Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ

 

Σύμ­φω­να με α­να­κοί­νω­ση της Ελ­λη­νι­κής Συ­νο­μο­σπον­δί­ας Ε­μπο­ρί­ου και Ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας (Ε­ΣΕΕ), θα πρέ­πει να υ­πάρ­ξει ά­με­σα συμ­φω­νί­α με τους πι­στω­τές, δια­φο­ρε­τι­κά δεν θα μπο­ρέ­σει η οι­κο­νο­μί­α της χώ­ρας να λει­τουργή­σει. “Κά­θε η­μέ­ρα που περ­νά­ει χω­ρίς να υ­πάρ­χει συμ­φω­νί­α α­νά­με­σα στην κυ­βέρ­νη­ση και τους δα­νει­στές χά­νο­νται 22,3 ε­κατ. ευ­ρώ α­πό το Α­ΕΠ της χώ­ρας, κά­θε 24 ώ­ρες κλεί­νουν 59 ε­πι­χει­ρή­σεις και μειώ­νε­ται η πλή­ρης α­πα­σχό­λη­ση κατά 613 θέ­σεις ερ­γα­σί­ας”

(http://www.iefimerida.gr/18-5). Ό­πως ε­κτι­μά­ται κα­τά το πρώ­το ε­ξά­μη­νο του 2015 θα υ­πάρ­ξουν πά­νω α­πό 8500 λου­κέ­τα στην α­γο­ρά. Η Ε­ΣΕ­Ε α­να­φέ­ρει ό­τι η α­γορά βρί­σκε­ται σε α­κι­νη­σί­α, οι ε­νέ­σεις ρευ­στό­τη­τας δεν μπο­ρούν να την συ­νε­φέ­ρουν και “πλέ­ον θέ­λει “με­τάγ­γι­ση αί­μα­τος” του­λά­χι­στον 25 δισ. ευ­ρώ για να ε­πανεκ­κι­νή­σει” (στο ί­διο). Και συ­νε­χί­ζει η α­να­κοί­νω­ση “Στο πρώ­το τε­τρά­μη­νο του έ­τους ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός εμ­φα­νί­ζει, προς έκ­πλη­ξη ό­λων, πρω­το­γε­νές πλε­όνα­σμα ύ­ψους 2,16 δισ. ευ­ρώ, ό­ταν οι προ­βλέ­ψεις ή­ταν να δια­μορ­φω­θεί πρω­το­γε­νές έλ­λειμ­μα της τά­ξης των 287 ε­κατ. ευ­ρώ. Οι δα­πά­νες δια­μορ­φώ­νο­νται πε­ρί­που στα 2 δισ. ευ­ρώ, κά­τω α­πό το στό­χο, ε­πι­βε­βαιώ­νο­ντας ό­τι η κυ­βέρ­νηση έ­χει προ­χω­ρή­σει σε “ε­σω­τε­ρι­κή στά­ση πλη­ρω­μών”, η ο­ποί­α ό­μως έ­χει ο­δη­γή­σει σε “ασφυ­ξί­α” την εγ­χώ­ρια οι­κο­νο­μί­α.. Α­να­φο­ρι­κά με τη ρευ­στό­τη­τα στην α­γο­ρά, το 95% των αι­τη­μά­των χο­ρή­γη­σης δα­νεί­ων α­πορ­ρί­πτε­ται κα­θη­με­ρι­νά α­πό τις ε­μπο­ρικές τρά­πε­ζες, κα­τό­πιν ε­ντολών και κα­νό­νων της Ε­ΚΤ στην ΤτΕ και πλέ­ον μόνο 1 στις 10 μι­κρο­με­σαί­α ε­πι­χεί­ρη­ση ζη­τά δα­νειο­δό­τη­ση α­πό τις συ­στη­μι­κές τρά­πε­ζες. Α­κό­μη, η α­πορ­ρό­φη­ση των χρη­μα­το­δο­τι­κών ερ­γα­λεί­ων για την ε­πι­χειρη­μα­τι­κή ρευ­στό­τη­τα δεν υ­περ­βαί­νει το 40% και στη χρη­μα­το­δό­τη­ση του εμπο­ρί­ου μό­λις το 12%”. Εί­ναι ο­λο­φά­νε­ρο ό­τι ό­σο η ρω­σό­δου­λη κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙΖΑ συ­νε­χί­ζει αυ­τή την τα­κτι­κή, τό­σο η οι­κο­νο­μί­α της χώ­ρας θα συρ­ρι­κνώ­νε­ται.