Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ-ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΑΡ-ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Greek Stream

 

Πριν έ­να πε­ρί­που χρό­νο η Ρω­σί­α “φεύ­γο­ντας” α­πό το δια­γω­νι­σμό των ΔΕ­ΠΑ-ΔΕ­ΣΦΑ και α­φή­νο­ντας τη Socar του Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν να α­πο­κτή­σει το 66% της ΔΕ­ΣΦΑ, κα­τά­φε­ρε

να κα­τα­στρέ­ψει την κα­τα­σκευ­ή του α­γω­γού Nabucco West που θα με­τέ­φε­ρε το φυ­σι­κό α­έ­ριο του Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν στην Ευ­ρώ­πη μέ­σω Βουλ­γα­ρί­ας, Ρου­μα­νί­ας, Ουγ­γα­ρί­ας με κα­τά­λη­ξη την Αυ­στρί­α. Ο α­γω­γός αυ­τός θα ε­ξα­σφά­λι­ζε σε με­γάλο βαθ­μό την ε­νερ­γεια­κή α­νε­ξαρ­τη­σί­α της Ευ­ρώ­πης α­πό το ρώ­σι­κο φυ­σι­κό α­έ­ριο και κα­τά συ­νέ­πεια θα α­χρή­στευε έ­να με­γά­λο ερ­γα­λεί­ο εκ­βια­σμού της Ευρώ­πης α­πό το ρώ­σι­κο ι­μπε­ρια­λι­σμό.

Η Ρω­σί­α μπαί­νο­ντας αρ­χι­κά στο δια­γω­νι­σμό για την α­πό­κτη­ση των δύ­ο πα­ρα­πά­νω ελ­λη­νι­κών κρα­τι­κών ε­ται­ρειών και φεύ­γο­ντας σε συν­νε­νό­η­ση με την ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση α­πό αυ­τόν, πέ­τυ­χε να προ­ω­θη­θεί α­πό την Ευ­ρώ­πη ο αγω­γός ΤΑΡ -για τη με­τα­φο­ρά του α­ζέ­ρι­κου φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου- που στην κύ­ρια πλευ­ρά του θα διέρ­χο­νταν α­πό ελ­λη­νι­κό έ­δα­φος. Αυ­τή η ι­διαι­τε­ρό­τη­τα της κατα­σκευ­ής του ΤΑΡ τον έ­κα­νε να εί­ναι πιο εύ­κο­λα ε­λεγ­χό­με­νος σε ό­τι α­φο­ρά την κα­τα­σκευ­ή του α­πό το ρω­σό­δου­λο ελ­λη­νι­κό κα­θε­στώς, α­ντί­θε­τα α­πό το Nabucco που θα διέρ­χο­νταν α­πό χώ­ρες που δεν μπο­ρεί να τις ε­λέγ­ξει η Ρω­σί­α στον ί­διο βαθ­μό που ε­λέγ­χει την Ελ­λά­δα. 

Η έ­γκρι­ση του ΤΑΡ εκ μέ­ρους της Ε­Ε βα­σί­στη­κε στη θέ­ση του Ευ­ρω­πα­ϊκού Κοι­νο­βου­λί­ου και του Συμ­βου­λί­ου σχε­τι­κά με τις κα­τευ­θυ­ντή­ριες γραμμές για τις διευ­ρω­πα­ϊ­κές ε­νερ­γεια­κές υ­πο­δο­μές της 13-3-2013. Ό­πως γρά­φει η σχετι­κή θέ­ση “ΔΙΑ­ΔΡΟ­ΜΟΙ ΠΡΟ­ΤΕ­ΡΑΙΟ­ΤΗ­ΤΑΣ ΠΟΥ Α­ΦΟ­ΡΟΥΝ ΤΟ Α­Ε­ΡΙΟ … (7) Νό­τιος διάδρο­μος με­τα­φο­ράς φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου (“SGC”): υ­πο­δο­μές με­τα­φο­ράς φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου α­πό τη λε­κά­νη της Κα­σπί­ας, την κε­ντρι­κή Α­σί­α, τη Μέ­ση Α­να­το­λή και τη λε­κά­νη της α­να­το­λι­κής Με­σο­γεί­ου προς την Έ­νω­ση με στό­χο την ε­νί­σχυ­ση της δια­φορο­ποί­η­σης του ε­φο­δια­σμού. Συμ­με­τέ­χο­ντα κρά­τη μέ­λη: Αυ­στρί­α, Βουλ­γα­ρί­α, Κρο­α­τί­α, Τσε­χι­κή Δη­μο­κρα­τί­α, Κύ­προς, Γαλ­λί­α, Γερ­μα­νί­α, Ουγ­γα­ρί­α, Ελ­λά­δα, Ιτα­λί­α, Πο­λω­νί­α, Ρου­μα­νί­α, Σλο­βα­κί­α και Σλο­βε­νί­α”. Έ­τσι ξε­κί­νη­σε η κα­τα­σκευ­ή του ΤΑΡ το κό­στος του ο­ποί­ου ε­κτι­μά­ται σε πε­ρί­που 1,5 δις ευ­ρώ και χω­ρίς κα­μιά χρη­μα­το­δό­τη­ση α­πό τον ελ­λη­νι­κό κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. Πρό­κει­ται δη­λα­δή για μια ά­με­ση ξέ­νη ε­πεν­δυ­ση α­πό αυ­τές που έ­χει ε­πι­τα­κτι­κή α­νά­γκη η χώ­ρα.

Η βα­σι­κή αι­τί­α της πα­ρα­πά­νω α­πό­φα­σης ή­ταν το γε­γο­νός ό­τι το ρώ­σικο κρα­τι­κό μο­νο­πώ­λιο της Gazprom εκ­με­ταλ­λευό­με­νο τη μο­νο­πω­λια­κή θέ­ση του προμη­θευ­τή φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου της Ε­Ε που­λού­σε ή­δη το α­έ­ριο σε υ­ψη­λές τι­μές. Αυ­τό εί­χε σαν α­πο­τέ­λε­σμα α­πό τη μια να α­να­ζη­τήσει η Ε­Ε και άλ­λους ε­ναλ­λα­κτικούς πα­ρό­χους ε­κτός της Ρω­σί­ας και α­πό την άλ­λη πολ­λοί κα­τα­να­λω­τές φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου να κα­τα­φύ­γουν στη διαι­τη­σί­α και τε­λι­κά να πε­τύ­χουν μεί­ω­ση της τι­μής α­γο­ράς α­πό τη Gazprom. Η Ελ­λά­δα των ρω­σό­δου­λων η­γε­σιών δεν τόλ­μη­σε βε­βαια να διεκ­δι­κή­σει ου­σια­στι­κά μεί­ω­ση της τι­μής του α­ε­ρί­ου και έ­τσι το πληρώ­νει πε­ρί­που 35% α­κρι­βό­τε­ρο α­πό ό­τι το προ­μη­θεύ­ο­νται οι υ­πό­λοι­ποι ευ­ρω­παίοι. Με αυ­τόν τον τρό­πο ε­πι­βα­ρύ­νε­ται το κό­στος των προ­ϊ­ό­ντων ι­διαί­τε­ρα της βα­ριάς βιο­μη­χα­νί­ας και το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος της έ­χει ή­δη κλεί­σει ο­δη­γώντας την Ελ­λά­δα μι­σό αιώ­να πί­σω και σπρώ­χνο­ντας στην α­νερ­γί­α χι­λιά­δες εργά­τες. Εί­ναι αυ­τή η πιο ση­μα­ντκή συ­νει­σφο­ρά του ρώ­σι­κου ι­μπε­ριαλι­σμού στην κα­τα­στρο­φή της χώ­ρας μας.

Στην προ­η­γού­με­νη πε­ρί­ο­δο, η Ρω­σί­α εί­χε προ­τεί­νει την κα­τα­σκευ­ή του South Stream που θα διερ­χό­ταν εξ ο­λο­κλή­ρου μέ­σα α­πό τη Μαύ­ρη θά­λασ­σα. Γιαυ­τόν δεν έ­δει­ξε κα­νείς εν­δια­φέ­ρον μέ­χρι σή­με­ρα για­τί το κό­στος του ή­ταν τε­ρά­στιο και η κα­τα­σκευ­ή του πο­λύ δύ­σκο­λη. Στην ου­σί­α της αυ­τή η πρό­τα­ση ή­ταν απλά έ­να μέ­σο για να υ­πο­χω­ρή­σει η Ευ­ρώ­πη α­πό τον Να­μπού­κο και να προ­κρί­νει τον ΤΑΡ. Α­φού λοι­πόν η Ευ­ρώ­πη, με τη κο­ντό­φθαλ­μη στρα­τη­γι­κή που τη δια­κρίνει, α­πέρ­ρι­ψε τον Να­μπού­κο και α­ποφά­σι­σε τον ΤΑΡ, λί­γο με­τά άρ­χι­σαν τα  όργα­να α­πό τους ρω­σό­δου­λους στη χώ­ρα ε­νά­ντια στους Α­ζέ­ρους και τον ΤΑΡ. 

Στο συ­νέ­δριο Athens Natural Gas Forum 2014 της 30 του πε­ρα­σμέ­νου Ιού­νη, η βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Ε.Ου­ζου­νί­δου, που συμ­με­τεί­χε στο ί­διο πά­νελ με τον ε­πι­κε­φα­λής της Socar στην Ελ­λά­δα και με θέ­μα “οι δρό­μοι του φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου και η στρα­τη­γική της Ελ­λά­δας” πα­ρου­σί­α του εκ­προ­σώ­που των Α­ζέ­ρων, α­νέ­φε­ρε ό­τι “ό­ταν ανα­λά­βει η κυ­βέρ­νη­ση ρι­ζο­σπα­στι­κής α­ρι­στε­ράς του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, οι συμ­βά­σεις τόσο του α­γω­γού TAP ό­σο και της πώ­λη­σης του ΔΕ­ΣΦΑ θα γί­νουν α­ντι­κεί­με­νο α­ναδια­πραγ­μά­τευ­σης και α­να­θε­ώ­ρη­σης, με στό­χο α­φε­νός να αλ­λά­ξουν οι ό­ροι διέλευ­σης του TAP α­πό την Ελ­λά­δα και α­φε­τέ­ρου να ε­πι­στρέ­ψει ο ΔΕ­ΣΦΑ υ­πό δη­μό­σιο έ­λεγ­χο” (http://www.capital.gr/News.asp?id=2053852).

Νω­ρί­τε­ρα, το Φλε­βά­ρη του πε­ρα­σμέ­νου έ­τους, στην Κα­βά­λα ε­γι­νε έ­να συ­νηθ­σμέ­νο δια­κομ­μα­τι­κό ξε­σή­κω­μα των α­νη­μέ­ρω­των αν­θρώ­πων του λα­ού ε­ναντια σε μια ε­πεν­δυ­ση που δεν ή­θε­λε η Ρω­σί­α “Πε­ρισ­σό­τε­ροι α­πό δυό­μι­σι χιλιά­δες πο­λί­τες, α­γρό­τες, εκ­πρό­σω­ποι φο­ρέ­ων, συλ­λό­γων και σω­μα­τεί­ων και σύσ­σω­μες οι το­πι­κές της Πε­ρι­φέ­ρειας ΑΜ­Θ, της Κα­βά­λας, της Δρά­μας και των Σερ­ρών ε­ξέ­φρα­σαν σή­με­ρα το με­ση­μέ­ρι την έ­ντο­νη δια­μαρ­τυ­ρί­α τους στον ε­πιχει­ρού­με­νο σχε­δια­σμό της διέ­λευ­σης του α­γω­γού φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline) μέ­σα α­πό τις καλ­λιερ­γή­σι­μες ε­κτά­σεις του κά­μπου της Νέ­ας Καρ­βά­λης, της εύ­φο­ρης πε­διά­δας των Τε­νά­γων στην πε­ριο­χή των Φι­λίπ­πων και στην κα­τα­σκευ­ή σταθ­μού συ­μπί­ε­σης α­ε­ρί­ου του ί­διου α­γω­γού κο­ντά στην πό­λη των Σερ­ρών και μέ­σα σε πυ­κνό δί­κτυο οι­κι­σμών… Ο δή­μαρχος Κα­βά­λας Κω­στής Σι­μι­τσής με­τέ­φε­ρε τη δέ­σμευ­ση του υ­πουρ­γού Ε­νέρ­γειας και Κλι­μα­τι­κής Αλλα­γής Γιάν­νη Μα­νιά­τη να συ­ζη­τη­θεί α­πό μη­δε­νι­κή βά­ση ο σχε­δια­σμός της όδευ­σης του α­γω­γού φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου, ε­πι­ση­μαί­νο­ντας ό­τι κά­θε τέ­τοια ε­πέν­δυση ε­πι­βάλ­λε­ται να έ­χει την κοι­νω­νι­κή συ­ναί­νε­ση και τη συμ­φω­νί­α των πο­λιτών” (Κα­θη­με­ρι­νή, 9-2-14). 

Έ­να χρό­νο με­τά και α­φού στο με­τα­ξύ ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εί­ναι στην ε­ξου­σί­α, συνε­δριά­ζουν στη Βου­δα­πέ­στη, σε ε­πί­πε­δο υ­πουρ­γών ε­ξω­τε­ρι­κών, προ­φα­νώς με πρω­το­βου­λί­α του υ­περ­δρα­στήριου φί­λου της Ρω­σί­ας Κο­τζιά, η Ουγ­γα­ρί­α, η Ελλά­δα, η Σερ­βί­α, η Δη­μο­κρα­τί­α της Μα­κε­δο­νί­ας και η Τουρ­κί­α και προ­χω­ρούν σε Κοι­νή Δια­κή­ρυ­ξη για την Ε­νί­σχυ­ση της Ε­νερ­γεια­κής Συ­νερ­γα­σί­ας με­τα­ξύ τους. Σύμ­φω­να με το Βή­μα της 7-4: “η πε­ντα­με­ρής της Βου­δα­πέ­στης α­πο­φά­σι­σε να εξε­τά­σει την πι­θα­νό­τη­τα κα­τα­σκευ­ής άλ­λου ε­νός α­γω­γού, ο ο­ποί­ος θα εί­ναι ανε­ξάρ­τη­τος α­πό τον Δια­δρια­τι­κό Α­γω­γό (ΤΑΡ) και θα μπο­ρεί να με­τα­φέ­ρει φυσι­κό α­έ­ριο που θα πα­ρα­λαμ­βά­νε­ται α­πό τα ελ­λη­νο­τουρ­κι­κά σύ­νο­ρα και μέ­σω Σκο­πί­ων και Σερ­βί­ας προς την Ουγ­γα­ρί­α…Στην πα­ρού­σα φά­ση, η εν λό­γω ι­δέα (διό­τι τα πά­ντα βρί­σκο­νται ε­πί χάρ­του) α­φο­ρά στη με­τα­φο­ρά φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου α­πό τη Ρω­σί­α το ο­ποί­ο, ε­φό­σον κα­τα­σκευα­στεί ο ε­πο­νο­μα­ζό­με­νος Turkish Stream, θα φθά­νει στην τουρ­κι­κή Α­να­το­λι­κή Θρά­κη και α­πό ε­κεί θα μπο­ρούσε να φθά­σει στην Κε­ντρι­κή Ευ­ρώ­πη μέ­σω των προ­α­να­φερ­θει­σών χω­ρών. Δι­πλω­μα­τι­κές πη­γές ση­μεί­ω­ναν ό­τι α­κό­μη εί­ναι πρό­ω­ρο να προ­βλέ­ψει κα­νείς α­πό πού θα προ­έλ­θει το α­έ­ριο που θα γε­μί­σει αυ­τόν τον α­γω­γό, διό­τι πχ σε πε­ρί­πτω­ση που ο­λο­κλη­ρω­θεί η συμ­φω­νί­α Δύ­σης - Ιράν, το α­έ­ριο αυ­τό θα μπο­ρού­σε να εί­ναι ι­ρανι­κό. Το­νί­ζε­ται πά­ντως ό­τι η Δια­κή­ρυ­ξη αυ­τή εκ­φρά­ζει προς το πα­ρόν “πο­λι­τική πρό­θε­ση” και ό­τι “χρειά­ζε­ται πε­ραι­τέ­ρω α­νταλ­λα­γή α­πό­ψε­ων και διά­λο­γος”. Σε αυ­τό το πλαί­σιο, ο έλ­λη­νας υ­πουρ­γός Ε­ξω­τε­ρι­κών Νί­κος Κο­τζιάς πρό­τει­νε, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, στους ο­μο­λό­γους του τη διεύ­ρυν­ση του σχή­ματος με σκο­πό να μπο­ρέ­σουν να συμ­με­τά­σχουν στο project και άλ­λα κρά­τη α­πό τα Δυ­τικά Βαλ­κά­νια”. Ή­δη δη­λα­δή υ­πο­νο­μεύ­ε­ται σο­βα­ρά η οι­κο­νο­μι­κή βιω­σι­μό­τη­τα του ΤΑΡ α­πό την πα­ρα­πά­νω πε­νταμε­ρή διά­σκε­ψη. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αν αυτή η πρό­τα­ση υ­λο­ποι­η­θεί θα ση­μαί­νει ση­μα­ντι­κή κα­τα­στρο­φή της ε­νερ­γειακής α­νε­ξαρ­τη­σί­ας της Ε­Ε, για ό­λες τις χώ­ρες που θα τρο­φο­δο­τού­νται α­πό αυ­τόν. Για­τί το α­έ­ριο θα εί­ναι ή ρώ­σι­κο ή ι­ρα­νι­κό ή και τα δύ­ο. Ο πα­λιός σο­σιαλφα­σί­στας κνί­της Κο­τζιάς δεν προ­ω­θεί μό­νο τις ι­δέ­ες του να­ζι­στή Ντού­γκιν, αλ­λά και τα ι­μπε­ρια­λι­στι­κά ε­νερ­γεια­κά συμ­φέ­ρο­ντα της ρώ­σι­κης υ­περ­δύ­ναμης που εί­ναι η υ­πο­δού­λω­ση των λα­ών και των χω­ρών της Ευ­ρώ­πης μέ­σα α­πό την ε­ξάρ­τη­σή τους α­πό το ρώ­σι­κο φυ­σι­κό αέριο.

Με­τά α­κο­λου­θή­θη­κε η γνω­στή και δο­κι­μα­σμέ­νη μέ­θο­δος του αρ­χι­σαμπο­τα­ρι­στή ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Οι πα­ρα­πά­νω κά­νουν προ­σφυ­γή στο ε­πί­σης βιο­μη­χα­νο­κτόνο Συμ­βού­λιο της Ε­πι­κρα­τεί­ας και η υ­πό­θε­ση ή­ταν να δι­κα­στεί στις 10 του Ιούνη. Ό­μως “Χθες ο κ. Βε­λά­κης γνω­στο­ποί­η­σε ό­τι η υ­πό­θε­ση δε θα δι­κα­σθεί στις 10 Ιου­νί­ου, αλ­λά αρ­χές Σε­πτέμ­βρη, με­τά α­πό νέ­α α­να­βο­λή, την ο­ποί­α ζη­τά ο δι­καστής ει­ση­γη­τής. Θέ­λει σε γε­νι­κές γραμ­μές να συ­στη­θούν ταυ­τό­χρο­να δύ­ο προσφυ­γές για την ό­δευ­ση του α­γω­γού ΤΑΡ, αυτή των φο­ρέ­ων του νο­μού Κα­βά­λας με αυτή των φο­ρέ­ων του Νο­μού Σερ­ρών” (http://energypress.gr/4-6). Πρό­κει­ται για το δο­κι­μασμέ­νο και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό παι­χνί­δι των σα­μπο­τα­ρι­στών που προ­σφεύ­γουν στο ΣτΕ, αυ­τό κα­θυ­στε­ρεί την α­πό­φα­ση για χρό­νια, η ε­πέν­δυ­ση στα­μα­τά, αι­μορ­ραγεί οι­κο­νο­μι­κά και στο τέ­λος α­κυ­ρώ­νε­ται. Και ό­λα αυ­τά ε­νώ η ε­ται­ρεί­α του ΤΑΡ έ­χει α­να­κοι­νώ­σει ή­δη τις τι­μές των α­πο­ζη­μιώ­σε­ων της γης α­πό την ο­ποία θα διέλ­θει ο ΤΑΡ και ε­νώ ή­δη έ­χει προ­κη­ρυ­χθεί διε­θνής δια­γω­νι­σμός για την κα­τα­σκευ­ή του υ­πο­θα­λάσ­σιου τμή­μα­τος του α­γω­γού α­πό την Αλ­βα­νί­α έ­ως την Ι­τα­λί­α. 

Αυ­τήν την “κοι­νω­νι­κή συ­ναί­νε­ση και συμ­φω­νί­α των πο­λι­τών” κα­θώς και την υ­πο­νό­μευ­ση του ΤΑΡ την α­νέ­λα­βε ο ρω­σό­δου­λος υ­πουρ­γός “πα­ρα­γω­γι­κής κα­τα­στρο­φής” Λα­φα­ζά­νης να την προ­ω­θή­σει πα­ρα­πά­νω. “Ο κ. Λα­φα­ζά­νης εί­χε δε­σμευ­τεί α­πό την πρώ­τη η­μέ­ρα που α­νέ­λα­βε το υ­πουρ­γεί­ο ό­τι θα ε­ξα­ντλή­σει ό­λα τα πε­ρι­θώ­ρια που μπο­ρεί προς ό­φε­λος της το­πι­κής κοι­νω­νί­ας” (http://energypress.gr/22-6). Α­μέ­σως σχε­δόν με την α­νά­λη­ψη του υ­πουρ­γεί­ου ΠΑ­ΠΕΝ ε­πι­δί­ω­ξε να με­τα­βά­λει κομ­μά­τια της συμ­φω­νί­ας για τον α­γω­γό ΤΑΡ. “Η συγκε­κρι­μέ­νη ε­πι­δί­ω­ξη εστιά­στη­κε αρ­χι­κά στην αλ­λα­γή των ό­ρων κα­τα­σκευ­ής του α­γω­γού, με αι­τή­μα­τα που δεν μπο­ρού­σαν καν να ε­φαρ­μο­στούν ό­πως η ε­πι­βο­λή τε­λών διέ­λευ­σης σε ιδιω­τι­κό α­γω­γό (κά­τι που δεν ε­πι­τρέ­πε­ται α­πό την κοι­νο­τι­κή νο­μο­θε­σί­α). Η ελλη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση ή­θε­λε ε­πί­σης να δια­πραγ­μα­τευ­θεί την εί­σο­δό της στο με­το­χι­κό κε­φά­λαιο της κοι­νο­πρα­ξί­ας του α­γω­γού, αλ­λά α­πό τη στιγ­μή που αυτή η δυ­να­τό­τη­τα δεν υ­πάρ­χει, η ι­δέ­α ε­γκα­τα­λεί­φθη­κε εν τη γε­νέ­ση της” (http://energypress.gr/8-6). 

Γιατί ο Λαφαζάνης θέλει να ακυρώσει τον ΤΑΡ; 

Με­τά τα γε­γο­νό­τα της Ου­κρα­νί­ας και αρ­γό­τε­ρα την προ­σάρ­τη­ση της Κρι­μαί­ας α­πό την ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Ρω­σί­α η Ε­Ε άρ­χι­σε να α­να­ζη­τά ε­ναλ­λα­κτικούς τρό­πους ε­νερ­γεια­κής τρο­φο­δό­τη­σής της. Ή­δη η Ευ­ρώ­πη και κα­τά κύ­ριο λόγο η Γερ­μα­νί­α σε πο­λύ με­γά­λο βαθ­μό εί­ναι ε­νερ­γειακά ε­ξαρ­τη­μέ­νες α­πό το ρώ­σι­κο φυ­σι­κό α­έ­ριο, που συ­νο­λι­κά για την Ε­Ε εί­ναι πε­ρί­που 40%. Έ­νας πρώ­τος σύμ­μα­χος για την α­πε­ξάρ­τη­σή της α­να­ζη­τή­θη­κε στην άλ­λη πλευ­ρά του Α­τλα­ντικού, στις Η­ΠΑ. Έ­τσι, “Οι Ευ­ρω­παί­οι η­γέ­τες συμ­φώ­νη­σαν την προ­η­γού­με­νη εβδο­μά­δα ό­τι ε­πι­θυ­μούν να δια­φο­ρο­ποι­ή­σουν τις πη­γές απ’ ό­που προ­μη­θεύ­ο­νται ε­νέρ­γεια και οι Η­ΠΑ χά­ρη στις νέ­ες τε­χνο­λο­γί­ες έ­χει με­γά­λες πο­σό­τη­τες σχι­στο­λι­θι­κού α­ε­ρί­ου που μπο­ρεί να που­λή­σει στην Ευ­ρώ­πη” (Πη­γή: Α­ΠΕ-ΜΠΕ, 26-3-14). Αρ­γό­τε­ρα το Ιού­νη του ί­διου χρό­νου η Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Ε­πι­τρο­πή πα­ρου­σί­α­σε πρό­σφα­τα μια ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη στρα­τη­γι­κή για την ε­νί­σχυ­ση της α­σφά­λειας του ε­νερ­γεια­κού ε­φο­δια­σμού της Ευ­ρώ­πης. Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, η πρό­τα­ση της Κο­μισιόν προ­βλέ­πει μετα­ξύ άλ­λων: “Δια­φο­ρο­ποί­η­ση της προ­έ­λευ­σης των ει­σαγω­γών ε­νέρ­γειας και των διαύ­λων ε­φο­δια­σμού. Το 2013, το 39% των ει­σα­γω­γών φυσι­κού α­ε­ρί­ου στην Ε­Ε κατ’ ό­γκο προ­ερ­χό­ταν α­πό τη Ρω­σί­α, το 33% α­πό τη Νορ­βη­γί­α και το 22% α­πό τη Βό­ρεια Α­φρι­κή (Αλ­γε­ρί­α, Λι­βύ­η). Η Ε­Ε θα δια­τη­ρή­σει τις σχέ­σεις της με α­ξιό­πι­στους ε­ταί­ρους, πα­ράλ­λη­λα ό­μως θα ε­πι­διώ­ξει συμ­φω­νί­ες με νέ­ες χώ­ρες-ε­ταί­ρους και διαύ­λους ε­φο­δια­σμού, π.χ. στην πε­ριο­χή της Κα­σπίας Θά­λασ­σας” (http://energypress.gr/30-6-14). 

Με βά­ση λοι­πόν αυ­τήν την ε­νερ­γεια­κή πο­λι­τι­κή σχε­διά­στη­κε α­πό την Ε­Ε ο Νό­τιος διά­δρο­μος φυ­σικού α­ε­ρί­ου που στην ου­σί­α θα συ­γκρο­τη­θεί από τρεις α­γω­γούς (τον Νό­τιο Α­γω­γό του Καυ­κά­σου, τον Α­γω­γό Φυ­σι­κού Α­ε­ρί­ου της Α­να­το­λί­ας, αλ­λά και τον Α­γω­γό της Α­δρια­τι­κής), σε συν­δυα­σμό με την ε­νερ­γεια­κή δια­σύν­δε­ση με­τα­ξύ Ελ­λά­δας και Τουρ­κί­ας για τη με­τα­φο­ρά φυ­σικού αε­ρί­ου στην Ε­Ε α­πό την ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή της Κα­σπί­ας θά­λασ­σας, στον ο­ποί­ο βέ­βαια δεν θα υ­πήρ­χε ρώ­σι­κο φυ­σι­κό α­έ­ριο. Εί­ναι αυ­το­νό­η­το ό­τι ο Νό­τιος Διάδρο­μος πε­τυ­χαί­νει σε ση­μα­ντι­κό βαθ­μό την α­νε­ξαρ­τη­σί­α της Ε­Ε α­πό την ε­νέργεια της Ρω­σί­ας και α­δυ­να­τί­ζει ένα σο­βα­ρό στοι­χεί­ο εκ­βια­σμού εκ μέ­ρους του ρώ­σι­κου ι­μπε­ρια­λι­σμού α­πέ­να­ντι στην Ε­Ε.

Turkish ή Greek Stream

Στις αρ­χές του πε­ρα­σμέ­νου Δε­κέμ­βρη ο Πού­τιν κα­τά τη διάρ­κεια της ε­πί­σκε­ψής του στην Ά­γκυ­ρα δη­λώ­νει: “Αν η Ευ­ρώ­πη δεν ε­πι­θυ­μεί την υ­λο­ποί­η­ση του σχε­δί­ου, αυ­τό δεν θα υ­λο­ποι­η­θεί (σσ. η κα­τα­σκευ­ή του South Stream)” (Κα­θη­με­ρινή, 2-12). Ταυ­τό­χρο­να “Α­να­ζη­τώ­ντας τρό­πους να κα­λύ­ψει το κε­νό που δη­μιουργεί η μα­ταί­ω­ση του South Stream, ο κ. Πού­τιν α­να­κοί­νω­σε ό­τι θα με­γε­θύ­νει τον υ­πάρ­χοντα α­γω­γό Blue Stream, ο ο­ποί­ος συν­δέ­ει τη Ρω­σί­α με την Τουρ­κί­α. Ε­πι­πλέ­ον, α­νήγ­γειλε ό­τι η Μό­σχα “εί­ναι έ­τοι­μη να κα­τα­σκευά­σει έ­να άλ­λο σύ­στη­μα α­γω­γών και, αν αυ­τό κρι­θεί σκό­πι­μο, έ­ναν πρό­σθε­το κόμ­βο για τους πε­λά­τες μας στη Νό­τια Ευ­ρώ­πη, ο ο­ποί­ος θα βρί­σκε­ται σε τουρ­κι­κό έ­δα­φος, κο­ντά στα σύ­νο­ρα με την Ελ­λά­δα” (στο ί­διο). 

Α­μέ­σως με­τά βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με ε­πι­κε­φα­λής τη Βα­λα­βά­νη, υ­πεύ­θυ­νη του τμή­μα­τος ε­ξω­τε­ρι­κών υ­πο­θέ­σε­ών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, κα­τα­θέ­τουν ε­πε­ρώ­τηση στη Βου­λή, για­τί α­νη­συ­χούν μή­πως και η ση­με­ρι­νή κυ­βέρ­νη­ση δεν α­πα­ντήσει θετι­κά στις προ­τά­σεις του με­γά­λου α­φε­ντι­κού “…Ε­ρω­τά­ται ο αρ­μό­διος Υ­πουρ­γός: 1. Πώς α­ντι­λαμ­βά­νε­ται τον ε­πα­να­σχε­δια­σμό του α­γω­γού που προ­ωθεί η Ρω­σί­α σε σχέ­ση με τις α­νά­γκες, ε­νερ­γεια­κές και α­να­πτυ­ξια­κές, της ελ­ληνι­κής οι­κο­νο­μί­ας και σε σχέ­ση με τις γε­ω­πο­λι­τι­κές ι­σορ­ρο­πί­ες στη πε­ριοχή; 2. Τι προ­τί­θεται να κά­νει με τις α­νω­τέ­ρω ε­ξε­λί­ξεις και ποια η θέ­ση της Ελλη­νι­κής Κυ­βέρ­νη­σης α­πέ­να­ντι στη προ­σε­κτι­κή μεν, αλ­λά σα­φή πρό­σκλη­ση του Ρώ­σου Προ­έ­δρου να μη μεί­νει η χώ­ρα μας έ­ξω α­πό τις σχε­τι­κές διερ­γα­σί­ες; 4. Προ­τί­θε­ται να κά­νει σα­φές στους ε­ταί­ρους ό­τι προ­η­γεί­ται το συμ­φέ­ρον της Ελ­λά­δας και ι­διαί­τε­ρα αυ­τή τη στιγ­μή που δο­κι­μά­ζε­ται βί­αια η ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νί­α; Αν ναι, με ποιο τρό­πο σκο­πεύ­ει α­πό κοι­νού με άλ­λες εν­δια­φε­ρό­μενες κυ­βερ­νή­σεις να το θέ­σει στα όρ­γα­να και στους θε­σμούς της Ε.Ε.;” (Αυ­γή, 10-12-14). Η Βα­λα­βά­νη λοι­πόν ταυ­τί­ζει τα συμ­φέ­ρο­ντα της χώ­ρας μας με τα γε­ω­πο­λιτι­κά συμ­φέ­ρο­ντα της Ρω­σί­ας και κα­λεί την κυ­βέρ­νη­ση να α­να­λά­βει πρω­το­βουλί­ες μέ­σα στην Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση για την υ­λο­ποί­η­σή τους.

Η πρό­τα­ση αυ­τή του Πού­τιν -ό­ταν ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ βρέ­θη­κε πια στην ε­ξουσί­α- βρή­κε τον κα­λύ­τε­ρο και φα­να­τι­κό­τε­ρο υ­πο­στη­ρι­κτή της, στο πα­λιό δε­ξί χέ­ρι του Χ. Φλω­ρά­κη, του εκ των η­θι­κών αυ­τουρ­γών της δο­λο­φο­νί­ας του η­γέ­τη του α­λη­θι­νού ΚΚΕ Ν. Ζα­χα­ριά­δη, τον Λα­φα­ζά­νη. Στις 21 Α­πρι­λί­ου ο ε­πι­κε­φαλής της Gazprom Μί­λερ ε­πι­σκέ­πτε­ται την Ελ­λά­δα και εί­χε συ­νο­μι­λί­ες με Τσί­πρα και Λα­φαζά­νη. “Πη­γές που με­τεί­χαν στις συ­να­ντή­σεις α­νέ­φε­ραν ό­τι συμ­φω­νή­θη­κε η σύ­στα­ση ο­μά­δας ερ­γα­σί­ας για την προ­ώ­θη­ση του α­γω­γού με­τα­φο­ράς ρω­σι­κού αε­ρί­ου μέ­σω Ελ­λά­δας προς την Ευ­ρώπη, τον κα­θο­ρι­σμό του χρο­νο­δια­γράμ­ματος και ε­νός “ο­δι­κού χάρ­τη” που θα πε­ρι­γρά­φει τις αρ­μο­διό­τη­τες κά­θε πλευ­ράς. Δεν α­πέ­κλει­σαν ε­πί­σης την υ­πο­γρα­φή σχε­τι­κής συμ­φω­νί­α” (http://news247.gr/21-4). Ό­πως δήλω­σε στη σε συ­νέ­ντευ­ξη τύ­που που α­κο­λού­θη­σε ο Λα­φα­ζά­νης: “Η συ­νερ­γα­σί­α στον ε­νερ­γεια­κό το­μέ­α με­τα­ξύ Ελ­λά­δας και Ρω­σί­ας έ­χει ι­διαί­τε­ρη ση­μα­σί­α για ε­μάς. Συ­νε­χί­ζου­με τις συ­ζη­τή­σεις και ελ­πί­ζου­με σύ­ντο­μα να κα­τα­λή­ξουμε σε συμ­φω­νί­α που θα έ­χει ο­φέ­λη για τον ελ­λη­νι­κό λα­ό. Μια δυ­να­τή ελ­λη­νο­ρωσι­κή σχέ­ση μπο­ρεί να αλ­λάξει την ει­κό­να στην πε­ριο­χή μας και στον ευρω­πα­ϊ­κό χώ­ρο” (στο ί­διο). Ή­ταν τό­τε που ο Λα­φα­ζά­νης εί­πε ό­τι η Ρω­σί­α σε α­ντάλ­λαγ­μα για την κα­τα­σκευ­ή του Greek Stream (ό­πως τον α­πο­κά­λε­σε ο Λα­φα­ζά­νης) θα δώ­σει στην Ελ­λά­δα για τον α­γω­γό 5 δις ευ­ρώ ά­με­σα, πράγ­μα που ο Πού­τιν διέ­ψευ­σε αμέ­σως. Και τό­τε γέ­λα­σε και ο κά­θε πι­κρα­μέ­νος της χρε­ο­κο­πη­μέ­νης μας χώ­ρας με τη ρω­σο­δου­λί­α του Λα­φα­ζά­νη. 

Ό­μως τό­σο η Ε­Ε ό­σο και οι Η­ΠΑ α­ντέ­δρα­σαν “έ­ντο­να στα σχέ­δια για τον Turkish Stream, στο πλαί­σιο της πά­γιας θέ­σης τους για τη μεί­ωση της ε­νερ­γεια­κής ε­ξάρ­τη­σης και γε­νι­κό­τε­ρα της ρω­σι­κής ε­πιρ­ρο­ής στην Eυ­ρώ­πη” (http://energypress.gr/28-6). Παρό­λα αυ­τά ό­ταν ο Λα­φα­ζά­νης υ­πέ­γρα­φε στην Aγί­α Πε­τρού­πο­λη (το Λέ­νιν­γκρα­ντ δη­λα­δή) με τους Pώ­σους το μη δε­σμευ­τι­κό μνη­μό­νιο για το “Nό­τιο Eυ­ρω­πα­ϊ­κό Aγωγό” α­ε­ρί­ου, ό­πως ο­νο­μά­ζε­ται ε­πί­ση­μα ο Greek Stream, “η ρω­σι­κή Gazprom υ­πέ­γρα­φε έ­να άλ­λο “μνη­μό­νιο προ­θέ­σε­ων” με τη Royal Dutch Shell, τη γερ­μα­νι­κή E.ON και την αυ­στρια­κή OMV για την κα­τα­σκευ­ή δύ­ο ε­πι­πλέ­ον γραμ­μών με­τα­φο­ράς α­ε­ρί­ου στο σύ­στη­μα του α­γω­γού Nord Stream, ο ο­ποί­ος α­πό το 2011 συν­δέ­ει α­πευ­θεί­ας τη Pω­σί­α με τη Γερ­μα­νί­α, δια­σχί­ζοντας υ­πο­θα­λάσ­σια τη Bαλ­τι­κή” (στο ί­διο). Το σχέ­διο του ρώ­σι­κου ι­μπε­ρια­λισμού εί­ναι -και σε αυ­τό ε­ντάσ­σε­ται και ο α­γω­γός που θέ­λει ο Λα­φα­ζά­νης- πέ­ρα α­πό την ε­νερ­γεια­κή ε­ξάρ­τη­ση της Ε­Ε, η πα­ρά­καμ­ψη της Ου­κρα­νί­ας σαν χώ­ρα δια­με­τα­κό­μι­σης. Το να εί­ναι χώ­ρα δια­με­τα­κό­μι­σης εί­ναι ση­μα­ντι­κό για την Ου­κρα­νί­α και εί­ναι έ­να μέ­σο για να πε­τυ­χαί­νει κα­λύ­τε­ρους ό­ρους α­γο­ράς α­ερί­ου α­πό τη Μό­σχα και εί­ναι ε­πί­σης έ­να μέ­σο για να μπο­ρεί να α­ντιστέ­κε­ται στους εκ­βια­σμούς της. Έ­τσι “ο κα­θέ­νας α­πό τους δύ­ο α­γω­γούς, εί­τε ο Nord Steam ξεχω­ρι­στά, εί­τε ο Turkish Stream α­πό μό­νος του, μπο­ρεί να κα­λύ­ψει το κε­νό που θα α­φή­σει η πα­ρά­καμ­ψη της Oυ­κρα­νί­ας, στα τέ­λη του 2019, ό­ταν λή­ξει το συμ­βό­λαιο για την τράν­ζιτ διέ­λευ­ση, που έ­χει η Gazprom με το ου­κρα­νι­κό σύ­στη­μα” (στο ί­διο).  Πρό­κειται για μια ά­θλια στά­ση των Ευ­ρω­παί­ων υ­φε­σια­κών μο­νο­πω­λι­στών που που­λάνε την Ου­κρα­νί­α για να έ­χουν -ό­σο βέ­βαια θα τους ε­πι­τρέ­πει ο Πού­τιν- το φυ­σικό τους α­έ­ριο, αυ­ξά­νο­ντας τα δεσμά τους α­κό­μη πιο πο­λύ. Έ­τσι στις 19-6 σύμ­φωνα με την α­να­κοί­νω­ση του Υ­ΠΑ­ΠΕΝ “Υ­πο­γρά­φη­κε σή­με­ρα α­πό τον υ­πουρ­γό Παρα­γω­γι­κής Α­να­συ­γκρό­τη­σης Πε­ρι­βάλ­λο­ντος και Ε­νέρ­γειας Πα­να­γιώ­τη Λα­φα­ζάνη και α­πό τον υ­πουρ­γό Ε­νέρ­γειας της Ρω­σι­κής Ο­μο­σπον­δί­ας Alexander Novak, το ι­στο­ρικής ση­μα­σί­ας Μνη­μό­νιο Συ­νερ­γα­σί­ας για την κα­τα­σκευ­ή και λει­τουρ­γί­α του α­γω­γού με ρω­σι­κό φυ­σι­κό α­έ­ριο που θα πε­ρά­σει μέ­σα α­πό το ελ­λη­νι­κό έ­δα­φος και ο­νο­μά­ζε­ται Νό­τιος Ευ­ρω­πα­ϊ­κός Α­γω­γός.  Ε­πί­σης υ­πο­γρά­φη­κε με­τα­ξύ του υ­πουρ­γού Πα­ρα­γω­γι­κής Α­να­συ­γκρό­τησης Πε­ρι­βάλ­λο­ντος και Ε­νέρ­γειας Πανα­γιώ­τη Λα­φα­ζά­νη και του προ­έ­δρου της “Τρά­πε­ζας Α­νά­πτυ­ξης και Διε­θνών Οικο­νο­μι­κών Υ­πο­θέ­σε­ων, (Vnesheconombank-VEB)” Βλα­ντι­μίρ Ντι­μί­τριεφ Κοι­νή Δή­λω­ση για τη δημιουρ­γί­α κοι­νής ελ­λη­νο­ρω­σι­κής ε­ται­ρεί­ας, η ο­ποί­α θα κα­τα­σκευάσει και θα λει­τουρ­γή­σει τον νέ­ο α­γω­γό φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου” (http://energypress.gr/19-6).

Η κα­τάρ­γη­ση του ΤΑΡ και η κα­τα­σκευ­ή του ρώ­σι­κου α­γω­γού μό­νο δει­νά θα φέ­ρει στη χώ­ρα μας και μό­νο φα­σι­σμό πεί­να και κα­τα­στρο­φή. Εί­ναι χρέ­ος κάθε δη­μο­κρά­τη να α­ντι­στα­θεί στην ε­πα­πει­λού­με­νη κα­τάρ­γη­ση του ΤΑΡ.