Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΣΚΑΝΔΑΛΟ VOLKSWAGEN

 

Το δια­φη­μι­στι­κό της Volkswagen που προ­βάλ­λει την α­ρε­τή των μη­χα­νι­κών της εμ­φα­νί­ζο­ντάς τους με φτε­ρά αγ­γέ­λων δεν κα­τά­φε­ρε να δια­σώ­σει το γερ­μα­νικό κο­λοσ­σό α­πό τις συ­νέ­πειες του σκαν­δά­λου α­πά­της στο ο­ποί­ο ε­μπλέ­κε­ται. Πα­ρό­μοια σκάν­δα­λα ξε­σπούν α­πό και­ρού εις και­ρό στις ι­σχυ­ρό­τε­ρες αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ες του πλα­νή­τη α­πο­δει­κνύ­ο­ντας ό­τι η η­θι­κή ε­ξα­χρεί­ω­ση διέ­πει ό­χι μό­νο το α­να­το­λι­κό κρα­τι­κό μο­νο­πώ­λιο,

που α­πο­τε­λεί ο­πωσ­δή­πο­τε τον πα­γκό­σμιο πρω­τα­θλη­τή της δια­φθο­ράς και της α­πά­της, αλ­λά και τη δυ­τική, πιο α­ντα­γω­νι­στι­κή στην πα­γκό­σμια α­γο­ρά και πιο τε­χνο­λο­γι­κά ε­ξε­λιγ­μέ­νη μο­νο­πω­λια­κή ε­πι­χεί­ρη­ση. Στην ου­σί­α ό­που υ­πάρ­χει κα­πι­τα­λι­στι­κός α­ντα­γω­νι­σμός υ­πάρ­χει και το κί­νη­τρο και η προ­ϋ­πό­θε­ση για α­πά­τη.

Το ι­στο­ρι­κό της υ­πό­θε­σης έ­χει ως ε­ξής: Θέ­λο­ντας να α­ντα­γω­νι­στεί την Toyota στην πα­γκό­σμια α­γο­ρά, η γερ­μα­νι­κή αυ­το­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­α ε­πε­δί­ωξε να κα­τα­κτή­σει τις Η­ΠΑ με πε­τρε­λαιο­κί­νη­τα ο­χή­μα­τα που υ­πό­σχο­νται οι­κονο­μι­κό­τε­ρη κα­τα­νά­λω­ση, έ­χουν ό­μως έ­να ου­σιώ­δες μειο­νέ­κτη­μα: πα­ρά­γουν ψη­λά ε­πί­πε­δα ρύ­πων. Για να πε­ρά­σει λοι­πόν τα τε­στ α­τμο­σφαι­ρι­κής ρύ­παν­σης των Η­ΠΑ που εί­ναι αυ­στη­ρό­τε­ρα των ευ­ρω­πα­ϊ­κών, η διεύ­θυν­ση της αυ­το­κι­νη­τοβιο­μη­χα­νί­ας α­πο­φά­σι­σε να ε­γκα­τα­στή­σει έ­να κα­κό­βου­λο λο­γι­σμι­κό στους κι­νη­τή­ρες των ο­χη­μά­των της, το ο­ποί­ο θα αλ­λοί­ω­νε τις με­τρή­σεις. Κά­ποια στιγ­μή οι α­με­ρι­κά­νι­κοι έλεγ­χοι έ­γι­ναν α­κό­μα αυ­στη­ρό­τε­ροι και τό­τε οι μετρή­σεις χτύ­πη­σαν «κόκ­κι­νο». Κά­πως έ­τσι ξέ­σπα­σε το σκάν­δα­λο.      

Η προ­σφυ­γή σε τό­σο α­θέ­μι­τα μέ­σα α­ντα­γω­νι­σμού ή­ταν υ­πο­χρε­ω­τι­κή για έ­να μο­νο­πώ­λιο ό­πως η Volkswagen, που α­δυ­να­τεί να κα­τα­φύ­γει στη λύ­ση της συμ­βατι­κής αλ­λά πα­νά­κρι­βης α­ντιρ­ρυ­πα­ντι­κής τε­χνο­λο­γί­ας (BlueTec) προ­κει­μέ­νου να κερδί­σει την πρω­το­κα­θε­δρί­α στην πα­γκόσμια α­γο­ρά αυ­το­κι­νή­του. Αυ­τό δείχνει και τα ό­ρια του κα­πι­τα­λι­σμού ό­σον α­φο­ρά τη δυ­να­τό­τη­τα α­νά­πτυ­ξης των πα­ρα­γω­γι­κών δυ­νά­με­ων, της α­νά­πτυ­ξης των μέ­σων πα­ρα­γω­γής και των αν­θρώπων, της προ­στα­σί­ας του πε­ρι­βάλ­λο­ντος κτλ., δυ­νά­με­ων που θα α­πε­λευ­θε­ρώ­νονταν μό­νο μέ­σα α­πό μια κοι­νω­νι­κή ε­πα­νά­στα­ση.       

Α­πό την άλ­λη, σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση δεν νο­μι­μο­ποιού­νται φω­νές σαν αυ­τές που ε­πι­κα­λού­νται το σκάν­δα­λο της VW για να δι­καιο­λο­γή­σουν τη δια­φθορά που υ­πάρ­χει στη χώ­ρα μας. Στον α­νε­πτυγ­μέ­νο γερ­μα­νι­κό (και γε­νι­κό­τε­ρα ευρω­πα­ϊ­κό) μο­νο­πω­λια­κό κα­πι­τα­λι­σμό η δια­φθο­ρά είναι αρ­ρώ­στια μιας ε­λίτ μο­νο­πω­λι­στών σε α­νώ­τα­το διευ­θυ­ντι­κό ε­πί­πε­δο και δεν περ­νά­ει ού­τε στις ε­κα­το­ντάδες χι­λιά­δες των ερ­γα­ζό­με­νων της μο­νο­πω­λια­κής ε­πι­χεί­ρη­σης, ού­τε σε ευ­ρύ­τε­ρα κοι­νω­νι­κά στρώ­μα­τα, ό­πως γί­νε­ται στις χώ­ρες με ι­σχυ­ρή αριθ­μη­τι­κά μι­κρο­α­στι­κή τά­ξη και μια ε­ξαι­ρε­τι­κά διε­φθαρ­μέ­νη άρ­χου­σα τά­ξη, ό­πως εί­ναι η ελ­λη­νι­κή. Για πα­ρά­δειγ­μα δεν υ­πάρ­χουν πολ­λοί για­τροί στη Γερ­μα­νί­α που να χρη­μα­τί­ζο­νται, πολ­λοί δη­μό­σιοι υ­πάλ­λη­λοι με α­δή­λω­τα ει­σοδή­μα­τα κτλ. Αυ­τό που συμ­βαί­νει ε­κεί εί­ναι μια  ε­πί­ση­μα κρα­τι­κά προ­στα­τευμέ­νη πρα­κτι­κή δω­ρο­δο­κί­ας και ε­ξα­πά­τη­σης α­πό πλευ­ράς μο­νο­πω­λί­ων ό­σον αφο­ρά μπίζ­νες στο ε­ξω­τε­ρικό και ι­διαί­τε­ρα στον τρί­το κό­σμο. Αυ­τό ι­σχύ­ει και για τη Γαλ­λί­α, την Αγ­γλί­α, την Ι­τα­λί­α α­κό­μα και τη Σου­η­δί­α, αλ­λά ε­λά­χιστα στις Η­ΠΑ που α­πα­γο­ρεύ­ουν στις δι­κές τους πο­λυε­θνι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις να δί­νουν μί­ζες για να παίρ­νουν δου­λειές σε τρί­τες χώ­ρες για­τί ξέρουν ό­τι αυ­τή η πρα­κτι­κή δια­φθεί­ρει τε­λι­κά και τις ε­σω­τε­ρι­κές συ­ναλ­λα­γές και την κρα­τι­κή γρα­φειο­κρα­τί­α, πράγ­μα­τα που ο πιο α­νε­πτυγ­μέ­νος α­με­ρι­κά­νι­κος καπι­τα­λι­σμός θέ­λει να ε­μπο­δί­ζει. 

Έ­τσι φτά­σα­με στην πο­λύ­κρο­τη υ­πό­θε­ση των μι­ζών της Siemens, την υ­πό­θεση διαμόρ­φω­σης των τι­μών των φαρ­μά­κων με τη συμ­με­το­χή του χη­μι­κού κο­λοσσού BASF, και δε­κά­δες χι­λιά­δες άλ­λες υ­πο­θέ­σεις δια­φθο­ράς α­νά έ­τος στη Γερ­μανί­α, το 80% των ο­ποί­ων σύμ­φω­να με τον ε­λε­γκτι­κό γί­γα­ντα KPMG πα­ρα­μέ­νει μη κα­ταγε­γραμ­μέ­νο (International Herald Tribune, 15/2/07). Έ­τσι φτά­σα­με στο σκάν­δα­λο των εύ­φλε­κτων ρε­ζερ­βουάρ της Ford το ’78, ε­κεί­νο της α­πο­σύν­δε­σης με­τα­χει­ρι­σμέ­νων ο­δό­με­τρων της Chrysler και με­τα­πώ­λη­σής τους σαν και­νούρ­γιων στα ’87, των Ford-Firestone με τους ε­λατ­τω­ματι­κούς α­ε­ρό­σα­κους που προ­κά­λε­σε 271 θα­νά­τους στα τέ­λη της δε­κα­ε­τί­ας του ’90, στην περ­σι­νή υ­πό­θε­ση των πα­ρα­πλα­νη­τι­κών με­τρη­τών κα­τα­νά­λω­σης βεν­ζίνης α­πό τους κα­τα­σκευα­στές των Hyundai Motor και Kia Motors και πολ­λών άλ­λων πα­ρό­μοιων περι­στα­τι­κών (New York Times, 23/9).

 

Πρό­κει­ται για έ­ναν η­θι­κό ξε­πε­σμό που η α­πο­θέ­ω­σή του έ­γκει­ται α­κριβώς στην τέ­λεια α­ντί­θε­ση α­νά­με­σα στην ει­κό­να μιας α­ξιό­πι­στης κα­τα­σκευαστι­κά ε­πι­χεί­ρη­σης, που στο ε­πί­πε­δο της τε­χνο­λο­γι­κής προ­ό­δου και της κα­τασκευα­στι­κής ε­πι­μέ­λειας των ε­κα­το­ντά­δων χι­λιά­δων εργα­ζο­μέ­νων  εί­ναι αλη­θι­νή, και στην ει­κό­να ε­νός ε­ξαρ­τή­μα­τος τε­χνο­λο­γι­κής α­πά­της, ό­πως αυτό που πα­ρα­ποιεί τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα των με­τρή­σε­ων των ρύ­πων των καυ­σα­ε­ρί­ων το ο­ποί­ο έ­χει ει­σα­χθεί μέ­σα στα υ­πό­λοι­πα α­ξιό­πι­στα ε­ξαρ­τή­μα­τα για να θυμί­ζει ό­τι η ε­πι­χεί­ρη­ση εί­ναι στα χέ­ρια μιας κα­πι­τα­λι­στι­κής η­γε­σί­ας που κά­νει κά­θε έ­γκλη­μα και α­πά­τη για να ε­πι­κρα­τή­σει στον α­δυ­σώ­πη­το πα­γκό­σμιο α­ντα­γω­νι­σμό που τε­λι­κά κα­τα­στρέ­φει και την ποιό­τη­τα των προ­ϊ­ό­ντων και την ποιό­τη­τα ζω­ής των ά­με­σων πα­ρα­γω­γών αυ­τών των προ­ϊ­ό­ντων.