Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΝΑΖΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-Κοτζιάς, Κωνσταντοπούλου είναι το αληθινό πρόσωπο του “ευρωπαίου” Τσίπρα

Το Συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής στο οποίο συμμετείχε ο ναζιστής Χρ. Παπάς Το Συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής στο οποίο συμμετείχε ο ναζιστής Χρ. Παπάς

 

Η ά­νο­δος στην ε­ξου­σί­α των σο­σιαλ­φα­σι­στών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ή­ταν μί­α τερά­στια ώ­θη­ση για τη γορ­γή συ­γκρό­τη­ση ε­νός φαιο”κόκ­κι­νου” με­τώ­που ε­ξου­σί­ας στην υ­πη­ρε­σί­α των συμ­φε­ρό­ντων της νε­ο­να­ζι­στι­κής Ρω­σί­ας του Πού­τιν. Η πρό­σκλη­ση α­πό τον υ­πουρ­γό ε­ξω­τε­ρι­κών Κο­τζιά στη ναζι­στι­κή “Χρυ­σή Αυ­γή”

να συμ­με­τέ­χει για πρώ­τη φο­ρά σε μί­α συ­νε­δρί­α­ση του Ε­θνι­κού Συμ­βου­λί­ου Ε­ξω­τε­ρι­κής Πο­λι­τι­κής, ενός δια­κομ­μα­τι­κού θε­σμι­κού ορ­γά­νου, α­πο­τε­λεί έ­να σταθ­μό στη συ­γκρό­τη­ση ε­νός τέ­τοιου με­τώ­που και στην πο­ρεί­α εκ­φα­σισμού της χώ­ρας α­πο­τε­λούν. 

 

Όλοι μαζί με τους ναζί

Το ό­τι οι εκ­πρό­σω­ποι τό­σο των κυ­βερ­νη­τι­κών κομ­μά­των ό­σο και των α­ντι­πο­λι­τευ­τι­κών ΠΑ­ΣΟΚ, ΝΔ, Πο­τα­μιού συ­νε­δρί­α­σαν μα­ζί με τον υ­πό­δι­κο ναζι­στή της “ΧΑ”, Χρ. Παπ­πά, για να “α­νταλ­λά­ξουν α­πό­ψεις” και να συν­δια­μορ­φώ­σουν την ε­ξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή της χώ­ρας, ε­νώ η δίκη της δο­λο­φο­νι­κής συμ­μο­ρί­ας βρί­σκε­ται σε ε­ξέ­λι­ξη, ση­μαί­νει ό­τι σύσ­σω­μα τα κοι­νο­βου­λευ­τι­κά κόμ­μα­τα δί­νουν η­θι­κή και πο­λι­τι­κή κά­λυ­ψη στους δο­λο­φό­νους και “πα­τριω­τι­κό” άλ­λοθι στη ρα­τσι­στι­κή τους βί­α. Ό­ταν λέ­με σύσ­σω­μα τα κόμ­μα­τα συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νουμε σ’ αυ­τά και το ψευ­το-ΚΚΕ το ο­ποί­ο υ­πο­κρι­τι­κά έ­κρυ­ψε την ου­ρά του σε αυ­τή την υ­πό­θε­ση. Δεν συμ­με­τεί­χε στο συμ­βού­λιο, ό­χι ό­μως για­τί θα συ­νε­δρί­α­ζε με να­ζι­στές αλ­λά για­τί σύμ­φω­να με την α­να­κοί­νω­σή του δεν συμ­με­τέ­χει πο­τέ σε κα­μί­α συ­νε­δρί­α­ση αυ­τού του ορ­γά­νου που βά­ζει τα κόμ­μα­τα στη θέ­ση του “κο­λα­ού­ζου” της ε­κά­στο­τε κυ­βέρ­νη­σης. Δεν έ­βα­λε δη­λα­δή κα­θό­λου σαν θέ­μα αρχής ό­τι δεν θα συμ­με­τεί­χε πο­τέ σε μί­α συ­νε­δρί­α­ση μα­ζί με να­ζι­στές, δεν έ­βαλε ού­τε θέ­μα για τον πο­λι­τι­κό ε­πη­ρε­α­σμό της δί­κης, ού­τε κα­τάγ­γει­λε κα­νένα α­πό τα άλλα κόμ­μα­τα για τη συμ­με­το­χή τους δί­πλα στους να­ζί. Αρ­κέ­στη­κε μό­νο στο να κα­ταγ­γεί­λει την πρό­σκλη­ση της κυ­βέρ­νη­σης, σαν άλ­λη μί­α πρά­ξη που “στο­χεύ­ει στην προ­σπά­θεια α­πο­κά­θαρ­σης της ει­κό­νας των νε­ο­να­ζί, ώ­στε να παί­ξουν το δι­κό τους ρό­λο στις πα­ρα­πέ­ρα διερ­γασίες α­να­μόρ­φω­σης του α­στι­κού πο­λι­τι­κού σκη­νι­κού”. Δη­λα­δή, το χει­ρό­τε­ρο που έ­γι­νε εί­ναι ό­τι προ­στέ­θη­κε στη συ­νε­δρί­α­ση άλ­λο έ­να κόμ­μα της α­στι­κής τά­ξης, που έ­χει έ­να επι­πλέ­ον κου­σού­ρι α­πό τα υ­πό­λοι­πα, ό­τι εί­ναι νε­ο­να­ζί. Με αυ­τή του τη στά­ση, το ψευ­τοΚ­ΚΕ συμ­μετεί­χε πλή­ρως κι αυ­τό στο ξέ­πλυ­μα και στη νο­μι­μο­ποί­η­ση των να­ζι­στών, ό­πως το κά­νει για χρό­νια ό­ταν συμ­με­τέ­χει πά­ντα ως τώ­ρα μα­ζί με τους να­ζι­στές της Χ. Αυ­γής και με τα υ­πό­λοι­πα κόμ­μα­τα στις συ­νε­δριά­σεις της Δια­κομ­μα­τι­κής ε­πι­τρο­πής των ε­κλο­γών για το μοί­ρασμα του τη­λε­οπτι­κού χρό­νου.

Ό­λοι τους για χρό­νια αρ­νού­νται να θέ­σουν ε­κτός νό­μου τη να­ζι­στική συμ­μο­ρί­α πα­ρα­βιά­ζο­ντας α­κό­μα τη διε­θνή α­ντι­ρα­τσι­στι­κή συν­θή­κη και κα­τα­πα­τώ­ντας τη δη­μο­κρα­τί­α για­τί έ­τσι ε­ξυ­πη­ρε­τού­νται κα­λύ­τε­ρα τα συμ­φέρο­ντα του πο­λι­τι­κού τους α­φε­ντι­κού, της Ρω­σί­ας του Πούτιν. 

Και για να μέ­νει στην ι­στο­ρί­α της χώ­ρας μας, αλ­λά και στην πα­γκό­σμια ι­στο­ρί­α: Στη συ­νε­δρί­α­ση του Ε­θνι­κού Συμ­βου­λί­ου Ε­ξω­τε­ρι­κής Πο­λι­τι­κής συμ­με­τεί­χαν ο υ­πουρ­γός Ευ­ρω­πα­ϊ­κών υ­πο­θέ­σε­ων Ν. Χου­ντής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, οι κομμα­τι­κοί εκπρό­σω­ποι του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Β. Χα­τζη­λά­μπρου και Π. Τρι­γά­ζης, α­πό τη ΝΔ οι Γ. Κου­μου­τσά­κος και Σ, Βα­σι­λό­που­λος, α­πό το Πο­τά­μι οι Σπ. Δα­νέλ­λης και Αλ. Μαλ­λιάς, α­πό τους Α­ΝΕΛ οι Κ. Ζου­ρά­ρις και Ελ. Κα­ρα­γιάν­νης και α­πό το ΠΑ­ΣΟΚ οι Αν­δρέ­ας Λο­βέρ­δος και Δ. Κούρ­κου­λας. Ό­λοι αυ­τοί μα­ζί με τον Χρ. Παπ­πά και τον Κ. Α­λε­ξαν­δρά­κη α­πό τη “ΧΑ” συ­ζή­τη­σαν για τις ελ­λη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις, το τα­ξί­δι του Κο­τζιά στην Τουρ­κί­α, και τη σύ­νο­δο των υ­πουρ­γών ε­ξω­τε­ρικών των κρα­τών - με­λών του ΝΑ­ΤΟ στην Ατ­τά­λεια.

Με εν­θου­σια­σμό χαι­ρέ­τι­σε την πρω­το­βου­λί­α Κο­τζιά το δι­πρό­σω­πο Πο­τά­μι. Ο εκ­πρό­σω­πος του Σπ. Δα­νέλ­λης δή­λω­σε ό­τι “ε­μείς στο Πο­τά­μι πι­στεύ­ου­με πως α­πο­τε­λεί ε­θνι­κό κα­θή­κον για το σύ­νο­λο των πο­λι­τι­κών δυ­νά­με­ων της χώ­ρας ι­διαί­τε­ρα σε αυ­τή την ε­ξαι­ρε­τι­κά δύ­σκο­λη συγκυ­ρί­α, η συ­νεν­νό­η­ση και η προ­σπά­θεια ε­πί­τευ­ξης της μέ­γι­στης δυ­να­τής συ­ναί­νε­σης στο σύ­νο­λο των θε­μά­των που α­πα­σχο­λούν τον τό­πο και την κοι­νω­νί­α” (Τα Νέ­α, 4/5/2015). Αυ­τή η δή­λωση ε­λά­χι­στα α­κού­στη­κε στα ΜΜΕ. Τη συμ­με­το­χή του Πο­τα­μιού στη συ­νε­δρί­α­ση χα­ρα­κτήρι­σε πά­ντως μέ­γι­στο πο­λι­τι­κό α­τό­πη­μα έ­να στέ­λε­χος του, ο Λ. Παπα­γιαν­νά­κης, που α­πο­χώ­ρη­σε α­πό την Ε­πι­τρο­πή Δια­λό­γου του Πο­τα­μιού, αλ­λά ό­χι και α­πό το ί­διο το Πο­τά­μι, και δή­λω­σε ό­τι αρ­νεί­ται να συμ­με­τέ­χει με ο­ποιον­δή­πο­τε τρό­πο στο “ξέ­πλυ­μα της να­ζι­στι­κής-φα­σι­στι­κής Χρυ­σής Αυ­γής”. 

Θε­τι­κά σχο­λί­α­σε την πρω­το­βου­λί­α Κο­τζιά ο δι­πρό­σω­πος λα­λιω­τι­κός Λο­βέρ­δος του ΠΑ­ΣΟΚ που δή­λω­σε ό­τι “θα σε­βα­στού­με το Υ­ΠΕΞ και την πο­λι­τική του η­γε­σί­α, τρα­βώ­ντας μια ε­ντο­νό­τα­τη γραμ­μή α­νά­με­σα στην πα­ρού­σα και στην προ­η­γού­με­νη πε­ρί­ο­δο, ό­που ε­πι­φα­νή στε­λέ­χη του ΣΥΡΙ­ΖΑ χα­ρα­κτή­ριζαν την η­γε­σί­α του Υ­ΠΕΞ ως εκ­πρό­σω­πο κα­θε­στώ­τος κι ό­χι της Ελ­λά­δας”. Ο Λο­βέρδος α­να­γνώ­ρι­σε έ­τσι την πιο φι­λο­να­ζι­στι­κή και φι­λο­που­τι­νι­κή η­γε­σί­α που έ­χει πε­ρά­σει α­πό το Υ­ΠΕΞ σαν εκ­πρό­σω­πο των ε­θνι­κών συμ­φε­ρό­ντων. 

Φαί­νε­ται ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρο ό­τι το πα­νε­θνι­κό α­ντιευ­ρω­πα­ϊ­κό μέτω­πο που έ­χει συ­γκρο­τη­θεί για την υ­πο­στή­ρι­ξη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στις δια­πραγ­ματεύ­σεις για το χρέ­ος ο­δη­γεί ο­λο­τα­χώς στη Ρω­σί­α του Πού­τιν και στη συ­γκυ­βέρνη­ση με τους πιο θερ­μούς υ­πο­στη­ρι­κτές της, τους ναζι­στές της “ΧΑ”. 

Έ­νας α­πό τους πιο κα­τάλ­λη­λους προ­ω­θη­τές αυ­τής της πο­ρεί­ας είναι ο Κο­τζιάς. Εί­ναι αυ­τός που ε­γκαι­νί­α­σε την η­γε­σί­α του στο υ­πουρ­γεί­ο ε­ξωτε­ρι­κών με το μπλό­κο εν­δυ­νά­μω­σης των κυ­ρώ­σε­ων της Ε­Ε κα­τά της Ρω­σί­ας για την ει­σβο­λή στην Ου­κρα­νί­α. Εί­ναι ο ί­διος που προ­ηγού­με­να εί­χε ορ­γα­νώ­σει την ο­μι­λί­α του πιο στε­νού σύμ­βου­λου του Πού­τιν, του εκ­συγ­χρο­νι­σμέ­νου νε­ο­να­ζί Ντού­γκιν στο Πα­νε­πι­στή­μιο Πει­ραιά. 

Ο Κο­τζιάς α­να­γνω­ρί­ζει σαν κυ­βερ­νη­τι­κούς συ­νο­μι­λη­τές τους να­ζιστές στο δρό­μο που χά­ρα­ξε η Κων­στα­ντο­πού­λου με έ­γκρι­ση του Τσί­πρα

Α­πό πού ά­ντλη­σε τη νο­μι­μο­ποί­η­ση της η κί­νη­ση του Κο­τζιά για την πρό­σκλη­ση των να­ζι­στών; Α­πό την πρό­ε­δρο της Βου­λής, Κων­στα­ντο­πού­λου που από την πρώ­τη στιγ­μή φρό­ντι­σε να νο­μι­μο­ποι­ή­σει τους να­ζι­στές στη Βου­λή. Όταν ρω­τή­θη­κε ο Κο­τζιάς για την πρό­σκλη­ση που για πρώ­τη φο­ρά έ­γι­νε στη “ΧΑ” α­πά­ντη­σε ό­τι “το προ­ε­δρεί­ο της Βου­λής κα­λεί ο­μό­φω­να σε κά­θε συ­νε­δρί­αση της Βου­λής τη ΧΑ. Α­ντί­στοι­χα έ­νας θε­σμός που προ­βλέ­πε­ται α­πό το Σύ­νταγ­μα, ό­πως το Κοι­νο­βού­λιο, ο­φεί­λει να κα­λεί αυ­τούς που κα­λού­νται στη Βου­λή”.

Η Κων­στα­ντο­πού­λου ή­ταν αυ­τή που έ­βα­λε θέ­μα ε­γκυ­ρό­τη­τας δια­τά­ξεων που ψη­φί­στη­καν στην προ­η­γού­με­νη Βου­λή λό­γω α­που­σί­ας των προ­φυ­λα­κι­σμέ­νων χρυ­σαυ­γι­τών α­πό τις ψη­φο­φο­ρί­ες, που ή­ταν η με­γα­λύ­τε­ρη πρά­ξη α­να­γνώρι­σής τους ως “πο­λι­τι­κά” διω­κό­με­νων λό­γω της “α­ντι­μνημο­νια­κής” τους τοπο­θέ­τη­σης. Λί­γες μέ­ρες αρ­γό­τε­ρα δεν δί­στα­σε να υ­ιο­θε­τή­σει πρό­τα­ση των ναζι­στών για ο­νο­μα­στι­κή ψη­φο­φο­ρί­α στο νο­μο­σχέ­διο για την “αν­θρω­πι­στι­κή κρίση”, μί­α κί­νη­ση που δεν πέ­ρα­σε ε­πει­δή ή­ταν έ­ντο­νες οι α­ντι­δρά­σεις κοι­νο­βου­λευ­τι­κών στε­λε­χών των κομ­μά­των. Στη συ­νέ­χεια στά­θη­κε α­σπί­δα στον α­ντι­κοι­νο­βου­λευ­τι­κό α­πο­κλει­σμό των ψευ­το­α­ναρ­χι­κών τρα­μπού­κων που έ­κλεισαν την πόρ­τα της Βου­λής.

Η ί­δια έ­χει α­να­λά­βει προ­η­γού­με­να ε­πι­κε­φα­λής της αιχ­μής του δό­ρατος του α­ντιευ­ρω­πα­ϊ­κού με­τώ­που, που εί­ναι η Ε­πι­τρο­πή για τις γερ­μα­νι­κές α­πο­ζη­μιώ­σεις στο ό­νο­μα δή­θεν του α­ντι­να­ζι­σμού!!! Με την ι­διό­τη­τα της προ­έδρου της Βου­λής ε­πι­σκέ­φθη­κε το Πε­ντά­γω­νο και χαρακτή­ρι­σε “κα­λο­δε­χούμε­νη, ευ­πρόσ­δε­κτη και ε­πι­βε­βλη­μέ­νη τη συ­νερ­γα­σί­α του υ­πουρ­γεί­ου Ε­θνι­κής Ά­μυ­νας και της Βου­λής”, ε­νώ α­πό κοι­νού με τον Π. Καμ­μέ­νο έ­κα­ναν δη­λώ­σεις στή­ρι­ξης των ε­νό­πλων δυ­νά­με­ων. 

Η Κων­στα­ντο­πού­λου δεν θα μπο­ρού­σε να στα­θεί στο α­ξί­ω­μά της χω­ρίς την κά­λυ­ψη της η­γε­σί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και προ­σω­πι­κά του Τσί­πρα αλ­λά και χωρίς την κά­λυ­ψη των ρω­σό­δου­λων η­γε­σιών των υ­πό­λοι­πων κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κομμά­των, πα­ρά τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες που εκ­φρά­ζο­νται κατά και­ρούς κυ­ρί­ως κάτω α­πό την πί­ε­ση αρ­κε­τών βου­λευ­τών της α­ντι­πο­λί­τευ­σης που δεν α­ντέ­χουν το νέ­ο κα­θε­στώς των προ­σβο­λών και της φί­μω­σης στη διάρ­κεια των συ­νε­δριά­σεων.

Οι το­ποθε­τή­σεις της υ­πέρ των να­ζι­στών εί­χαν γί­νει πο­λύ πριν εκλε­γεί πρό­ε­δρος της Βου­λής. Ή­ταν α­πό τα στε­λέ­χη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ μα­ζί με τους Μ. Γλέ­ζο, Ν. Βού­τση, και Αλ. Μη­τρό­που­λο που εί­χαν δια­φω­νή­σει με την άρ­ση της α­συλί­ας για το σύ­νο­λο της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ο­μάδας της “ΧΑ” α­πό το Μάρ­τη του 2014. Πα­ρό­λα αυ­τά ε­κλέ­χτη­κε πρό­ε­δρος της Βου­λής με την πιο με­γά­λη κοι­νο­βουλευ­τι­κή πλειο­ψη­φί­α. Στη συ­νέ­χεια ό­ταν φά­νη­κε ό­τι και σαν πρό­ε­δρος της Βουλής λει­τουρ­γεί σαν υ­πε­ρα­σπι­στής των να­ζι­στών, κα­μί­α κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ηγε­σί­α δεν έ­βα­λε θέ­μα μομ­φής ε­να­ντί­ον της. 

Α­ντί­θε­τα, ό­πως φαί­νε­ται α­πό τη δή­λω­ση Κο­τζιά που δεν δια­ψεύ­στηκε, στο προ­ε­δρεί­ο της Βου­λής, ο­μό­φω­να κά­νουν τα κα­λέ­σμα­τα στους να­ζι­στές.

Κα­θό­λου τυ­χαί­α, ή­ταν το πρό­σω­πο που ε­πι­λέ­χτη­κε α­πό τον Τσί­πρα για να πά­ει στη Μό­σχα σαν εκ­πρό­σω­πος της Ελ­λά­δας στη φιέ­στα των νέ­ων Χί­τλερ του Κρεμ­λί­νου για τα 70 χρό­νια α­πό το τέ­λος του Β΄ Πα­γκό­σμιου Πο­λέ­μου. Αυ­τό το τα­ξί­δι το έ­κα­νε με δια­κομ­μα­τι­κές ευ­λογί­ες. Σε αυ­τή την πε­ρί­πτω­ση για άλ­λη μια φο­ρά η Ελ­λά­δα έ­σπα­γε την πο­λι­τι­κή α­πο­μό­νω­ση που ε­πιχεί­ρη­σαν να ε­πι­βά­λουν οι ευ­ρω­πα­ϊ­κές η­γε­σί­ες στον Πού­τιν με τη μη συμ­με­το­χή τους λό­γω του ου­κρα­νι­κού. Η Κων­στα­ντο­πού­λου ή­ταν ε­κεί μα­ζί με τον πρό­ε­δρο της Κί­νας, Ξι Τζιν­πίν­γκ, τον Νί­κο­λιτ­ς της Σερ­βί­ας, τον Ρα­ούλ Κά­στρο της Κού­βας, τον Μα­δού­ρο της Βε­νε­ζουέ­λας, και τον Σί­σι της Αι­γύ­πτου. 

Να, λοι­πόν πως βρέ­θη­καν Κο­τζιάς και Κων­στα­ντο­πού­λου στο ί­διο μετε­ρί­ζι, έ­χο­ντας στο πλευ­ρό τους σύσ­σω­μο το “ε­θνι­κό” μέ­τω­πο της κα­τα­στρο­φής της χώ­ρας και της ρω­σο­δου­λεί­ας.

Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εί­ναι ο πιο συ­νε­πής εκ­φρα­στής της ρω­σό­δου­λης πο­λι­τι­κής ό­λων των κοι­νο­βου­λευ­τι­κών η­γε­σιών. Γι’ αυ­τό έ­χει δώ­σει θέ­σεις - κλει­διά σε αν­θρώ­πους σαν την Κων­στα­ντο­πού­λου και τον Κο­τζιά που δεί­χνουν το α­λη­θι­νό πρό­σω­πο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, το α­πο­κρου­στι­κό πρό­σω­πο της δι­κτα­το­ρίας που η που­τι­νι­κή Ρω­σί­α και τα τσι­ρά­κια της ε­τοι­μά­ζουν για την Ελ­λά­δα.