ο πιο ι­σχυ­ρός α­ντί­πα­λός του Τζι­τζι­κώ­στα, λέ­γοντας μέ­σα στη Βου­λή ό­τι ε­πι­θυ­μεί αυ­τόν να έ­χει για συ­νο­μι­λη­τή του, δη­λα­δή για αρ­χη­γό. Αυ­τή τη δή­λω­ση την έ­κα­νε ο συ­νη­θισμένος στις προ­βο­κά­τσιες Τσί­πρας για­τί ξέ­ρει ό­τι αυ­τός που θα εμ­φα­νι­στεί σαν πε­ρισ­σό­τε­ρο α­ντι-ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ θα κερ­δί­σει. Εί­ναι φα­νε­ρό ό­τι α­νά­με­σα στους υ­πο­ψη­φί­ους ο Τσί­πρας έχει πε­ρισ­σό­τε­ρες πο­λι­τι­κές συμ­φω­νί­ες με τον Τζι­τζι­κώ­στα, και στο ξέ­πλυ­μα των να­ζι­στών και, κυ­ρί­ως,  στην α­γά­πη για τη Ρω­σί­α του Πού­τιν και τους ολι­γάρ­χες της.

Α­νε­ξάρ­τη­τα λοι­πόν α­πό το ποιο θα εί­ναι το α­πο­τέ­λε­σμα, μπο­ρού­με να εκτι­μή­σου­με ή­δη με τα στοι­χεί­α που έ­χου­με, ό­τι ο Τζι­τζι­κώ­στας προ­ο­ρί­ζε­ται α­πό τους Κα­ρα­μαν­λή, Σα­μα­ρά  για πιο «κα­τάλ­λη­λος» διά­δο­χος στη σει­ρά των ρω­σό­δου­λων η­γε­τών της τε­λευ­ταί­ας δε­κα­ε­τί­ας.