Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ISIS: ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

 

Ο κτη­νώ­δης να­ζι­στι­κός στρα­τός του ISIS ε­ξα­πλώ­νε­ται σε διά­φο­ρες μουσουλ­μανι­κές χώ­ρες, α­πό τη Λι­βύ­η έ­ως το Πα­κι­στάν. Με την α­πα­ραί­τη­τη χρη­ματο­δό­τη­ση του ρω­σό­δου­λου Κα­τάρ, την κρυ­φή στή­ρι­ξη των ρω­σό­φι­λων κα­θε­στώτων Συ­ρί­ας και Ι­ράκ που τους ε­πέ­τρε­ψαν να σχη­μα­τί­σουν κρά­τος, αλ­λά και τον προ­βο­κα­τό­ρι­κο χει­ρι­σμό της η­γε­σί­ας Ο­μπά­μα,

οι δυ­νά­μεις του χα­λι­φά­του λει­τουρ­γούν σή­με­ρα σα μια γι­γα­ντιαί­α προ­βο­κά­τσια σε βά­ρος της Δύ­σης αλ­λά και των χω­ρών του Τρί­του κό­σμου που α­ντι­στέ­κο­νται λί­γο ή πο­λύ στο ρώ­σικο σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­στι­κό ε­πε­κτα­τι­σμό.

 

Η ση­μα­ντι­κό­τε­ρη συ­νει­σφο­ρά του ISIS στην υ­πό­θε­ση έμ­με­σης υ­πε­ράσπι­σης του Κρεμ­λί­νου εί­ναι, πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, ο α­πο­προ­σα­να­το­λι­σμός της Δύσης α­πό το ύ­ψι­στης ση­μα­σί­ας ζή­τη­μα του ρώ­σι­κου δια­με­λι­σμού της Ου­κρα­νί­ας, ε­νός σταθ­μού για τη στρα­τιω­τι­κή ε­πί­θε­ση της Μό­σχας ε­νά­ντια στην Ευ­ρώπη. Με τη βο­ή­θεια λοι­πόν των πρα­κτό­ρων και των φί­λων της μέ­σα στις δυ­τι­κές κυ­βερ­νή­σεις η ρω­σι­κή δι­πλω­μα­τί­α κα­τά­φε­ρε να πεί­σει τις ε­πιρ­ρε­πείς στη βρο­μιά μο­νο­πω­λια­κές α­στι­κές τά­ξεις των Η­ΠΑ και Ε­Ε ό­τι η α­πει­λή των τζι­χαντι­στών εί­ναι τό­σο με­γά­λη για ε­κεί­νες ώ­στε ε­πι­βάλ­λε­ται η δη­μιουρ­γί­α ε­νός πα­γκό­σμιου ρω­σο-δυ­τι­κού με­τώ­που για την α­ντι­με­τώ­πι­σή τους. Για να γί­νει μά­λι­στα πει­στι­κό­τε­ρη ως προς αυ­τό, ορ­γά­νω­σε βάρ­βα­ρες ε­κτε­λέ­σεις, μαζι­κές σφα­γές και δο­λο­φο­νι­κές ε­πι­θέ­σεις σε δυ­τι­κές χώ­ρες α­πό αυ­τά τα κα­θάρμα­τα σε μια προ­σπά­θεια να πεί­σει την κοι­νή γνώ­μη των χω­ρών αυ­τών να α­φήσουν στην ά­κρη το ου­κρα­νι­κό και να συ­νερ­γα­στούν μα­ζί της.       

Τη γραμ­μή αυ­τή της συ­νερ­γα­σί­ας υ­λο­ποιεί με ι­διαί­τε­ρο ζή­λο η η­γεσί­α Ο­μπά­μα των Η­ΠΑ έ­χο­ντας συ­μπτύ­ξει έ­να μέ­τω­πο συ­νερ­γα­σί­ας με τα φι­λο-σι­ι­τι­κά κα­θε­στώ­τα της Μέ­σης Α­να­το­λής, στο βά­θος με τον ά­ξο­να Ρω­σί­ας-Ι­ράν. Τα κα­θε­στώ­τα αυ­τά κα­τα­πιέ­ζουν α­πάν­θρω­πα το σουνι­τι­κό ι­σλα­μι­κό στοι­χείο, ε­πι­τρέ­πο­ντας έ­τσι στους σα­λα­φι­στές στη μορ­φή (πρό­κει­ται για μια κα­θυστε­ρη­μέ­νη, αυ­στη­ρή εκ­δο­χή του σου­νι­τι­κού ι­σλάμ) του ISIS να εμ­φα­νί­ζο­νται σαν “προ­στά­τες” του πα­γκό­σμιου σου­νι­τι­σμού. Ό­μως στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, κα­νένας λο­γι­κός άν­θρω­πος δε θα μπο­ρού­σε να υ­πο­φέ­ρει μια ζω­ή κά­τω α­πό τη μπό­τα τέ­τοιων ε­γκλη­μα­τιών γι’ αυ­τό ο σου­νι­τι­κός πλη­θυ­σμός της Συ­ρί­ας και του Ιράκ βρίσκε­ται ου­σια­στι­κά σή­με­ρα εν μέ­σω δύ­ο πυ­ρών. Κα­νέ­νας σου­νί­της δε θα προ­τι­μού­σε να πο­λε­μή­σει στις τά­ξεις του ι­ρα­κι­νού στρα­τού και στις σι­ιτι­κές πο­λι­το­φυ­λα­κές που τον συ­νο­δεύ­ουν αλ­λά και κα­νέ­ναν δε συ­γκι­νεί η από­πει­ρα της Δύ­σης να δη­μιουρ­γή­σει σώ­μα­τα α­ντί­στασης στον ISIS ό­ταν γνω­ρίζει ό­τι η πο­λι­τι­κή η­γε­μο­νί­α μιας τέ­τοιας κί­νη­σης θα βρί­σκε­ται πά­λι στα χέ­ρια του ι­ρα­κι­νού κα­θε­στώ­τος. 

Στη Συ­ρί­α οι προ­βο­κά­το­ρες του ISIS ο­δή­γη­σαν στην πο­λι­τι­κή ά­νο­δο του κουρ­δι­κού σο­σιαλ­φα­σι­σμού του ΡΚΚ για να ε­πι­τα­χύ­νουν την προ­σέγ­γι­ση της Ά­γκυ­ρας με το Κρεμ­λί­νο. Την ώ­ρα που η Κύ­προς συ­νά­πτει στρα­τιω­τι­κή συμ­μαχί­α με Αί­γυ­πτο και Ισ­ρα­ήλ, ο ISIS ε­πα­να­κά­μπτει χω­ρίς ου­σια­στι­κές δυ­νά­μεις στο Κο­μπα­νί, που βρί­σκε­ται α­νά­με­σα στις δύ­ο ε­λεγ­χό­με­νες α­πό το ΡΚΚ πε­ριοχές της Συ­ρί­ας στα σύ­νο­ρα με την Τουρ­κί­α, για να δώ­σει άλ­λη μια ευ­και­ρί­α στον ΡΚΚ να πά­ρει άλ­λη μια νί­κη γο­ή­τρου που θα στρι­μώ­ξει κι άλ­λο τον Ερ­ντογάν. Αυ­τός με τί­πο­τα, και σω­στά, δεν δέ­χε­ται συμ­μα­χί­α με το ΡΚΚ στο ό­νο­μα του α­ντι- ISIS α­γώ­να του Ο­μπά­μα. Για να βο­η­θή­σουν τον Ο­μπά­μα ενά­ντια στον Ερ­ντο­γάν οι κούρ­δοι σο­σιαλ­φα­σί­στες κα­τη­γό­ρη­σαν την τουρ­κι­κή κυ­βέρ­νη­ση ό­τι ε­πέ­τρε­ψε την εί­σο­δο των τζι­χα­ντι­στών στο έ­δα­φός της, μια κα­τη­γο­ρί­α πο­λύ σο­βα­ρή που ε­άν ε­πα­λη­θευ­τεί θα α­πο­μα­κρύ­νει α­κό­μα πε­ρισ­σό­τε­ρο τον Ερ­ντογάν α­πό τη Δύ­ση και θα τον στρέ­ψει α­νοι­χτά προς τη Μό­σχα. Η συμ­φω­νί­α για τον α­γω­γό α­ε­ρί­ου με την Gazprom α­πο­τε­λεί μια προ­ει­δο­ποί­η­ση. Ό­χι τυ­χαί­α, η σφα­γή α­μά­χων του Κο­μπά­νι ή­ταν α­πό τις πιο αι­μα­τη­ρές στη σύ­ντο­μη προ­βο­κα­τό­ρι­κη ι­στο­ρί­α του χα­λι­φά­του (βλ. El Pais, 26/6). 

Στρα­τη­γι­κό­τε­ρο α­πό την Τουρ­κί­α στό­χο α­πο­τε­λεί για τους προ­βο­κάτο­ρες η σχε­τι­κά α­νε­ξάρ­τη­τη α­πό τις υ­περ­δυ­νά­μεις Σα­ου­δι­κή Α­ρα­βί­α. Πρό­κειται για τον πιο σφο­δρό πο­λέ­μιο του ι­ρα­νι­κού ε­πε­κτα­τι­σμού στη Μέ­ση Α­να­τολή. Ή­ταν α­κρι­βώς η φι­λο-ι­ρα­νι­κή στρο­φή του Ο­μπά­μα, και κυ­ρί­ως η ανα­θε­ώ­ρηση της στά­σης του ως προς το πυ­ρη­νι­κό πρό­γραμ­μα της Τε­χε­ρά­νης, που ε­ξόρ­γισε τό­σο πο­λύ τους Σα­ου­δά­ρα­βες ώ­στε να υ­πο­γρά­ψουν συμ­φω­νί­α με τους Ρώ­σους για ε­πεν­δύ­σεις σε το­μείς κλει­διά ό­πως εί­ναι η ε­νέρ­γεια, οι συ­γκοι­νω­νί­ες, η ε­ξε­ρεύ­νη­ση του δια­στή­μα­τος κ.ά. Α­ντί­στρο­φα, παί­ζο­ντας με τα α­ντι-ι­ρα­νικά α­να­κλα­στι­κά της σα­ου­δα­ρα­βι­κής η­γε­σί­ας, η Ρω­σί­α του Πού­τιν πρό­σφε­ρε στο Ριά­ντ την ψευ­δαί­σθη­ση μιας πο­λι­τι­κής “α­να­βάθ­μι­σης” που θα έ­φερ­νε την Τεχε­ρά­νη σε πιο δυ­σχε­ρή θέ­ση. Για να ε­πι­σπεύ­σουν αυ­τή την κί­νη­ση οι τζιχα­ντι­στές α­να­τί­να­ξαν σι­ι­τι­κό τέ­με­νος στη σα­ου­δα­ρα­βι­κή πό­λη Ντα­μάμ. Η ε­πίθε­ση - δεύ­τε­ρη μέ­σα στο ε­ξά­μη­νο - φι­λο­δο­ξεί να πυ­ρο­δο­τή­σει το σε­κτα­ρι­στικό πό­λε­μο μέ­σα στη χώ­ρα, κά­τι που διευ­κο­λύ­νει α­φά­ντα­στα η σε ε­ξέ­λι­ξη ά­δι­κη αλ­λά και α­νό­η­τη ε­πέμ­βα­ση του Ριά­ντ στην Υε­μέ­νη ε­νά­ντια στους φι­λο-ι­ρανούς σι­ί­τες Χού­τι.              

Α­κό­μα μα­κρύ­τε­ρα, στα σύ­νο­ρα Αφ­γα­νι­στάν και Πα­κι­στάν, οι προ­βο­κάτο­ρες του ISIS συ­γκρο­τούν πυ­ρή­νες και ε­τοι­μά­ζουν α­θό­ρυ­βα την α­νά­πτυ­ξή τους ε­κεί προ­κει­μέ­νου να πλή­ξουν το ε­θνο­α­νε­ξαρ­τη­σια­κό σή­μερα κί­νη­μα των Ταλι­μπάν. Ό­σο ι­σχυ­ρο­ποιού­νται στο έ­δα­φος και κα­τα­λαμ­βά­νουν νέ­ες πό­λεις με την α­νο­χή του ι­ρα­κι­νού και συ­ρια­κού στρα­τού που δεν τους πο­λε­μά α­πο­τε­λεσμα­τι­κά, η α­κτι­νο­βο­λί­α τους αυ­ξά­νει διε­θνώς και ο­λο­έ­να νέ­ες ι­σλα­μο­φα­σι­στι­κές δυ­νά­μεις ε­πι­ζη­τούν τη συμ­μα­χί­α μα­ζί τους, α­πό τη Νι­γη­ρί­α ως την Ιν­δο­νη­σί­α και το Ουζ­μπε­κι­στάν. Προς το πα­ρόν η η­γε­σί­α των Τα­λι­μπάν έ­χει κα­ταγγεί­λει τα κτή­νη του ISIS. Ό­σο ό­μως αυ­τά θα ι­σχυ­ρο­ποιού­νται η συμ­μα­χί­α των πρώ­των εί­τε με τους τζι­χα­ντι­στές, εί­τε με τη ρω­σό­δου­λη κυ­βέρνη­ση του Αφγα­νι­στάν θα γί­νε­ται ο­λο­έ­να ευ­κο­λό­τε­ρη. 

Οι τε­λευ­ταί­ες συν­δυα­σμέ­νες ε­πι­θέ­σεις σε Γαλ­λί­α, Τυ­νη­σί­α και Κου­βέιτ ρί­χνουν νέ­ο νε­ρό στο μύ­λο αυ­τής της σύν­θε­της προ­βο­κά­τσιας στο μου­σουλμα­νι­κό κό­σμο που λει­τουρ­γεί υ­πέρ του ά­ξο­να Ρω­σί­ας-Ι­ράν και ε­νά­ντια στη συ­γκρό­τη­ση ε­νός δη­μο­κρα­τι­κού α­ντι-ι­σλα­μο­φα­σι­στικού με­τώ­που μέ­σα στο μου­σουλ­μα­νι­κό κό­σμο που θα ή­ταν ο κα­λύ­τε­ρος εγ­γυ­η­τής της συ­ντρι­βής των καθαρ­μά­των του ISIS και της α­πο­τρο­πής του σε­κτα­ρι­στι­κού πο­λέ­μου.