Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΑΕΚ-ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ: ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΥΤΙΝΙΚΩΝ

Τε­λι­κά το γή­πε­δο της Α­ΕΚ θα γί­νει. Οι Συ­ρι­ζαί­οι που α­ντι­δρού­σαν, η δη­μο­τι­κή πα­ρά­τα­ξη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που έ­χει το δή­μο Ν. Φι­λα­δέλ­φειας-Χαλ­κη­δό­νας και οι κομ­μα­τι­κοί του τμή­μα­τος Πε­ρι­βάλ­λο­ντος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, το κα­τά­πιαν μια χα­ρά. Ξαφ­νι­κά τα πα­λιά πα­χιά λό­για α­να­τράπηκαν χω­ρίς άλ­λω­στε με­γάλες δυ­σκο­λί­ες α­φού ψεύ­τι­κα ή­ταν, ό­πως και τώ­ρα ψεύ­τι­κα εί­ναι. 

Γρά­φα­νε λοιπόν  οι Συ­ρι­ζαί­οι:  “Σαν τμή­μα του κόμ­μα­τος θα στα­θού­με στο πλευ­ρό των κινη­μά­των και των α­γω­νι­στι­κών δη­μο­τι­κών αρ­χών που το ε­πό­με­νο διά­στη­μα θα διεκ­δι­κή­σουν με ό­λα τα πρό­σφο­ρα μέ­σα τη βελ­τί­ω­ση της ποιό­τη­τας ζω­ής των πολλών, α­πέ­να­ντι στα συμ­φέ­ρο­ντα των με­γα­λο­πα­ρα­γό­ντων του ποδο­σφαί­ρου (που ταυ­τί­ζο­νται με τα συμ­φέ­ρο­ντα στους το­μείς της ε­νέρ­γειας, των τρα­πε­ζών, του real estate και του ε­φο­πλι­σμού)… (Α­πό­σπα­σμα α­πό Ση­μεί­ω­μα της Γραμμα­τεί­ας του Τμή­μα­τος Οι­κο­λο­γί­ας-Πε­ρι­βάλ­λο­ντος της Κ.Ε. του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, στο πλαί­σιο του ε­σω­κομ­μα­τι­κού δια­λό­γου για το ζή­τη­μα του γη­πέ­δου της Α­ΕΚ, http://www.e-dromos.gr, 14-6-14). 

Η δη­μο­τι­κή αρ­χή λοι­πόν της Ν. Φι­λα­δέλ­φειας που πρό­σκει­ται στο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έ­κα­νε προ­σφυ­γή στο Συμ­βού­λιο της Ε­πι­κρα­τεί­ας και ζη­τού­σε, με­ταξύ άλ­λων, την α­κύ­ρω­ση της α­πό 3.11.2014 α­πό­φα­σης της α­πο­κε­ντρω­μέ­νης διοί­κη­σης Αττι­κής με την ο­ποί­α ε­πέρ­χε­ται τρο­πο­ποί­η­ση και ε­πι­και­ρο­ποί­η­ση της με­λέτης: “προ­στα­σί­α, δια­χεί­ρι­ση και α­νά­πλα­ση του άλ­σους Νέ­ας Φι­λα­δέλ­φειας”. Η ε­πί­μα­χη με­λέ­τη εί­χε ε­γκρι­θεί α­πό την διεύ­θυν­ση δα­σών της πε­ρι­φέ­ρειας Αττι­κής. Πε­ρι­φε­ρειάρ­χης στην πε­ρι­φέ­ρεια Ατ­τι­κής εί­ναι η Συ­ρι­ζαί­α Δού­ρου. Αυ­τή λοι­πόν ε­νέ­κρι­νε το σχέ­διο για το γή­πε­δο του σχε­τι­κά νε­ώ­τε­ρου αλ­λά εξέ­χο­ντος τώ­ρα μέ­λους της ρώ­σι­κης ο­μά­δας κρα­τι­κο-ο­λι­γαρ­χών Με­λισ­σα­νί­δη. Λό­γω ό­μως των ε­σω­κομ­μα­τι­κών δια­φω­νιών στο κυ­βερ­νη­τι­κό κόμ­μα, έ­γι­νε μια προ­σχη­μα­τι­κή προ­σφυ­γή κα­τά της πα­ρα­πά­νω α­πό­φα­σης στο ΣτΕ. Και αυ­τό συ­νε­δρί­α­σε κε­κλει­σμέ­νων των θυ­ρών και, ώ του θαύ­μα­τος, α­πο­φά­σι­σε ο­μό­φω­να (!) την α­πόρ­ρι­ψη της αί­τη­σης α­κύ­ρω­σης της α­πό­φα­σης της Πε­ρι­φέ­ρειας για την κατα­σκευ­ή του γη­πέ­δου. Τώ­ρα για το α­να­πτυ­ξιο­κτό­νο ΣτΕ δεν υ­πάρ­χει δά­σος, δεν υ­πάρ­χει προ­στα­σί­α του πε­ρι­βάλ­λο­ντος, ού­τε τα δι­καιώ­μα­τα των κα­τοί­κων στον καθα­ρό α­έ­ρα, ού­τε ό­χλη­ση, ού­τε τί­πο­τα α­πό ε­κεί­να που το έ­κα­ναν να κατα­στρέ­φει τα σχέ­δια γη­πέ­δων για ο­μά­δες τύ­που ΠΑ­Ο ή Α­ΕΚ της ε­πο­χής προ Με­λισσα­νί­δη.

Ό­ταν το ση­με­ρι­νό α­φε­ντι­κό της Α­ΕΚ, ο Με­λισ­σα­νί­δης, εί­ναι ο α­χυ­ράνθρω­πος-βι­τρί­να του ρώ­σου Νέ­σις με­γα­λο­με­τόχου του Ο­ΠΑΠ και της τρά­πε­ζας Πει­ραιώς και ό­ταν ο­λό­κλη­ρο το κα­θε­στώς πα­ρα­δί­δει τη χώ­ρα στα νυ­χια της Ρω­σί­ας, δεν θα ή­ταν δυ­να­τόν να μη δο­θεί  σα ε­λά­χιστον δω­ρά­κι α­πό τα τσι­ράκια του Α­δόλ­φου Πού­τιν, δη­λα­δή α­πό την  η­γε­σί­α του Σύ­ρι­ζα, το γή­πε­δο που πά­ντα ο­νει­ρεύ­ο­νταν οι ο­πα­δοί της Α­ΕΚ, αλ­λά πο­τέ δεν τους δι­νό­ταν για­τί οι προ­η­γού­με­νοι ι­διο­κτή­τες της ο­μά­δας ή­ταν ντό­πιοι α­στοί. 

Η πιο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή πε­ρί­πτω­ση που δεί­χνει πό­σο πο­λι­τι­κά και μά­λι­στα στη φι­λο­ρώ­σι­κη κα­τεύ­θυν­ση εί­ναι τα κρι­τή­ρια για τις α­πο­φά­σεις του ΣτΕ εί­ναι η πε­ρί­πτω­ση του γη­πέ­δου του Πα­να­θη­να­ϊ­κού και του ε­μπο­ρι­κού κέ­ντρου της Βω­βός στο Βο­τα­νι­κό, ό­που το ΣτΕ έ­κα­νε δεκτή την προ­σφυ­γή επτά (!) κα­τοί­κων της πε­ριο­χής και 130 πε­ρί­που στε­λε­χών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, μη κα­τοί­κων του Βο­τα­νι­κού, κα­τά των πα­ρα­πά­νω κα­τα­σκευών πο­δο­πα­τώ­ντας τη θέ­λη­ση ε­κατο­ντά­δων χι­λιά­δων ο­πα­δών του Πα­να­θη­να­ϊ­κού που ε­πί δε­κα­ε­τί­ες θέ­λουν έ­να κα­νο­νι­κό γή­πε­δο για την ο­μά­δα τους και σκί­ζο­ντας 20000 χι­λιά­δες υ­πο­γρα­φές μο­νί­μων κα­τοί­κων του Βο­τα­νι­κού και των Α­μπε­λο­κή­πων που ή­θε­λαν τη δι­πλή α­νάπλα­ση, δη­λα­δή να γκρε­μι­στεί το γή­πε­δο της Λε­ω­φό­ρου Α­λε­ξάν­δρας και να γί­νει πρά­σι­νο και να κτι­στεί το νέ­ο γή­πε­δο στο Βο­τα­νι­κό. Με αυ­τό τον τρόπο το κα­τα­στρο­φι­κό ΣτΕ έ­ρι­ξε στην α­νερ­γί­α λό­γω μη κα­τα­σκευ­ής του γη­πέ­δου και της συ­να­κό­λου­θης χρε­ο­κο­πί­ας της Βω­βός πά­νω α­πό 1000 ερ­γά­τες της κα­τασκευα­στι­κής αυ­τής ε­ται­ρεί­ας, στέ­ρη­σε 2500 θέ­σεις ερ­γα­σί­ας στους μό­νι­μους υπαλ­λή­λους που θα δού­λευαν στο γή­πε­δο και στο ε­μπο­ρι­κό κέ­ντρο. Κι ό­λα αυ­τά  πα­ρό­λο που στο Βο­τα­νι­κό δεν υ­πήρ­χε ού­τε έ­να στρέμ­μα πρά­σι­νου, ού­τε φυ­σι­κά υπήρχαν οι κορ­μο­ρά­νοι που γε­λοιω­δέ­στα­τα α­να­κά­λυ­ψε ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και πα­ρόλο που η δι­πλή α­νά­πλα­ση εί­χε ε­γκρι­θεί α­πό την ελ­λη­νι­κή Βου­λή, η ο­ποί­α για δεύ­τε­ρη φο­ρά με­τά τα με­ταλ­λεί­α της Χαλ­κι­δι­κής δεν τί­μη­σε την υ­πο­γρα­φή της.

Τα ε­γκλή­μα­τα που έ­χει δια­πρά­ξει το ΣτΕ, ι­διαί­τε­ρα το 5ο Τμή­μα του κα­τά του λα­ού και της χώ­ρας, κατ ε­ντο­λή των πιο α­ντι­δρα­στι­κών τά­σε­ων της αστι­κής τά­ξης και του ι­μπε­ρια­λι­σμού που εί­ναι α­σύλ­λη­πτα σε έκταση και δεν θα αρ­γή­σει να έρ­θει στο φως το γε­γο­νός ότι η ευ­κο­λί­α με την ο­ποί­α αυτό το α­νώ­τα­το δι­κα­στι­κό όρ­γα­νο κα­τα­στρέ­φει τα κα­λύ­τε­ρα έρ­γα πα­ρα­γω­γικής α­νά­πτυ­ξης της χώ­ρας, εί­ναι ί­δια με την ο­ποί­α ε­πι­τρέ­πει την πραγ­μα­το­ποί­η­ση κά­θε έρ­γου στο ο­ποί­ο ι­διο­κτή­τες εί­ναι οι ρώ­σοι και κι­νέ­ζοι ι­μπε­ριαλι­στές ή τα ντό­πια τσι­ρά­κια τους.