Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Οι ναζιστές υποστηρίζουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ και ζητούν κοινό μέτωπο με το ψευτοΚΚΕ

 

Οι να­ζι­στές της “Χρυ­σής Αυ­γής” δεν λυ­πή­θη­καν τα γλυ­κό­λο­γα και τους ε­παί­νους για τη νέ­α, “α­ντι­μνη­μο­νια­κή” (τό­τε α­κό­μη δεν εί­χε υ­πο­γρά­ψει ό­τι σέ­βε­ται το μνη­μό­νιο), κυ­βέρ­νη­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με τους Α­ΝΕΛ, κα­τά τη διάρ­κεια της συ­ζή­τη­σης ε­πί των προ­γραμ­μα­τι­κών δη­λώσεων, ό­πως ση­μειώ­νε­ται σε ρεπορ­τάζ της Ε­φη­με­ρί­δας των Συ­ντα­κτών της 12ης του Φλε­βά­ρη.

 

Έ­τσι, ο προ­φυ­λα­κι­σμέ­νος αρ­χι­τρα­μπού­κος “βου­λευ­τής” των να­ζι­στών Λα­γός δεν δί­στα­σε να “ρί­ξει” το σύν­θη­μα υ­πο­στή­ρι­ξης της ρω­σό­δου­λης, σο­σιαλφα­σι­στι­κής κυ­βέρ­νη­σης, με μπό­λι­κο ε­θνι­κο­μπολ­σε­βί­κι­κο “α­ντι­πλου­το­κρατι­σμό”: “Ε­μείς εί­μα­στε ε­δώ και πε­ρι­μέ­νου­με να γί­νουν αυ­τά που εί­πε ο πρωθυ­πουρ­γός και πε­ρι­μέ­νου­με την πα­ρα­δειγ­μα­τι­κή τι­μω­ρί­α ό­λων αυ­τών. Να ξε­κινή­σου­με, λοι­πόν, και να ε­λέγ­ξου­με ό­λους αυ­τούς τους με­γα­λο­ο­φει­λέ­τες. Ε­μείς εί­μα­στε μα­ζί σε αυ­τόν τον α­γώ­να που θα γί­νει στους με­γα­λο­κα­να­λάρ­χες, σε ό­σους έ­χουν πά­ρει τα θα­λασ­σο­δά­νεια και εκ­με­ταλ­λεύ­ο­νται τον ελ­λη­νι­κό λα­ό”.

Ο “Καιά­δας” - Γερ­με­νής ή­ταν ό­λο ε­πί­σης φι­λι­κό­τα­τος προς την κυ­βέρ­νη­ση: “Θέ­λω να πι­στεύ­ω πως η ση­με­ρι­νή κυ­βέρ­νη­ση, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και οι Α­νε­ξάρ­τη­τοι Ελ­λη­νες, θα α­πο­κα­τα­στή­σει την πα­ρα­νο­μί­α και θα ε­πα­να­φέ­ρει την τά­ξη στο ελλη­νι­κό Κοι­νο­βού­λιο, την ο­μα­λή λει­τουρ­γί­α”.

Ο Πα­να­γιώ­τα­ρος έ­φτα­σε στο ση­μεί­ο να πει “δώ­στε υ­πη­κο­ό­τη­τα, ό­χι ιθα­γέ­νεια” στους με­τα­νά­στες. Α­πό κο­ντά και ο Μί­χος, που κα­τη­γό­ρη­σε τη Ν.Δ. ό­τι “τρο­μο­κρά­τη­σε τον ελ­λη­νι­κό λα­ό και πή­ρε το πο­σο­στό που πή­ρε α­πό κά­ποιους η­λι­κιω­μέ­νους και α­πό κά­ποια κομ­μα­τό­σκυ­λα”, ε­νώ κα­τάγ­γει­λε ό­σους βιάζο­νται να κά­νουν κρι­τι­κή στο νέ­ο κυ­βερ­νη­τι­κό σχή­μα: “Α­κό­μα δεν τους έ­χου­με δει, α­κού­με διά­φο­ρες α­πό­ψεις, α­κού­με τι έ­χουν να πουν και θα δού­με τι έ­χουν να κά­νουν”.

Την εκ­πλη­κτι­κό­τε­ρη, αλ­λά και α­πο­κα­λυ­πτι­κό­τε­ρη των δη­λώ­σε­ων, ω­στό­σο, έ­κα­νε ο υ­παρ­χη­γός της να­ζι­στι­κής συμ­μο­ρί­ας α­πό τη δε­κα­ε­τί­α του ’80, Παππάς, ο ο­ποί­ος κά­λε­σε τον Τσί­πρα να με­τρά­ει ό­χι μό­νο το πο­σο­στό και τους βουλευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και των Α­ΝΕΛ, αλ­λά και εκείνους των να­ζι­στών και του ψευ­τοΚ­ΚΕ στην “α­ντι­μνη­μο­νια­κή”, δη­λα­δή στη ρω­σό­δου­λη φα­σι­στι­κή πλειο­ψηφί­α!

“Ο κύ­ριος Πρω­θυ­πουρ­γός, ο κ. Τσί­πρας, έ­χει πολ­λά ό­πλα στην πο­λι­τική του φα­ρέ­τρα, αν θέ­λει α­λη­θι­νά να πραγ­μα­τώ­σει τους πό­θους του λα­ού. Δεν έχει μό­νο τις ψή­φους του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, το 36,34%, έ­χει και το 6,28% της Χρυ­σής Αυ­γής, έ­χει και το 5,47% του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος, το 4,75% των Α­ΝΕΛ, έ­χει το 52,84% και μια πλειο­ψη­φί­α α­ντι­μνη­μο­νια­κή 194 βου­λευ­τών”.

Φυ­σι­κά, κα­νέ­νας α­πό τα κα­θε­στω­τι­κά φαιο-”κόκ­κι­να” κόμ­μα­τα δεν δια­νο­ή­θη­κε να κα­ταγ­γεί­λει την υ­πο­στή­ρι­ξη και το κά­λε­σμα ε­νό­τη­τας της συμμο­ρί­ας των χι­τλε­ρι­κών δο­λο­φό­νων, με τον Τσί­πρα α­πλώς να ψελ­λί­ζει κά­τι στην τε­λι­κή του ο­μι­λί­α πε­ρί “δη­μο­κρα­τι­κού τό­ξου”.

Και εί­ναι φυ­σι­κό να μη θί­γο­νται, α­φού η γραμ­μή Παπ­πά εί­ναι η γραμ­μή του “μέ­ντο­ρα”, γε­ω­πο­λι­τι­κού θε­ω­ρη­τι­κού του α­φε­ντι­κού τους Πού­τιν, Α­λέ­ξανδρου Ντού­γκιν, πε­ρί ε­νό­τη­τας να­ζι­στών και “κομ­μου­νι­στών” κα­τά του “ε­πά­ρατου α­στο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού και της Δύ­σης”, στη δι­κή μας πε­ρί­πτω­ση δη­λα­δή του φα­ντά­σμα­τος του “μνη­μο­νί­ου και της νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης πεί­νας”.

Δεν εί­ναι τυ­χαί­ο λοι­πόν που η νέ­α, φι­λο­να­ζί­στρια ΣΥ­ΡΙ­ΖΑί­α πρό­εδρος της Βου­λής Κων­στα­ντο­πού­λου δε μπο­ρεί να προ­ε­δρεύ­σει αν ο ει­σαγ­γε­λέ­ας δεν της φέ­ρει τους φί­λους της τους να­ζή­δες “βου­λευ­τές” α­πό τον Κο­ρυ­δαλ­λό, τά­χα για να συ­μπλη­ρω­θεί η α­παρ­τί­α στο κοι­νο­βούλιο.