Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

 

Τε­λευ­ταί­α ο­λο­έ­να και πε­ρισ­σό­τε­ρο καλ­λιερ­γεί­ται α­πό ε­πί­ση­μα χεί­λη στη χώ­ρα μας έ­να κλί­μα πο­λε­μι­κής έ­ντα­σης ε­νά­ντια στην Ε­νω­μέ­νη Ευ­ρώπη. Έ­να τέ­τοιο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα εί­ναι π.χ. η δή­λω­ση που έ­κα­νε πρόσφα­τα ο υ­πουρ­γός υ­γεί­ας Π. Κου­ρου­μπλής με α­φορ­μή το ζή­τη­μα των γε­νο­σή­μων: “Α­πο­φά­σι­σα πως στη συ­ντα­γο­γρά­φη­ση των γε­νο­σή­μων θα πρέ­πει να γρά­φε­ται και η ε­μπο­ρι­κή ο­νο­μα­σί­α,

αλ­λά κά­ποιοι με… έ­δω­σαν στην τρό­ι­κα και μου ζη­τήθη­κε ο λό­γος (…) Κά­ποιοι με δώ­σα­νε, υ­πάρ­χουν στην Ελ­λά­δα α­πό την ε­πο­χή των Θερ­μο­πυ­λών. Υ­πήρ­χαν και Λε­ω­νί­δες και Ε­φιάλ­τες” (Τα Νέ­α, 4/5).

Σύμ­φω­να με αυ­τή τη λο­γι­κή, οι σχέ­σεις της χώ­ρας μας με τις υ­πό­λοι­πες χώ­ρες της Έ­νω­σης δεν εί­ναι ε­ται­ρι­κές αλ­λά σχέ­σεις α­πό­λυ­τα ε­χθρι­κές, τό­σο πο­λύ ώ­στε ό­ποιος κα­ταγ­γέλ­λει έ­ναν υ­πουρ­γό αυ­τής της χώ­ρας στην Ε­Ε εί­ναι κα­τα­δό­της του ε­χθρού, για τον ο­ποί­ο σε μια πιο “προ­ο­δευ­τι­κή” μη “κα­τοχι­κή” ε­πο­χή θα ά­ξι­ζε ε­κτέ­λε­ση. Για τύ­πους σαν τον Κου­ρου­μπλή ο σε­βα­σμός στους κα­νό­νες που θέ­τει για το κά­θε κρά­τος-μέ­λος η ε­θε­λο­ντι­κή αυ­τή έ­νω­ση κρα­τών πα­ρου­σιά­ζε­ται ως πο­λι­τι­κή υ­πο­δού­λω­ση στην Ε­Ε και η πα­ρα­μο­νή της χώρας μας ε­κεί σαν “ξέ­νη κα­το­χή”. Εί­ναι μια α­ντί­λη­ψη που ε­ξυ­πη­ρε­τεί πρώ­τα απ’ ό­λους τη ρω­σι­κή υ­περ­δύ­να­μη, η ο­ποί­α για δε­κα­ε­τί­ες ε­πο­φθαλ­μιά τη χώ­ρα μας και θέ­λει να την υ­πο­δου­λώ­σει α­πο­κό­πτω­ντας την α­πό τη δυ­τι­κή Ευ­ρώ­πη με ό­χη­μα τους πρά­κτο­ρές της στο ε­σω­τε­ρι­κό που έ­χουν σαν ε­μπρο­σθο­φυ­λα­κή τους την ε­ξαι­ρε­τι­κά χα­μερ­πή ελ­λη­νι­κή πο­λι­τι­κή η­γε­σί­α. 

Αυ­τή η α­ντί­λη­ψη δι­καιο­λο­γεί ο­ποια­δή­πο­τε βρο­μιά σε βά­ρος των ε­ταί­ρων μας στην Ε­Ε, εί­τε αυ­τή παίρ­νει τη μορ­φή της ε­ξα­πά­τη­σης, εί­τε α­κό­μα και του εκ­βια­σμού. Και το ελ­λη­νι­κό ρω­σό­δου­λο κα­θε­στώς έ­χει δια­πρέ­ψει σε παρό­μοιες δραστη­ριό­τη­τες, για να α­να­φέ­ρου­με εν­δει­κτι­κά μό­νο το μα­κρο­χρόνιο υ­πο­χθό­νιο σα­μπο­τάζ της πα­ρα­γω­γι­κής βά­σης της ε­θνι­κής μας οι­κο­νο­μί­ας, την πλα­στο­γρά­φη­ση των οι­κο­νο­μι­κών δε­δο­μέ­νων προ­κει­μέ­νου να ε­ντα­χθεί η χώ­ρα στο κοι­νό νό­μι­σμα για να α­να­τι­νά­ζουν οι πρά­κτο­ρες της Ρω­σί­ας και το κοι­νό νό­μι­σμα και τη χώ­ρα μας, τη διαρ­κή α­θέ­τη­ση συμ­φω­νιών που έ­χει υ­πογρά­ψει, τον εκ­βια­σμό πά­νω στον κίν­δυ­νο ε­νός grexit προ­κει­μέ­νου να της χα­ρι­στεί  μια νέ­α α­τέ­λειω­τη  κα­τα­στρο­φι­κή δα­νειο­δό­τη­ση. Οι γκέ­μπελ­ς του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έχουν σή­με­ρα α­ντιστρέ­ψει την α­λή­θεια ι­σχυ­ρι­ζό­με­νοι ό­τι η Ευ­ρώ­πη εκ­βιάζει την πε­ρή­φα­νη Ελ­λά­δα για να τη γο­να­τί­σει. Η α­λή­θεια εί­ναι πως οι ί­διοι φέρ­νουν την υ­πο­τέ­λεια, την πεί­να και το φα­σι­σμό στη χώ­ρα μας με το να στοι­χίζο­νται πί­σω α­πό τις πιο ε­πι­θε­τι­κές και φα­σι­στι­κές δυ­νάμεις του πλα­νήτη, βλ. συμ­μα­χί­α Ρω­σί­ας-Κί­νας, προ­σφέ­ρο­ντάς τους τρά­πε­ζες, λι­μά­νια, του­ρι­στι­κή γη κ.ά. αλ­λά κυ­ρί­ως τε­ρά­στια πο­λι­τι­κή στή­ρι­ξη στα με­γά­λα τους ε­γκλή­ματα, ό­πως εί­ναι σή­με­ρα ο δια­με­λι­σμός της Ου­κρα­νί­ας, η νο­μι­σμα­τι­κή α­πο­σύν­θε­ση, η πο­λι­τι­κή διά­σπαση και η ε­νερ­γεια­κή πε­ρι­κύ­κλω­ση της Ευ­ρώ­πης. 

Το πο­λε­μι­κό κλί­μα που ε­πι­κρα­τεί πράγ­μα­τι μυ­ρί­ζει κα­το­χή και υ­πο­τέλεια, μό­νο που αυ­τή δεν φέ­ρει τα χρώ­μα­τα της Ε­νω­μέ­νης Ευ­ρώ­πης, αλ­λά των πατρώ­νων των Κου­ρου­μπλή­δων.