Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΚΟΡΜΠΙΝ: ΕΝΑΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

 

Η α­νά­δει­ξη ε­νός α­νοι­χτού α­πο­λο­γη­τή της ρω­σι­κής δια­με­λι­στι­κής ε­πέμ­βα­σης στην Ου­κρα­νί­α, ό­πως εί­ναι ο ψευ­το­α­ρι­στε­ρός Τζέ­ρε­μι Κόρ­μπιν, στην η­γε­σί­α του βρε­τα­νι­κού ερ­γα­τι­κού κόμ­μα­τος δεν εί­ναι κά­τι που μας εκ­πλήσ­σει ι­διαί­τε­ρα. Κα­θώς δια­νύ­ου­με ή­δη την ε­πο­χή της α­νοι­χτής στρα­τιω­τι­κής ε­πί­θε­σης του ρω­σι­κού σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμού ε­νά­ντια στην Ευ­ρώ­πη,

η γε­νι­κή ε­νί­σχυ­ση των ρω­σό­φι­λων δυ­νά­με­ων και η με­τα­κί­νη­ση προς α­νοι­χτά φαιο-«κόκ­κι­νες» θέ­σεις ε­ξα­γο­ρα­σμέ­νων πο­λι­τι­κών η­γε­σιών που σε μια προ­η­γού­με­νη φά­ση ε­ξυ­πη­ρε­τού­σαν συ­νει­δη­τά τον κα­θη­συ­χα­σμό της Δύ­σης για λο­γα­ρια­σμό της νε­ο­τσα­ρι­κής Ρω­σί­ας (βλ. Μπλερ) εί­ναι υ­πο­χρε­ω­τι­κή για το Κρεμ­λί­νο.

 Οι δια­με­λι­στές της Ου­κρα­νί­ας χρειά­ζο­νται σή­με­ρα στην η­γε­σί­α της βρε­τα­νι­κής α­ντι­πο­λί­τευ­σης έ­ναν τύ­πο σαν τον Κόρ­μπιν που να δι­καιο­λο­γεί ω­μά τη ρω­σι­κή ει­σβο­λή προ­πα­γαν­δί­ζο­ντας την ε­ντε­λώς που­τι­νι­κή θέ­ση ό­τι αυ­τή «δεν ή­ταν α­πρό­κλη­τη» για­τί το ό­λο ζή­τη­μα έ­γκει­ται κατ’ αυ­τόν «στην α­με­ρι­κά­νι­κη τά­ση ε­ξά­πλω­σης στα α­να­τολι­κά» και ό­τι «δεν θα πρέ­πει να αρ­νού­μα­στε το δι­καί­ω­μα του λα­ού για μί­α ο­μο­σπον­δια­κή δο­μή ή α­νε­ξαρ­τη­σί­α» (Morning Star Online, 17/4/14). Βε­βαί­ως τέ­τοιοι τύ­ποι υ­πο­στη­ρί­ζουν κά­θε γε­νο­κτο­νι­κό χι­τλε­ρισμό σή­με­ρα στον κό­σμο και ο Κόρ­μπιν δεν κρύ­βει τη συ­μπά­θειά του για τους ι­σλα­μο­φα­σί­στες της Χα­μάς και της Χεζ­μπο­λάχ, ό­πως δεν έ­χει κρύ­ψει τον πόθο του για μια «ε­νω­μέ­νη Ιρ­λαν­δί­α», δη­λα­δή για έ­ναν αι­μα­τη­ρό ε­θνο­τι­κό εμ­φύλιο στη Βό­ρεια Ιρ­λαν­δί­α. Χρειά­ζε­ται σή­με­ρα ο Πού­τιν μέ­σα στην Ευ­ρώ­πη έ­ναν α­νοι­χτό υ­πο­νο­μευ­τή της ευρω­πα­ϊ­κής ε­νό­τη­τας και α­νε­ξαρ­τη­σί­ας α­πό τη ρω­σι­κή υ­περ­δύ­να­μη, κά­ποιον που να κλεί­νει το μά­τι στην εκ­βια­στι­κή α­πειλή ε­ξό­δου του Η­νω­μέ­νου Βα­σι­λεί­ου α­πό την Ε­Ε και που χω­ρίς να κα­ταγ­γέλ­λει τη ρω­σι­κή ε­πι­θε­τι­κό­τη­τα να ε­πι­θυ­μεί «μί­α κα­λύ­τε­ρη Ευ­ρώ­πη», δηλ. μί­α α­κόμα πιο υ­φε­σια­κή α­πέ­να­ντι στη Ρω­σί­α. Ο Κόρ­μπιν τα κά­νει ό­λα αυ­τά τα­μπου­ρωμέ­νος πί­σω α­πό το ελ­κυ­στι­κό σύν­θη­μα της α­πε­λευ­θέ­ρω­σης της Ευ­ρώ­πης α­πό τα δε­σμά της α­με­ρι­κα­νι­κής υ­περ­δύ­να­μης, κά­τι που ο Τ. Μπλερ (ή α­κό­μα και ο Μί­λιμπα­ντ) δεν μπο­ρού­σε να υ­πο­στη­ρί­ξει ανοι­χτά για­τί ε­κεί­νη την ε­πο­χή η Ρω­σί­α έ­κρυ­βε τη δι­κή της ε­ξά­πλω­ση πί­σω α­πό τον ω­μό στρα­τιω­τι­κό ε­πεμ­βα­τι­σμό του α­με­ρι­κά­νι­κου ι­μπε­ρια­λι­σμού στον Τρί­το κό­σμο. Τώ­ρα που η ρώ­σι­κος σοσια­λι­μπε­ρια­λι­σμός προ­ε­λαύ­νει στη Δύ­ση, έρ­χε­ται ο νέ­ος η­γέ­της των Ερ­γα­τικών σαν πο­λέ­μιος του δυ­τι­κού στρα­τιω­τι­κού ε­πεμ­βα­τι­σμού των προ­κα­τό­χων του, α­ντί­θε­τος με τη Δια­τλα­ντι­κή συμ­φω­νί­α Ε­μπο­ρι­κής & Ε­πεν­δυ­τι­κής Συ­νεργα­σί­ας, και ε­πι­διώ­κει αν ό­χι ά­με­σα την έ­ξο­δο, του­λά­χι­στο τον πε­ριο­ρι­σμό του ρό­λου του ΝΑ­ΤΟ και την α­να­θε­ώ­ρη­ση του πο­σού των α­μυ­ντι­κών δα­πα­νών της Βρε­τα­νί­ας που α­πορ­ρέ­ει α­πό τις υ­πο­χρε­ώ­σεις της μέ­σα ε­κεί. Αυ­τή η α­παιτη­ση θα εί­χε κά­ποιο νό­η­μα μό­νο αν οι ρώ­σοι χί­τλερ ή­ταν σε υ­πο­χώ­ρη­ση κα­αι όχι τώ­ρα που εί­αι σε φουλ ε­πί­θε­ση σε ό­λα τα μέ­τω­πα. Έ­να α­πό τα βα­σι­κά ση­μεί­α της πλατ­φόρ­μας του εί­ναι α­κό­μα η κα­τάρ­γη­ση του βρε­τα­νι­κού βαλ­λι­στι­κού συ­στή­μα­τος Trident (BBC News, 14/8), που θα ο­δη­γή­σει στο κου­ρέ­λια­σμα της πυ­ρη­νι­κής α­πο­τρεπτι­κής ι­κα­νό­τη­τας της χώ­ρας. Πρό­κει­ται δη­λα­δή για δο­σί­λο­γο-ε­γκλη­μα­τί­α στην υ­πη­ρε­σί­α των νέ­ων χί­τλερ!    

Ό­πως όλοι οι γνή­σιοι χι­τλε­ρι­κοί έ­τσι κι αυ­τός χρω­στά­ει την ά­νοδό του σε μια φι­λο­λα­ϊ­κή α­ντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή δη­μα­γω­γί­α μι­κρο­α­στι­κού τύ­που, που στην ου­σί­α ει­ναι α­ντι­φι­λε­λεύ­θε­ρος α­ντι­κα­πι­τα­λι­σμός κρα­τι­κο­φα­σιστι­κού ι­μπε­ρια­λι­στι­κού τυ­που. Ο Κόρ­μυν ή­ταν ο μο­να­δι­κός υ­πο­ψήφιος που κα­τέ­βη­κε με πλατ­φόρ­μα «ε­νά­ντια στη λι­τό­τη­τα» κερ­δί­ζο­ντας έ­τσι τα μι­σά πε­ρί­που α­πό τα συν­δι­κά­τα υ­πό τον έ­λεγ­χο του ερ­γα­τι­κού κόμ­μα­τος. Υ­πο­σχέ­θηκε έ­να δί­καιο προ­ο­δευ­τι­κό­τε­ρο φο­ρο­λο­γι­κό σύ­στη­μα, μεί­ω­ση του χρέ­ους ό­χι με πε­ρι­κο­πές δα­πα­νών αλ­λά με ε­πενδύ­σεις και υ­ψη­λό­τε­ρη φο­ρο­λο­γί­α, πά­ταξη της φο­ρο­α­παλ­λα­γής και της φο­ρο­δια­φυ­γής, κρά­τος πρό­νοιας, ι­διό­κτη­τη κατοι­κί­α για τους μι­κρο­α­στούς, ε­νί­σχυ­ση του δη­μό­σιου χα­ρα­κτή­ρα της υ­γεί­ας, κα­τάρ­γη­ση των δι­δά­κτρων στην ι­διω­τι­κή εκ­παί­δευ­ση, κρα­τι­κό έ­λεγ­χο και εθνι­κοποι­ή­σεις στη βιο­μη­χα­νί­α, την ε­νέρ­γεια και τους σι­δη­ρο­δρό­μους, οικο­λο­γί­α, με­τα­να­στευ­τι­κή αλ­λη­λεγ­γύ­η. Με άλ­λα λό­για υ­πο­σχέ­θη­κε μέ­σες-ά­κρες στον κό­σμο του ό­σα εί­χε υ­πο­σχε­θεί το άλ­λο με­γά­λο ψευ­το-α­ρι­στε­ρό τσι­ράκι του Πού­τιν μέ­σα στην Ε­Ε, ο Τσί­πρας, προ­τού πάρει την ε­ξου­σί­α για να βυθί­σει γρη­γο­ρό­τε­ρα και βα­θύ­τε­ρα α­πό κά­θε προ­η­γού­με­νό του τη χώ­ρα μας στο χρέ­ος και την κα­τα­στρο­φή. Ό­λες αυ­τές οι υ­πο­σχέ­σεις, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, ε­νώ εκ­φρά­ζουν δί­καια και ώ­ρι­μα υ­λι­κα και δη­μο­κρα­τι­κά αι­τή­μα­τα των μα­ζών, δεν κι­νούν πο­τέ τις ί­διες τις μά­ζες, δεν τις ορ­γα­νώ­νουν και τις α­φή­νουν έρ­μαια των νε­ο­χι­τλε­ρι­κών σω­τή­ρων. Στην ου­σί­α πρό­κει­ται για ψη­φο­θη­ρι­κή χα­λυ­νω­ση και ε­ξα­γο­ρά των μα­ζών που θα ε­πι­τρέ­ψει στις ρω­σό­δου­λες δυ­νά­μεις να αρ­πά­ξουν τον κρα­τι­κό μη­χα­νι­σμό, να κα­τα­στρέ­ψουν αν δεν μπο­ρέ­σουν να ε­λέγ­ξουν ου­σια­στι­κά γάγ­γλια της βρε­τα­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας και πα­ρα­πέ­ρα να ο­ξύ­νουν τις α­ντι­θέ­σεις του Η­νω­μέ­νου Βα­σι­λεί­ου με την Ευ­ρώ­πη και να α­ποστα­θε­ρο­ποι­ή­σουν βα­θύ­τε­ρα και να δια­λύ­σουν την τε­λευ­ταί­α. Σε τε­λι­κή α­νάλυ­ση διευ­κο­λύ­νουν το Κρεμ­λί­νο στην προ­ε­τοι­μα­σί­ας της στρα­τιω­τι­κής ε­πίθε­σης που ε­τοι­μά­ζει για την κα­τά­λη­ψη της πλού­σιας αλ­λά στρα­τιω­τι­κά και πο­λι­τι­κά α­νο­χύ­ρω­της προς το πα­ρόν Ευ­ρώ­πης. 

Α­ξί­ζει να στα­θού­με σε με­ρι­κές α­πό αυ­τές τις θέ­σεις, ό­πως εί­ναι η ακύ­ρω­ση του σχε­δί­ου σι­δη­ρο­δρο­μι­κής διασύν­δε­σης Λον­δί­νου-Βό­ρειας Αγ­γλί­ας με τη δι­καιο­λο­γί­α ό­τι θα με­τα­τρέ­ψει τις πό­λεις του βορ­ρά σε «υ­πνω­τήρια των λον­δρέ­ζι­κων ε­πι­χει­ρή­σε­ων». Αυ­τή εί­ναι κραυ­γα­λέ­α πε­ρι­πτω­ση πα­ραγω­γι­κού σα­μπο­τάζ, έ­τσι ό­πως σκαν­δα­λω­δώς ε­φαρ­μό­ζε­ται ε­δώ και και­ρό στην Ελλά­δα. Μια άλλη πρό­τα­ση κά­νει λό­γο για τύ­πω­μα χρή­μα­τος α­πό την τρά­πε­ζα της Αγ­γλί­ας προ­κει­μέ­νου να χρη­μα­το­δο­τη­θούν η στέ­γα­ση και οι δη­μό­σιες με­ταφο­ρές. Αυ­τή εί­ναι η κλα­σι­κή συ­ντα­γή ό­λων των πα­λιαν­θρώ­πων για α­νέ­βα­σμα στην ε­ξου­σί­α και ση­μαί­νει κρα­τι­κός δα­νει­σμός για να πλη­ρω­θεί η κα­τα­νάλω­ση των μα­ζών. Αυ­τό ση­μαι­νει ό­τι οι μά­ζες θα πλη­ρώ­σουν τε­λι­κά ό­σα πή­ραν με αύ­ξη­ση των τι­μών, και τε­λι­κά με­γα­λύ­τε­ρους φό­ρους. Αύ­ξη­ση της κα­τα­νά­λωσης των μα­ζών μπο­ρεί να γί­νει μό­νο με κι­νή­μα­τα αύ­ξη­σης των μι­σθών συν την αύ­ξη­ση της φο­ρο­λο­γί­ας του ει­σο­δή­μα­τος των πλού­σιων, ει­δι­κά των ρα­ντιέρη­δων του χρη­μα­τι­στι­κού κε­φά­λαιου και των ι­διο­κτη­τών  α­κι­νή­των που στην Αγγλί­α ορ­γιά­ζουν. Αλ­λά κι αυ­τό μπο­ρεί να εί­ναι μα­κρο­πρό­θε­σμα α­πο­τε­λε­σματι­κό μό­νο στα πλαί­σια ε­νός ευ­ρύ­τε­ρου πα­νευ­ρω­παι­κού διεκ­δι­κη­τι­κού εργα­τι­κού και λαι­κού κι­νή­μα­τος α­νε­ξάρ­τη­του α­πό τα δε­σμά της σο­σιαλ­φα­σι­στι­κής ψευ­το­α­ρι­στε­ράς και της που­λη­μέ­νης στα μο­νο­πώ­λια σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας. Χώ­ρια α­πό αυ­τά ο προ­βο­κά­το­ρας Κόρ­μπυν ξέ­ρει ό­τι το τύ­πω­μα χρή­μα­τος α­ντί­κει­ται στη συν­θή­κη της Λι­σα­βό­νας που α­παγο­ρεύ­ει το τύ­πω­μα χρή­μα­τος από κε­ντρι­κές τρά­πε­ζες για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση κρα­τι­κών δα­πα­νών. Αυ­τά τα λέ­ει για να προ­κα­λέ­σει νέ­ες τρι­βές της Αγ­γλί­ας με την Ευ­ρώ­πη. Σε ό­τι α­φο­ρά το πε­ρι­βάλ­λον προ­τεί­νει τη λύ­ση της «πρά­σι­νης» οι­κο­νο­μί­ας με α­να­νε­ώ­σι­μες πη­γές ε­νέρ­γειας και φυ­σι­κά, α­να­στο­λή της με­θό­δου υ­δραυ­λι­κής ρωγ­μά­τωσης (fracking) για την ε­ξό­ρυ­ξη σχι­στο­λι­θι­κού α­ε­ρί­ου, για να δυ­σκο­λέ­ψει η προ­σπάθεια της Ευ­ρώ­πης να α­πε­ξαρ­τη­θεί α­πό το ρω­σι­κό α­έ­ριο. Το ά­νοιγ­μα των συ­νό­ρων στο α­θρό­ο με­τα­να­στευ­τι­κό κύ­μα α­πό τον Τσί­πρα, στην ου­σί­α το ά­νοιγ­μα της πόρ­τας της Ευ­ρώ­πης στο ρα­τσι­σμό, βρί­σκει α­πό­λυ­τα σύμ­φω­νο και αυ­τό το τσι­ρά­κι. Δεν εί­ναι τυ­χαί­ο άλ­λω­στε που ο ρα­τσι­στής Φά­ρα­ντζ του UKIP κά­λε­σε στις 15/8 τον Κόρ­μπιν να συμ­με­τά­σχει στην κα­μπά­νια που διε­ξά­γει για έ­ξο­δο της χώρας από την Ε­Ε.

Ό­σο θα δυ­να­μώ­νει ο θα­νά­σι­μος ε­να­γκα­λι­σμός της Ευ­ρώ­πης α­πό τους νέ­ους χί­τλερ τό­σο θα εμ­φα­νί­ζο­νται Τσί­πρες, Κόρ­μπυν, Φά­ρα­τζ Κα­σι­διά­ρη­δες και άλ­λα δη­λη­τη­ριώ­δη χορ­τά­ρια σε διά­φο­ρες χώ­ρες της Ευ­ρώ­πης.