Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΤΑ CAPITAL CONTROLS ΕΙΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ

 

Α­πό το Φλε­βά­ρη “έ­φυ­γαν” α­πό τις τρά­πε­ζες πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό 40 δις ευρώ, δη­λα­δή οι κα­τα­θέ­σεις πή­γαν α­πό τα 160 στα 120 δις Ευ­ρώ. Αυ­τή η φυ­γή έ­γι­νε ό­σο η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ κά­θε τό­σο τί­να­ζε στον α­έ­ρα τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για το χρέ­ος, και α­πει­λού­σε την ΕΖ με χρε­ω­κο­πί­α και πέ­ρα­σμα στη δραχ­μή.

 

Για να έ­χουν ρευ­στό­τη­τα οι τρά­πε­ζες δα­νεί­ζο­νταν με ε­νέ­χυ­ρο τα υπο­βαθ­μι­σμέ­να πε­ριου­σια­κά τους στοι­χεί­α, πε­λώ­ρια πο­σά α­πό την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Κε­ντρι­κή Τρά­πε­ζα (Ε­ΚΤ) μέ­σα α­πό το μη­χα­νι­σμό έ­κτα­κτης πα­ρο­χής ρευ­στό­τη­τας, το γνω­στό ELA. Τα χρή­μα­τα αυ­τά δεν ε­πεν­δύ­ο­νταν στην πραγ­μα­τι­κή οι­κο­νο­μία αλ­λά χρη­σι­μο­ποιού­νταν για να α­να­πλη­ρώ­νο­νται τα χρή­μα­τα που οι κα­τα­θέτες α­πέ­συ­ραν α­πό τις τρά­πε­ζες. Βα­σι­κός ό­ρος για να δί­νει αυ­τά τα δις η Ε­ΚΤ στις ελ­λη­νι­κές τρά­πε­ζες ή­ταν η Ελ­λά­δα να βρί­σκε­ται σε πρό­γραμ­μα διά­σω­σης. Αυ­τό το πρό­γραμ­μα έ­λη­ξε στις 30 Ιού­νη. Αν η Ελ­λά­δα δεν α­να­νέ­ω­νε αυ­τό το πρό­γραμ­μα με έ­να και­νούρ­γιο μέ­σα α­πό τις υ­πο­τι­θέ­με­νες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις των Τσί­πρα- Βα­ρου­φά­κη, η Ε­ΚΤ δεν εί­χε κα­νέ­να δι­καί­ω­μα και κα­νέ­να πρό­σχη­μα να δώ­σει νέ­α δις στις ελ­λη­νι­κές τρά­πε­ζες πράγμα που το ή­ξε­ρε πο­λύ κα­λά ό­λη Ευ­ρώ­πη, ό­λος ο κό­σμος και βέ­βαια η ελ­λη­νι­κή Κυ­βέρ­νη­ση.

Το βρά­δυ της Πα­ρα­σκευ­ής 26 Ιού­νη η ελ­λη­νι­κή δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή ο­μάδα α­πο­χώ­ρη­σε α­πό τη δια­πραγ­μά­τευ­ση με το Eurogroup, με­τά α­πό τη­λε­φω­νι­κή ε­ντο­λή του Τσί­πρα. Α­μέ­σως με­τά αυ­τός προ­κή­ρυ­ξε το δη­μο­ψή­φι­σμα της 5 του Ιού­λη, δηλα­δή με­τά τη λή­ξη της διο­ρί­ας της 30 Ιού­νη και μά­λι­στα με πρό­τα­ση για “Ο­ΧΙ”. Από την ώ­ρα που προ­κη­ρύ­χτη­κε έ­να τέ­τοιο δη­μο­ψή­φι­σμα και ξε­πε­ρά­στη­κε η καίρια η­με­ρο­μη­νί­α της 30 του Ιού­νη ό­λοι οι κα­τα­θέ­τες θα έ­τρεχαν να πά­ρουν τα λε­φτά τους για να τα γλυ­τώ­σουν α­πό έ­να πι­θα­νό κού­ρε­μα που θα α­κο­λου­θού­σε τη δια­κο­πή της χρη­μα­το­δό­τη­σης α­πό τον ELA.

Έ­τσι η κυ­βέρ­νη­ση έ­κλει­σε τις τρά­πε­ζες για να μπο­ρέ­σουν να δια­τηρή­σουν το ε­λά­χι­στο ρευ­στό που τους α­πέ­με­νε, και α­κο­λού­θη­σε η ε­πι­βο­λή στη συ­νέ­χεια των λε­γό­με­νων capital controls, δη­λα­δή η ε­πι­βο­λή ο­ρί­ου σε διά­φο­ρες τρα­πε­ζικές συ­ναλ­λα­γές, κυ­ρί­ως σε α­να­λή­ψεις και εμ­βά­σμα­τα. Αυ­τό ή­ταν ά­με­ση συ­νέπεια της συ­γκε­κρι­μέ­νης κυ­βερ­νη­τι­κής πο­λι­τι­κής.

Ω­στό­σο, η κυ­βερ­νη­τι­κή η­γε­σί­α, με πρώ­το, ό­πως πά­ντα τον αρ­χι­ψεύτη Τσί­πρα, υ­πο­στή­ρι­ξε ό­τι τις τρά­πε­ζες τις έ­κλει­σε η Ε­ΚΤ και η Ευ­ρω­ζώ­νη με την υ­πό­δει­ξη της Γερ­μα­νί­ας, και ό­τι αυ­τοί φταί­νε για τα capital controls για­τί αρ­νή­θηκαν να δώ­σουν “πέ­ντε με­ρού­λες” α­κό­μα χρό­νο, με­τά τις 30 του Ιού­νη, για να κά­νει η κυ­βέρ­νη­ση το δη­μο­ψή­φι­σμά της. Αλ­λά αυ­τό το δη­μο­ψή­φι­σμα μπο­ρού­σε να το κά­νει η κυ­βέρ­νη­ση “πέ­ντε με­ρού­λες” πριν τις 30 του Ιού­νη, δη­λα­δή ε­ντός χρό­νου διά­σω­σης ό­που ό­λα τα βα­σι­κά νού­με­ρα και ση­μεί­α δια­φω­νί­ας εί­χαν πα­γιω­θεί και ή­ταν γνω­στά.

Το ό­τι ο Τσί­πρας ή­ξε­ρε, ό­πως και ό­λη η κυ­βέρ­νη­ση ό­τι η στή­ρι­ξη μέσω ELA θα στα­μα­τού­σε στις 30 Ιού­νη το α­πο­κά­λυ­ψε και ο α­να­πλη­ρω­τής υ­πουρ­γός προ­στα­σί­ας του πο­λί­τη Πα­νού­σης, που δή­λω­σε πως τη νύ­χτα που α­πο­φα­σί­στη­κε το δη­μο­ψή­φι­σμα η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση “γνώ­ρι­ζε πως υ­πήρ­χε εν­δε­χό­με­νο να κλεί­σουν οι τρά­πε­ζες και α­πο­κά­λυ­ψε πως η α­στυ­νο­μί­α εί­χε εκ­πο­νή­σει ει­δι­κό σχέ­διο, α­κό­μη και για την πε­ρί­πτω­ση ε­ξό­δου της χώ­ρας α­πό το ευ­ρώ” (http://www.ert.gr/24-7). Το ό­τι ο Τσί­πρας και η υ­πό­λοι­πη κυ­βερ­νη­τι­κή συμ­μο­ρί­α διά­λε­ξαν Ο­ΜΟΦΩΝΑ να κά­νουν το δη­μο­ψή­φι­σμα με­τά τις 30 του Ιού­νη δεν έ­χει κα­μιά άλ­λη λο­γι­κή εξή­γη­ση πέ­ρα α­πό το ό­τι ή­θε­λαν να προ­κα­λέ­σουν το κλεί­σι­μο των τρα­πε­ζών και τους συ­να­κό­λου­θους κε­φα­λαια­κούς ε­λέγ­χους.

Γρά­ψα­με α­πό την πρώ­τη στιγ­μή ό­τι το κύ­ριο στο δη­μο­ψή­φι­σμα δεν ήταν το α­πο­τέ­λε­σμά του αλ­λά η χρή­ση του σαν προ­κά­λυμ­μα για να πραγ­μα­το­ποι­ηθεί το με­γα­λύ­τε­ρο πα­ρα­γω­γι­κό σα­μπο­τάζ στην ι­στο­ρί­α της με­τα­πο­λε­μι­κής Ελλά­δας, έ­να σα­μπο­τάζ που έ­χει σαν στό­χο να σκο­τώσει ό­σες πα­ρα­γω­γι­κές δυνά­μεις έ­χουν α­πο­μεί­νει ή να τις πα­ρα­δώσει φθη­νή λεί­α στη ρω­σο­κι­νε­ζι­κή συμ­μα­χί­α, και κυ­ρί­ως για να μπο­ρέ­σει αυ­τή να α­γο­ρά­σει τζά­μπα την πλειο­ψηφί­α των με­το­χών στις κα­τα­τσα­κι­σμέ­νες τρά­πε­ζες. Κα­λύ­τε­ρη α­πό­δει­ξη γι αυτό εί­ναι ό­τι μό­λις βγή­κε το “ Ό­χι” ο Τσί­πρας ε­φάρ­μο­σε το “Ναι” προ­σφέ­ρο­ντας στον πλα­νή­τη έ­να αί­νιγ­μα που η λύ­ση του βρί­σκε­ται στο ά­με­σο και πρα­κτι­κό απο­τέ­λε­σμα του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος, δη­λα­δή στο bank run, και την ου­σια­στι­κή χρε­ω­κοπί­α ό­λων των ελ­λη­νι­κών τρα­πε­ζών, κα­θώς και τη μι­σο­χρε­ω­κο­πί­α ή την ο­λο­κληρω­τι­κή χρε­ω­κο­πί­α των ελ­λη­νι­κών ε­πι­χειρήσε­ων που δεν έ­χουν πι­στω­τι­κές βά­σεις στο ε­ξω­τε­ρι­κό ή με­γά­λα δό­ντια στο νέ­ο κα­θε­στώς του αρ­χι­σα­μπο­ταρι­στή ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, για να τους δί­νει τη δυ­να­τό­τη­τα να δια­κι­νούν μέ­σα α­πό τις ε­πιτρο­πές ε­λέγ­χου συ­ναλ­λάγ­μα­τος το ζω­τι­κό ρευ­στό που χρειά­ζο­νται.

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΡΙΖΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Για να μπο­ρέ­σει να ε­λέγ­ξει ό­ση πε­ρισ­σό­τε­ρη α­πό την οι­κο­νο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα της χώ­ρας μπο­ρεί μέ­σα α­πό την κα­τάρ­γη­ση της πί­στης και την ε­ξα­φά­νι­ση του ρευ­στού που ο ί­διος προ­κά­λε­σε, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ προ­χώ­ρη­σε στη σύ­στα­ση της Ε­πιτρο­πής Ε­γκρί­σε­ων Τρα­πε­ζι­κών Συ­ναλ­λα­γών.

Προ­φα­νώς η ε­πι­τρο­πή αυ­τή ε­γκρί­νει συ­ναλ­λα­γές μό­νο για αυ­τούς που θέ­λει, δη­λα­δή γιαυ­τούς που εί­ναι α­ρε­στοί ή αυ­τούς που θα υ­πο­τα­χτούν στο ρω­σό­δου­λο κα­θε­στώς. Ή­δη μέ­χρι και τα μέ­σα Ιού­λη σύμ­φω­να με στοι­χεί­α α­πό φο­ρείς που εκ­προ­σω­πούν ει­σα­γω­γι­κές και ε­ξα­γω­γικές ε­πι­χει­ρή­σεις, “πά­νω α­πό 5.500 αι­τή­μα­τα ε­πι­χει­ρή­σε­ων για εμ­βά­σμα­τα στο ε­ξω­τε­ρι­κό έ­χουν συσ­σω­ρευτεί και πα­ρα­μέ­νουν σε εκ­κρε­μό­τη­τα στην αρ­μό­δια ε­πι­τρο­πή ε­γκρί­σε­ων του Γε­νι­κού Λο­γι­στη­ρί­ου προ­κει­μέ­νου να ε­κτε­λε­στούν πα­ραγ­γε­λί­ες. Εί­ναι έ­να στοι­χεί­ο που πι­στο­ποιεί α­κρι­βώς ό­τι η α­λυ­σί­δα ε­φο­δια­σμού των ε­πι­χει­ρήσε­ων έ­χει σπά­σει και η α­γο­ρά ε­λά­χι­στα πλέ­ον α­πέ­χει α­πό το να αρ­χί­σει να α­ντι­με­τω­πί­ζει σο­βα­ρό­τε­ρα προ­βλή­μα­τα ελ­λεί­ψε­ων, πέ­ραν των ό­σων ή­δη κα­τα­γράφο­νται σε α­νταλ­λα­κτι­κά, υ­λι­κά συ­σκευα­σί­ας, πρώ­τες ύ­λες κ.α, που έ­χουν ήδη ο­δη­γή­σει πολ­λές ε­πι­χει­ρή­σεις να κα­τε­βά­σουν δια­κό­πτες και να θέ­σουν εκτός μέ­ρος της πα­ρα­γω­γι­κής τους δια­δι­κα­σί­ας” (http://www.capital.gr/story/3046191).

Η Ε­πι­τρο­πή εί­ναι πε­ντα­με­λής και συ­γκρο­τεί­ται α­πό α­νώ­τα­τα στελέ­χη του Γε­νι­κού Λο­γι­στη­ρί­ου του Κρά­τους, του Υ­πουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών, της Τρά­πε­ζας της Ελ­λά­δος, της Ελ­λη­νι­κής Έ­νω­σης Τρα­πε­ζών και της Ε­πι­τρο­πής Κε­φα­λαια­γο­ράς, δη­λα­δή του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρα α­πό τα πέ­ντε μέ­λη εί­ναι ε­λεγ­χό­με­να α­πό την κυ­βέρ­νη­ση με δε­δο­μέ­νο ό­τι μό­νο η διοί­κη­ση της Ελ­λη­νι­κής Ένω­σης Τρα­πε­ζών δεν διο­ρί­ζε­ται α­πό το κρά­τος.

Τα πιο κα­τα­στρο­φι­κά προ­βλή­μα­τα και το με­γα­λύ­τε­ρο έ­λεγ­χο α­πό τις Ε­πι­τρο­πές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ τον α­ντι­με­τω­πί­ζουν οι βιο­μη­χα­νι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις που δεν μπο­ρούν να ει­σά­γουν πρώ­τες ύ­λες και υ­λι­κά συ­σκευα­σιών α­πό το εξω­τε­ρι­κό λό­γω της α­πα­γό­ρευ­σης εμ­βα­σμά­των στο ε­ξω­τε­ρι­κό.

Ο βιο­μη­χα­νι­κός το­μέ­ας θα μπο­ρού­σε να ε­ξαι­ρε­θεί α­πό τα capital controls, ω­στόσο αυ­τό δεν έ­γι­νε, με α­πο­τέ­λε­σμα μί­α σει­ρά α­λυ­σι­δω­τών αρ­νη­τι­κών ε­πι­πτώ­σεων, α­νά­με­σα στις ο­ποί­ες εί­ναι και η αύ­ξη­ση της α­νερ­γί­ας. Λό­γω της μεί­ω­σης της πα­ρα­γω­γής γί­νο­νται με­τα­το­πί­σεις προ­σω­πι­κού και α­πο­λύ­σεις, ε­νώ μα­ταιώ­νο­νται προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες νέ­ες προ­σλή­ψεις. Σύ­ντο­μα θα αρ­χί­σουν να φαίνο­νται και οι πρώ­τες ελ­λεί­ψεις σε προ­ϊ­ό­ντα που α­κό­μα δεν έ­χουν γί­νει αισθη­τές λό­γω της μεί­ω­σης της ζή­τη­σης.

Με­τά το στραγ­γα­λι­σμό των εμ­βα­σμά­των α­πό ελ­λη­νι­κές τρά­πε­ζες προς το ε­ξω­τε­ρι­κό, κά­ποιες ει­σα­γω­γές πλη­ρώ­νο­νται μέ­σω τρα­πε­ζι­κών λο­γα­ριασμών που δια­τη­ρούν στο ε­ξω­τε­ρι­κό ελ­λη­νι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις. Έ­τσι ο­λο­έ­να και πε­ρισ­σό­τε­ρες ε­πι­χει­ρή­σεις α­νοί­γουν λο­γα­ρια­σμούς στο ε­ξω­τε­ρι­κό πράγμα που υ­πο­νο­μεύ­ει πα­ρα­πά­νω το εγ­χώ­ριο τρα­πε­ζι­κό σύ­στη­μα. Δη­λα­δή ό­σο δεν γί­νε­ται άρ­ση των πε­ριο­ρι­σμών ΕΙ­ΔΙΚA για τις ει­σα­γω­γι­κές και ε­ξα­γω­γι­κές επι­χει­ρή­σεις, ό­χι μό­νο δη­μιουρ­γεί­ται σο­βα­ρός κίν­δυ­νος για ελ­λεί­ψεις βασι­κών α­γα­θών, ό­χι μό­νο οι με­τα­ποι­η­τι­κές και άλ­λες ε­πι­χει­ρή­σεις ο­δη­γού­νται σε κλεί­σι­μο, αλ­λά και συ­νε­χί­ζε­ται το α­πο­στράγ­γι­σμα των τρα­πε­ζών α­πό κα­τα­θέ­σεις και προ­σο­δο­φό­ρες τρα­πε­ζι­κές ερ­γα­σί­ες, ώ­στε να μι­σο­πε­θά­νουν και να που­λη­θούν τζά­μπα στα νέ­α α­φε­ντι­κά. Για­τί συ­νε­χί­ζο­νται σε τέ­τοια κλί­μα­κα οι πι­στω­τι­κοί έ­λεγ­χοι την ώ­ρα που αρ­χί­ζουν να ε­πι­στρέ­φουν κά­ποιες κα­τα­θέ­σεις, και ε­νώ σύμ­φω­να με κά­ποια στοι­χεί­α υ­πάρ­χει αυ­τή τη στιγ­μή ένα μα­ξι­λά­ρι ρευ­στό­τη­τας 5 δις Ευ­ρώ για τις τρά­πε­ζες; Και για­τί δεν ζη­τάει τώ­ρα η κυ­βέρ­νη­ση τη βο­ή­θεια του ELA, τώ­ρα που α­να­γκα­στι­κά δεν υ­πάρ­χει bank run, ώστε να δο­θεί πι­στω­τι­κή α­νά­σα στην πα­ρα­γω­γή μέ­σα α­πό τις Ε­πι­τρο­πές Ε­λέγ­χου, ε­νώ ζη­τού­σε ε­πί μή­νες δε­κά­δες δις α­πό τον ELA για να πη­γαί­νουν στο ά­πα­το βα­ρέ­λι της φυ­γής των κα­τα­θέ­σε­ων; Εί­ναι α­πλό. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ή­θε­λε τό­τε οι τρά­πεζες να α­δειά­ζουν α­πό κα­τα­θέ­σεις και να κα­τα­χρε­ώ­νο­νται στην Ε­ΚΤ με πρό­σχη­μα ό­τι ή­θε­λε να κερ­δί­σει χρό­νο για την α­νύ­παρ­κτη δια­πραγ­μά­τευ­ση του. Τώρα που ά­δεια­σαν οι τρά­πε­ζες και χρε­ω­κό­πη­σαν ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δεν θέ­λει λε­φτά για αυ­τές α­πό τον ELA για­τί αυ­τά θα μπο­ρού­σαν να βο­η­θή­σουν και τις ε­πι­χει­ρήσεις, και αυ­τές με τη σει­ρά τους να ζω­ντα­νέ­ψουν τις τρά­πε­ζες. Αλ­λά ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ θέ­λει τις τρά­πε­ζες ψο­φί­μια. Έ­τσι οι ρω­σό­δου­λοι προ­βο­κά­το­ρες σκο­τώ­νουν την ελ­ληνι­κή οι­κο­νο­μί­α για χά­ρη των α­φε­ντι­κών τους ε­νώ την ί­δια ώ­ρα η α­ντι­πο­λί­τευ­ση σύσ­σω­μη μι­λά­ει για “α­νεύ­θυ­νους”, “ά­πει­ρους”, “ι­δε­ο­λη­πτι­κούς” “αρι­στε­ρι­στές”, “μα­ο­ϊ­κούς” και άλ­λα ευ­τρά­πε­λα για να μην βλέ­πει ο λα­ός ό­τι έ­χει μπρο­στά του ό­χι α­πλά υ­περ­δε­ξιά φα­σι­στάκια αλ­λά σι­χα­με­ρούς πρά­κτορες των νέ­ων Χί­τλερ . Αυ­τοί έ­χουν τε­λεί­ως ξαφ­νι­κά α­να­θέ­σει στον Τσί­πρα, α­φού έ­χει κά­νει ό­λη τη ζη­μιά με τη δή­θεν δια­πραγ­μά­τευ­ση, το ρό­λο του ρε­α­λι­στή για να συ­νε­χί­σει να κα­τα­στρέ­φει τη χώ­ρα, και κυ­ρί­ως να ε­ξα­πα­τά και να διασπά την Ευ­ρώ­πη.

Και αυ­τά ε­νώ ό­λοι ξέ­ρουν ό­τι η ύ­φε­ση στην οι­κο­νο­μί­α θα εί­ναι από 4%-10%, οι α­πώ­λειες στο Α­ΕΠ ε­κτι­μά­ται ό­τι θα εί­ναι α­πό 1-3 δις ευ­ρώ το μή­να για το δεύ­τε­ρο ε­ξά­μη­νο του 2015, ε­νώ πά­νω α­πό 30% θα φτά­σει η α­νερ­γί­α. Η συρ­ρί­κνω­ση του Α­ΕΠ θα εί­ναι από 7-18 δις ευ­ρώ σε έ­να σύ­νο­λο 180 δις ευ­ρώ Α­ΕΠ το 2015 (www.tanea.gr/16-7).

ΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ

Λό­γω της α­δυ­να­μί­ας λει­τουρ­γί­ας των ε­πι­χει­ρή­σε­ων εξ αι­τί­ας των capital controls πολ­λές α­πό τις ελ­λη­νι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις ε­τοι­μά­ζο­νται να ε­γκα­τα­λείψουν τη χώ­ρα μας. Δύ­ο εί­ναι τα κυ­ριό­τε­ρα προ­βλή­μα­τα. Το πρώ­το εί­ναι “Η α­πα­γόρευ­ση πλη­ρω­μής των ξέ­νων προ­μη­θευ­τών με συ­νάλ­λαγ­μα και η μη χο­ρή­γη­ση πα­ρά­τα­σης στην πλη­ρω­μή ε­πι­τα­γών που έ­λη­ξαν κα­τά την πε­ρί­ο­δο της τρα­πε­ζικής αρ­γί­ας” (www.ethnos.gr, 26-7). Και το δεύ­τε­ρο εί­ναι ό­τι “Ή­δη πολ­λές ε­πι­χει­ρή­σεις α­πό τη Βό­ρεια Ελ­λά­δα βρί­σκουν “ε­παγ­γελ­μα­τι­κή στέ­γη” στη Βουλ­γα­ρί­α, ι­δρύ­ο­ντας ε­ται­ρεί­ες των 300 ευ­ρώ με 10% φο­ρο­λο­γί­α και 60.000 έ­χουν κά­νει αι­τή­σεις για ά­νοιγ­μα προ­σω­πι­κών ή ε­ται­ρι­κών λο­γα­ρια­σμών. Αντί­στοι­χα του­λά­χι­στον 10.000 αι­τήσεις εί­ναι σε α­να­μο­νή ί­δρυ­σης ε­ται­ρειών στην Κύ­προ. Ση­μειω­τέ­ον ό­τι Κύ­προς και Μάλ­τα συ­γκε­ντρώ­νουν έ­να με­γά­λο κομ­μά­τι των ναυ­τι­λια­κών δρα­στη­ριοτή­των και α­να­μέ­νε­ται να αυ­ξη­θούν με ελ­λη­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων ε­ται­ρεί­ες, ε­ρημώ­νο­ντας τον Πει­ραιά” (στο ί­διο).

Στο ί­διο μή­κος κύ­μα­τος κι­νού­νται και οι α­κτο­πλο­ϊ­κές ε­ται­ρεί­ες που στρέ­φο­νται προς τις ξέ­νες α­γο­ρές λό­γω του κλί­μα­τος α­βε­βαιό­τη­τας και της α­δυ­να­μί­ας χρη­μα­το­δό­τη­σης α­πό τις ελ­λη­νι­κές τρά­πε­ζες.

Πρό­βλη­μα α­ντι­με­τω­πί­ζει και η πο­ντο­πό­ρος ναυ­τι­λί­α που ει­σπράτ­τει ναύ­λα α­πό το ε­ξω­τε­ρι­κό και κά­νει πλη­ρω­μές στο ε­ξω­τε­ρι­κό. Η εί­σο­δος των ναύ­λων στο ελ­λη­νι­κό τρα­πε­ζι­κό σύ­στη­μα ι­σο­δυ­να­μεί πλέ­ον με ρί­σκο να μην μπο­ρούν οι ε­ται­ρεί­ες να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν τις πληρω­μές τους στο ε­ξω­τε­ρικό, ό­πως α­γο­ρα­πω­λησί­ες πλοί­ων, α­πο­πλη­ρω­μές δα­νεί­ων, αλ­λά και άλ­λες πληρω­μές σε δε­κά­δες προ­μη­θευ­τές ή και ξέ­νους ερ­γα­ζο­μέ­νους. Σύμ­φω­να με την έκθε­ση του διοι­κη­τή της Τρά­πε­ζας της Ελ­λά­δος, το 2014 οι κα­θα­ρές ει­σπρά­ξεις από υ­πη­ρε­σί­ες θα­λάσ­σιων με­τα­φο­ρών α­νήλ­θαν το 2014 σε 7,9 δισ. ευ­ρώ, αυ­ξη­μέ­νες κατά 1,4 δισ. ευ­ρώ σε σχέ­ση με το 2013, ε­νώ το συ­νο­λι­κό συ­νάλ­λαγ­μα που ει­σέρ­ρευ­σε στη χώ­ρα α­νήλ­θε σε 13,2 δισ. ευ­ρώ. “Η δυ­σμε­νής αυ­τή ε­ξέ­λι­ξη με­τα­φρά­ζε­ται κα­ταρ­χήν σε λι­γό­τε­ρες θέ­σεις α­πα­σχό­λη­σης και μειω­μέ­να φο­ρο­λο­γι­κά έ­σο­δα α­πό αυτές και, κυ­ρί­ως, σε “μαύ­ρη τρύ­πα” στο ι­σο­ζύ­γιο τρε­χου­σών συ­ναλ­λα­γών, που μέ­χρι τώ­ρα κά­λυ­πτε το ει­σα­γό­με­νο α­πό την πο­ντο­πό­ρο συ­νάλ­λαγ­μα” (www.capital.gr, 2-8). Σύμφω­να με το ΙΟ­ΒΕ “τα δυ­νη­τι­κά ο­φέ­λη, που θα μπο­ρού­σε να α­πο­κο­μί­σει η ελ­λη­νική οι­κο­νο­μί­α στην πε­ρίπτω­ση προ­σέλ­κυ­σης πε­ρισ­σο­τέ­ρων δρα­στη­ριο­τή­των δια­χεί­ρι­σης της πο­ντο­πό­ρου ναυ­τι­λί­ας, α­κό­μα και α­πό ξέ­νες ναυ­τι­λια­κές ε­ται­ρεί­ες σε ελ­λη­νι­κό έ­δα­φος, σε ό­ρους συ­νο­λι­κής προ­στι­θέ­με­νης α­ξί­ας που δυ­νη­τι­κά μπο­ρεί να δη­μιουρ­γή­σει ο κλά­δος, υ­περ­βαί­νουν τα 25,9 δισ. ευ­ρώ, ε­νώ η δυ­νη­τι­κή α­πα­σχό­λη­ση τό­σο στην πο­ντο­πό­ρο ναυ­τι­λί­α ό­σο και στους κλάδους που ε­μπλέ­κο­νται έμ­με­σα θα μπο­ρού­σε να υ­περ­βεί τις 550.000 θέ­σεις ερ­γα­σί­ας” (στο ί­διο).
Αυ­τό ση­μαί­νει α­πώ­λειες ε­σό­δων πολ­λών δις ευ­ρώ α­πό το κρά­τος.

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τα στοι­χεί­α της έ­ρευ­νας του Ιου­λί­ου έ­δει­ξαν δρα­στι­κή συρ­ρί­κνωση της πα­ρα­γω­γής στην Ελ­λά­δα λό­γω της πρω­το­φα­νούς υ­πο­χώ­ρη­σης των νέ­ων παραγ­γε­λιών και των δυ­σκο­λιών α­γο­ράς πρώ­των υ­λών. Ο κύ­ριος ε­πο­χι­κά προ­σαρ­μοσμέ­νος Δεί­κτης Υ­πευ­θύνων Προ­μη­θειών της Markit για τον το­μέ­α με­τα­ποί­η­σης στην Ελ­λά­δα (PMI ) -μέ­γε­θος το ο­ποί­ο δί­νει τη γε­νι­κή ει­κό­να των ε­πι­χει­ρη­σια­κών συν­θη­κών- έ­κλει­σε στις 30,2 μο­νά­δες, ση­μα­ντι­κά α­σθε­νέ­στε­ρος α­πό το ση­μεί­ο μη­δε­νι­κής με­τα­βο­λής των 50,0 μο­νά­δων και στα χα­μη­λότε­ρα ε­πί­πε­δα που έ­χουν κα­τα­γρα­φεί σε ό­λη την 16χρο­νη ι­στο­ρί­α ε­ρευ­νών της Markit. Συρ­ρί­κνω­ση κα­τα­γρά­φηκε σε ό­λες πε­ρί­που τις με­τα­βλη­τές που ε­ξε­τά­ζο­νται α­πό την έ­ρευ­να, συ­μπερι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της πα­ρα­γω­γής, των νέ­ων πα­ραγ­γε­λιών, της α­πα­σχό­λη­σης και των α­πο­θε­μάτων. Οι χρό­νοι πα­ρά­δο­σης προ­μη­θειών ε­πι­μη­κύν­θη­καν ε­ξί­σου με ρυθ­μό-ρε­κόρ. Σύμ­φω­να με την Markit “Ο με­τα­ποι­η­τι­κός κλά­δος κα­τέρ­ρευ­σε τον Ιού­λιο, κα­θώς η κρί­ση χρέ­ους έ­φθα­σε στο α­πο­κο­ρύ­φω­μά της. Τα ερ­γο­στά­σια α­ντι­με­τώ­πι­σαν πρω­το­φα­νή υ­πο­χώ­ρη­ση των νέ­ων πα­ραγ­γελιών, ε­νώ ή­ταν συ­χνά αδύ­να­τον να προ­μη­θευ­τούν τα α­παι­τού­με­να α­γα­θά, ι­διαί­τε­ρα α­πό το ε­ξω­τε­ρικό, κα­θώς το κλεί­σι­μο των τρα­πε­ζών και ο έ­λεγ­χος κε­φα­λαί­ων πα­ρε­μπό­δι­σε σοβα­ρά την ο­μα­λή ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα. Η αυ­ξη­μέ­νη α­βε­βαιό­τη­τα που πε­ρι­βάλ­λει το μέλ­λον της Ελ­λά­δας εί­χε σο­βα­ρό α­ντί­κτυ­πο στα ε­πί­πε­δα ζή­τη­σης, συμ­βάλ­λο­ντας στη δρι­μεί­α συρ­ρί­κνω­ση του συ­νό­λου τό­σο των νέ­ων εργα­σιών ό­σο και των ε­ξα­γω­γών” (στο ί­διο).

Πτώ­ση κα­τέ­γρα­ψε και ο δεί­κτης οι­κο­νο­μι­κού κλί­μα­τος του ΙΟ­ΒΕ “υπο­χω­ρώ­ντας στις 81,3 μο­νά­δες α­πό τις 90,7 μο­νά­δες τον Ιού­νιο και σε σχέ­ση με τις 102 μο­νά­δες την πε­ρί­ο­δο της με­τε­κλο­γι­κής ευ­φο­ρί­ας” (στο ί­διο). Ο δεί­κτης οι­κονο­μι­κού κλί­μα­τος α­πο­τε­λεί τον πρό­δρο­μο δεί­κτη για την πο­ρεί­α της οι­κονο­μί­ας και ου­σια­στι­κά εί­ναι η πρώ­τη α­πο­τί­μη­ση με βά­ση ε­πί­ση­μα στοι­χεί­α για την κα­τά­στα­ση στην α­γο­ρά τον Ιού­λιο, αλ­λά και την ε­πί­πτω­ση στο Α­ΕΠ. Οι με­τρή­σεις του Ιου­λί­ου δεί­χνουν με­γά­λη πτώ­ση ει­δι­κά στη βιο­μη­χα­νί­α, με ιστο­ρι­κό χα­μη­λό της πα­ρα­γω­γής, αλ­λά και της χρή­σης των πα­ρα­γω­γι­κών δυ­να­τοτή­των της χώ­ρας. Αλ­λά και στην τρι­μη­νιαί­α έ­ρευ­να του ΙΟ­ΒΕ α­νά ε­πι­χει­ρη­ματι­κό κλά­δο κα­τα­γρά­φε­ται ι­στο­ρι­κό χα­μη­λό νέ­ων πα­ραγ­γε­λιών τό­σο στη βιομη­χα­νί­α ό­σο και στις υ­πη­ρε­σί­ες. Λό­γω προ­φα­νώς και πά­λι των κε­φα­λαια­κών ελέγ­χων.

ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΠΙΣΩ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Η προ­γραμ­μα­τι­κή πε­ρί­ο­δος Ε­ΣΠΑ 2007 - 2013 ο­λο­κλη­ρώ­νε­ται στις 31 Δε­κέ­βρη του 2015. Μέ­χρι και το Δε­κέμ­βρη του 2014, η α­πορ­ρο­φη­τι­κό­τη­τα των κον­δυ­λί­ων εί­χε ξε­πε­ρά­σει το 90%, δη­λα­δή 5,8 δις ευ­ρώ. Ό­μως η κυ­βέρ­νη­ση των ρω­σό­δου­λων ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ΝΕΛ πά­γω­σε κά­θε χρη­μα­το­δότη­ση μέ­σω Ε­ΣΠΑ. Α­κό­μη χει­ρό­τε­ρα, α­πο­πει­ρά­θη­κε να κα­τα­σχέ­σει τα κον­δύ­λια του Ε­ΣΠΑ που εί­χαν δο­θεί στις πε­ρι­φέ­ρειες. Το απο­τέ­λε­σμα ή­ταν να ε­πι­βλη­θεί ε­πι­τή­ρη­ση α­πό την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Ε­πι­τρο­πή ό­χι μόνο για την υ­λο­ποί­η­ση του Ε­ΣΠΑ 2007-2013, αλ­λά και για το νέ­ο ΣΕΣ 2014-2020. Αυ­τή η μη α­πορ­ρό­φη­ση πρα­κτι­κά ση­μαί­νει ό­τι “έρ­γα που έ­χουν δη­λω­θεί ό­τι θα ο­λο­κλη­ρω­θούν έ­ως 31.12.2015 θα μεί­νουν η­μι­τε­λή και θα χρεια­στούν ε­θνι­κούς πό­ρους ώ­στε να ο­λοκλη­ρω­θούν. Το σύ­νο­λο των χρη­μά­των που έ­χουν δα­πα­νη­θεί για τα έρ­γα αυ­τά, πε­ρί­που 2,5 - 3 δις ευ­ρώ, θα ε­πι­στρα­φεί στις Βρυ­ξέλ­λες. Για να γί­νει α­ντι­λη­πτό το μέ­γε­θος της α­πώ­λειας, αρ­κεί να ε­πι­ση­μαν­θεί πως το σκέ­λος του Ε­θνι­κού Προ­γράμ­μα­τος Δη­μο­σί­ων Ε­πεν­δύ­σε­ων για το 2015 εί­ναι 700 εκ. ευ­ρώ: 3-4 φο­ρές υ­πο­πολ­λαπλά­σιο του πο­σού που η Κυ­βέρ­νη­ση θα κλη­θεί να ε­πι­στρέ­ψει. Και αυ­τό, χωρίς να συ­νυ­πο­λο­γι­στούν η α­πώ­λεια δε­κά­δων χι­λιά­δων θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας, ε­σό­δων (ΦΠΑ) και α­σφα­λι­στι­κών ει­σφο­ρών. Πέ­ραν των οι­κο­νο­μι­κών ε­πι­πτώ­σε­ων, θα υπάρ­ξουν και ε­πι­πτώ­σεις στο ε­πί­πε­δο ζω­ής λό­γω μη υ­λο­ποί­η­σης και ο­λο­κλήρω­σης δρά­σε­ων του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νω­νι­κού Τα­μεί­ου και η­μι­τε­λών κα­τα­σκευών” (www.capital.gr, 27-7).

Η μη α­πορ­ρό­φη­ση των κον­δυ­λί­ων του Ε­ΣΠΑ έ­χει δρα­μα­τι­κά α­πο­τε­λέ­σμα­τα στα ε­κτε­λού­με­να έρ­γα των δή­μων της χώ­ρας με τον κίν­δυ­νο να κλη­θούν οι δή­μοι να επω­μι­στούν το κό­στος. Σε ε­πι­στο­λή του προ­έ­δρου της ΚΕ­ΔΕ Πα­τούλη, προς τον υ­πουρ­γό Οι­κο­νο­μί­ας Στα­θά­κη α­να­φέ­ρε­ται ό­τι “Σύμ­φω­να με τα ε­πεξερ­γα­σμέ­να, έ­ως σή­με­ρα, στοι­χεί­α α­πό την έ­ρευ­να της ΚΕ­ΔΕ, τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα κρί­νο­νται ε­ξό­χως α­νη­συ­χη­τι­κά, κα­θό­τι για 113 δήμους (δηλ. το 1/3 των δή­μων της χώ­ρας), υ­πάρ­χουν τα 387 έρ­γα συ­νο­λι­κού συμ­βα­σιο­ποι­η­μέ­νου προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού πε­ρί τα 600 ε­κατ. ευ­ρώ για τα ο­ποί­α έ­χει γί­νει δια­κο­πή ερ­γα­σιών. Συ­νε­πώς, για το σύ­νο­λο των δή­μων το συ­νο­λι­κό πο­σό των συμ­βά­σε­ων για τις ο­ποί­ες οι ερ­γοληπτι­κές ε­ται­ρί­ες έ­χουν προ­χω­ρή­σει σε δια­κο­πή ερ­γα­σιών ε­κτι­μά­ται περί το 1,2 δισ. Ευ­ρώ” (news.in.gr, 3-8). Οι ερ­γο­λη­πτι­κές ε­ται­ρεί­ες α­παι­τούν τώ­ρα α­πό τους δήμους την κα­τα­βο­λή αυ­τής της ζη­μί­ας.

Α­πέ­ρα­ντη κα­τα­στρο­φή, τό­ση ό­ση δεν έ­κα­ναν χρό­νια πα­ρα­γω­γι­κού σαμπο­τάζ α­πό το ρω­σό­δου­λο κα­θε­στώς. Αυ­τή εί­ναι η πο­λι­τι­κή των capital controls του ΣΥ­ΡΙΖΑ.

Μό­νο η ορ­γα­νω­μέ­νη α­ντί­στα­ση του λα­ού και της ερ­γα­τι­κής τά­ξης μπο­ρεί να σώ­σει τη χώ­ρα α­πό την α­πό­λυ­τη κα­τα­στρο­φή στην ο­ποί­α ο­δη­γούν τη χώ­ρα οι υ­πο­τε­λείς του Πού­τιν.