Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΚΙΝΓΚ

 

Η μα­ζι­κή διε­ξα­γω­γή κυ­βερ­νο-ε­πι­θέ­σε­ων α­πό τους κι­νέ­ζους σο­σια­λιμπε­ρια­λι­στές (ι­διαί­τε­ρα α­πό τον κι­νε­ζι­κό στρα­τό) σε δυ­τι­κούς στό­χους με σκο­πό την υ­πο­κλο­πή ευαί­σθη­των στρα­τιω­τι­κών, πο­λι­τι­κών, βιο­μη­χα­νι­κών κ.ά. πλη­ρο­φο­ριών έ­χουν γί­νει γνω­στές πα­γκο­σμί­ως.

Αυ­τό που δεν εί­ναι α­κόμα τό­σο γνω­στό εί­ναι το εύ­ρος αυ­τής ε­πι­χεί­ρη­σης, που σύμ­φω­να με νέ­α δε­δο­μένα αγ­γί­ζει α­κό­μα και το μέ­σο χρή­στη κα­θώς η δυ­να­τό­τη­τα χά­κιν­γκ βρί­σκε­ται στο ί­διο το λο­γι­σμι­κό που τρέ­χει τις προ­ο­ρι­ζό­με­νες για την πα­γκό­σμια αγο­ρά PC κ.ά. συ­σκευές τους. Τε­λευ­ταί­α η κι­νε­ζι­κή πο­λυε­θνι­κή ε­ται­ρί­α τε­χνολο­γί­ας υ­πο­λο­γι­στών Lenovo α­να­γκά­στη­κε να α­πε­γκα­τα­στή­σει α­πό τα PC και τα laptop της ένα προ­ε­γκα­τε­στη­μέ­νο adware (δια­φη­μι­στι­κό λο­γι­σμι­κό) ύ­στε­ρα α­πό τη διε­θνή κατα­κραυ­γή των πε­λα­τών της. “Ό­πως α­να­φέ­ρε­ται σε δη­μο­σί­ευ­μα του BBC, το εν λόγω adware (Superfish) έ­θε­τε σε κίν­δυ­νο την α­σφά­λεια των υ­πο­λο­γι­στών, σύμ­φω­να με ει­δι­κούς στο α­ντι­κεί­με­νο, ε­νώ ει­σή­γα­γε δια­φη­μί­σεις σε browsers με τε­χνι­κές που πα­ρέπε­μπαν πε­ρισ­σό­τε­ρο σε malware”, α­να­φέ­ρει η Ναυ­τε­μπο­ρι­κή στις 20/2. 

Το ζή­τη­μα α­να­κι­νή­θη­κε ό­ταν: “Χρή­στες άρ­χι­σαν να εκ­φρά­ζουν παρά­πο­να για το Superfish στα forum της Lenovo το φθι­νό­πω­ρο, και η ε­ται­ρεί­α α­νέ­φε­ρε στο BBC ό­τι διέ­θε­σε το λο­γι­σμι­κό κα­τά τη διάρ­κεια ε­νός μι­κρού “πα­ρα­θύ­ρου” α­πό τον Ο­κτώβριο ως τον Δε­κέμ­βριο, για να βο­η­θή­σει τους πε­λά­τες να α­να­κα­λύ­πτουν πι­θα­νώς εν­δια­φέ­ρο­ντα προ­ϊ­ό­ντα ε­νώ έ­κα­ναν τις α­γο­ρές τους. Ω­στό­σο, α­να­γνωρί­ζε­ται ό­τι το feedback “δεν ή­ταν θε­τι­κό”. 

Και ε­ξη­γεί πιο κά­τω: “Το ε­πί­μα­χο λο­γι­σμι­κό εί­χε σχε­δια­στεί για να δί­νει στους χρή­στες τη δυ­να­τό­τη­τα να βρί­σκουν προ­ϊ­ό­ντα α­να­λύ­ο­ντας εικό­νες στο web, με τε­λι­κό στό­χο την εύ­ρε­ση του φθη­νό­τε­ρου. Λο­γι­σμι­κά τέ­τοιου τύ­που θε­ω­ρού­νται γε­νι­κό­τε­ρα μια μορ­φή malware, ε­ξαι­τί­ας του τρό­που που αλ­ληλε­πι­δρούν με το laptop ή το PC κά­ποιου.

Σύμ­φω­να με το δη­μο­σί­ευ­μα, το ο­ποί­ο ε­πι­κα­λεί­ται ει­δι­κούς του χώ­ρου της α­σφά­λειας,  η Lenovo φαί­νε­ται να εί­χε δώ­σει ά­δεια στη Superfish να εκ­δώ­σει τα δι­κά της certificates, α­νοί­γο­ντάς της τον δρό­μο για τη συλ­λο­γή δε­δο­μέ­νων μέ­σω α­σφαλών συν­δέ­σε­ων web- ε­πί της ου­σί­ας τε­χνι­κή α­ντί­στοι­χη του “man-in-the-middle attack”.

“Αν κά­ποιος πή­γαι­νε, για πα­ρά­δειγ­μα, στη Bank of America, τό­τε το Superfish θα έ­βγα­ζε το δι­κό του certificate, προ­σποιού­με­νο ό­τι εί­ναι η Bank of America, και θα α­να­χαί­τι­ζε ό­τι δε­δομέ­να περ­νού­σαν”, α­να­φέ­ρει ο κα­θη­γη­τής Ά­λαν Γού­ντγουορ­ντ, του Surrey University.

Σύμ­φω­να με το BBC, αν και η ε­ται­ρεί­α έ­χει δη­λώ­σει ό­τι α­πο­μα­κρύ­νε­ται το Superfish α­πό τις νέ­ες συ­σκευές και α­χρη­στεύ­ε­ται σε άλ­λες, εί­ναι α­σα­φές τι ισχύ­ει για συ­σκευές ό­που έ­χει ή­δη ε­νερ­γο­ποι­η­θεί.

Ό­πως α­να­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κό δη­μο­σί­ευ­μα του Guardian, το λο­γι­σμι­κό ι­σχυρί­ζε­ται ό­τι προ­σφέ­ρει στους χρή­στες μια ε­μπει­ρί­α “ο­πτι­κής α­να­ζή­τη­σης” (visual search), ε­νώ πρα­κτι­κά ει­σά­γει “τρί­τες” δια­φη­μί­σεις στα α­πο­τε­λέ­σμα­τα α­να­ζήτη­σης του Google, χω­ρίς να ε­ρω­τά­ται ο χρή­στης. Ε­πί­σης, ση­μειώ­νε­ται ό­τι, πέρα α­πό το ό­τι το λο­γι­σμι­κό “σπά­ει” την α­σφά­λεια που χρη­σι­μο­ποιεί­ται α­πό τον κά­θε υ­πο­λο­γι­στή για να πραγ­μα­το­ποιού­νται α­σφα­λείς/ α­ξιό­πι­στες συν­δέσεις στο Ί­ντερ­νετ, το κε­νό α­σφα­λεί­ας πα­ρα­μέ­νει α­κό­μα και με­τά την α­πο­μά­κρυν­ση του λο­γι­σμι­κού, α­φή­νο­ντας μό­νι­μα τον χρή­στη ε­κτε­θει­μέ­νο σε ε­πί­θεση man-in-the-middle κά­θε φο­ρά που χρη­σι­μο­ποιεί έ­να δη­μό­σιο δί­κτυο Wi-Fi.”  

Αλ­λά στο κρα­τι­κό χά­κιν­γκ δεν ε­πι­δί­δο­νται μό­νο οι κι­νέ­ζοι αλ­λά και οι ρώ­σοι σύμ­μα­χοί τους. Σύμ­φω­να με το πε­ριο­δι­κό Politico pro (29/12/14) για πα­ρά­δειγ­μα, πί­σω α­πό την περ­σι­νή ε­πί­θε­ση στην ε­ται­ρί­α Sony Pictures δεν εί­ναι σί­γου­ρο ό­τι κρύβε­ται η τρι­το­κο­σμι­κή Β. Κο­ρέ­α, ό­πως αυ­θαί­ρε­τα βιά­στη­καν να συ­μπε­ρά­νουν οι α­με­ρι­κα­νι­κές μυ­στι­κές υ­πη­ρε­σί­ες. Ο γλωσ­σο­λο­γι­κός έ­λεγ­χος που έ­κα­νε η ε­ται­ρί­α Taia Global στα μη­νύ­μα­τα που α­ντάλ­λα­ξαν οι φε­ρό­με­νοι ως χά­κερ­ς δεί­χνει άτο­μα που μι­λούν τη ρω­σι­κή και ό­χι την κο­ρε­α­τι­κή γλώσ­σα. 

Ό­λα τα στοι­χεί­α ο­δη­γούν στην ε­νο­χή του σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμού και ται­ριά­ζουν με τον στρα­τιω­τι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό της οι­κο­νο­μί­ας του. Πρό­κειται για α­δί­στα­κτους τύ­πους που δι­ψά­νε για πα­γκό­σμια κυ­ριαρ­χί­α και εί­ναι πρό­θυ­μοι να την κερ­δί­σουν με κά­θε μέ­σο.