Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΟΙ ΦΑΙΟ-”ΚΟΚΚΙΝΟΙ” ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΛΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

 

Παρ’ ό­λες τις προ­ε­κλο­γι­κές δε­σμεύ­σεις του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, η διακυ­βέρ­νησή του ε­ξε­λίσ­σε­ται σε α­πο­θέ­ω­ση του νε­πο­τι­σμού και της α­δια­φά­νειας στη στε­λέ­χω­ση της δη­μό­σιας διοί­κη­σης. Α­πό τις πρώ­τες κιό­λας μέ­ρες πα­ρα­κο­λου­θού­με τη σπου­δή με την ο­ποί­α η κυ­βέρ­νη­ση ε­πι­χει­ρεί να ε­λέγ­ξει τον κρα­τι­κό μη­χα­νι­σμό στε­λε­χώ­νο­ντάς τον με “υμε­τέ­ρους” -κομ­μα­τι­κούς, συγ­γε­νείς και φί­λους - και

παύ­ο­ντας με το έ­τσι θέ­λω τα ε­νερ­γά του στε­λέ­χη ξε­κι­νώ­ντας α­πό τους γ.γ. και τους συμ­βού­λους των υ­πουρ­γεί­ων και φτά­νο­ντας μέ­χρι την καλ­λιτε­χνι­κή διεύ­θυν­ση του Ε­θνι­κού Θε­ά­τρου η ο­ποί­α άλ­λα­ξε μέ­σα σε μια νύ­χτα ύ­στε­ρα α­πό α­παί­τη­ση του υ­φυ­πουρ­γού πο­λι­τι­σμού. Έ­να πρό­σφα­το κρού­σμα αυτής της τά­σης έρ­χε­ται α­πό το χώ­ρο της υ­γεί­ας με τον αρ­μό­διο υ­πουρ­γό να καρα­το­μεί ε­ντε­λώς αυ­θαί­ρε­τα τις διοι­κή­σεις των δη­μό­σιων νο­σο­κο­μεί­ων. 

“Με τρο­πο­λο­γί­α που κα­τέ­θε­σε το βρά­δυ της Τρί­της ο υ­πουρ­γός κ. Κουρου­μπλής σε σχέ­διο νό­μου του υ­πουρ­γεί­ου Διοι­κη­τι­κής Με­ταρ­ρύθ­μι­σης για τον Κώ­δι­κα Ι­θα­γέ­νειας ζη­τεί να του δο­θεί νο­μο­θε­τι­κή ε­ξου­σιο­δό­τη­ση ώ­στε να μπο­ρεί να α­πο­πέ­μπει χω­ρίς αι­τιο­λο­γί­α και χω­ρίς α­πο­ζη­μί­ω­ση τους διοι­κη­τές και τους α­να­πληρω­τές διοι­κη­τές των νο­σο­κο­μεί­ων” γρά­φει το Πρώ­το Θέ­μα στις 24/6. Έ­τσι, εν μέ­σω της θη­τεί­ας τους - που ο υ­πουρ­γός ζη­τά α­πό δω και μπρος να μειω­θεί α­πό 3 σε 2 έ­τη - τα εν λό­γω στε­λέ­χη διώ­χνο­νται α­πό τις θέ­σεις ευ­θύ­νης που τους εί­χαν α­να­τε­θεί ε­πει­δή κά­ποιος έ­τσι α­πο­φά­σι­σε και έ­τσι διέ­τα­ξε ό­ταν ο νό­μος το­πο­θέ­τησής τους ό­ρι­ζε ό­τι αυ­τό μπο­ρού­σε να γί­νει μό­νο ε­φό­σον α­ξιο­λο­γη­θούν και κρι­θούν α­κα­τάλ­λη­λα και μά­λι­στα ό­τι, εκτός ε­άν συ­ντρέ­χει κά­ποιος πο­λύ σο­βα­ρός λό­γος για το α­ντί­θε­το, δι­καιού­νται και α­πο­ζη­μί­ω­ση. 

Για τις αυ­θαί­ρε­τες ε­νέρ­γειές του ο υ­πουρ­γός ε­πι­κα­λεί­ται την ανά­γκη “εύ­ρυθ­μης λει­τουρ­γί­ας” των νο­σο­κο­μεί­ων και την “α­δυ­να­μί­α ά­σκη­σης των κα­θη­κό­ντων” των διοι­κη­τών και υ­πο­διοι­κη­τών. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, το φαιο-”κόκ­κι­νο” κα­θε­στώς θέ­λει τον α­πό­λυ­το έ­λεγ­χο των κρα­τι­κών δο­μών, και ό­χι διοι­κή­σεις που θα μπο­ρού­σαν να προ­κα­λέ­σουν πο­λι­τι­κό πρό­βλη­μα στην κυ­βέρ­νη­ση π.χ. κα­ταγ­γέλ­λο­ντας τα προ­βλή­μα­τα χρη­μα­το­δό­τη­σης που η ί­δια προκα­λεί, ή μην κα­λύ­πτο­ντας τα ρου­σφέ­τια ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στο συ­γκε­κρι­μέ­νο χώ­ρο και την κα­θε­στω­τι­κά ορ­γα­νωμένη δια­φθο­ρά, ή ερ­χό­με­νες σε α­ντι­πα­ρά­θε­ση με τις τρα­μπού­κι­κες ει­σβο­λές των να­ζί στα νο­σο­κο­μεί­α. Εί­ναι η αρ­χή για την επι­βο­λή ε­νός κα­θε­στώ­τος τρό­μου σε ο­λό­κλη­ρο το δη­μό­σιο που θα συ­νο­δεύ­ε­ται από τη με­γα­λύ­τε­ρη δια­φθο­ρά και σα­πί­λα που έ­χου­με δει πο­τέ.