Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΣΥΡΙΖΑ-ΡΩΣΙΑ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Η συνάντηση Τσίπρα Ιερώνυμου πριν ορκιστεί ο Τσίπρας Η συνάντηση Τσίπρα Ιερώνυμου πριν ορκιστεί ο Τσίπρας

 

Στην Ελ­λά­δα η  ορ­θό­δο­ξη εκ­κλη­σί­α, σε πλή­ρη σύμ­φυ­ση με το κρά­τος, α­πο­τε­λεί έ­ναν κα­τε­ξο­χήν α­ντι­δρα­στι­κό πα­ρά­γο­ντα στην ε­ξέ­λι­ξη της  κοι­νω­νί­ας. Αυ­τός ο πα­ρά­γο­ντας  σε γε­νι­κές γραμ­μές υ­πη­ρε­τού­σε το κά­θε α­ντι­δρα­στι­κό πο­λι­τι­κό κα­θε­στώς, ε­νώ τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια οι πλειο­ψη­φι­κές τά­σεις της εκ­κλη­σί­ας  υ­πη­ρε­τούν  την πο­λι­τι­κή  πρόσ­δε­ση της χώ­ρας με την ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Ρω­σί­α.

Ι­διαί­τε­ρα με­τά την ά­νο­δο στην η­γε­σί­α της του ση­με­ρι­νού αρ­χιε­πί­σκο­που Ιε­ρώ­νυ­μου και μέ­σα στην κρί­ση αυ­τή η πρόσ­δε­ση στο εκ­κλη­σια­στι­κό ε­πί­πε­δο α­πο­γειώ­θη­κε, πράγ­μα που εί­ναι κα­τα­στρο­φι­κό για τη χώ­ρα, ι­δί­ως για την δη­μο­κρα­τί­α και την ε­θνι­κή α­νε­ξαρ­τη­σί­α. Ο Τσί­πρας ορ­κί­στη­κε πρω­θυ­πουρ­γός με πο­λι­τι­κό όρ­κο. Αυ­τό σε ο­ρι­σμέ­νους αν­θρώ­πους φαί­νε­ται σαν μια α­ρι­στε­ρή πρα­κτι­κή, αλ­λά ο ί­διος και το κόμ­μα του δεν έ­χουν κα­μιά σχέ­ση με την α­ρι­στε­ρά. Αυ­τή η πρά­ξη α­πο­στε­ρή­θη­κε οιου­δή­πο­τε προ­ο­δευ­τι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου α­πό τη στιγ­μή που αυ­τός καθ΄ ο­δόν  προς το Μα­ξί­μου και πριν την ορ­κο­μω­σί­α του ε­πι­σκέ­φτη­κε με δι­κή του πρω­το­βου­λί­α τον αρ­χιε­πί­σκο­πο. “Έρ­χο­μαι να πά­ρω την ευ­χή σας, οι σχέ­σεις πο­λι­τεί­ας και εκ­κλη­σί­ας θα εί­ναι πιο α­να­βαθ­μι­σμέ­νες και πιο ου­σια­στι­κές απ’ ό,τι ή­ταν πριν” (http://www.skai.gr/news/greece/article/274001, 29-1). Α­ρι­στε­ρό πε­ρι­κάλ­λυ­μα και υ­περ­δε­ξιά πρα­κτι­κή, αυ­τή θα εί­ναι η πο­λι­τι­κή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­πό ε­δώ και στο ε­ξής.

Μια α­ρι­στε­ρή, προ­ο­δευ­τι­κή πο­λι­τι­κή θα έ­βα­ζε το ζή­τη­μα του ά­με­σου χω­ρι­σμού της εκ­κλη­σί­ας α­πό το κρά­τος και της κα­τάρ­γη­σης των θρη­σκευ­τι­κών α­πό τα σχο­λεί­α. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ φυ­σι­κά και δεν βά­ζει τέ­τοιο πράγ­μα. Ο λό­γος πρέ­πει να α­να­ζη­τη­θεί α­κρι­βώς στην ρω­σό­δου­λη πο­λι­τι­κή του Ιε­ρώ­νυ­μου. Στις αρ­χές του Ιού­νη του 2012 ο Ιε­ρώ­νυ­μος ε­πι­σκέ­πτε­ται τη Μό­σχα και συ­να­ντιέ­ται με τον Πού­τιν  και με τον πα­τριάρ­χη Μό­σχας. Σε συ­νέ­ντευ­ξη που έ­δω­σε λέ­ει με­τα­ξύ άλ­λων τα ε­ξής α­σύλ­λη­πτα ι­διαί­τε­ρα αυ­τά που α­φο­ρούν την πα­ρά­δο­ση της α­κί­νη­της εκ­κλη­σια­στι­κής πε­ριου­σί­ας στο κα­γκε­μπί­τι­κο Πα­τριαρ­χεί­ο της Μό­σχας: 

“Η συ­νά­ντη­ση με τον πρό­ε­δρο Πού­τιν ή­ταν πο­λύ ση­μα­ντι­κή για μας. Δια­πί­στω­σα ό­τι πρό­κει­ται για σο­βα­ρό η­γέ­τη, που ε­μπνέ­ει ε­μπι­στο­σύ­νη και α­σφά­λεια. Δό­θη­κε η ευ­και­ρί­α να μι­λή­σου­με αρ­κε­τή ώ­ρα μα­ζί του και να συ­ζη­τή­σου­με διά­φο­ρα θέ­μα­τα. Μι­λή­σα­με και για την Ορ­θο­δο­ξί­α και για τα προ­βλή­μα­τα που έ­χουν σχέ­ση με τη γε­νι­κό­τε­ρη πο­λι­τι­κή κα­τά­στα­ση στην Ελ­λά­δα. Το­νί­σα­με ι­διαί­τε­ρα την α­να­γκαιό­τη­τα συ­νερ­γα­σί­ας. Πα­ρα­κά­λε­σα τον Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν να ε­ξευ­ρε­θούν, στο πλαί­σιο των δυ­να­το­τή­των που υ­πάρ­χουν, τρό­ποι για α­νά­πτυ­ξη της συ­νερ­γα­σί­ας με­τα­ξύ της Ελ­λά­δας και της Ρω­σί­ας. Η χώ­ρα μας έ­χει με­γά­λη α­νά­γκη γι’ αυ­τό…Η Ελ­λη­νι­κή Εκ­κλη­σί­α βρί­σκε­ται σή­με­ρα σε πο­λύ δύ­σκο­λη οι­κο­νο­μι­κή κα­τά­στα­ση, αλ­λά έ­χει ση­μα­ντι­κές δυ­να­τό­τη­τες κα­θώς δια­θέ­τει πε­ριου­σια­κά στοι­χεί­α, τό­σο ε­κτά­σεις γης ό­σο και α­κί­νη­τα. Α­να­ζη­τού­με αν­θρώ­πους, οι ο­ποί­οι θα α­να­λά­βουν την α­ξιο­ποί­η­ση και την α­να­βάθ­μι­ση αυ­τής της πε­ριου­σί­ας. Χρεια­ζό­μα­στε ό­μως αν­θρώ­πους, για τους ο­ποί­ους θα έ­χου­με την εγ­γύ­η­ση ό­τι μπο­ρού­με να τους ε­μπι­στευό­μα­στε.Ε­μείς δεν εί­μα­στε ει­δι­κοί σ’ αυ­τόν τον το­μέ­α και για μας θα ή­ταν εγ­γύ­η­ση, ε­άν οι άν­θρω­ποι αυ­τοί ΠΡΟ­ΕΡ­ΧΟ­ΝΤΑΝ εκ μέ­ρους του Πα­τριαρ­χεί­ου Μό­σχας. Εί­ναι αυ­το­νό­η­το, ό­τι και στην αρ­μο­διό­τη­τα του Πα­τριάρ­χη Κυ­ρίλ­λου δεν α­νή­κει τέ­τοιου εί­δους συ­νερ­γα­σί­α, αλ­λά μας εί­ναι πο­λύ ση­μα­ντι­κή α­κό­μα και η γνώ­μη του για τα πρό­σω­πα και τις δυ­να­τό­τη­τες που υ­πάρ­χουν ε­δώ” (http://www.romfea.gr/epikairotita/12750-arxiepiskopos-theloume-sinergasia-me-rosiki-ekklisia). Αυ­τόν τον άν­θρω­πο που δεν ε­μπι­στεύ­ε­ται τους έλ­λη­νες αλ­λά τους ρώ­σους για τη δια­χεί­ρι­ση της εκ­κλη­σια­στι­κής πε­ριου­σί­ας συ­νά­ντη­σε ο Τσί­πρας. 

Α­κο­λού­θη­σε  η ε­πί­σκε­ψη της Δού­ρου στο Α­γιο ό­ρος και η με­τέ­πει­τα συ­νέ­ντευ­ξή της στο Α­γιο­ρεί­τι­κο Βή­μα: “το­νί­ζω ό­τι στο θέ­μα σχέ­σε­ων κρά­τους - εκ­κλη­σί­ας, δεν πρό­κει­ται να προ­βού­με σε κα­μί­α μο­νο­με­ρή ε­νέρ­γεια αλ­λά με διά­λο­γο να ε­πι­διώ­ξου­με τη συ­νεν­νό­η­ση προς ό­φε­λος της με­γά­λης πλειο­ψη­φί­ας του ελ­λη­νι­κού λα­ού. Νο­μί­ζω ό­τι έ­χει εν­δια­φέ­ρον να πα­ρα­τη­ρή­σει κα­νείς ό­τι στη ση­με­ρι­νή συ­γκυ­ρί­α της ο­ξεί­ας αν­θρω­πι­στι­κής κρί­σης, οι κοι­νω­νι­κές δρά­σεις της εκ­κλη­σί­ας συ­γκλί­νουν με ε­κεί­νες του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Υ­πό αυ­τό το πρί­σμα, η σχέ­ση εκ­κλη­σί­ας - κοι­νω­νί­ας νο­η­μα­το­δο­τεί­ται εκ νέ­ου, λαμ­βά­νο­ντας νέ­ες, δυ­να­μι­κές μορ­φές” (http://www.agioritikovima.gr/arthra/item/28695). 

Για να ο­λο­κλη­ρώ­σει τον πε­ρα­σμέ­νο Αύ­γου­στο ο ί­διος ο Τσί­πρας με την ε­πί­σκε­ψή του στον Ά­θω. Δεν θα πή­γαι­νε αν το Ά­γιο Ό­ρος ή­ταν α­κό­μη με το πα­τριαρ­χεί­ο Κων/πο­λης. Αλ­λά μέ­σα α­πό το σκάν­δα­λο Ε­φραίμ και με­τά την προ­σχώ­ρη­σή του Ε­φραίμ στο στρα­τό­πε­δο του Πού­τιν, με την ε­πί­σκε­ψή του στη Μό­σχα, τα πράγ­μα­τα ή­ταν πια ώ­ρι­μα για τον Τσί­πρα. 

Αυ­τός εί­ναι ο βα­θύ­τε­ρος λό­γος που ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δεν κά­νει κα­θό­λου ζή­τη­μα τον α­ντι­ση­μι­τι­σμό των μη­τρο­πο­λι­τών, στο βαθ­μό που αυ­τοί εί­ναι ρω­σό­φι­λοι, και γιαυ­το εμ­φα­νί­στη­κε τα Φώ­τα δί­πλα στο μη­τρο­πο­λί­τη Πει­ραιά, πα­σί­γνω­στο φι­λο­να­ζι­στή και α­ντι­ση­μί­τη. Πράγ­μα­τι, ποιος δη­μο­κρά­της θα σκε­φτό­ταν να εμ­φα­νι­στεί δί­πλα σε έ­να τέ­τοιο τέ­ρας;

Αλ­λά ο κλή­ρος μπο­ρεί να κά­νει ρω­σό­φι­λο το λα­ό μέ­σα α­πό τα κυ­ρήγ­μα­τα της ορ­θό­δο­ξης πί­στης του και να ε­νι­σχύ­ει το φι­λο­ρω­σι­σμό μέ­σα στο λα­ό στο ό­νο­μα του δή­θεν ο­μό­δο­ξου ρώ­σι­κου έ­θνους. 

Έ­τσι η ελ­λη­νι­κή ορ­θό­δο­ξη εκ­κλη­σί­α μα­ζί με το σο­σιάλ­φα­σι­σμό που φέρ­νει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­πο­τε­λούν το α­φιό­νι του λα­ού ό­πως το πρω­το­δια­τύ­πω­σε ο Μάρ­ξ στο κο­μου­νι­στι­κό μα­νι­φέ­στο.