Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΗΘΟΣ ΤΗΣ ΨΕΥΤΟΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Δεν έ­χει πε­ρά­σει μέ­ρα α­πό τό­τε που α­νέ­λα­βε τη δια­κυ­βέρ­νη­ση της χώ­ρας η ψευ­το­α­ρι­στε­ρά του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, που να μην εμ­φα­νί­ζο­νται στον έ­ντυ­πο και η­λε­κτρο­νι­κό Τύ­πο τα “κα­τορ­θώ­μα­τά” της, πέ­ραν των άλ­λων, και στα ζη­τή­μα­τα ήθους και δια­φά­νειας.

 Θα θυ­μού­νται οι α­να­γνώ­στες μας ό­τι, ό­σο ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ή­ταν α­ντι­πο­λί­τευ­ση, εί­χε κά­νει ση­μαί­α του το λε­γό­με­νο “χτύ­πη­μα της δια­φθο­ράς”, που ό­πως απο­κα­λύ­πτα­με κα­τευ­θυ­νό­ταν στο­χευ­μέ­να μό­νο ε­να­ντί­ον ό­σων α­στών α­πο­τε­λούσαν ε­μπό­διο στη ρώ­σι­κη διείσ­δυ­ση, δη­λα­δή ε­να­ντί­ον των ε­θνι­κι­στών και των φι­λο­ευ­ρω­παί­ων κά­θε πο­λι­τι­κής α­πό­χρω­σης. Χρη­σι­μο­ποιού­σε δη­λα­δή το όπλο αυ­τό ως χει­ρουρ­γι­κό ερ­γα­λεί­ο, για να α­νοί­γει το δρό­μο στους ρω­σό­δου­λους μέ­σα στα άλ­λα α­στι­κά κόμ­μα­τα. Αυ­τό γι­νό­ταν ως ε­ξής: Ό­ταν ο Σύ­ρι­ζα, και το ψευ­τοΚ­ΚΕ α­να­κά­λυπταν έ­να σκάν­δα­λο μεί­ζον ή α­σή­μα­ντο ή και α­νύ­παρ­κτο (δες πε­ρί­πτω­ση Πά­χτα) η κά­τι η­θι­κά τρω­τό ψά­χνο­ντας τη δρά­ση των ση­μα­ντι­κότε­ρων ε­χθρών τους μέ­σα στη ΝΔ και το ΠΑ­ΣΟΚ, τό­τε κα­ταγ­γέ­λα­νε με μα­νια­σμέ­νη ορ­μή το θύ­μα τους. Α­μέ­σως οι η­γέ­τες του κόμ­μα­τος στο οποί­ο α­νή­κε το θύ­μα, ΠΑ­ΣΟΚ ή ΝΔ, ε­πει­δή α­κρι­βώς ή­ταν και οι ί­διοι ρω­σό­δου­λοι, το κα­τήγ­γει­λαν, το διέ­γρα­φαν και τε­λι­κά το α­πο­κε­φά­λι­ζαν πο­λι­τι­κά με ε­ντε­λώς συ­νο­πτι­κές δια­δι­κα­σί­ες και τε­λι­κά ό­λοι μα­ζί το ε­κτε­λού­σαν α­κό­μα και ποι­νι­κά.

Μέ­σα ό­μως στους ε­λά­χι­στους μή­νες που με­τρά­ει η συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-Α­ΝΕΛ, α­πο­δεί­χτη­κε ό­χι μό­νο ό­τι αυ­τά τα κόμ­μα­τα εί­ναι πρω­τα­θλη­τές στο πο­σο­στό διε­φθαρ­μέ­νων η πο­λι­τι­κά α­νή­θι­κων η­γε­τι­κών στε­λε­χών, αλ­λά ό­τι το ΠΑ­ΣΟΚ και την ΝΔ οι η­γε­σί­ες τους κα­λύ­πτουν με πάθος τα διε­φθαρ­μέ­να στε­λέ­χη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ο ο­ποί­ος κα­τη­γο­ρεί α­πό πά­νω τα ΜΜΕ, που κά­νουν τις α­πο­καλύ­ψεις, για όρ­γα­να των δα­νει­στών και ε­τοι­μά­ζε­ται να τα κλεί­σει με ει­δι­κούς νό­μου χω­ρίς τα ΠΑ­ΣΟΚ, ΝΔ να α­ντι­δρούν. Έ­τσι τα διε­φθαρ­μέ­να στε­λέ­χη του ΣΥΡΙ­ΖΑ α­πο­κα­λύ­πτο­νται και κα­ταγ­γελ­λο­νται σπο­ρα­δι­κά στα κα­νά­λια και στον Τύ­πο και σχο­λιά­ζο­νται στα ά­κρα των δα­κτύ­λων, α­κρι­βώς ε­πει­δή τώ­ρα οι ηγε­σί­ες της ΝΔ, του ΠΑ­ΣΟΚ και βε­βαί­ως του Πο­τα­μιού του αρ­χι­τσι­πραί­ου Θε­οδω­ρά­κη, πο­τέ δεν κά­νουν αυ­τή τη δια­φθο­ρά κε­ντρι­κό πο­λι­τι­κό θέ­μα, ό­πως βέ­βαια δεν την κά­νουν και τα δύ­ο άλ­λα πλην του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ μα­σίφ ρώ­σι­κα κόμ­μα­τα, το ψευ­τοΚ­ΚΕ και η να­ζι­στι­κή ΧΑ. Α­κό­μα και τε­λευ­ταί­α που ήρ­θε μια ε­ρώ­τη­ση 21 βου­λευ­τών της ΝΔ (που γε­νι­κά α­νή­κουν σε μια τά­ση που α­ντι­πο­λι­τεύ­ε­ται την προ­σω­ρι­νή η­γε­σί­α Με­ϊ­μα­ρά­κη που γλοιώ­δικα α­κο­λου­θεί τη φι­λο­συ­ρι­ζέ­ι­κη γραμ­μή του ρω­σό­δου­λου Καρ­μαν­λή) προς τον πρω­θυ­πουρ­γό με αυ­τό το θέ­μα, αυτή πνί­γη­κε πο­λι­τι­κά .Έ­τσι η δη­μο­σιό­τη­τά των νέ­ων σκαν­δά­λων δε διαρ­κεί πολύ χρό­νο, ό­πως τό­τε που η α­ντι­πο­λί­τευ­ση σφυ­ρο­κο­πού­σε τα συ­γκε­κρι­μέ­να πρόσω­πα συ­στημα­τι­κά, μέ­χρι αυ­τά να χά­σουν το α­ξί­ω­μά τους ή και να πα­ρα­πεμ­φθούν στα δι­κα­στή­ρια.

Ό­λα αυ­τά τα κά­νουν οι που­λη­μέ­νες η­γε­σί­ες ό­λων των κοι­νο­βου­λευ­τικών κομ­μά­των για να συ­ντη­ρούν το μύ­θο του λα­ϊ­κού ή α­ρι­στε­ρού ΣΫ­ΡΙ­ΖΑ ε­πειδή αυ­τός α­ντί­θε­τα με τη ΝΔ και το ΠΑ­ΣΟΚ εί­ναι στε­λε­χι­κά ρώ­σι­κος α­πό πάνω ως κά­τω - με ε­λά­χι­στες ε­ξαι­ρέ­σεις- και γι αυ­τό δεν χρειά­ζε­ται εκ­κα­θα­ρίσεις α­πό τους α­νή­θι­κούς για­τί αλ­λιώς δεν θα έ­με­νε κα­νείς στη θέ­ση του με πρώ­το τον αρ­χι­ψεύ­τη και ε­γκλη­μα­τί­α προ­βο­κά­το­ρα Τσί­πρα.

Στα­χυο­λο­γού­με ε­δώ με­ρι­κά α­πό τα πιο χτυ­πη­τά πα­ρα­δείγ­μα­τα “λαϊ­κού και α­ρι­στε­ρού ή­θους” της νέ­ας κυ­βέρ­νη­σης που κα­λύ­φθη­καν α­πό αυ­τήν και μέ­νουν ου­σια­στι­κά στο πο­λι­τι­κό α­πυ­ρό­βλη­το α­πό την α­ντι­πο­λί­τευ­ση ή σε τυπι­κές κα­ταγ­γε­λί­ες τύ­που ε­πε­ρώ­τη­σης στη Βου­λή (αυ­τό το τε­λευταί­ο μό­νο από τη ΝΔ και μό­νο πρό­σφα­τα αλ­λά χω­ρίς να συ­νο­δεύ­ε­ται α­πό κά­ποιά πο­λι­τι­κή εκ­στρα­τεί­α).
1. Η πε­ρί­πτω­ση του (πρώ­ην) υ­πουρ­γού Διοι­κη­τι­κής Με­ταρ­ρύθ­μι­σης Γ. Κα­τρού­γκα­λου, που εί­χε υ­πο­γρά­ψει ι­διω­τι­κά συμ­φω­νη­τι­κά με ε­κα­το­ντά­δες απο­λυ­μέ­νους δη­μό­σιους υ­παλ­λή­λους με πρό­βλε­ψη προ­μή­θειας 12% α­πό το α­κα­θά­ριστο πο­σόν που θα έ­παιρ­ναν σε πε­ρί­πτω­ση ε­πα­να­πρόσλη­ψής τους. Αυ­τό α­κριβώς έ­κα­νε ο Κα­τρού­γκα­λος μό­λις έ­γι­νε υ­πουρ­γός, α­φού α­κό­μη και με­τά τις εκλο­γές κα­τέ­θε­τε μέ­σω του δι­κη­γο­ρι­κού του γρα­φεί­ου τα συμ­φω­νη­τι­κά αυ­τά σε ΔΟΥ και σε δι­κη­γο­ρι­κούς συλ­λό­γους.
2. Ο (πρώ­ην, πλέ­ον) υ­πουρ­γός Οι­κο­νο­μι­κών Γ. Βα­ρου­φά­κης νοί­κια­ζε το εξο­χι­κό της γυ­ναί­κας του προς 5.000 ευ­ρώ την ε­βδο­μά­δα (αυ­τό δεν εί­ναι ε­πι­λή­ψιμο), χω­ρίς ό­μως να έ­χει προ­η­γου­μέ­νως προ­μη­θευ­τεί το α­παι­τού­με­νο α­πό το νόμο ει­δι­κό σή­μα λει­τουρ­γί­ας α­πό τον Ε­ΟΤ, για το ο­ποί­ο χρεια­ζό­ταν να πληρω­θούν πα­ρά­βο­λα, να δη­λω­θεί στην αρ­μό­δια ΔΥΟ κτλ. (αυ­τό εί­ναι το ε­πι­λή­ψι­μο).
3. Η μη­τέ­ρα της προ­έ­δρου της Βου­λής και α­ντι­πρό­ε­δρος του ΕΣ­Ρ (κα­νάλια τρέ­με­τε!) Λί­να Α­λε­ξί­ου έ­παιρ­νε παρά­νο­μα για χρό­νια ε­πί­δο­μα α­νή­λι­κων τέ­κνων (!), ε­νώ ό­φει­λε να ε­νη­με­ρώ­σει το αρ­μό­διο Τα­μεί­ο ό­τι κα­κώς της το πίστω­ναν, α­φού το παι­δί της ή­ταν πια ε­νή­λι­κο. Σή­με­ρα μά­λι­στα αρ­νεί­ται να επι­στρέ­ψει τα α­χρε­ω­στή­τως κα­τα­βλη­θέ­ντα ε­πι­δό­μα­τα. Η Ζ. Κων­στα­ντο­πού­λου, το ε­πι­δο­τού­με­νο παι­δί, ό­ταν της έ­θε­σαν το θέ­μα, έ­στρε­ψε αλ­λού τη συ­ζή­τη­ση λέ­γο­ντας ό­τι ο Τύ­πος τα λέ­ει αυ­τά για να χτυ­πή­σει την ί­δια… Για την τα­μπα­κιέ­ρα όμως κου­βέ­ντα.
4. Ο α­να­πλη­ρω­τής υ­πουρ­γός Οι­κο­νο­μι­κών Δ. Μάρ­δας, την ώ­ρα που η κυ­βέρνη­ση κα­τη­γο­ρού­σε ό­ποιον με­τέ­φε­ρε τα χρή­μα­τά του στο ε­ξω­τε­ρι­κό πε­ρί­που ως προ­δό­τη, έ­κα­νε α­κρι­βώς το ί­διο, ε­νώ εί­χε ή­δη α­να­λά­βει κυ­βερ­νη­τι­κά καθή­κο­ντα. Ό­ταν έ­σκα­σε το θέ­μα στον Τύ­πο, αρ­χι­κά το διέ­ψευ­σε, ε­νώ με­τά, για να δι­καιο­λο­γή­σει τα α­δι­καιο­λό­γη­τα, εί­πε ό­τι το έ­κα­νε για να σπου­δά­σει η κόρη του, κά­τι ό­μως που και πά­λι δε δι­καιο­λο­γού­σε το με­γά­λο πο­σόν του εμ­βά­σματος. Η πιο γε­λοί­α δι­καιο­λο­γί­α του, πά­ντως, ή­ταν ό­τι “αυ­τό το έ­χει κά­νει ο μισός πλα­νή­της”!
5. Κά­τι α­νά­λο­γο έ­κα­νε και η μη­τέ­ρα και τε­λι­κά και άλ­λοι συγ­γε­νείς της πρώ­ην ανα­πλη­ρώ­τριας υ­πουρ­γού Οι­κο­νο­μι­κών Ν. Βα­λα­βά­νη, του “Α­ρι­στερού ρεύ­μα­τος” που σή­κω­σαν με­γά­λα χρη­μα­τι­κά πο­σά α­μέ­σως πριν α­πό την α­πό­φαση της κυ­βέρ­νη­σης για την ε­πι­βο­λή του ε­λέγ­χου κεφα­λαί­ων α­πό τις τρά­πεζες. Η ί­δια μά­λι­στα η υ­πουρ­γός δή­λω­σε στο Mega ό­τι “συν­δι­καιού­χοι του λο­γα­ριασμού της μά­νας της εί­ναι και τα παι­διά της” αλ­λά δή­λω­σε ό­τι δεν έ­χει πολ­λές σχέ­σεις με τη μη­τέ­ρα της με την ο­ποί­α εί­ναι δί­πλα χα­μο­γε­λα­στή σε πρό­σφατες φω­το­γρα­φί­ες σε δη­μό­σιες εκ­δη­λώ­σεις.
6. Ο νε­ο­διο­ρι­σμέ­νος α­πό την κυ­βέρ­νη­ση πρό­ε­δρος των Ελ­λη­νι­κών Πετρε­λαί­ων Στ. Τσο­τσο­ρός αύ­ξη­σε τις ε­τή­σιες α­πο­δο­χές που προ­βλέ­πο­νταν για τη συ­γκε­κρι­μέ­νη θέ­ση α­πό τις 170.000 στις 280.000 ευ­ρώ λί­γες μό­λις μέ­ρες πριν α­πό το κλεί­σι­μο των τρα­πε­ζών!!!. Με­τά, βέ­βαια, α­πό την κα­τα­κραυ­γή που ξε­ση­κώ­θη­κε, η α­πό­φα­ση αυ­τή α­ναι­ρέ­θη­κε, αλ­λά αρ­χι­κά η “λαι­κή, α­ρι­στε­ρή” κυ­βέρ­νη­ση την είχε α­πο­δε­χτεί.
7. Ο πρό­ε­δρος των Α­ΝΕΛ και υ­πουρ­γός Ε­θνι­κής Ά­μυ­νας Π. Καμ­μέ­νος έ­δωσε στη δη­μο­σιό­τη­τα κα­τά­λο­γο του ΚΕ­ΕΛ­ΠΝΟ με ο­νό­μα­τα φο­ρέ­ων και προ­σώ­πων τα ο­ποί­α χρη­μα­το­δό­τη­σε για δρά­σεις κα­τα­πο­λέ­μη­σης της γρί­πης χω­ρίς να υπάρ­ξει α­νά­λο­γο έρ­γο. Ό­μως δεν α­πά­ντη­σε στο ζή­τη­μα αν το πο­σόν των 85.000 ευ­ρώ, που α­να­φέ­ρε­ται στον κα­τά­λο­γο, έ­χει σχέ­ση με το βου­λευ­τή του Ν. Νι­κο­λό­πουλο.
8. Ο ε­πί­σης φρε­σκο­διο­ρι­σμέ­νος υ­φυ­πουρ­γός Ε­σω­τε­ρι­κών και Διοι­κητι­κής Α­να­συ­γκρό­τη­σης Π. Πο­λά­κης ο­μο­λό­γη­σε δη­μό­σια σε συ­νέ­δριο της ΚΕ­ΔΕ ότι ως δή­μαρ­χος Σφα­κιών δια­τη­ρού­σε στο δή­μο δι­πλό τα­μεί­ο, έ­να “μαύ­ρο” και έ­να “ά­σπρο”, για να έ­χει έ­σο­δα.
9. Η κυ­βέρ­νη­ση διό­ρι­σε στη θέ­ση του Διευ­θύ­νο­ντος Συμ­βού­λου της ΕΥΔΑΠ τον Γ. Μπε­νίση, σύ­ντρο­φο στη ζω­ή της πε­ρι­φε­ρειάρ­χισ­σας Ατ­τι­κής Ρ. Δού­ρου, ε­νώ δεν διέ­θε­τε ού­τε καν τα προ­βλε­πό­με­να ε­πι­στη­μο­νι­κά προ­σό­ντα.
10. Στο υ­πουρ­γεί­ο Ε­ξω­τε­ρι­κών σε θέ­ση ει­δι­κού Συμ­βού­λου το­πο­θε­τήθη­κε ε­ξά­δελ­φος του πρω­θυ­πουρ­γού Α­λέ­ξη Τσί­πρα. Πρό­κει­ται για τον Γιώρ­γο Τσί­πρα, ο ο­ποί­ος ή­ταν διε­θνο­λό­γος και αρ­θρο­γρά­φος της ε­φη­με­ρί­δας Αυ­γή. Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με α­πό­φα­ση που υ­πο­γρά­φει ο υπουρ­γός Ε­ξω­τε­ρι­κών Νίκος Κο­τζιάς, ο Γιώρ­γος Τσί­πρας διο­ρί­ζε­ται α­πό 27/01/2014 στο Πο­λι­τι­κό Γρα­φεί­ο του σε θέ­ση Ει­δι­κού Συμ­βού­λου κα­τη­γο­ρί­ας ΠΕ με βαθ­μό Β και ει­σα­γω­γι­κό ΜΚ.
Πα­ρά τις α­ντι­δρά­σεις που εί­χε προ­κα­λέ­σει ο διο­ρι­σμός αυ­τός, έ­γινε γνω­στό, έ­πει­τα α­πό δη­μο­σί­ευ­ση στην Ε­φη­με­ρί­δα της Κυ­βερ­νή­σε­ως, ό­τι μέσα σε λι­γό­τε­ρο α­πό 2,5μή­νες ο Γε­ώρ­γιος Τσί­πρας α­να­βαθ­μί­στη­κε σε Γε­νι­κό Γραμμα­τέ­α Διε­θνών Οι­κο­νο­μι­κών Σχέ­σε­ων και Α­να­πτυ­ξιακής Συ­νερ­γα­σί­ας του υ­πουρ­γεί­ου Ε­ξω­τε­ρι­κών. Προ­φα­νώς ε­κτί­μη­σαν δε­ό­ντως τα υ­ψη­λά προσό­ντα του αν­δρός.
Ο νε­πο­τι­σμός σε ό­λο του το με­γα­λεί­ο.

Ο δικηγόρος της Cosco στην κυβέρνηση

11. Η πε­ρί­πτω­ση του Σπύ­ρου Σα­γιά εί­ναι α­κό­μη πιο σο­βα­ρή. Πρό­κει­ται για έ­να α­πό τα υ­ψη­λό­τε­ρα στε­λέ­χη της κυ­βέρ­νη­σης Τσί­πρα, σχε­τι­κά ά­γνω­στο με­γα­λο­δι­κη­γό­ρο στον πο­λύ κό­σμο. Συ­γκε­κρι­μέ­να, κα­τέ­χει τη θέ­ση του γε­νι­κού γραμ­μα­τέ­α της κυ­βέρ­νη­σης και θε­ω­ρεί­ται το Νο 4 σ’ αυ­τήν (με­τά α­πό το Δρα­γα­σά­κη και τον Πα­πά). Η ε­φη­με­ρί­δα Το Βή­μα α­να­φέ­ρει γι’ αυ­τόν ό­τι “δεν υ­πάρ­χει θέ­μα, με­γά­λο ή μι­κρό, που να μην περ­νά­ει α­πό το γραφεί­ο του. Μά­λι­στα, επει­δή προ­φα­νώς το Μα­ξί­μου έ­χει ε­κτι­μή­σει το έρ­γο του, τον προ­ή­γα­γε σε θέ­ση-κλει­δί, ως συ­ντο­νι­στή στη νέ­α ο­μά­δα δια­πραγ­μά­τευ­σης, πλαι­σιώ­νο­ντας τους κ.κ. Χου­λια­ρά­κη και Τσα­κα­λώ­το (…) Η γνώ­μη του με­τρά­ει τό­σο πο­λύ στον Πρω­θυπουρ­γό, που πάντο­τε του ζη­τεί να γνω­μα­τεύ­σει για κά­θε ε­νέρ­γεια της κυ­βέρνη­σης” (24 Μα­ΐ­ου 2015).
Ποιο εί­ναι ό­μως το κυ­ριό­τε­ρο προ­σόν του;
“Το γρα­φεί­ο του ή­ταν αυ­τό που συ­νέ­τα­ξε την πρώ­τη σύμ­βα­ση πα­ρα­χώρη­σης της Cosco με τον Ορ­γα­νι­σμό Λι­μέ­νος Πει­ραιώς” (στο ί­διο).
Να λοι­πόν ποιοι α­ντα­μεί­βο­νται με υ­ψη­λές θέ­σεις στην “α­ρι­στε­ρή” κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα για τις υ­ψη­λές τους υ­πη­ρε­σί­ες στους σο­σιαλ­φα­σί­στες!

Ο νέος πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ

12. Στις 18 Μαρ­τί­ου 2015 συ­γκρο­τή­θη­κε σε σώ­μα το νέ­ο διοι­κη­τι­κό συμ­βούλιο του ΤΑΙ­ΠΕΔ, με­τά α­πό θε­τι­κή (κα­τά πλειο­ψη­φί­α) γνω­μο­δό­τη­ση της Ε­πι­τρο­πής Δη­μό­σιων Ε­πι­χει­ρή­σε­ων, Τρα­πε­ζών, Ορ­γα­νι­σμών Κοι­νής Ω­φέ­λειας και φο­ρέ­ων κοι­νω­νι­κής α­σφά­λι­σης κα­τά το άρ­θρο 49Α του κα­νο­νι­σμού της Βου­λής. Εν­νο­εί­ται ό­τι τα μέ­λη του νέ­ου ΔΣ του ΤΑΙ­ΠΕΔ εί­χαν προ­τα­θεί α­πό την κυ­βέρ­νηση.
Ό­πως με­τέ­δω­σε το capital.gr, ο νέ­ος πρό­ε­δρος του ΤΑΙ­ΠΕΔ Στέρ­γιος Πι­τσιόρλας τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια εί­χε γί­νει γνω­στός για την ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κή του δρα­στη­ριο­ποί­η­ση στο ε­ται­ρι­κό σχή­μα ρω­σι­κών συμ­φε­ρό­ντων Med Sea και Health Mare Village, που προ­ω­θεί ε­πέν­δυ­ση τουριστι­κού συ­γκρο­τή­μα­τος 5 α­στέ­ρων, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού ά­νω των 100 ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευ­ρώ, στη θέ­ση Κά­νι­στρο στο Πα­λιού­ρι Χαλ­κι­δι­κής.

Η διαφορά του σήμερα με το χθες

Αν αυ­τά συ­νέ­βαι­ναν σε ο­ποια­δή­πο­τε στοι­χειω­δώς α­λη­θι­νή α­στι­κή δημο­κρα­τί­α δυ­τι­κού τύ­που, το λι­γό­τε­ρο που θα εί­χε συμ­βεί θα ή­ταν να πα­ραι­τηθούν οι πρω­ταί­τιοι αυ­τών των σκαν­δά­λων. Μια μα­τιά σε α­νά­λο­γες ή και πιο ήπιες πε­ρι­πτώ­σεις στη Μ. Βρε­τα­νί­α, στην Ια­πω­νί­α και αλ­λού πεί­θει για του λό­γου το α­λη­θές. Αλ­λά στη χώ­ρα που αν­θεί η φαι­δρά πορ­το­κα­λέ­α αυ­τά εί­ναι ψιλά γράμ­μα­τα. Ό­ταν μά­λι­στα πρω­τα­γω­νι­στές εί­ναι στε­λέ­χη του σο­σιαλ­φα­σι­σμού, α­κό­μη χει­ρό­τε­ρα για την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα…