Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΑΜΠΟΤΑΡΙΣΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΝΙΑ ΕΝΩ ΖΗΤΑΕΙ ΔΑΝΕΙΚΑ

 

Η α­νά­πτυ­ξη της πα­ρα­γω­γής εί­ναι ο μό­νος  δρό­μος για να πα­ρα­χθεί κοι­νω­νι­κός πλού­τος και στη συ­νέ­χεια να μοι­ρα­στεί στα μέ­λη της κοι­νω­νί­ας. Πως θα μοι­ρα­στεί, αυ­τό το α­πο­φα­σί­ζει η τα­ξι­κή πά­λη. Αλ­λά για να μοι­ρα­στεί κά­τι πρέ­πει πρώ­τα να υ­πάρ­ξει. Δεν χρειά­ζε­ται να εί­ναι κα­νείς βα­θυ­στό­χα­στος μαρξι­στής ή α­στός οι­κο­νο­μο­λό­γος των κο­ρυ­φαί­ων πα­νε­πι­στη­μί­ων. Το λέει η α­πλή λο­γι­κή. 

 

Α­ντί­θε­τα λοι­πόν α­πό αυ­τή την κοι­νή λο­γι­κή τα ρω­σό­δου­λα κόμ­μα­τα, σα­μπο­τά­ρουν ε­δώ και χρό­νια την ελ­λη­νι­κή οι­κο­νο­μί­α κλεί­νο­ντας ε­πι­χει­ρήσεις, κυ­ρί­ως βιο­μη­χα­νι­κές και ε­μπο­δί­ζο­ντας να α­νοί­ξουν νέ­ες. Με δή­θεν οι­κο­λο­γι­κά προ­σχή­μα­τα ή με πρό­σχη­μα την προ­στα­σί­α αρ­χαιο­λο­γι­κών χώ­ρων ή το πρό­σχη­μα της μό­λυν­σης ή με την τε­ρα­τώ­δη αύ­ξη­ση του κό­στους πα­ρα­γω­γής μέ­σα α­πό φό­ρους και υ­ψη­λό κό­στος ε­νέρ­γειας ε­μπο­δί­ζε­ται να λει­τουρ­γή­σει κά­θε νέ­α επέν­δυ­ση και ταυ­τό­χρο­να η μια με­τά την άλ­λη βιο­μη­χα­νί­ες κλείνουν. Ι­διαί­τε­ρα το υ­ψη­λό ε­νερ­γεια­κό και φο­ρο­λο­γι­κό κό­στος τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια έ­χει κλεί­σει το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος της βιο­μη­χα­νί­ας, και σχε­δόν ό­λη τη χα­λυ­βουρ­γί­α. 

Με­τά την ά­νο­δο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στην ε­ξου­σία ό­λο το οι­κο­νο­μι­κό κλί­μα ε­πι­δει­νώ­θη­κε α­κό­μη πε­ρισ­σό­τε­ρο. Σε αυ­τό κα­θο­ρι­στι­κό ρό­λο έ­παι­ξε και ε­ξακο­λου­θεί να παί­ζει η τα­κτι­κή των κα­θυ­στε­ρή­σε­ων σε σχέ­ση με μια συμ­φω­νί­α με τις χώ­ρες της Ευ­ρω­ζώ­νης για τη στή­ρι­ξη της ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας. Οι αρχι­σα­μπο­τα­ρι­στές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ συ­ζη­τούν για δα­νει­κά αλ­λά πο­τέ για το πώς θα πα­ρά­ξει η χώ­ρα. Πως θα στη­ρι­χτεί η βιο­μη­χα­νί­α της και η πα­ρα­γω­γή της. Πως θα πέ­σει το κό­στος πα­ρα­γω­γής, ει­δι­κά ε­κεί­νο που α­φο­ρά την ε­νέρ­γεια. Αυ­τό λοι­πόν το κά­κι­στο οι­κο­νο­μι­κό κλί­μα έ­χει σαν α­πο­τέλεσμα να μην εν­δια­φέρε­ται κα­νέ­νας ξέ­νος ή ντό­πιος ε­πεν­δυ­τής να ε­πεν­δύ­σει στην Ελ­λά­δα. Έ­τσι η χώ­ρα στε­ρεί­ται α­πό την πα­ρα­γω­γή κοι­νω­νι­κού πλού­του που έ­να μέ­ρος του θα γί­νει μι­σθός για τους ερ­γά­τες, έ­να άλ­λο μέ­ρος θα γί­νει κέρ­δος συ­νο­λι­κά της τά­ξης των κα­πι­ταλι­στών, και έ­να άλ­λο του θα πά­ει στα α­σφα­λι­στι­κά τα­μεία για την πλη­ρω­μή των συ­ντα­ξιού­χων. 

ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ MIAΣ ΑΚΟΜΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ

Αυ­τό το κα­κό κλί­μα που υ­πάρ­χει στη χώ­ρα α­κύ­ρω­σε τώ­ρα τε­λευ­ταί­α μια α­κό­μη ε­πέν­δυ­ση. Πρό­κει­ται για το ο­ρι­στι­κό κλεί­σι­μο της χα­λυ­βουρ­γί­ας Hellenic Steel στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. 

Ό­πως α­να­φέ­ρει ο Σύν­δε­σμος Βιο­μη­χα­νιών Βο­ρεί­ου Ελ­λά­δος, σε α­να­κοί­νω­σή του “Το ο­ρι­στι­κό κλεί­σι­μο της Hellenic Steel, μιας α­πό τις ση­μα­ντι­κό­τε­ρες βιο­μηχα­νί­ες της Θεσ­σα­λο­νί­κης και της χώ­ρας, ε­πι­βε­βαιώ­νει την πο­ρεί­α α­ποβιο­μη­χά­νι­σης της χώ­ρας μας τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια. Ταυ­τό­χρο­να, υ­πεν­θυ­μί­ζει ό­τι η πο­λυ­πό­θη­τη α­νά­καμ­ψη δεν θα έρ­θει αν δεν κα­τα­φέ­ρου­με να πεί­σου­με σοβα­ρούς ξέ­νους ε­πεν­δυ­τές ό­τι το ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κό πε­ρι­βάλ­λον στην Ελ­λάδα υ­πο­δέ­χε­ται με σο­βα­ρό­τη­τα και α­ξιο­ποιεί νέ­ες ε­πεν­δύ­σεις. Εί­ναι χα­ρα­κτηρι­στι­κή η α­να­κοί­νω­ση του ιν­δι­κού κο­λοσ­σού Mittal ό­τι α­πο­σύ­ρει το εν­δια­φέ­ρον του λό­γω της ρευ­στό­τη­τας της οι­κο­νο­μι­κής κα­τά­στα­σης της χώ­ρας” (http://www.ethnos.gr/3-5).

ΔΙΩΞΑΝΕ ΤΗΝ TASK FORCE

Οι σα­μπο­τα­ρι­στές ι­σχυ­ρί­ζο­νται ό­τι την κα­τα­στρο­φή της πα­ρα­γω­γής την έ­φε­ραν τα μνη­μό­νια και οι ευ­ρω­παί­οι ε­νώ α­ντί­θε­τα η πο­λύ­χρο­νη, στρατη­γι­κή πτώ­ση της βιο­μη­χα­νι­κής πα­ρα­γω­γής έ­φε­ρε τους δα­νει­στές και τα μνημό­νια. Έ­να α­πό τα μέ­τρα των μνη­μο­νί­ων ή­ταν η Ο­μά­δα Δρά­σης (Task Force). Ε­πρό­κει­το για μια ο­μά­δα ε­μπει­ρο­γνω­μώ­νων που σκο­πό εί­χε την πα­ρο­χή τε­χνι­κής βο­ή­θειας στις με­ταρ­ρυθ­μί­σεις και την ά­ντλη­ση κον­δυ­λί­ων α­πό την Ε­Ε. Πα­ρό­λα αυ­τά όμως: “Η ο­μά­δα των ε­μπει­ρο­γνω­μό­νων της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ένω­σης, η ο­ποί­α συ­στή­θη­κε για να βο­η­θή­σει την Ελ­λά­δα να βελ­τιώ­σει τη δη­μό­σια διοί­κη­ση της χώρας και να α­ντλή­σει πε­ρισ­σό­τε­ρα κοι­νο­τι­κά κον­δύ­λια πρό­κει­ται να δια­λυθεί με­τά την άρ­νη­ση της νέ­ας ελ­λη­νι­κής α­ρι­στε­ρής κυ­βέρ­νη­σης να συ­νερ­γα­στεί μα­ζί της”, α­να­φέ­ρει το πρα­κτο­ρεί­ο ει­δή­σε­ων Reuters ε­πι­κα­λού­με­νο μη κα­το­νομα­ζό­με­νους α­ξιω­μα­τού­χους. Το Reuters ε­κτι­μά ό­τι αυ­τή η ε­ξέ­λι­ξη εν­δέ­χε­ται να ενο­χλή­σει κά­ποια κρά­τη μέ­λη της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης, τα ο­ποί­α εί­ναι ή­δη δυ­σαρε­στη­μέ­να με την Α­θή­να και την α­προ­θυ­μί­α της να προ­χωρή­σει σε με­ταρ­ρυθμί­σεις” (http://www.athensvoice.gr/article/14-4). Λί­γο πριν εί­χαν συ­να­ντη­θεί ο Τσί­πρας με τον Γιούν­κερ και ο τε­λευ­ταί­ος ε­νη­μέ­ρω­σε τον Τσί­πρα ό­τι η α­πο­στο­λή της Task Force λή­γει και θα α­ντι­κα­τα­στα­θεί α­πό έ­να νέ­ο θε­σμό με τον ί­διο ρό­λο, αλ­λά για ό­λα τα κράτη-μέ­λη. Ό­μως “Η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση θα κρα­τή­σει ε­πα­φή με την Task Force αλ­λά δεν θα συ­νερ­γα­στού­με μα­ζί τους. Εί­ναι πο­λι­τι­κό το ζή­τη­μα”, δή­λω­σε άλ­λος α­ξιω­ματού­χος της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης” (στο ί­διο).

Ο ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ

Ε­νώ η χώ­ρα έ­χει α­νά­γκη α­πό ε­πεν­δύ­σεις ο υ­πουρ­γός της πα­ρα­γω­γι­κής κα­τα­στρο­φής, αυ­τός που υ­πο­κλί­νε­ται στους ρώ­σους, και που μό­λις ήρ­θε α­κύρω­σε κά­θε με­γά­λη μη ρώ­σι­κη ε­πέν­δυ­ση ή προ­σπα­θεί να την α­κυ­ρώ­σει, δή­λω­σε τε­λευ­ταί­α: “Την ε­πα­νε­ξέ­τα­ση του ι­σχύ­ο­ντος Νο­μο­θε­τι­κού πλαι­σί­ου για την α­δειο­δό­τη­ση μο­νά­δων η­λε­κτρο­πα­ρα­γω­γής α­πό βιο­μά­ζα, το ο­ποί­ο χα­ρα­κτή­ρισε α­νε­παρ­κές, α­σα­φές και διά­τρη­το, προ­α­νήγ­γει­λε στη Βου­λή ο υ­πουρ­γός ΠΑ­ΠΕΝ, Πα­να­γιώ­της Λα­φα­ζά­νης, α­πα­ντώ­ντας σε ε­πί­και­ρη ε­ρώ­τηση του βου­λευ­τή του ΚΚΕ Σά­κη Βαρ­δα­λή, για τη σχε­δια­ζό­με­νη ε­γκα­τά­στα­ση δύ­ο ι­διω­τι­κών μονά­δων πα­ρα­γω­γής η­λε­κτρι­κής ε­νέρ­γειας με καύ­ση βιο­μά­ζας, στην Κοι­νό­τη­τα Βα­σι­λι­κών του Δή­μου Θέρ­μης” (http://www.protothema.gr/24-4). 

Οι σο­σιαλ­φα­σί­στες σε α­γα­στή συ­νερ­γα­σί­α. Ο έ­νας βρί­σκει που γί­νεται η ε­πέν­δυ­ση και την καρ­φώ­νει στον άλ­λο για να την κλεί­σει! Και συ­νε­χί­ζει α­κά­θε­κτος ο αρ­χι­σα­μπο­τα­ρι­στής “Ό­πως δή­λω­σε ο Υ­πουρ­γός Πα­ρα­γω­γι­κής Ανα­συ­γκρό­τη­σης, Πε­ρι­βάλ­λο­ντος και Ε­νέρ­γειας, “το υ­φι­στά­με­νο θε­σμι­κό πλαίσιο α­φή­νει κε­νά και προ­κα­λεί αντι­φά­σεις, με α­πο­τέ­λε­σμα να ε­πω­φε­λού­νται κερ­δο­σκο­πι­κές ε­πεν­δύ­σεις οι ο­ποί­ες μπο­ρεί να εί­ναι ε­πω­φε­λείς για ι­διωτι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, αλ­λά συ­χνά ε­πι­βα­ρύ­νουν το πε­ρι­βάλ­λον, τις το­πι­κές οι­κονο­μί­ες και κοι­νω­νί­ες και δεν προ­σφέ­ρουν στην α­πα­σχό­λη­ση” (στο ί­διο). Ο Λαφα­ζά­νης α­να­κοί­νω­σε στη συ­νέ­χεια ό­τι το υ­πουρ­γεί­ο θα α­ξιο­ποι­ή­σει ό­λα τα νόμι­μα μέ­σα, στο πλαί­σιο της υ­πάρ­χου­σας νο­μο­θε­σί­ας, για να α­πο­τρέ­ψει την κατα­σκευ­ή των δύ­ο συ­γκε­κρι­μέ­νων μο­νά­δων στα Βα­σι­λι­κά.

Α­πί­στευ­το! Ο υ­πουρ­γός για τις ε­πεν­δύ­σεις να προ­σπα­θεί να α­κυρώσει ε­πεν­δύ­σεις. 

Ε­πι­βε­βαιώ­νε­ται με τον πιο πε­ρί­τρα­νο τρό­πο αυ­τό που η Ο­ΑΚ­ΚΕ λέ­ει ε­δώ και χρό­νια, ό­τι το σα­μπο­τάζ εί­ναι πο­λι­τι­κό και γί­νε­ται στη βά­ση ε­νός ορ­γανω­μέ­νου σχε­δί­ου με σκο­πό την πα­ρα­γω­γι­κή κα­τα­στρο­φή της χώ­ρας και την πρόσδε­σή της στο ρω­σο­κι­νέ­ζι­κο ά­ξο­να.