Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η ΑΠΑΤΗΛΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

Ο να­ζι­στής Πού­τιν στην κοι­νή συ­νέ­ντευ­ξη τύ­που με τον Τσί­πρα, ό­ταν αυ­τός ε­πι­σκέ­φτη­κε τη Μό­σχα, α­να­φέρ­θη­κε με­τα­ξύ άλ­λων και στα ζη­τή­μα­τα των ε­μπο­ρι­κών συ­ναλ­λα­γών Ρω­σί­ας και Ελ­λά­δας. Εί­πε ο Πού­τιν: “συ­ζη­τή­σα­με τη συνερ­γα­σί­α με­τα­ξύ των χω­ρών μας, αλ­λά και θέματα της πε­ρι­φε­ρεια­κής συ­νεργα­σί­ας. Ι­διαί­τε­ρη ση­μα­σί­α δό­θη­κε στον το­μέ­α του ε­μπο­ρί­ου.

 Πέ­ρυ­σι ο τζίρος του ε­μπο­ρί­ου ή­ταν 4,2 δισ. δο­λά­ρια, δη­λα­δή μειώ­θη­κε κα­τά 40% ε­ξαι­τί­ας των κυρώ­σε­ων της Ρω­σι­κής Ο­μο­σπον­δί­ας και της πτώ­σης των τι­μών του πε­τρε­λαί­ου. Ω­στό­σο, θα κα­τα­βάλ­λου­με προ­σπά­θειες προ­κει­μέ­νου να ε­πα­να­φέ­ρου­με το εμπό­ριο με­τα­ξύ των χω­ρών μας στο προ­η­γού­με­νο ε­πί­πε­δο. Σ’ αυ­τό θα συμ­βά­λει η διευ­θέ­τη­ση του κοι­νού σχε­δί­ου δρά­σε­ων για το 2015-2016" ( http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231399018). 

 

Τι α­κρι­βώς εν­νο­εί ο Πού­τιν; Διό­τι ε­δώ στην Ελ­λά­δα τα κά­θε λο­γής πα­πα­γα­λά­κια του Σύ­ρι­ζα, με πρώ­το και κα­λύ­τε­ρο τον αρ­χη­γό του  δή­θεν “α­ρι­στερού ρεύ­μα­τος” του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, τον Λα­φα­ζά­νη α­να­μα­σούν μια σει­ρά α­πό χο­ντρο­κομμέ­να ψέ­μα­τα. Με­ρι­κοί μά­λι­στα πι­στεύ­ουν ό­τι η σω­τη­ρί­α της χώ­ρας μας βρίσκε­ται στις ε­μπο­ρι­κές της σχέ­σεις μας με τη Ρω­σί­α. Τα στοι­χεί­α ό­μως λέ­νε άλλα, τε­λεί­ως δια­φο­ρε­τι­κά πράγ­μα­τα.

Οι ει­σα­γω­γές (1) και οι ε­ξα­γω­γές της χώ­ρας μας (σε ε­κατ. ευ­ρώ) τα δύ­ο τελευ­ταί­α χρό­νια με την Ε­Ε  και με ο­ρι­σμέ­νες χώ­ρες φαί­νο­νται στον πα­ρα­κάτω πί­να­κα:

eisagoges exag

Πα­ρα­τη­ρού­με ό­τι τις πε­ρισ­σό­τε­ρες ει­σα­γω­γές η χώ­ρα μας τις κά­νει α­πό τη Ρω­σί­α και  το με­γα­λύ­τε­ρο ε­μπο­ρι­κό έλ­λειμ­μα, το ο­ποί­ο συμ­βάλ­λει α­ποφα­σι­στι­κά στην αύ­ξη­ση του χρέ­ους εί­ναι πά­λι με τη Ρω­σί­α. Α­ντί­θε­τα η Ρω­σί­α βρί­σκε­ται στην 20η θέ­ση α­πό την ά­πο­ψη των εξαγω­γών της χώ­ρας μας, συμ­βάλλο­ντας έ­τσι α­σή­μα­ντα στην οι­κο­νο­μι­κή ε­νί­σχυ­σή της.

Σύμ­φω­να μά­λι­στα με τα στοι­χεί­α του πί­να­κα κα­ταρ­ρέ­ει η θε­ω­ρί­α των ψευ­το­α­ρι­στε­ρών οι­κο­νο­μο­λό­γων ό­τι η Γερ­μα­νί­α θέ­λει την Ελ­λά­δα για να πουλά τα ε­μπο­ρεύ­μα­τά της και αυτό σε συν­δυα­σμό με το γε­γο­νός ό­τι οι ε­ξα­γω­γές της Γερμα­νί­ας στην Ελ­λά­δα α­πο­τε­λούν το 0,2% των συ­νο­λι­κών της ε­ξα­γω­γών.

Ε­πει­δή δε πολ­λά  λέ­νε για την ε­νί­σχυ­ση του του­ρι­σμού α­πό τη Ρω­σί­α ας δού­με τι λέ­νε πά­λι τα στοι­χεί­α (α­φή­νου­με κα­τά μέ­ρος τα “κα­νό­νια” που έ­ριξαν πολ­λά ρώ­σι­κα του­ρι­στι­κά πρα­κτο­ρεί­α που χρε­ο­κό­πη­σαν και δεν πλή­ρω­σαν τα ελ­λη­νι­κά ξε­νο­δο­χεί­α). 

Τα στοι­χεί­α για τις α­φί­ξεις του­ρι­στών(2):

tourismos1

Εύ­κο­λα μπο­ρού­με να δού­με α­πό τον πα­ρα­πά­νω πί­να­κα ό­τι το “θα μας σώσουν οι Ρώ­σοι του­ρί­στες” εί­ναι έ­να α­κό­μα με­γά­λο ψέ­μα, α­πό τα τό­σα που συνη­θί­ζει να λέ­ει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

Λε­φτά πα­ρά­γο­νται μό­νο α­πό την πα­ρα­γω­γι­κή δια­δι­κα­σί­α, κυ­ρί­ως α­πό τα ερ­γο­στά­σια και ι­διαί­τε­ρα α­πό τη βα­ριά βιο­μη­χα­νί­α. Αυ­τήν που οι ψευ­το­αρι­στε­ροί ρω­σό­δου­λοι τό­σα χρό­νια κα­τα­στρέ­φουν συ­στη­μα­τι­κά.

 

(1)Πη­γή: Ε­πε­ξερ­γα­σί­α στοι­χεί­ων ΕΛ.ΣΤΑΤ. α­πό το ΚΕ­ΕΜ (ΚΕ­ΝΤΡΟ  Ε­ΞΑ­ΓΩΓΙ­ΚΩΝ  Ε­ΡΕΥ­ΝΩΝ  &  ΜΕ­ΛΕ­ΤΩΝ). Τα στοι­χεί­α και για τα δύ­ο έ­τη εί­ναι προ­σω­ρι­νά, αλλά α­πέ­χουν ε­λά­χι­στα ή κα­θό­λου α­πό τα ο­ρι­στι­κά.

(2)Πη­γή: Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δος, ο­ρι­στι­κά στοι­χεί­α.

Σχετικά Άρθρα