Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΕΛΛΑΔΑ - ΒΑΛΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ: ΔΥΟ ΔΙΑΜΕΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

 

Ο βάρ­βα­ρος δια­με­λι­σμός της Ου­κρα­νί­ας α­πό τους νέ­ους χί­τλερ του Κρεμ­λί­νου έ­χει α­νη­συ­χή­σει σο­βα­ρά μια σει­ρά χώ­ρες της βό­ρειας Ευ­ρώ­πης, και ι­διαί­τε­ρα τις χώ­ρες της Βαλ­τι­κής που θε­ω­ρού­νται σαν ο ε­πό­με­νος πι­θα­νός στό­χος της ε­πε­κτα­τι­κής αυ­τής πο­ρεί­ας.

Οι βαλ­τικές χώ­ρες, σχε­δόν πλήρως ε­ξαρ­τη­μέ­νες κα­θώς εί­ναι α­πό το ρω­σι­κό φυ­σι­κό α­έ­ριο, κά­νουν ό­τι περ­νά από το χέ­ρι τους για να α­παλ­λα­γούν ή έ­στω να α­δυ­να­τί­σουν αυ­τή την κα­τα­στροφι­κή για τις ί­διες ε­ξάρ­τη­ση, πράγ­μα που θα τους ε­πι­τρέ­ψει να βρε­θούν σε μια κα­λύ­τε­ρη δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή για την τι­μή της ε­νέρ­γειας θέ­ση, να α­ντι­στα­θούν στους ό­ποιους εκ­βια­σμούς γί­νουν απ’ την πλευ­ρά του ε­πι­τι­θέ­με­νου, και τε­λι­κά να α­ντι­στα­θούν με κα­λύ­τε­ρους ό­ρους α­πέ­να­ντι στην ε­πα­πει­λού­μενη ρω­σι­κή στρα­τιω­τι­κή ει­σβο­λή. 

 

Για τους λό­γους αυ­τούς, πέ­ρα α­πό τις ό­ποιες στρα­τιω­τι­κές προ­ετοι­μα­σί­ες, τα βαλ­τι­κά κρά­τη προ­σπα­θούν να συν­δέ­σουν τα με­τα­ξύ τους δί­κτυα πα­ρο­χής, κα­τα­σκευά­ζουν τερ­μα­τι­κούς σταθ­μούς υ­γρο­ποι­η­μέ­νου φυ­σι­κού α­ερί­ου, ό­πως εί­ναι ε­κεί­νος που λει­τουρ­γεί στο λι­μά­νι Κλάι­πε­ντα της Λι­θουα­νί­ας και ε­πι­τρέ­πει τη δια­φο­ρο­ποί­η­ση των πη­γών προ­μή­θειας του καυ­σί­μου, ε­νώ ε­πι­χει­ρούν να δια­φο­ρο­ποι­η­θούν α­πό τη Μό­σχα α­κό­μα και στην προ­μή­θεια η­λε­κτρι­κής ε­νέρ­γειας με την ο­ποί­α α­να­πνέ­ουν κά­πως κα­λύ­τε­ρα. Για πα­ρά­δειγμα, το λι­μά­νι που προ­ανα­φέ­ρα­με ε­πι­χει­ρεί­ται να διασυν­δε­θεί με τη σουη­δι­κή πό­λη Νύ­μπρο μέ­σω ε­νός υ­πο­θα­λάσ­σιου κα­λω­δί­ου η­λε­κτρο­δό­τη­σης μή­κους 450 χλμ (NordBalt). Στην προ­σπά­θειά τους να τορ­πι­λί­σουν τα σχέ­δια ε­νερ­γεια­κής απε­ξάρ­τη­σης των γει­τό­νων τους οι ρώ­σοι σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­στές ε­ξα­πο­λύ­ουν τον πο­λε­μι­κό τους στό­λο. Μέ­σα σε δύ­ο μή­νες ρω­σι­κά πο­λε­μι­κά διέ­κο­ψαν τέσ­σε­ρις φο­ρές τις ερ­γα­σί­ες για τον πο­ντι­σμό του κα­λω­δί­ου!!! Την τε­λευ­ταί­α φορά μά­λι­στα (30/4), το πλοί­ο που έ­κα­νε τις ερ­γα­σί­ες δια­τά­χθη­κε α­πό το ρω­σι­κό πολε­μι­κό να ε­γκα­τα­λεί­ψει τη θέ­ση του πα­ρό­τι βρι­σκό­ταν μέ­σα στη λι­θουα­νική α­πο­κλει­στι­κή οι­κο­νο­μι­κή ζώ­νη (βλ. Radio Free Europe/Radio Liberty, 11/5). 

Την ί­δια στιγ­μή η Ελ­λά­δα, που ή­δη ε­ξαρ­τά­ται με πο­σο­στό 65%-70% α­πό το ρωσι­κό φυ­σι­κό α­έ­ριο, κά­νει ό­τι μπο­ρεί για να πα­γιώ­σει - και μά­λι­στα να βα­θύ­νει - αυ­τή την ε­ξάρ­τη­ση. Οι προ­η­γού­με­νες κυ­βερ­νή­σεις εί­χαν βά­λει τις βά­σεις για τον ε­νερ­γεια­κό έ­λεγ­χο της χώ­ρας α­πό την Gazprom. Το 2013 η χώ­ρα μας - για να ακυ­ρώ­σει τον α­γω­γό Nabucco - συ­νυ­πέ­γρα­ψε με Ι­τα­λί­α και Αλ­βα­νί­α για τη συμ­με­το­χή της σαν χώ­ρας διέ­λευ­σης στο σχε­διαζό­με­νο Α­δρια­τι­κό Α­γω­γό (ΤΑΡ) που θα προμή­θευε την Ευ­ρώ­πη με α­ζέ­ρι­κο α­έ­ριο, μειώ­νο­ντας έ­τσι και για την Ελ­λά­δα την ε­ξάρ­τη­ση α­πό το ρω­σι­κό α­έ­ριο. Ό­μως η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με τον δου­λι­κό στην Γκάζ­προμ Λα­φα­ζά­νη έ­παυ­σε τις ερ­γα­σί­ες για τον ΤΑΡ τά­χα για να ε­πα­νελέγξει τη συμ­φω­νί­α. Και ε­νώ η Ε­Ε α­πει­λού­σε το ρω­σι­κό ε­νερ­γεια­κό κο­λοσ­σό της Gazprom με νο­μι­κή δια­δι­κα­σί­α κα­ταγ­γέλ­λο­ντάς τις υ­ψη­λές τι­μές που η τε­λευ­ταί­α έ­χει ε­πι­βά­λει στους α­να­το­λι­κο­ευ­ρω­παί­ους πε­λά­τες της, ο Τσί­πρας και ο Λαφα­ζά­νης έ­κλει­ναν μια κα­ταρ­χήν συμφω­νί­α με τον Πού­τιν για την κα­τα­σκευή και ε­νός ρω­σι­κού α­γω­γού α­ε­ρί­ου που θα κα­τα­λή­γει μέ­σω Τουρ­κί­ας στη χώ­ρα μας τά­χα πα­ράλ­λη­λα με τον ΤΑΡ. Αυ­τό το πε­ρί δύ­ο πα­ράλ­λη­λων α­γω­γών το ά­φη­σε η κυ­βέρ­νη­ση στο τρα­πέ­ζι για να μην ε­ξορ­γί­σει την Ε­Ε αλ­λά και τις Η­ΠΑ, αλλά ε­κτι­μά­με ό­τι δεν θα α­φή­σει πο­τέ τον ΤΑΡ να γί­νει ού­τε για πλά­κα. Αλ­λά α­κόμα και αν αυ­τός γι­νό­ταν ο ρώ­σι­κος α­γω­γός θα τον κα­θι­στού­σε  α­σύμ­φο­ρο οι­κονο­μι­κά. Αυ­τό ση­μαί­νει ό­χι μό­νο την πα­ρα­πέ­ρα ε­ξάρ­τη­ση της χώ­ρας μας α­πό το ρω­σι­κό α­έ­ριο αλ­λά κυ­ρί­ως και το σα­μπο­τά­ρι­σμα της μό­νης ί­σως α­νε­ξάρ­τητης α­πό τη Ρω­σί­α ε­νερ­γεια­κής διε­ξό­δου φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου  προς τα πε­τρέ­λαια της Κα­σπί­ας που έ­χει α­πο­μεί­νει στην Ευ­ρώ­πη. 

Πα­ρό­λα αυ­τά η πο­λι­τι­κή η­γε­σί­α της Ε­Ε, χτυ­πη­μέ­νη ι­διαί­τε­ρα α­πό την ου­κρα­νι­κή κρί­ση και τους ελ­λη­νι­κούς οι­κο­νο­μι­κούς εκ­βια­σμούς, έ­κα­νε γαρ­γά­ρα την α­νη­συ­χη­τι­κή αυ­τή ε­ξέ­λι­ξη. Ο Σό­ι­μπλε δή­λω­σε μά­λι­στα “ευ­τυ­χής για την Ελ­λά­δα” ε­νώ οι ό­ποιες α­ντι­δρά­σεις προ­ήλ­θαν κυ­ρί­ως α­πό τις Η­ΠΑ, μια χώ­ρα που κα­νέ­να δι­καί­ω­μα δεν έ­χει να α­να­μι­γνύ­ε­ται στα ευ­ρω­πα­ϊ­κά ζη­τή­μα­τα και να δί­νει έ­τσι άλ­λο­θι “α­ντι-ι­μπε­ρια­λι­σμού” και “πα­τριω­τι­σμού” στους νε­ο-δο­σί­λο­γους του στε­νού η­γε­τι­κού πυ­ρή­να του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Γι’ αυ­τούς, ε­νερ­γειακή α­νε­ξαρ­τη­σί­α ση­μαί­νει α­πο­κλει­στι­κό δι­καί­ω­μα στους ρώ­σους χί­τλερ να προ­μη­θεύ­ουν τη χώ­ρα με ε­νέρ­γεια, να εκ­με­ταλ­λεύ­ονται τα υ­πο­θα­λάσ­σια κοιτά­σμα­τα υ­δρο­γο­ναν­θρά­κων, να ε­λέγ­χουν τα σι­δη­ρο­δρο­μι­κά δί­κτυα και τα λιμά­νια της χώ­ρας.